A all cŵn fwyta beets amrwd neu betys wedi'u coginio? Darganfyddwch nawr!

A all cŵn fwyta beets amrwd neu betys wedi'u coginio? Darganfyddwch nawr!
Wesley Wilkerson

Ydy cŵn yn gallu bwyta beets amrwd neu beets wedi'u coginio?

Pan fyddwn yn meddwl am gynnwys bwydydd iach yn neiet ein hanifeiliaid anwes, y peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl yw'r amrywiaeth eang o lysiau, ffrwythau a llysiau sydd ar gael ac sydd fel arfer cystal i ni fel bodau dynol. Enghraifft o hyn yw beets, llysieuyn sydd mor annwyl i bobl ac y gellir ei fwyta yn y ffyrdd mwyaf amrywiol.

Gyda chwn, nid yw'r stori hon mor wahanol, wedi'r cyfan, gall cŵn fwyta beets amrwd a beets fel ei gilydd. wedi coginio. Mae'r bwyd hwn yn dod â llawer o fanteision i'r anifail, pan gaiff ei gynnig yn y ffordd gywir ac yn y swm cywir. Arhoswch yma i weld mwy o wybodaeth am ychwanegu betys at ddeiet eich ci.

Manteision rhoi beets i'ch ci

Nawr ein bod yn gwybod y gall eich ci fwyta betys, gadewch i ni siarad ychydig am fanteision betys i gorff eich ci a sut y gall ei helpu i ddatblygu mewn ffordd iach.

Mae betys yn gwella treuliad cŵn

Gall cŵn fwyta betys, yn bennaf oherwydd ei fod yn fwyd yn gyfoethog mewn dŵr a ffibr, felly mae'n wych ar gyfer treuliad cwn. Mae hi'n helpu i ffurfio feces heb niweidio'r wal berfeddol. Yn ogystal, mae'n helpu gyda diffyg traul a phroblemau llwybr wrinol. Fel hyn, ffafrir pob tramwyiad berfeddol gydag amlyncu betys.

Felly, osmae gan eich ci broblemau treulio, gall beets fod o gymorth mawr. Yn ogystal â helpu i ffurfio feces, mae'n helpu gyda'u cysondeb fel nad ydynt yn brifo'r ci bach. Bydd cyfuno betys gyda defnydd da o ddŵr bob dydd yn helpu eich ci i dreulio llawer.

Cryfhau'r system imiwnedd

Mae betys yn ffynhonnell gyfoethog o fitamin C, sy'n adnabyddus am y cymorth y mae'n ei roi i'r imiwnedd. system o fodau dynol ac anifeiliaid. Oherwydd ei fod yn cynnwys dosau uchel o haearn a chopr, mae beets hefyd yn helpu i ffurfio celloedd gwaed coch a phlatennau, gan helpu i gludo ocsigen i'r corff ac atal clotiau. Mae atal ceuladau yn osgoi sawl problem yng nghorff eich ci.

Mae'n ddiddorol felly ychwanegu beets at ddeiet eich ci fel ffordd o gadw ei imiwnedd bob amser yn uchel. Yn enwedig yn achos cŵn sy'n caru archwilio gwahanol leoedd, mae'n bwysig eu bod yn cynnal imiwnedd da. Felly, nid yw baw a bacteria yn effeithio ar ei organeb mewn ffordd niweidiol.

Gwella iechyd y croen a'r gwallt

Mae fitamin A, sy'n gyfoethog mewn retinol, yn hanfodol ar gyfer cynnal epithelia'r croen, hynny yw, haenau croen eich ci. Mantais arall yw presenoldeb fitaminau C ac E sy'n cynnwys llawer o gwrthocsidyddion yn eu ffurfiant ac yn helpu llawer yn nhwf y

Mae'r biotin sy'n bresennol mewn betys yn faetholyn gwych i wneud i wallt eich ci dyfu'n sgleiniog a sidanaidd.

Sut i baratoi beets i'ch ci eu bwyta

Gan fod betys yn dod â hynny llawer o fanteision i'ch ci, gadewch i ni siarad ychydig am sut y gallwch chi gynnig y bwyd hwn iddo, wedi'r cyfan, gellir gweini betys mewn gwahanol ffyrdd.

Piwrî betys i gi

Un o'r ffyrdd y gall y ci fwyta betys yw ar ffurf piwrî. I wneud hyn, dim ond coginio'r beets heb unrhyw halen a phupur. Pan fydd yn feddal, tylinwch ef, arhoswch iddo oeri a'i roi yn y cynhwysydd lle mae'ch ci yn bwyta fel arfer. Yn ogystal â bod yn iach i gŵn, mae tatws stwnsh yn helpu cŵn sy'n cael anhawster cnoi.

Betys amrwd wedi'i gratio ar gyfer cŵn

Y ffurf ddelfrydol ar gyfer eich ci gallwch chi fwyta betys pan maen nhw amrwd. Felly gall yr anifail amsugno 100% o'r maetholion a gynigir ganddo. Ac un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o baratoi betys amrwd yw ei gratio. I wneud hyn, gratiwch ef yn stribedi teneuach a'i gynnig i'r ci heb unrhyw beth ychwanegol.

Sudd betys i gŵn

Efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n rhyfedd rhoi'r sudd o fetys i gŵn, ond efallai mai dyma un o'r ffyrdd iachaf o gynnig y llysieuyn hwn. I baratoi'r sudd,golchwch y betys, pliciwch ef a'i roi mewn cymysgydd ynghyd ag ychydig o ddŵr ar dymheredd ystafell.

Cofiwch nad oes angen ychwanegu siwgr nac unrhyw fath o ychwanegiad at y sudd. Gall y ci fwyta neu yfed y betys pur.

Gweld hefyd: A all cocatiel fwyta wyau wedi'u berwi? Gweler yr ateb a'r awgrymiadau!

Betys gyda bwydydd ci eraill

Dewis arall yw cynnig bwydydd ci eraill i'r betys. O fewn hynny, mae yna sawl opsiwn: bisgedi betys cartref wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer y ci, cacen betys a hyd yn oed bwyd betys. Yn ogystal, mae yna fyrbrydau betys hefyd.

Gallwch brynu'r rhain mewn siopau anifeiliaid anwes neu eu gwneud trwy dorri'r llysieuyn a'i rostio yn y popty am ychydig funudau.

Gofalwch wrth roi betys ar gyfer y ci

Er ein bod yn gwybod bod cŵn yn gallu bwyta betys, mae bob amser yn bwysig cofio bod angen i chi gael rheolaeth dros y math hwn o fwyd. Mae hynny oherwydd pan gânt eu cynnig yn ddi-hid, gallant niweidio iechyd y ci. Gweler rhai rhagofalon y dylech eu cymryd cyn cynnwys betys yn neiet eich ci.

Dewiswch fetys organig i'ch ci

Mae gan fetys organig fwy o werth maethol ac mae'n opsiwn llawer iachach . Mae hyn oherwydd ei fod yn cael ei dyfu mewn ffordd fwy naturiol, heb ddefnyddio plaladdwyr a chydrannau cemegol eraill. Mae plaladdwyr yn ddrwg i chicŵn ac yn atal y manteision o faetholion y gallai betys naturiol eu cynnig.

Felly, gall cŵn fwyta betys, ond argymhellir eich bod bob amser yn dewis eu ffurf organig.

Gwyliwch am wrtharwyddion beets ar gyfer cŵn

Ni all eich ci fwyta betys os oes ganddo broblemau gyda'i arennau. Mae betys yn cynnwys dosau uchel o ocsalad, mwynau sy'n gallu achosi cerrig yn yr arennau o'i lyncu mewn symiau mawr.

Cafeat arall yw mewn achosion o gŵn sydd â diabetes. Mae gan fetys lefelau uchel o siwgr a gall yfed gormod gynyddu lefelau glwcos yn llif gwaed cŵn. Felly, gall y ci fwyta beets, ond bob amser mewn symiau bach iawn fel nad yw hyn yn ei niweidio.

Ac yn olaf, os yw'ch ci yn dal i fod yn gi bach, y ddelfryd yw aros nes bod ganddo wallt O leiaf 6 mis oed, er mwyn i chi allu cynnig y betys iddo.

Rhowch y swm cywir o fetys i'r ci

Gall y ci fwyta betys, ond gall unrhyw beth gormodol fod yn niweidiol i'r cŵn. iechyd. Mae hyn oherwydd pan gaiff ei lyncu mewn ffordd orliwiedig gall achosi diffyg traul a nifer o broblemau eraill. Pwynt arall, hefyd, yw oherwydd y lefel uchel o siwgr sy'n bresennol, y gall arwain yr anifail i ddatblygu diabetes.

Y ddelfryd yw eich bod yn cynnig y betys o gwmpas un.neu ddwywaith yr wythnos ar y mwyaf. Felly mae gan y ci amser i brosesu'r holl faetholion. Yn y cyfamser, gall fwyta bwydydd eraill sy'n faethlon iddo. Mae bwyd sych, bwyd gwlyb, a llysiau a ffrwythau eraill hefyd yn bwysig i gwblhau diet iach ar gyfer eich ci.

Golchwch y betys cyn eu rhoi i'ch ci

Mae'n hanfodol eich bod bob amser golchwch y beets cyn eu cynnig i'ch ci. Mae hynny oherwydd bod betys, pan fyddant yn dod o'r ddaear neu o ffeiriau a marchnadoedd, yn gallu cynnwys bacteria. Hyd yn oed os yw organeb y ci yn fwy ymwrthol i rai mathau o facteria, mae yna rai sy'n gallu achosi problemau o hyd.

Gweld hefyd: Sawl kilo o fwyd mae cath yn ei fwyta bob mis? Gwiriwch yr ateb.

Pan fyddant yn dod i gysylltiad ag organeb y ci, gallant achosi salwch, heintiau a phroblemau amrywiol eraill.

Peidiwch â defnyddio sesnin ar y beets

Pryd bynnag y byddwch yn cynnig y betys i'ch ci, y peth delfrydol yw ei fod yn rhydd o sesnin. Gall cŵn fwyta betys, ond nid oes ganddynt yr un system dreulio ag sydd gennym ni. Felly, nid yw'r math o sesnin rydyn ni'n ei fwyta fel arfer gyda'r llysieuyn hwn yn dda iddyn nhw, gan ei fod yn cynnwys llawer o sodiwm. Byddwch yn ymwybodol mai dim ond ychydig bach o sodiwm y dydd y gall cŵn ei fwyta.

Bwydwch fetys eich ci yn ofalus

Dysgu yma y gall eich ci fwyta betys, ac y gall hyn fod ymborth manteisiol iawn iddo. Felgwelsom fod ganddo lawer o faetholion a fydd yn eich helpu o'r croen a'r ffwr i'r system imiwnedd. Fodd bynnag, mae bob amser yn bwysig rheoli faint o'r llysieuyn hwn fel nad yw'n tarfu ar gorff eich ci.

Ni ellir defnyddio betys fel sylfaen bwyd, bydd bob amser yn ategu bwyd, boed hynny sy'n ddiet naturiol neu'n seiliedig ar borthiant. Byddwch yn wybodus bob amser am iechyd eich ci a dylech bob amser gael cymorth milfeddygon ac arbenigwyr a fydd yn eich helpu i ddeall beth all fod yn dda i'ch anifail anwes ai peidio.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.