A oes angen trwydded arnaf i fridio parakeet gwyrdd? Gwybod mwy!

A oes angen trwydded arnaf i fridio parakeet gwyrdd? Gwybod mwy!
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, a oes angen trwydded arnaf i fridio parakeet gwyrdd?

Ym Mrasil, cyn prynu anifeiliaid gwyllt, fel y parakeet gwyrdd, mae angen trwydded ar gyfer caffael a bridio mewn amgylchedd domestig.

Ganwyd yr anifeiliaid hyn a wedi arfer â natur yr amgylchedd, gan gwmpasu coedwigoedd, afonydd, coed a chyswllt ag anifeiliaid eraill a natur. Felly, mae'n bwysig eich bod yn llwyddo i roi'r holl amodau angenrheidiol iddo fyw'n dda.

Yn y modd hwn, mae angen i chi ddilyn rhai camau i gael y drwydded parakeet gwyrdd, gan ddechrau gyda'r pryniant mewn man awdurdodedig. . Gall peidio â chael y drwydded arwain at ddirwyon a phroblemau eraill, felly gwnewch yn siŵr ei chael.

Dewch i ni ddeall beth sydd angen i chi ei wneud i gael y drwydded parakeet gwyrdd, pa ddogfennau sy'n bwysig a sut i gofrestru'ch aderyn yn IBAMA. Yn ogystal, gadewch i ni ddeall beth yw'r cosbau a roddir ar bobl sy'n dewis peidio â chofrestru gyda'r corff cymwys. Darllenwch yr erthygl i ddysgu mwy.

Sut i gael parakeet gwyrdd trwyddedig

Mae'n bwysig iawn cael parakeet gwyrdd yn gyfreithlon er mwyn osgoi dirwyon a helpu i amddiffyn yr aderyn. Yn y cam wrth gam ymlaen, byddwn yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod i drwyddedu'ch parakeet gwyrdd, heb bryderon ac ansicrwydd. Awn ni!

Caffael mewn bridiwr awdurdodedig

Yn gyntaf oll, mae’n bwysig eich bod yn ymchwilio i safleoedd bridio cyfreithlon. Yn anffodus, mae rhai pobl sy'n codi parakeets gwyrdd yn anghyfreithlon, i ddianc rhag biwrocratiaeth a threthi.

Ond os ydych chi am brynu'r anifail bach hwn, ewch i leoedd dibynadwy sydd â'r dogfennau a awdurdodwyd gan IBAMA ar gyfer masnacheiddio . Os hoffech wybod mwy am y prosesau hyn, rhowch sylw i Gyfarwyddyd Normative IBAMA Rhif 10/2011, sy'n darparu ar gyfer hawliau a dyletswyddau bridwyr passerine amatur a masnachol.

A yw’n bosibl cael trwydded i fridio parakeet gwyrdd?

Ydy, mae parakeets gwyrdd yn anifeiliaid y mae IBAMA yn eu dosbarthu fel rhai gwyllt ac mae angen trwyddedau awdurdodedig arnynt i'w cadw gartref. Mae yna drwyddedau ar gyfer bridio amatur a masnacheiddio.

Am y naill reswm neu'r llall, mae angen i chi fod yn sylwgar a bod yn barod ar gyfer yr awdurdodiad, gan gymryd i ystyriaeth eich gofod, amgylchedd, bwyd, costau a chyfrifoldeb gyda'r llwybr.<4

Beth yw pwysigrwydd y drwydded ar gyfer creu'r paraced gwyrdd?

Prif bwysigrwydd trwyddedu parakeets gwyrdd yw annog pobl i beidio â smyglo a masnachu mewn pobl. Ystyrir bod angen monitro'r adar hyn yn barhaus gan asiantaethau amgylcheddol.

Felly, mae IBAMA yn llwyddo i gael rheolaeth a lleoliadauy maent yn cael eu mewnosod fwyaf. Yn ogystal â diogelu rhag camdriniaeth a cheisio darparu ansawdd bywyd da iddynt, gan ofalu am ecosystem Brasil.

Beth yw'r cosbau am fridio'r parakeet gwyrdd heb drwydded?

Os byddwch yn dewis peidio â chyfreithloni eich parakeet gwyrdd, byddwch yn mynd yn groes i’r gyfraith (Mae Cyfraith 9.605 Troseddau Amgylcheddol, yn darparu ar gyfer sancsiynau troseddol sy’n deillio o ymddygiad a gweithgareddau sy’n niweidiol i’r amgylchedd). Gallai hyn arwain at gosbau fel dirwy, pryder am yr anifail a'r posibilrwydd o gadw'r anifail yn y ddalfa dros dro.

Ar gyfer anifeiliaid sydd mewn perygl, gall y ddirwy gyrraedd hyd at $5,000 o reais. Ar gyfer adar nad ydynt mewn perygl, y ddirwy yw tua $500 reais. Gan fod y paraced gwyrdd yn anifail gwyllt mewn perygl, mae'r ddirwy yn cwmpasu'r opsiwn cyntaf.

Gallwch gael rhagor o fanylion drwy gyrchu Archddyfarniad Ffederal Rhif 6,514/2008, sy'n darparu ar gyfer troseddau a sancsiynau i'r amgylchedd, gan gynnwys passeriformes (parakeet gwyrdd).

A yw'r drwydded ar gyfer bridio'r paraced gwyrdd yr un fath ag ar gyfer masnacheiddio?

Na, mae yna drwyddedau ar gyfer creu’r aderyn domestig a’r rhai a ddosberthir fel masnacheiddio, gyda’r diben o gaffael a gwerthu. Pan gyflwynir cofrestriad IBAMA, gofynnir i'r person am y dibenion a fwriedir gyda'r parakeet.

Felly, mewn achosion o fridio domestig, mae'r broses yn symlach na masnacheiddio.Yn yr achos olaf, mae angen gweithiwr proffesiynol cymwys i ymateb i brosesau atgenhedlu'r aderyn, rheolaeth yn erbyn diangfeydd a goresgyniad amgylcheddau.

Sut i fod yn siŵr bod fy baraced gwyrdd wedi'i drwyddedu

Dewch i ni ddeall beth yw'r prif bwyntiau fel nad oes gennych unrhyw amheuon ynghylch cyfreithlondeb eich parakeet gwyrdd. Yn ogystal â chofrestru gyda'r asiantaeth amgylcheddol, byddwn yn dweud wrthych sut i gael gwybod am darddiad y safleoedd bridio.

Gweld hefyd: Topolino: gweler nodweddion, pris a sut i fridio'r cnofilod

Dysgu am darddiad y safle bridio

Mae yna nifer o fridio safleoedd a awdurdodwyd ac a gyfreithlonwyd gan IBAMA. Er mwyn cael mwy o wybodaeth am y safle bridio mewn golwg, neu os oes gennych unrhyw amheuon, gofynnwch am gael gweld y drwydded a roddwyd a gwirio ei diben.

Gallwch hefyd ymgynghori ag IBAMA neu ofyn am argymhellion o leoliadau awdurdodedig wrth wneud eich cofrestriad fel bridiwr amatur. Fel dewis olaf, peidiwch byth â phrynu adar o fannau amheus, ac os ydych chi'n gwybod am unrhyw siop neu fusnes nad yw'n dilyn y gweithdrefnau, rhowch wybod amdano.

Cofrestru gydag IBAMA

Ar ôl i chi gadw'r meysydd bridio mewn golwg cyfreithloni ac eisoes yn dewis eich parakeet gwyrdd, cofrestrwch ar wefan IBAMA, y gellir ei wneud ar-lein. Rhaid i chi gofrestru fel bridiwr amatur neu fridiwr masnachol.

Ewch i wefan SisFauna (System Genedlaethol Rheoli Ffawna Gwyllt). Fe welwch y categorïau ar gyferadar gwylltion ac yn araf lenwi'r caeau. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ceisiwch siarad â chynorthwyydd dros y ffôn neu drwy e-bost.

Ymddangos yn IBAMA

Ar ôl i'ch cofrestriad gael ei gwblhau'n llwyddiannus, mae angen i chi fynd i uned o'r IBAMA yn bersonol. Cymerwch y dogfennau y gofynnwyd amdanynt yn eich cofrestriad ac arhoswch nes bod y homologiad wedi'i gwblhau.

Gweld hefyd: Pwysau a Maint Shih Tzu fesul Mis: Gwyliwch y Twf!

Byddwch hefyd yn derbyn tocyn sy'n gysylltiedig â'r drwydded. Yn achos parakeets gwyrdd, y drwydded ar gyfer anifeiliaid gwyllt fydd y SISPASS.

Casglu’r drwydded – SISPASS

SISPASS yw’r System Gofrestru Passeriformes, sy’n ymdrin ag anghenion unigolion i gynnal a chadw gwyllt. adar mewn caethiwed, na fwriedir eu gwerthu. Yn ogystal, mae trwydded SISPASS yn anelu at ystyried, astudio a gwarchod rhywogaethau adar, gan gynnwys y parakeet gwyrdd.

Felly, pan fyddwch yn cwblhau eich cofrestriad a chyfreithlondeb presennol, rhoddir y drwydded a bydd angen i chi ei chasglu. gael ei adael gartref neu yn eich busnes (os yw at ddibenion masnachol).

Ar gyfer bridio neu fasnacheiddio, mae angen trwydded ar y paraced gwyrdd

Y parakeet gwyrdd, yn ogystal â anifeiliaid gwyllt eraill, mae angen trwyddedau priodol arnoch ar gyfer bridio neu werthu gartref. Fel hyn, pryd bynnag y byddwch chi'n meddwl am fagu parakeets gwyrdd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gallu diwallu holl anghenion yr anifail.

Y rhaingwnaed anifeiliaid i fyw mewn amgylchedd naturiol, felly rhowch y gofal angenrheidiol bob amser iddynt gael ansawdd bywyd da. Ond yn gyntaf, peidiwch ag anghofio caffael y Parakeet o le awdurdodedig, felly ni chewch broblemau gyda'r gyfraith yn ddiweddarach.

Yn ogystal, os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch ag IBAMA, a pheidiwch byth â methu â chofrestru i gael esgusodwch fi. Yn ogystal â'r ffaith bod gan yr asiantaeth amgylcheddol reolaeth dros yr anifeiliaid hyn, maent wedi'u hamddiffyn yn well rhag anghyfreithlondeb a hyd yn oed gael eu cam-drin gan feysydd bridio anawdurdodedig.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.