A yw'r fadfall yn beryglus neu a yw'n trosglwyddo rhyw fath o afiechyd?

A yw'r fadfall yn beryglus neu a yw'n trosglwyddo rhyw fath o afiechyd?
Wesley Wilkerson

Ydy geckos yn wenwynig?

Mae’r gecko i’w gael fel arfer ledled y byd ac, yn aml iawn, yn ein cartrefi. Weithiau maent yn cael eu hystyried yn wenwynig ac yn cael eu deall yn wael gan lawer o deuluoedd.

Er gwaethaf yr ymddangosiad llysnafeddog, a dyna pam mae rhai pobl yn meddwl ei fod yn wenwynig, mae'r byg bach hwn yn ddiniwed i ni fel bodau dynol a gall hyd yn oed ein niweidio ni. o'u cwmni dan do. Diddorol yn tydi?

O “dihiryn” i reolwr pla, yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu mwy am y gecko domestig. O wybodaeth, megis os yw'n beryglus, yn trosglwyddo clefydau, os yw'n wenwynig, beth mae'n ei fwyta a hyd yn oed mwy o chwilfrydedd am y gecko!

A yw geckos yn beryglus?

Oherwydd diffyg gwybodaeth, mae llawer o bobl yn credu y gall madfallod secretu rhyw fath o wenwyn fel llyffantod, ond nid yw hwn yn ddatganiad cywir. Ond sylw! Nid yw peidio â bod yn anifail gwenwynig yn golygu na all fod yn beryglus. Gall geckos drosglwyddo clefydau i bobl.

A oes gan geckos wenwyn?

Na, mae'n chwedl boblogaidd sy'n anghywir oherwydd nid oes gan y fadfall ddomestig wenwyn a hyd yma ni ddarganfuwyd unrhyw rywogaeth o fadfall neu fadfall sy'n wenwynig. Yn gyffredinol, nid yw madfallod yn peri unrhyw risg i bobl, gan eu bod yn anifeiliaid swil iawn ac yn dueddol o ffoi pan fyddant mewn cysylltiad agos.

Madfalltrosglwyddo afiechyd?

Ie fy ffrind annwyl, yn anffodus mae geckos bach yn gallu trosglwyddo clefydau i bobl. Mae ymlusgiaid yn gludwyr salmonela cyffredin ac nid yw geckos yn wahanol. Felly, mae bob amser yn bwysig golchi'ch dwylo'n dda os ydych chi'n mynd i drin un ohonyn nhw, a hefyd golchi'n dda yr holl ffrwythau a llysiau rydych chi'n mynd i'w bwyta, rhag ofn bod gecko wedi cerdded trwy'r bwyd.<4

Clefyd cyffredin arall y mae'r gecko yn ei drosglwyddo yw'r Platinosomosis, a elwir yn boblogaidd fel clefyd gecko. Mae'r clefyd hwn yn cael ei drosglwyddo i gathod sydd wedi brathu neu fwyta madfall sydd â'r bacteria hwn.

Pan fyddant wedi'u heintio, gall cathod ddangos y symptomau canlynol:

• Carthion melynaidd

• Chwydu

• Colli pwysau

Gweld hefyd: Beth yw'r ci mwyaf dig yn y byd: bridiau a nodweddion

• Cysgadrwydd

• Dolur rhydd

Mae’r paraseit hwn yn ymosod yn uniongyrchol ar iau/afu, pancreas a choluddyn y gath, a gall achosi problemau difrifol mewn y Eich iechyd. Er mwyn cael diagnosis pendant, mae angen canfod wyau mewn carthion feline.

A yw geckos yn trosglwyddo'r eryr?

Firws yw'r eryr nad oes a wnelo ddim â madfallod. Mae'r firws hwn, a all aros ynghwsg am flynyddoedd lawer nes i'r cludwr ddod yn oedolyn, fel arfer yn datblygu yn y corff oherwydd ymateb isel system imiwnedd y person heintiedig.

Am nifer o flynyddoedd bu adroddiadau bod pobl yn cymdeithasu. y clefyd a achosir gan y firws hwn, syddmewn gwirionedd fe'i gelwir yn Herpes-Zoster, gyda phresenoldeb madfall y tu mewn i'r tŷ. Fodd bynnag, nid yw'r gecko yn trosglwyddo'r eryr!

Gweld hefyd: Sut i wneud y ci yn wallgof? Syniadau ar gyfer eich ci gwarchod

Gwybodaeth gyffredinol gecko: sut le yw'r gecko?

Wyddech chi nad oes gan gecos groen ond clorian fach? Os oedd y wybodaeth hon yn ddiddorol i chi, parhewch i ddarllen i ddarganfod mwy o chwilfrydedd a nodweddion geckos.

Bywyd ac atgynhyrchu geckos

Hoes cyfartalog geckos yw 10 mlynedd, sy'n amrywio'n fawr o le i le. lle a rhywogaeth. Y rhywogaeth fwyaf cyffredin a geir y tu mewn i dai yw'r fadfall ddomestig drofannol neu fadfall y wal a gall gyrraedd hyd at 10 cm o hyd.

Yn bresennol bron ym mhob rhan o'r byd, heblaw am leoedd gyda'r hinsawdd yn oer iawn, y madfall yn cael arferion nosol, yn cuddio yn ystod y dydd rhwng craciau, tyllau yn y wal, yn y leinin, lle maent hefyd yn dodwy ac yn amddiffyn eu hwyau. Mae hi'n gallu beichiogi 2 grafang y flwyddyn gyda hyd at 4 wy ym mhob un.

Bwyd y gecko, beth maen nhw'n ei fwyta?

Ysglyfaethwr anedig, diniwed i fodau dynol, heliwr pryfed didostur! Mae'r gecko yn llwyddo i gyfrannu'n fuddiol i'r ecosystem ddomestig, pan fo'r hinsawdd yn fwynach, mae'r gecko yn gadael ei dwll ac yn agos at ffynonellau gwres, fel bylbiau golau. Y ffordd honno, byddwch yn agos at y crynodiad uchaf o'ch hoff fwydydd: y rhai bach.pryfetach!

Yn ogystal â chynnig y risg lleiaf posibl i iechyd dynol, mae madfallod hefyd yn hela ac yn bwyta pryfed a all fod yn risg i'n hiechyd, fel pryfed cop a sgorpionau.

Mae hoff geckos bwyd yn :

• Pryfed

• Mosgitos

• Corynnod

• Chwilod duon

• Pryfed bach

• Bach sgorpionau

Ymddygiad rhwng rhywogaethau

Chwilfrydedd cŵl iawn am ymddygiad geckos yw eu bod yn gallu cyfathrebu mewn ffordd unigryw iawn gyda geckos eraill o'r un rhywogaeth. Gwnânt symudiadau safonol a rhythmig ac mewn rhai rhywogaethau mae'n bosibl newid lliw yn ôl anian.

Ymhellach, ffaith chwilfrydig yw'r gwahaniaeth rhwng gecko gwrywaidd a Ffynnon fenywaidd, y gwryw y mae ganddo smotiau tywyll arno mae gan y corff a'r fenyw streipiau'n croesi drosto.

Chwilfrydedd am y gecko

Mae gan y gecko ddau sgil arall sy'n adnabyddus iawn ac sydd bob amser yn creu syrpreis mewn pobl , do ydych chi'n gwybod beth ydyn nhw?

Y gallu i adfywio aelod sydd wedi'i dorri i ffwrdd

Wrth gael ei gornelu gan ysglyfaethwr, mae gan y gecko y gallu i droelli fertebra ei gynffon, gan orfodi'r toriad, nad yw'n gwneud hynny. cynhyrchu dim poen iddi. Unwaith y bydd y gynffon wedi'i datgysylltu oddi wrth weddill y corff, mae'n parhau i symud, gan fod ysgogiadau trydanol yn dal i weithio

Drwy fanteisio ar ffocws yr ysglyfaethwr ar y gynffon, mae gan y gecko ddigon o amser i ddianc. Yr enw ar y broses hunan-drychiad hwn yw Ymreolaeth a'r amser i dyfu cynffon newydd yw hyd at 3 wythnos.

Sut mae'r gecko yn llwyddo i sefyll wyneb i waered?

Dim ond oherwydd ffiseg y gall y geckos wneud hyn. Cyn hynny, credid bod gan geckos sugnwyr ar eu traed, neu fod yna sylwedd gludiog. Fodd bynnag, ym 1960, daeth gwyddonydd Almaeneg o'r enw Uwe Hiller i'r casgliad bod y gallu i aros ar y wal yn gysylltiedig â grym atyniad a gwrthyriad rhwng moleciwlau troed y gecko a'r wal. Er gwaethaf hyn, dim ond deugain mlynedd yn ddiweddarach y byddai damcaniaeth y gwyddonydd hwn yn cael ei phrofi.

Ar goesau geckos, mae miliynau o flew o'r enw setae, a phan mae'r gecko yn symud ac yn cyffwrdd â'r wal â'i bawen, mae'r blew bach hyn maen nhw'n ficrosgopig ac mae ganddyn nhw flaenau mân iawn, maen nhw'n cynhyrchu dadleoliad electronau, gan gynhyrchu grym deniadol sy'n ei gadw ar y wal. y gecko ar gyfer gwyddoniaeth

Mae Geckos hefyd wedi ysbrydoli creu gludyddion a chwpanau, ac yn fwy diweddar, rhwymyn mewnol a ddefnyddir mewn llawdriniaeth a hefyd ar glwyfau y tu mewn i'r corff. Mae gan y dresin hwn strwythur tebyg iawn iyr un sy'n gwneud geckos lynu at arwynebau.

Sut i osgoi ymddangosiad geckos gartref?

Os ydych chi, ar ôl yr holl wybodaeth hon, yn credu nad geckos yw'r cwmni rydych chi am ei gael gartref, mae'n bosibl rheoli eu hymddangosiad trwy ddilyn rhai prosesau syml. Er enghraifft, glanhau mannau lle mae crynodiad o bryfed, fel corneli uchel y wal, lle gallwch ddod o hyd i we pry cop bach.

Pa mor rhyfeddol yw'r gecko a'i alluoedd unigryw!

Gyda nodweddion cyfeillgar a bob amser yn ymddangos yn wenu, mae'r gecko bob amser o gwmpas ac yn ein synnu. Nawr gallwch chi egluro i ffrindiau a theulu nad oes angen bod ofn na niweidio'r anifail bach hwn.

Rhannwch gyda mwy o bobl sydd â diddordeb yn y pwnc hwn a gyda'n gilydd byddwn yn cyfrannu at ledaenu gwybodaeth!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.