A wnaeth eich ci frathu broga? Edrychwch ar awgrymiadau a rhagofalon pwysig

A wnaeth eich ci frathu broga? Edrychwch ar awgrymiadau a rhagofalon pwysig
Wesley Wilkerson

A wnaeth eich ci frathu broga?

Mae mwyafrif helaeth y brogaod yn ysglyfaeth hawdd i anifeiliaid fel cŵn, oherwydd eu bod yn symud yn araf. Fodd bynnag, i wneud iawn am yr arafwch hwn, mae rhai brogaod yn hynod wenwynig. Felly, os bydd eich ci yn brathu neu'n llyfu un, bydd yn cymryd risgiau mawr.

Mae'r math hwn o feddwdod yn gyffredin iawn mewn cŵn sy'n byw ar ffermydd bach neu ffermydd. Os ydych yn amau ​​bod eich ci wedi dod i gysylltiad â llyffant, gan ei fod wedi dechrau dangos symptomau fel ewyn yn y geg neu grafu ei geg neu ei lygaid yn ddiflino, peidiwch ag oedi cyn mynd at filfeddyg.

Yn yr erthygl hon byddwch yn gallu gweld pa risgiau y bydd eich ci yn eu rhedeg wrth ddod i gysylltiad â llyffant, symptomau a sut i weithredu. Cofiwch geisio cymorth yn syth ar ôl i'r symptomau cyntaf ymddangos i osgoi canlyniadau mwy difrifol.

Cymorth cyntaf i gi sydd wedi brathu llyffant

Gallwch weld isod rai awgrymiadau cymorth cyntaf os amau bod eich ci wedi cael cysylltiad uniongyrchol â broga dartiau gwenwynig. Cofiwch, mewn achosion mwy difrifol, ei bod yn ddelfrydol mynd â'ch anifail anwes ar unwaith at filfeddyg.

Glanhewch geg y ci

Os ydych chi'n amau ​​bod eich ci wedi llyfu neu frathu llyffant ac mae e'n gan ddangos symptomau meddwdod, y cam cyntaf yw glanhau ceg y ci bach. agor ceggolchwch dafod y ci i dynnu unrhyw weddillion sydd heb ei lyncu eto.

Yna rinsiwch geg y ci yn drylwyr, gan ofalu na ollwng y dŵr i lawr ei wddf a pheri iddo foddi. Hefyd, glanhewch ddeintgig y ci yn ofalus i gael gwared ar wenwyn gormodol yn well. Byddwch yn ofalus, oherwydd os yw'r ci yn convulsing, gallai eich brathu.

Gallwch hefyd ddefnyddio sudd lemwn

Os oes gennych lemwn gartref, argymhellir gwneud sudd o'r ffrwyth a'i rwbio ar dafod y ci, oherwydd mae gan y lemwn y swyddogaeth o ddirlawn y blasbwyntiau i atal amsugno'r gwenwyn. Bydd hyn yn helpu i niwtraleiddio'r cyflymder y mae'r gwenwyn yn ymledu ac yn gallu achub eich ci.

Rhoddir ychydig o ddŵr halen i'r ci i chwydu a chael gwared ar rywfaint o'r gwenwyn. Fodd bynnag, ni fydd y gweithdrefnau hyn yn achub bywyd eich ci, mae'n hollbwysig gweld gweithiwr proffesiynol cyn gynted â phosibl.

Cyfrif ar gymorth meddygol

Bydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn trin y symptomau ac yn cynnal y stabl ci bach. Felly, cyn gynted ag y gwnewch y gweithdrefnau a restrir uchod, edrychwch ar unwaith am filfeddyg. Mae hyn yn bwysig hyd yn oed os yw eich ci yn dangos gwelliant, er mwyn osgoi canlyniadau yn y dyfodol.

Y ddelfryd yw ffonio ychydig ymlaen llaw i wneud yn siŵr bod gweithiwr proffesiynol sy'n gallu cyflawni'r gwasanaeth, ieich atal rhag gwastraffu amser yn chwilio am leoliadau addas. Yn ystod y daith, ataliwch y ci rhag bod yn nerfus neu wneud symudiadau sydyn, gofynnwch i rywun helpu i'w ddal tra byddwch yn gyrru.

Beth i beidio â'i wneud pan fydd y ci yn brathu broga

Yn flaenorol, fe welsoch chi sut i weithredu rhag ofn i'ch ci gael ei wenwyno gan wenwyn llyffant. Nesaf, fe welwch beth na ddylech ei wneud os bydd damwain fel hon yn digwydd i'ch anifail anwes. Gallai'r awgrymiadau hyn achub bywyd eich ci, daliwch ati i ddarllen!

Peidiwch â digalonni na dychryn y ci

Os bydd eich ci yn cyrraedd cyflwr critigol oherwydd gwenwyno, y peth delfrydol yw i chi aros yn gadarn a tawelwch. Wel, os ydych chi'n mynd yn anobeithiol, efallai y bydd eich ci dan straen ac yn y pen draw yn gwaethygu'r cyflwr.

Os nad oes gennych chi'r hunanreolaeth a'r sefydlogrwydd emosiynol i gyflawni'r mesurau cymorth cyntaf a grybwyllwyd uchod, mae'n well i geisio cymorth gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ar unwaith.iechyd.

Gweld hefyd: Ci sy'n edrych fel arth? Gweler y bach, canolig a mawr

Os oes rhywun yn agos atoch, gofynnwch iddynt gyflawni'r gweithdrefnau tra byddwch yn ffonio'r milfeddyg. Cofiwch, bydd anobaith yn gwaethygu cyflwr clinigol eich ci ac yn hytrach na'i helpu, byddwch yn gwaethygu'r sefyllfa.

Peidiwch â rhoi llaeth os yw'r ci wedi brathu llyffant

Mae yna bobl boblogaidd credoau bod llaeth yn helpu dadwenwyno a achosir gan rai bwyd. Fodd bynnag, nid oes unrhyw brawfgwyddoniaeth ar gyfer y weithdrefn hon. Felly, ni argymhellir defnyddio llaeth i arbed eich ci rhag cael ei wenwyno gan wenwyn llyffant.

Yn ogystal â pheidio â datrys y sefyllfa, gall llaeth achosi problemau eraill yn eich ci. Wedi'r cyfan, nid yw llaeth yn cael ei argymell ar gyfer cŵn oedolion.

Peidiwch â rhoi meddyginiaeth i'r ci

Ni argymhellir cynnig unrhyw fath o feddyginiaeth i'r ci heb bresgripsiwn milfeddyg. Gall rhoi meddyginiaeth yn y dos anghywir yn lle ei wella waethygu iechyd eich ci.

Defnyddir y meddyginiaethau cartref a grybwyllwyd uchod i lanhau gweddillion gwenwyn o geg yr anifail ac nid i niwtraleiddio'r hyn sydd eisoes wedi'i lyncu. Felly, ewch â'ch ci ar unwaith at y milfeddyg agosaf.

Peidiwch â defnyddio pibell ddŵr i olchi ceg eich ci

Rhaid i chi fod yn ofalus iawn wrth olchi ceg eich ci gwenwynig. Ni argymhellir defnyddio pibellau neu faucets i olchi ceg eich anifail anwes, gan y gall defnydd amhriodol o ddŵr rhedegog, yn enwedig mewn confylsio cŵn, fod yn angheuol.

Gall defnyddio pibell ddŵr achosi i'r anifail anadlu'r dŵr i mewn. , am fod yn ddryslyd, a bydd yn achosi i'ch ci symud ymlaen i niwmonia oherwydd dyhead neu foddi. Gallai hyn arwain at farwolaeth y ci bach, felly peidiwch byth â gwneud hyn!

Sut i atal eich ci rhag brathu llyffantod

Gall digwyddiadau fel y rhainfod yn anochel, fodd bynnag mae rhywfaint o ofal i'w gymryd a all leihau'r risgiau i'ch ci bach. Os oes achosion fel hyn yn agos atoch chi eisoes, mae'n bwysig cadw'n effro. Gweler isod rai rhagofalon.

Goruchwylio teithiau cerdded y ci

Mae gan y rhan fwyaf o lyffantod arferion nosol, felly'r ddelfryd fyddai osgoi mynd am dro gyda'r nos mewn mannau sydd â brogaod. Rhag ofn bod brys i fynd allan, peidiwch â gadael llonydd i'ch ci, byddwch gydag ef bob amser, bydd hyn yn ei atal rhag arogli neu lyfu llyffant.

Gweld hefyd: Cath wryw neu fenyw: gwahaniaethau, nodweddion a pha un i'w mabwysiadu!

Hefyd, osgoi lleoedd sydd â dŵr, megis glannau afonydd a phyllau , mae'r lleoedd hyn yn dueddol o gael llyffantod neu olion ohonynt. Mae hefyd yn ddiddorol defnyddio coleri cloch ar eich ci, i'w gwneud hi'n haws adnabod presenoldeb anifeiliaid sy'n gwneud i'r ci gynhyrfu.

Cadwch yr iard yn rhydd o lyffantod

Mae'n bwysig archwilio'r iard gyfan i sicrhau nad oes llyffantod yno. Peidiwch â gadael cynwysyddion gyda dŵr llonydd yn eich iard, oherwydd gallant fod yn ddeniadol i lyffantod ddod i'ch iard, dodwy eu hwyau ac, o ganlyniad, lluosi.

Ffordd arall o gadw'r broga i ffwrdd o'ch iard yw i gosodwch lemwn neu goffi wedi'u gwasgaru mewn mannau rydych chi am eu hamddiffyn rhag yr anifeiliaid hyn. Mae'r ddau yn gweithio fel ymlidwyr naturiol gwych yn erbyn amffibiaid. Yn olaf, cadwch yr amgylcheddau yn lân ac yn rhydd bob amserbwyd dros ben, gan fod y pethau hyn hefyd yn denu'r math hwn o anifail.

Dysgwch eiriau gwyliadwriaeth i'ch ci

Awgrym da i wneud i'ch ci amddiffyn ei hun rhag llyffantod yw dysgu geiriau trefn iddo. Gallwch chi ei ddysgu bod y broga yn anifail peryglus ac na ddylai fynd yn agos ato.

Un ffordd o wneud hyn yw gofyn yn uchel i'r ci stopio a thynnu'r dennyn, gan orfodi'r anifail i stopio, pryd bynnag y byddwch chi'n dod o hyd i llyffant. Ffordd effeithlon arall yw dysgu'ch ci i gyfarth pan fydd mewn perygl, a thrwy hynny ei roi mewn sefyllfa wyliadwrus a dychryn y llyffant.

Os bydd eich ci yn brathu llyffant, peidiwch â digalonni

<10

Nawr rydych chi'n gwybod mai cadw'ch ci i ffwrdd o lyffantod yw'r ffordd orau bob amser i'w amddiffyn rhag gwenwyno posibl. Gwyddom eisoes y gall gwenwyn llyffant fod yn hynod wenwynig i gŵn, felly mae'n well osgoi cyfarfyddiadau rhwng y ddau anifail hyn.

Yn yr erthygl hon, fe welwch hefyd rai awgrymiadau cymorth cyntaf ar gyfer eich ci, fodd bynnag, mae'r rhain ni ddylai gweithdrefnau gymryd lle mynd at weithiwr proffesiynol. Sylwch, er nad yw pob llyffant yn wenwynig, dim ond ar ôl i'ch ci ddod i gysylltiad â'r anifail y byddwch chi'n gwybod hyn.

Gallech chi hefyd weld, ar ôl i'r ci ddod i gysylltiad â'r tocsin, y bydd yn dangos nifer ohonynt ar unwaith. adweithiau. Felly, y ddelfryd yw mynd ag ef at filfeddyg cyn gynted â phosibl.i osgoi gwaethygu'r cyflwr.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.