A all cocatiel fwyta wyau wedi'u berwi? Gweler yr ateb a'r awgrymiadau!

A all cocatiel fwyta wyau wedi'u berwi? Gweler yr ateb a'r awgrymiadau!
Wesley Wilkerson

Darganfyddwch a all eich cocatiel fwyta wyau wedi'u berwi!

Os oes gennych chi gocatiel a'ch bod chi'n meddwl tybed a allwch chi fwydo wyau wedi'u berwi iddo, peidiwch â phoeni, oherwydd yr ateb yw ydw! Ond mae angen cadw ar ben y wybodaeth sy'n ddefnyddiol iawn i ofalu am eich aderyn yn dda.

Gweld hefyd: Pysgod bas paun glas: gweler rhywogaethau a chwilfrydedd!

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi pam ei bod yn bwysig rhoi wy wedi'i ferwi i'ch cocatiel, sut i ei baratoi a pha ragofalon y dylech eu cymryd wrth roi'r bwyd hwn iddi. Felly, cyn i chi roi'r gorau i ddarllen yn y fan hon a mynd allan i roi wy wedi'i ferwi i'ch aderyn anwes, dilynwch beth ddaw nesaf!

Pam mae'n bwysig rhoi wy wedi'i ferwi i gocatiel?

Nawr rydych chi'n gwybod y gallwch chi roi wy wedi'i ferwi i'ch cocatiel, ond os ydych chi'n pendroni pam y dylech chi roi'r bwyd hwn i'ch aderyn, darganfyddwch isod rai rhesymau da dros wneud hynny!

Mae wy wedi'i ferwi yn bwysig yn y broses gollwng plu

Yn ystod y broses o ollwng plu, bydd yr wy wedi'i ferwi yn gwneud gwahaniaeth i iechyd eich cocatiel, gan ei fod yn un o'r bwydydd cyfoethocaf mewn proteinau ac amino asidau.

Felly, os yw eich cocatiel yn gyw neu yn y cyfnod toddi, dyma'r amseroedd gorau i roi wyau wedi'u berwi iddi. Yn ystod y cyfnodau hyn mae gwir angen rhywbeth maethlon iawn ar eich aderyn i ailgyflenwi ei blu, ac mae'r bwyd hwn yn un ohonyn nhw.

Wy wedi'i ferwiyn darparu calsiwm ar gyfer y cocatiel

Mae calsiwm yn bresennol yn yr wy wedi'i ferwi ac mae'n gynghreiriad gwych i iechyd eich cocatiel. Yn bennaf yn ystod ei chyfnod atgenhedlu, gan ei fod yn cryfhau'r plisgyn wy ac yn helpu i ddisodli'r golled o'r maetholion hwn sydd gan yr aderyn wrth ddodwy.

Yn ogystal, mae wyau sy'n cael eu dal mewn cocateli fel arfer yn digwydd oherwydd diffyg calsiwm. Felly, mae rheswm da i chi roi wy wedi'i ferwi'n galed i'ch cocatiel yn ystod y tymor magu!

Mae llawer o faetholion eraill i'w cael yn yr wy wedi'i ferwi'n galed

Yr wy wedi'i ferwi'n galed! nid yw wy wedi'i ferwi yn gyfyngedig i fod yn gyfoethog mewn calsiwm yn unig. Mae'n doreithiog mewn maetholion eraill sy'n dda iawn i iechyd eich cocatiel, fel: haearn, magnesiwm, fitamin A, fitamin B6, fitamin C a fitamin D.

Yn ogystal, mae ganddo golin, sy'n yn sylwedd anhepgor ar gyfer cynnal adeileddau celloedd, gan atal cronni annormal o fraster yn yr afu, darparu grŵp methyl ar y lefel metabolig a bod yn gynghreiriad gwych i system nerfol adar.

Felly, eich cocatiel Nid oes ganddo ddim i'w golli trwy fwyta wy wedi'i ferwi, i'r gwrthwyneb! Does ond rhaid ennill!

Mae bridwyr a milfeddygon yn nodi wyau wedi'u berwi

Efallai eich bod yn meddwl mai dim ond bwyd y mae pobl yn ei roi heb feini prawf i'w cocateli yw wy wedi'i ferwi. Fodd bynnag, mae'r bwyd hwn yn cael ei argymell gan filfeddygon a bridwyr sydd â phrofiad o fagu adar; nhwmaen nhw'n gwybod pa mor dda yw'r bwyd hwn i adar.

Yna, gallwch chi fwydo'ch cocatiel ag wy wedi'i ferwi yn ddi-ofn, gan nad yw'r bwyd hwn yn peri unrhyw risg ac mae'n cael ei gymeradwyo gan y rhai sy'n deall y pwnc.

Byddwch yn ofalus wrth roi wy wedi'i ferwi i'ch cocatiel

Peth pwysig arall wrth weini wy wedi'i ferwi i'ch cocatiel yw gofal. Darganfyddwch faint o wy wedi'i ferwi y gallwch chi ei roi i'ch aderyn a dysgwch pa ragofalon y dylech eu cymryd wrth wneud hyn.

Gwnewch yn siŵr bod yr wy yn ffit i'w fwyta

Mae hynny'n iawn ! Peidiwch â chymryd unrhyw wyau sydd yn y blwch coginio. Gwiriwch yn gyntaf a yw'n dda i'w fwyta!

Nid oes angen i chi dorri'r wy i weld a yw'n dda, wrth gwrs, ond gallwch wneud prawf syml iawn yno gartref! Rhowch yr wy mewn cynhwysydd gyda dŵr, os yw'n suddo mae oherwydd ei fod yn dda, ond os yw'n arnofio, mae hynny oherwydd ei fod wedi'i ddifetha. Syml!

Beth yw'r swm cywir o wy ar gyfer cocatiel?

Rhowch wyau wedi'u berwi cocatiel unwaith neu ddwywaith yr wythnos ar y mwyaf. Dim ei weini bob dydd. A phryd bynnag y byddwch chi'n rhoi wy wedi'i ferwi i'ch anifail anwes i'w fwyta, gwnewch hynny mewn dognau bach, gan fod y bwyd hwn yn gyfoethog mewn braster a hefyd yn uchel mewn calorïau.

Y swm delfrydol yw gweini hanner wy wedi'i ferwi neu lai. Mae hyn yn ddigon i'ch cocatiel gael ei fwydo'n dda a pheidio â chael cymhlethdodau oherwyddoherwydd amlyncu llawer iawn o wy wedi'i ferwi.

Peidiwch â gadael yr wy wedi'i ferwi yn y cawell yn rhy hir

Wrth roi wy wedi'i ferwi i'ch cocatiel, gwrthsefyll y demtasiwn i adael y bwyd hwn gwasanaethu iddi hyd y diwedd os bydd yn bwyta fesul tipyn. Os na fydd eich aderyn yn bwyta popeth o fewn 12 awr, taflwch yr hyn sydd ar ôl.

Bydd hyn yn helpu i atal bacteria rhag cronni yn yr wy, a all fod yn niweidiol i iechyd eich cocatiel. Heb sôn y gall droi'n sur, na fydd yn mynd drosodd yn dda gyda'ch aderyn wedyn.

Peidiwch â gosod yr wy wedi'i ferwi'n galed yn syth ar lawr y cawell

Osgoi gosod y wy wedi'i ferwi'n galed, a hefyd unrhyw fwyd arall, ar lawr cawell eich cocatiel, oherwydd fel hyn bydd bwyd eich aderyn yn cael ei halogi ar unwaith.

Gweld hefyd: Ydy cathod yn breuddwydio neu'n cael hunllefau wrth iddyn nhw gysgu? Darganfyddwch yma!

I ddatrys hyn, rhowch yr wy wedi'i ferwi'n galed mewn cynhwysydd sy'n wydn ac yn hawdd i'w lanhau, yn lân, fel un porslen, a golchwch bob dydd y man lle mae'ch cocatiel yn bwyta ac yn yfed. Ar gyfer hyn, dŵr, glanedydd a sbwng fydd yn gwneud y gamp.

Sut i baratoi wy wedi'i ferwi'n galed ar gyfer cocatiel

Nawr eich bod wedi dysgu pam ei fod yn bwysig rhowch wy wedi'i ferwi'n galed i'ch cocatiel, mae'n bryd darganfod sut i'w baratoi ar gyfer ei bwyta, wedi'r cyfan, ni fyddwch yn ei wneud beth bynnag.

Sut i goginio a gweini'r wy

Rhowch yr wy yng ngwaelod potyn ac yna ei lenwi â dŵr oer ddau fys uwchben yr wy. Yn olaf, ewch ag ef i'r tâna gadewch iddo goginio am tua 10 i 15 munud.

Ond os ydych chi eisiau coginio'r wy yn y microdon, gallwch chi hefyd. Lapiwch yr wy mewn ffoil alwminiwm a'i foddi'n gyfan gwbl mewn dŵr mewn mwg. Yna rhowch ef i goginio am tua 15 munud ar y pŵer mwyaf a'i dynnu o'r mwg. Yn olaf, gadewch i'r dŵr oeri a thynnu'r ffoil alwminiwm.

Gofalwch rhag llosgi eich hun. Unwaith y bydd yr wy wedi'i goginio, gadewch iddo oeri ychydig cyn ei weini i'r aderyn.

Coginiwch yr wy yn iawn!

Y pwynt coginio cywir ar gyfer wy wedi'i ferwi'n galed i'ch cocatiel ei fwyta yw tua 15 munud ar ôl iddo ddechrau coginio, pan fydd y gwyn a'r melynwy yn solet.

Wedi'i goginio hyd at pum munud, bydd y gwyn yn solet ar y tu allan a llaethog ar y tu mewn a bydd y gwyn yn gynnes ac yn feddal. Rhwng chwech ac wyth munud o goginio, bydd yr wy yn gadarn, ond gyda'r solet gwyn a'r melynwy, lled-hylif. Nid yw'r ddau bwynt coginio wy hyn yn ddelfrydol i'ch cocatiel eu bwyta.

Cynigiwch yr wy heb gynfennau

Dyma awgrym hynod bwysig i beidio â niweidio iechyd eich cocatiel: wrth roi wy wedi'i ferwi iddi i'w fwyta, nid ychwanegwch dan unrhyw amgylchiadau, fel pupur, halen, pupur du, garlleg, winwnsyn, olew, paprica, sos coch, siwgr, finegr, olew olewydd, perlysiau a mwstard, er enghraifft.

Yn ogystal â sesnin a chynfennauyn cynnig dim budd iechyd i'ch cocatiel. Yn dibynnu ar faint sy'n cael ei fwyta, gallant achosi problemau treulio a all beryglu iechyd yr anifail anwes.

Felly, byddwch yn ofalus bob tro y byddwch yn gweini ei ŵy wedi'i ferwi a chofiwch bob amser y cyngor hwn i gadw'ch aderyn yn iach.<4

Mae wyau wedi'u berwi yn dda ar gyfer cocatiaid!

Yn sicr, roeddech chi'n meddwl ei bod yn cŵl i fod wedi darganfod yn yr erthygl hon un opsiwn bwyd arall i'w roi i'ch cocatiel. Nawr eich bod chi'n gwybod mwy am hyn, beth am roi'r dŵr i ferwi a pharatoi wy wedi'i ferwi'n galed i'ch aderyn?

Manteisiwch ar y ffaith eich bod chi'n gwybod nawr pa mor bwysig yw rhoi eich cocatiel a wy wedi'i ferwi'n galed a sut i'w baratoi a mynd gwnewch y danteithion hwn i'ch aderyn annwyl! Bydd hi wrth ei bodd â'r opsiwn newydd hwn ar y fwydlen a bydd yn hapus iawn!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.