Adar Brasil: Darganfyddwch rywogaethau hardd ac afieithus!

Adar Brasil: Darganfyddwch rywogaethau hardd ac afieithus!
Wesley Wilkerson

Cwrdd â rhywogaethau anhygoel a thrawiadol o adar Brasil

Mae amrywiaeth yr adar yn ein gwlad yn un o'r rhai mwyaf yn y byd, mae'r macaw glas, er enghraifft, hyd yn oed wedi dod yn brif gymeriad cartwn. Dim ond yma ar ein tir y mae parakeets, parotiaid a hyd yn oed adar ysglyfaethus fel yr eryr telyn (un o'r rhai mwyaf yn y byd) yn bodoli. Oeddech chi'n gwybod am yr un hon?

Dim ond ym Mrasil y mae'r rhan fwyaf o'r rhywogaethau adar y byddwn ni'n sôn amdanyn nhw yma, a dyna pam rydyn ni mor falch o ddweud bod ein ffawna mor gyfoethog. Mae llawer yn boblogaidd, mae eraill yn llai cyffredin i'w gweld yn bennaf mewn dinasoedd mwy. Eisiau darganfod rhai o'r rhywogaethau adar mwyaf cyffredin ym Mrasil? Awn ni!

Adar poblogaidd Brasil

Mae cymaint o rywogaethau y bydd yn anodd eu henwi i gyd mewn un erthygl, o wahanol feintiau, lliwiau ac ymddygiad, gadewch i ni wybod ychydig mwy amdanynt pob un ohonynt. O'r gogledd i'r de, rydych chi'n sicr wedi dod ar draws un.

Gweld hefyd: Faint mae parakeet yn ei gostio? Gweler costau adar a sut i brynu

Coleiro

Papa glaswellt, coler coler a choler, mae'r aderyn hwn i'w gael nid yn unig yn jyngl yr Amazon, fe all i'w cael ledled Brasil. Mae ei blu yn amrywio o ddu i frown mewn gwrywod ac mae ei fol yn wyn yn bennaf. Mae'r benywod yn frown tywyll ar y cefn a brown golau ar y frest. Maent yn mesur uchafswm o 12 centimetr.

Hummingbird

Un o'r rhywogaethau adar mwyaf poblogaidd, ysbrydoliaeth ar gyfer caneuon atatŵs, yn cael eu hystyried yn gyfriniol. Arwydd o lwc dda, cariad ac aileni. O fewn y teulu mae sawl rhywogaeth ac mae eu bwyd yn bresennol yn bennaf yn y paill o flodau, mae'r benywod yn fwy na'r gwrywod, ond mae'r gwrywod yn fwy lliwgar.

Bem-te-vi

Mae eich cân yn benodol iawn ac yn adnabyddus. Mae gan ei fol felyn cryf iawn sy'n helpu i'w hadnabod. Ledled Brasil mae yna enwau gwahanol ar ei gyfer. Pitangua, tic-tiui a triste-vida, er enghraifft. Nid yw'n fach iawn, mae'n mesur tua 23 centimetr ac yn canu bob amser gyda'r wawr, cân sy'n goleuo ein dydd.

Jaçanã

Cymdogaeth sy'n cymryd enw'r aderyn chwilfrydig hwn, mae ganddo liw trawiadol ac un o'i enwau yw cafezinho. Mae'n byw ger dŵr ac yn bwydo ar bysgod bach, planhigion dyfrol a phryfed. Mae ei goesau yn hir iawn, yn gallu mesur 23 centimetr ac mae'r rhywogaeth i'w gweld mewn parciau cyhoeddus yn ne'r wlad.

Saíra-sete-cores

Mae gwyrdd yn un o'r mwyaf fflachlyd yn lliw ein baner, glas a melyn yn ategu hyn. Aderyn a allai gynrychioli Brasil fyddai hwn. Bach a gyda lliwiau ein baner, mae'n sicr yn Brasil iawn. Er mai dim ond 5 lliw sydd ganddo, mae'n dod â llawenydd gyda'r rhai sydd ganddo: glas, gwyrdd, melyn, oren a du.

Macaw Coch

Un o adar mwyaf ein ffawna , yn mesur tua 90 centimetr,coch yw ei brif liw, ond mae glas a gwyrdd yn fwy cyffredin i'w gweld. Wedi'i ddarganfod ledled Brasil, nodwedd ryfedd ohono yw bod ei ruddiau'n troi'n goch pan fydd yn gwylltio. Oeddech chi'n gwybod hynny?

Rhywogaethau cyffredin eraill o adar Brasil

Fel y soniwyd eisoes, mae amrywiaeth enfawr o adar yn ein Brasil. Mae rhai yn tueddu i fyw yn agos iawn atom, eraill ddim cymaint. Rhai'n canu gyda'r wawr, eraill yn goleuo ein prynhawniau. Mae canu llawer ohonyn nhw yn rhan o'n trefn ni.

Ffreithlon Oranjeira

Ar ddiwrnod yr adar dyma brif ffocws y dathlu ac mae hyd yn oed wedi bod yn arwyddlun o medal un o gwpanau'r cydffederasiynau yma ym Mrasil. Ac mae'n dal i fod yn symbol o gyflwr cyfan São Paulo. Mae ei gân yn ddigamsyniol. Yn adnabyddus am y lliw oren sy'n bresennol ar ei fol ac mae'n rhywogaeth sy'n gallu addasu'n hawdd i wahanol amgylcheddau.

João de barro

O leiaf ar stryd yn eich cymdogaeth chi dylid gwneud nyth aderyn pridd ar bostyn. Yn un o beirianwyr mwyaf dawnus byd natur, mae ei nyth wedi'i adeiladu'n strategol i wynebu ochr arall y glaw. Yn ddeallus iawn ac yn fach, dim ond 20 centimetr y mae'r aderyn hwn yn ei fesur. Rwy'n siŵr eich bod yn ei wybod.

Crwban-grwban porffor

Yn sicr, rydych chi wedi gweld yr un hon yn hongian o amgylch eich stryd. Rhywogaeth sydd wedi addasu i newidiadau a wnaed gan y llaw ddynol.Fe'i gelwir yn aml yn y turtledove, ac mae ei ddeiet yn cynnwys grawn a phryfed a geir ar y ddaear. Mae ei gornel hefyd yn adnabyddus ac yn fach. Yn mesur hyd at 17 centimetr. Rwy'n siŵr eich bod chi wedi gweld un heddiw.

Siriema

Mae pawb wedi clywed am y siriema hwn, aderyn mawr â choesau hir. Mae fel arfer yn byw yn y cerrado ac mewn porfeydd. Mae'n bwydo ar gnofilod bach, madfallod, nadroedd a phryfed. Mae ei faint yn cyrraedd 90 centimetr a phan mae'n canu mae hyd yn oed y rhai sydd ddim yn deall adar yn gwybod mai dyna'r un sy'n canu.

Tuiuiú

Adnabyddir yng nghanol Brasil fel jaburu, yr aderyn digamsyniol hwn mae ganddo goesau du mawr, pen a phig. Mae gweddill ei gorff yn wyn, ac mae'n fwy presennol yn yr ardaloedd corsiog a'r afonydd. Gall fesur hyd at 1.4 metr, sy'n ei gwneud hi'n haws wrth fwydo, gan ei fod yn dod o hyd i'w hoff brydau o dan y dŵr.

Adar gwyllt Brasil

Rhaid i chi fod yn pendroni: “ Ond nid adar yw pob un gwyllt? Mae gwahaniaeth, adar gwyllt yw'r rhai sy'n byw ym myd natur, heb ymyrraeth ddynol. Edrychwch ar rai rhywogaethau isod!

Sky Macaw

Mae glas ei blu yn sicr yn ddigamsyniol, cyhoeddwyd ei fod wedi diflannu 20 mlynedd yn ôl. Yn llai na'r hyacinth macaw, dim ond 57 centimetr y mae'n ei fesur a diolch i brosiectau i warchod y rhywogaeth, mae'n dychwelyd yn raddol i natur. YnMawrth 2020, daethpwyd â 52 macaw yn ôl i Brasil, o ganlyniad i brosiect bridio caethiwed yr Almaen.

Gweld hefyd: Eisiau prynu tylluan anwes? Gweld sut, ble a beth yw'r pris!

True Parrot

Fel adar eraill ar y rhestr hon, mae hefyd yn ysbrydoliaeth i deledu cymeriadau. Gall y llawryf enwog fyw yn hirach nag adar eraill. Gan ei fod yn gallu bod yn anifail anwes, mae'n sicr yn un o'r darlings ym Mrasil. Mae ei liw gwyrdd llachar yn tynnu sylw, ond mae rhai o'r rhywogaethau mewn perygl o ddiflannu. Cywilydd, ynte?

Toucan toco

Aderyn arall sydd mewn perygl o ddiflannu, mae gan yr un hwn sy'n un o adar mwyaf prydferth a phoblogaidd ein ffawna y trawiadol lliwiau du ei blu a'r oren ar ei big yw. Mae ei ymddygiad yn doeth ac mae'n anifail deallus iawn. Mae'n bwydo ar ffrwythau a phryfed, a gall ymosod ar nythod pobl eraill i fwyta wyau a chywion. O'r herwydd, nid yw'n gymydog dibynadwy iawn.

Caneri'r Ddaear

Gellir gweld lliw melyn llachar yr aderyn hwn o bell. Maent yn gyffredin mewn hinsoddau cerrado a caatinga ac yn bwydo ar hadau, ffrwythau a phryfed. Mae benywod y rhywogaeth yn gyffredinol yn cadw'r lliw llwydaidd y cânt eu geni ynddo ac i orchfygu benyw mae'r gwrywod yn ymladd ymysg ei gilydd, ond bob amser gydag anogaeth benyw.

Azulão

Mae gan bob rhanbarth ym Mrasil enw ar yr aderyn gwyllt hwn, y gwiddon glas, y guarundi glas a llawer o rai eraill. Fel yr enw yn barodyn dweud bod ei liw yn las wedi'i ddiffinio'n dda, ond dim ond y gwryw sydd â'r lliw hwn, mae'r fenyw a'r cŵn bach yn frown. Mae ei ddeiet, fel y rhan fwyaf o adar, yn cynnwys ffrwythau, trychfilod a hadau.

Binc aur

Yn gorn a byr, mae ei 11 centimetr yn sicr yn cutie. Ond yr hyn sy'n tynnu sylw mewn gwirionedd yw ei liw, mae melyn ei gorff a du ei ben yn gyferbyniad perffaith. Ar wahân i'w ganu sy'n tynnu llawer o sylw. Ceir hwynt yn mhellach yn ne-ddwyrain a deheudir ein gwlad.

O bob cwr

Y mae yr adar a grybwyllir yma yn engraifft o ba mor gyfoethog ac afieithus yw ein ffawna. O'r gogledd i'r de mae gennym sawl rhywogaeth o adar sy'n unigryw. Adar fel yr eryr telynog, y golchwraig gudd, cnocell y coed, aderyn y to, y gornchwiglen ddeheuol a llawer o symbolau eraill o Brasil.

Ydych chi erioed wedi stopio i feddwl efallai bod llawer ohonyn nhw'n canu'n agos iawn atoch chi? Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi gweld un o'r rhain yn hedfan ger parc neu sgwâr yr ydych yn mynd iddo yn aml. Yn bendant fe welwch fwy nag un o'r adar Brasil hyn yma. Ac os oeddech chi'n ei hoffi ac eisiau gwybod mwy am adar ac adar, ewch i'n gwefan. Yno fe gewch chi lawer mwy!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.