Aderyn cariad glas: gweler y disgrifiad, pris, costau a gofal

Aderyn cariad glas: gweler y disgrifiad, pris, costau a gofal
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r Aderyn Cariad Glas!

Mae Adar Cariadon Glas yn gymharol wydn ac yn hawdd i'w cadw, gan eu gwneud yn anifail anwes cystal â pharakeet neu anifeiliaid eraill fel cŵn a chathod.

Mae rhai hyd yn oed yn awgrymu y gallent fod yn anifail anwes. ychydig yn dawelach, er bod eraill yn dweud eu bod yr un mor ddireidus a chwilfrydig. Ond y farn unfrydol yw: y maent yn bur serchog.

Cedwir y rhan fwyaf yn barau i ddiwallu eu hangen dirfawr am gwmnïaeth gyson, chwilfrydedd a chymdeithasu. Yn y modd hwn, gadewch i ni ddod i wybod mwy am yr Aderyn Caru Glas, yn ogystal â'i hanes, arferion, chwilfrydedd a chostau bridio.

Nodweddion yr Aderyn Caru Glas

Dewch i ni deall am nodweddion nodweddion ffisegol, dosbarthiad, cynefin, amrywiadau yn eu lliwiau ac ymddygiad cyffredinol yr Adar Cariadon Glas.

Enw

Daw’r “Agaporni” o’r enw yn Groeg “aderyn cariad ”. Yn Saesneg, fe'u cyfieithwyd hyd yn oed yn llythrennol, fel "lovebirds". Maent yn perthyn i'r teulu Psittacidae, a'r rhywogaeth adar dan sylw yw'r personata Agapornis.

Yn ogystal â'r rhain, mae sawl rhywogaeth arall, ond yn y bôn mae ganddynt yr un arferion ac ymddygiad gosgeiddig.

Disgrifiad Corfforol

Yr Agaporni Glas yw'r treiglad lliw mwyaf adnabyddus o'r rhywogaeth, ac mae'r amrywiaeth hwn yn digwydd yn naturiol yn y gwyllt yn ogystal ag mewn caethiwed. Mae gan yr aderynsmotiau du ar y pen, corff glas a choler wen o amgylch y gwddf a'r frest uchaf.

Mae gan bob treiglad o'r aderyn hwn "mwgwd" du. Gellir dweud eu bod yn fersiynau bach, stociog o barotiaid, gyda chynffon fer, gadarn a phig uchaf bachog. Maen nhw'n mesur tua 14 i 19 cm ac yn pwyso tua 60 g.

Dosbarthiad a chynefin

Mae naw rhywogaeth o adar cariad ac maen nhw i gyd yn frodorol i Affrica. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn byw mewn rhanbarthau sy'n agos at y Cyhydedd, oherwydd yr hinsawdd dymherus. Yn ogystal, maent yn hoffi byw mewn safana sych.

Dros amser maent wedi esblygu o amgylchedd gelyniaethus iawn. Felly, y dyddiau hyn, mae llawer yn byw yn heddychlon mewn caethiwed, a llawer eraill yn ddof, gan eu bod yn adar cariadus ac amyneddgar iawn. gwarediad chwilfrydig. Maent yn glynu'n rhwydd iawn ac yn astud iawn eu natur, felly byddant yn ceisio dianc o'r cawell pryd bynnag y bo modd.

Cyn belled ag y mae eu canu yn mynd, nid yw'n swnllyd fel y cyfryw, ond bydd eu clebran cyson yn llenwi'ch calon. hapusrwydd. Yn fodlon perfformio triciau hwyliog a chymdeithasu â phobl eraill, mae'r aderyn hwn yn giwt ac annwyl iawn, hyd yn oed gyda dieithriaid.

Amrywiadau yn y tôn las

Mae sawl sbesimen o'r anifail gyda gwahanol arlliwiaugwahanol arlliwiau o las sydd wedi treiglo dros y blynyddoedd. Ar y dechrau mae gennym las gyda chefndir gwyn, lle mae'r arlliwiau melyn/coch naturiol yn absennol. Mae yna hefyd y glas gyda ffactor tywyll, yn tynnu tuag at liw cobalt gyda'r pen bron yn ddu.

Yn y dilyniant, mae hefyd yn bosibl adnabod tôn glas pastel, sy'n cyflwyno'i hun gyda thonau glas golau iawn ar yr adenydd a'r cefn , coler wen a phen mewn arlliwiau hufen neu llwydfelyn/llwyd golau. Yn ogystal â'r rhain, gallwn hefyd grybwyll y fioled las, sy'n osgeiddig iawn, gyda thonau cryf ar yr adenydd a'r cefn.

Price of Agapornis personata azul

Mae'n iawn Mae'n bwysig cynllunio'r holl gostau cyn caffael aderyn anwes. Mor fychan ag ydyw, bydd genym draul ar gyfartaledd gydag ef, yn ychwanegol at ei gynaliaeth. Felly gadewch i ni ddarganfod faint mae'n ei gostio, ble a sut i'w brynu.

Faint mae'r aderyn cariad glas yn ei gostio?

Mae pris prynu'r Agapornis glas yn amrywio o $150 i $300. Mae'r lliw glas cobalt, mewn rhai o daleithiau Brasil, yn ddrytach oherwydd nad oes cymaint ohono ac oherwydd bod ganddo harddwch egsotig iawn.

Yn ogystal, er bod yr adar hyn yn gyffredin ledled Brasil, efallai y bydd anghysondebau yn eu pris. Felly, gwnewch ymchwil cyn prynu ac os sylweddolwch fod ei gost yn llawer is na'r hyn a grybwyllwyd, amheuwch sut y caiff yr aderyn ei drin a'i gyfreithloni.

Blei brynu'r Blue Lovebird?

Mae’r Agaporni yn gyffredin iawn i’w ganfod mewn meithrinfeydd neu dai dofednod. Mae llawer o fridwyr yn buddsoddi amser yn eu datblygiad, ac nid ydynt i'w cael yn aml mewn siopau anifeiliaid anwes, er enghraifft.

Mae rhai pobl hefyd yn dewis cael cwpl ac yn aros am atgenhedlu i werthu'r cŵn bach i bobl sy'n agos atynt neu hyd yn oed ar y we. Fodd bynnag, argymhellir eu prynu gan fridwyr cofrestredig.

Beth sydd ei angen i brynu'r Blue Lovebird?

Gan nad yw'r Blue Agaporni yn aderyn gwyllt o Frasil, ond yn un Affricanaidd, nid oes angen trwyddedau arbennig ar IBAMA ar gyfer bridio a chaffael, fel sy'n wir am macaws neu gocatil. Fodd bynnag, mae'n bwysig eich bod yn prynu Lovebirds gan fridwyr cofrestredig yn unig.

Felly, bydd ganddynt wasieri rhyw, sy'n hanfodol er mwyn i asiantaethau amgylcheddol ddeall a gwirio nifer yr adar sy'n bodoli yn nhiriogaeth Brasil a chael rheolaeth arnynt. .

Costau gyda'r Aderyn Caru Glas

Mae'r Aderyn Caru Glas yn aderyn hudolus a hawdd ei gaffael. Fodd bynnag, yn ogystal â gwariant ar yr anifail ei hun, mae costau gyda'i fwyd, cynnal a chadw cawell, nythod, lampau gwresogi, ymhlith eraill. Dewch i ni ddod i wybod ychydig mwy amdano.

Pris bwyd i adar

Y prif fwyd i adar, yn enwedig Agaporni, yw dognaunutropics. Gan y byddant yn cael eu magu gartref ac na fyddant yn ymddwyn yn wyllt, mae'n bwysig cydbwyso'r holl faetholion y byddent yn eu derbyn yn y gwyllt.

Gall pecynnau gyda 300 g o borthiant gostio tua $30 reais ac yn para am tua un. mis. Mae pecynnau economi o 5 kg yn costio tua $200 reais.

Pris cawell ar gyfer adar cariad glas

Argymhellir cewyll â gwifrau sydd o leiaf 80 cm o hyd a 60 cm o uchder. Yn ogystal, mae'n ddiddorol ychwanegu cymaint o glwydi ag y dymunwch, fel bod yr Agaporni yn teimlo'n gyfforddus y tu mewn i'w gawell. Felly, gallant gostio $200 ar gyfartaledd.

Gall cewyll eraill mwy cyflawn, gyda modrwyau, rhwystrau, defnyddiau gwladaidd sy'n dynwared pren, teganau, gwinwydd, porthwyr a dyfrwyr adeiledig gostio hyd at $700. am 1 aderyn neu 1 pâr.

Pris porthwr ac yfwr

Mae gan borthwyr ac yfwyr siâp dysgl syml brisiau isel, tua $25 y ddau gyda'i gilydd. Fodd bynnag, os ydych am ddewis ymarferoldeb, mae yna borthwyr ac yfwyr awtomatig a chaeedig, mewn arddull “galwyn”.

Felly, rydych chi'n ychwanegu'r bwyd, ac wrth i'r aderyn fwyta, mae'r porthiant yn cwympo i lawr ac yn llenwi'r ddysgl. Gyda'r ffynnon ddŵr, mae'r un peth yn digwydd. Gallant gostio $30 ar wahân ar gyfartaledd, neu os cânt eu prynu fel cit, gallant nôl o gwmpaso $ 45.

Pris nyth pren a bloc calsiwm

Mae nythod coed yn hanfodol i wneud eich aderyn yn fwy cyfforddus. Fel arfer defnyddir 1 neu 2 fesul aderyn, fel y gall amrywio rhyngddynt. Ei gost yn unig yw tua $ 30. Gall citiau gyda 2 neu 3 nyth gyflwyno gwerthoedd o gwmpas $ 50.

Gall y blociau calsiwm, ar y llaw arall, amrywio o ran maint, ond cerrig bach, tua 10 cm yn costio $ 10. Maen nhw'n wych i'r aderyn wisgo ei big pan fydd yn teimlo'r angen ac fe'i defnyddir yn helaeth i ymlacio a lleihau lefelau straen, yn enwedig ar gyfer Lovebirds, sy'n aros yn y cawell am amser hir.

Lampau gwresogi pris

Gan fod Lovebirds yn addasu'n dda i dymheredd ychydig yn uwch ac yn hoffi byw mewn hinsoddau tymherus, mae'n bwysig eich bod chi'n prynu lampau gwresogi. Gallant gostio, ar gyfartaledd, $ 150. Fe'u defnyddir yn aml mewn sefyllfaoedd lle mae'r hinsawdd yn oer iawn, megis yn y gaeaf neu pan fydd gennych rai ifanc.

Gofalu am yr Aderyn Cariad Glas

<10

Waeth pa mor fach yw eich aderyn, mae angen gofal a sylw ar bob anifail anwes. Dewch i ni ddarganfod beth yw eich anghenion, bwyd, hylendid ac amodau glanhau a fydd yn gwneud eich Lovebird yn hapusach.

Gweld hefyd: Chwain hedfan neu neidio? Dysgwch fwy a gwiriwch wybodaeth arall!

Bwydo

Mae bwydo adar ac adar, yn enwedig y Lovebird, yn cynnwys 70% o porthiant nutrópic (30g y dydd ar gyfartaledd) ay gweddill mewn ffrwythau a hadau. Gan nad ydynt yn byw yn y gwyllt, mae angen bodloni eu gofynion maethol dyddiol.

Fel y cyfryw, mae eu diet naturiol yn cynnwys, yn ogystal â'r bwydydd hyn, amrywiol lysiau, planhigion, gweiriau a hadau. Nid yw'n gyffredin iddynt fwydo ar bryfed, ond gall hyn ddigwydd.

Amodau amgylcheddol

Ar gyfer adar sy'n magu, mae'n bwysig deall beth yw eu hanghenion a'u haddasu fel bod ganddynt ansawdd bywyd da. Felly, mae angen i'r amgylchedd, yn gyntaf oll, fod yn drefnus ac yn lân. Cynigiwch gewyll digonol a diet cytbwys.

Prynwch ategolion i'ch Agaporni chwarae ar eich pen eich hun a gyda chi. Yn ogystal, mae angen lle arno y tu allan i'r cawell i chwarae a gwresogi lampau pan fydd y tymheredd yn gostwng. Mae'n bwysig i chi gael cydymaith iddo, a dyna pam mae llawer o bobl yn caffael y cwpl, fel nad ydynt yn teimlo'n unig.

Glanhau'r amgylchedd

Mae'n bwysig i'r iechyd a lles eich anifail anwes Agaporni cadw amgylchedd yr aderyn, cawell ac ategolion yn lân ac mewn cyflwr da. Mae gofal cawell sylfaenol yn cynnwys glanhau'r seigiau bwyd bob dydd ac yn enwedig yr yfwr, oherwydd gall hadau ac olion bwyd ddisgyn yno.

Yn wythnosol, rhaid i chi lanhau a diheintio'r cawell. Golchwch a sychwch glwydi a theganau yn drylwyr pryd bynnag y byddant yn baeddu. Os oes gennych chi adardy,rhaid adnewyddu'r llawr tywod yn flynyddol, fel nad yw bacteria a ffyngau yn amlhau ac yn hybu afiechydon i'r aderyn a hyd yn oed i bobl.

Ymarferion a chymdeithasu

Mae angen cymdeithasoli adar ers cub. Cofiwch ei bod yn cael ei thynnu allan o'i hamgylchedd naturiol i gael ei dofi, felly ar y dechrau gall fod yn bigog neu'n bryderus. Felly, agorwch y cawell bob amser a gwahoddwch eich Lovebird i chwarae, ewch allan i ddod i adnabod yr amgylchedd.

Os ydych chi'n cadw parau o adar, ceisiwch adael dim ond un rhywogaeth ohonyn nhw fesul cawell, fel rhywogaethau sy'n cymysgu Gall achosi ymladd difrifol.

Hefyd, mae'n werth nodi bod y Lovebird yn gariadus a ffyddlon iawn, felly mae angen eich sylw i fod yn gwbl hapus. Felly, peidiwch â'i adael o'r neilltu a chynigiwch ymarferion a pherfformiwch ysgogiad meddyliol gyda gwrthrychau a sgyrsiau.

Gofal plu, pig ac ewinedd

Mae gofal plu ar gyfer eich Agaporni oherwydd glanhau ac wythnosol. baddonau. Ar adegau o golli plu, byddwch yn ofalus i beidio â brifo'r “gwellt” sydd heb flodeuo eto.

Gwiriwch bob amser fod hoelion a phig yn lân, oherwydd gallant fynd yn fudr gyda bwyd dros ben a phethau eraill. Y peth pwysicaf yw i'r amgylchedd fod mewn trefn, gan eu bod yn gallu glanhau eu hunain/gofalu o'u hunain, crafu eu hunain, plicio'r croen, gwisgo'r pig a glanhau'r traed.

Gweld hefyd: Trwyn y ci: gweld pryd i'w roi ymlaen, mathau ac awgrymiadau!

Eisoes eisiau unAderyn cariad glas i chi?

Mae'r math hwn o Blue Lovebird yn gymdeithasol iawn ac yn caru cwmnïaeth. Felly, maen nhw fel arfer yn aros gydag aderyn arall. Er eu bod yn anifail anwes da a chariadus iawn pan gânt eu cadw dan do, bydd angen llawer o sylw arnynt os cânt eu cadw ar eu pen eu hunain.

Nid oes gan Blue Lovebirds gostau caffael uchel ac mae angen cewyll ac amgylcheddau glân a thaclus arnynt. Chwarae gyda nhw bob amser a'u difyrru.

Hefyd, nid oes angen trwyddedau arbennig arnynt gan IBAMA. Ond os oes gennych un, ychwanegwch y cylch rhyw er mwyn rheoli'r asiantaeth amgylcheddol. Yn olaf, ef fydd eich ffrind gorau am amser hir a byddwch yn cael llawer o hwyl gyda'ch gilydd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.