Akita Inu: nodweddion, mathau, pris, gofal a mwy

Akita Inu: nodweddion, mathau, pris, gofal a mwy
Wesley Wilkerson

Darganfod brîd ci Akita

Ci o darddiad Asiaidd yw'r Akita Inu. Mae ei gorffennol yn dyddio'n ôl i Japan Hynafol ac yn ymestyn dros 3,000 o flynyddoedd. Digwyddodd datblygiad y brîd dros y canrifoedd diwethaf, nes iddo gyrraedd y ci yr ydym yn ei adnabod heddiw. Yn dawel iawn ac yn ffyddlon, prif nodwedd yr Akita Inu yw gwarchod ei diriogaeth a'i diwtor.

Darganfyddwch fwy o fanylion am y ci hardd hwn yn yr erthygl hon. Dysgwch fwy am eu tarddiad, eu hymddygiad, yn ogystal â gwirio rhai ffeithiau hwyliog am yr Akita Inu a darganfod gwybodaeth ddiddorol iawn am y ffordd iawn o fyw gyda chŵn o'r brîd hwn. Daliwch ati i ddarllen a chwympo mewn cariad â'r ci hwn!

Nodweddion brîd Akita Inu

Darganfyddwch isod darddiad a hanes yr Akita Inu. Gwiriwch hefyd ei faint a'i ddisgwyliad oes, yn ogystal â gwybod popeth am nodweddion ffisegol yr anifail hardd hwn.

Tarddiad a hanes yr Akita

Mae enw ci Akita Inu yn cyfeirio at ei darddiad, oherwydd, yng ngogledd Japan, mae yna dalaith o'r enw Akita. Ystyr yr enw “Inu” yw ci yn Japaneaidd. Oherwydd ei faint athletaidd a'i fod yn fwy na chŵn Japaneaidd eraill, mae'r Akita Inu yn cael ei ddefnyddio'n helaeth fel ci hela a gwarchod.

Mae'r Akita Inu yn parhau i fod yn boblogaidd iawn yn Japan. Bu bron i gŵn o'r brîd hwn ddiflannu yn ystod yr Ail Ryfel Byd, felrhaid ei bennu trwy arweiniad milfeddyg, fel nad yw fel arfer yn fwy na 200 g y dydd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae'n bwysig iawn i gi Akita Inu wneud gweithgareddau corfforol, er enghraifft, teithiau cerdded dyddiol gyda'i berchennog. Mae'r gweithgaredd hwn yn bodloni'ch anghenion corfforol yn dda. Gellir codi'r Akita Inu mewn fflatiau, mae hyd yn oed yn addasu'n dda, ond yn ddelfrydol dylid ei godi mewn iard gefn, gan ei fod yn gi gyda llawer o egni i'w losgi.

Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi, Fel yn diwtor Akita Inu, yn rhoi lle iddo allu ymarfer corff a gwario ei egni bob dydd.

Akita Hair Care

Mae gan yr Akita Inu wallt caled, syth, gyda mwy trwchus a mwy trwchus. undercoat meddalach. Mae'r gwallt ar y gynffon yn hirach na'r gwallt ar weddill y corff. Felly, mae'n angenrheidiol bod y perchennog yn brwsio'r Akita Inu o leiaf unwaith yr wythnos i gael gwared ar yr holl wallt marw.

Ar adegau o golli gwallt, rhaid brwsio bob dydd, fel bod ffwr eich Akita Bydd Inu bob amser yn parhau i fod yn feddal ac yn hardd. Defnyddiwch gynhyrchion sy'n addas ar gyfer y brîd bob amser.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Nid yw torri'r ewinedd yn broblem i'r Akita Inu. Oherwydd gweithgaredd corfforol parhaus, mae ewinedd yn gwisgo'n naturiol, ond mae bob amser yn dda cadw golwg ar faint, i'w cadw bob amser yn cael eu tocio.Defnyddiwch y deunyddiau a nodir bob amser i dorri ewinedd eich anifail anwes.

O ran y dannedd, rhaid eu brwsio'n rheolaidd bob 15 diwrnod i osgoi cronni tartar, bacteria ac anadl ddrwg. Defnyddiwch frwshys a phast dannedd sy'n addas i'r anifail bob amser a dewch i arfer ag ef gan gi bach.

Chwilfrydedd am y ci Akita

Nesaf, byddwch yn darganfod rhai chwilfrydedd am yr Akita Inu. Er enghraifft, byddwch yn gwybod sut mae ei anian mewn tywydd oer, yn ogystal â gwybod y gwahaniaeth rhyngddo ef a Husky. Edrychwch arno.

Mae ei ymddygiad yn newid yn y tymhorau oer

Mae'r Akita Inu yn hapus iawn yn y tymhorau oer, gan ei fod yn gi sy'n caru'r eira. Mae hyd yn oed yr eira yn gwneud iddo deimlo'n gartrefol, oherwydd mae Akita, y dalaith o ble y daeth, yng ngogledd Japan, lle mae'n bwrw eira llawer fel arfer. Felly, y gaeaf yw'r amser iawn ar gyfer ci brid Akita Inu.

Gan fod eira yn anghyffredin iawn ym Mrasil, yn ogystal â thymheredd isel iawn, ar ddiwrnodau poeth, byddwch yn ofalus i gadw'r ci mewn awyrog ac oer. lle, gan nad yw'n gwerthfawrogi'r gwres gymaint.

Peidiwch â drysu Akita a Husky

Mae Akita Japan yn tarddu o Japan ac fe'i magwyd yn wreiddiol i fod yn gi gwarchod. Mae'n anifail anwes ffwr traddodiadol nad yw'n cyfaddef lliwiau amrywiol, fel ei frodyr Americanaidd. Mae'r Husky, ar y llaw arall, yn gi sy'n tarddu o ranbarthau gogleddol y byd, felly y buwedi'i fagu i dynnu sleds yn yr eira.

Mae gan yr Husky ffwr trwchus iawn sy'n ei amddiffyn rhag oerfel a gwres. Mae yna sawl is-frid, gan gynnwys yr Husky Siberia a'r Alaskan Husky. Ymhellach, peidiwch â drysu Husky ag Akita, gan fod ganddynt nodweddion gwahanol, hefyd gwreiddiau gwahanol a gwahanol ymddangosiadau corfforol.

Bysedd yn barod ar gyfer cerdded yn yr eira

Mae'r Akita Inu wedi paratoi pawen i rodio yn yr eira. Mae'n gi a darddodd o leoedd oer, lle mae eira'n dominyddu yn ystod tymhorau'r gaeaf. Felly, mae gan bawennau'r Akita Inu groen tewach, sy'n cynnwys mwy o fraster a keratin na'r croen arferol.

Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws i gŵn o frid Akita Inu gerdded yn yr eira, heb gael dim. math o broblem iechyd. Mae'n nodwedd gynhenid ​​o gŵn sy'n tarddu o dalaith Akita, a leolir yng ngogledd Japan.

Hachiko yw'r Akita enwocaf

Daeth brîd Akita Inu yn adnabyddus drwy gydol hanes Hachiko, ci a oedd yn aros i'w berchennog ddychwelyd yng Ngorsaf Shibuya yn Tokyo. Hyd yn oed ar ôl marwolaeth ei berchennog, parhaodd i aros amdano. Mae naratif y stori hon yn cael ei bortreadu yn y ffilm “Always by your side”, gyda Richard Gere yn serennu.

Daeth y man lle pasiodd Hachiko, hyd yn oed yn fan twristiaid, yn cael ei fynychu heddiw gan bobl o wahanol leoedd yn y byd . YnShibuya mae cerflun i anrhydeddu'r ci gwych a ffyddlon hwn.

Akita Inu, y ci o darddiad Japaneaidd a orchfygodd yr Americanwyr

Gallwch wirio, yn yr erthygl hon, bopeth am y cwn Akita Inu. Gwelsom ei fod yn tarddu o dalaith o'r enw Akita yng ngogledd Japan ac, ar ôl i'r ci ddod yn boblogaidd yn Japan, yn ystod yr Ail Ryfel Byd, aethpwyd â'r cŵn i America, gan arwain at yr American Akita Inu.

Rhwng y naill a'r llall, mae gan yr Akita Japaneaidd batrwm cot mwy traddodiadol. Yma fe allech chi hefyd weld bod cŵn o'r brîd hwn yn dawel ac yn ffyddlon i'w tiwtoriaid, yn ogystal â bod yn genfigennus iawn o ran rhannu eu perchennog. Ymhellach, nid ydynt yn cyd-dynnu cystal ag anifeiliaid eraill neu gyda dieithriaid.

O ran plant, mae'r Akita Inu yn oddefgar, ond mae bob amser yn dda bod yr undeb hwn yn cael ei fonitro'n agos. Yn olaf, fe allech chi hefyd gwrdd â'r Akita enwocaf, Hachiko, a oedd yn aros am ei berchennog mewn gorsaf drenau, hyd yn oed ar ôl ei farwolaeth.

bod Japan, yn ystod y cyfnod hwn, wedi profi dogni bwyd a goblygiadau i'r llywodraeth. Ar y pryd, cuddiodd perchnogion yr Akita Inus nhw rhag y llywodraeth i'w hamddiffyn, tra bod milwyr Americanaidd wedi mynd ag eraill i UDA.

Maint a phwysau'r brid

Yr Akita Ci mawr yw Inu, felly mae'n un o'r cŵn mwyaf yn Japan. Mae uchder y ci gwrywaidd rhwng 66 cm a 71 cm ac mae'n pwyso rhwng 38 kg a 58 kg. Mae'r fenyw ychydig yn llai, yn mesur rhwng 61 cm a 66 cm o uchder ac yn pwyso rhwng 29 kg a 49 kg.

Ar ben hynny, mae gan wrywod a benywod gyfeiriant cain a hardd. Mae ganddyn nhw gorff cryf gyda brest lydan a chynffon wedi'i gyrlio dros y cefn, sy'n nodwedd o'u golwg.

Côt a Lliwiau'r Akita

Mae cot yr Akita Inu yn fyr , ond yn drwchus iawn ac yn feddal. Y prif liwiau yn yr Akita Japaneaidd yw: coch, sesame, ffawn, brindle neu wyn, fel bod y corff gwyn a'r gorchudd coch yn nodweddu cot mwyaf traddodiadol ac adnabyddus yr Akita hwn. Ar y llaw arall, mae gan yr American Akita wyneb du a chorff llwydfelyn a gwyn.

Disgwyliad oes y brîd

Mae'r Akita Inu yn byw o 10 i 13 oed ac mae'r brîd yn cyflwyno rhai mathau o afiechydon oherwydd ei faint mawr. Gall rhannau o'ch corff, yn enwedig eich cymalau, ddioddef o ddysplasia clun, er enghraifft. Dros amser, mae'r Akita InuGallwch hefyd brofi problemau arennau os nad ydych chi'n hydradu'n iawn. Gall y drygau hyn ddylanwadu'n negyddol ar ddisgwyliad oes y ci.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta sbigoglys? Gweler buddion a gofal

Cofiwch: ci yw'r Akita sy'n barod iawn i ymarfer gweithgareddau corfforol, yn enwedig teithiau cerdded gyda'i diwtor dynol. Yn y trywydd hwn o feddwl, gall diet da, ymarfer corff cyson a gofal milfeddygol iawn arwain eich Akita Inu i gael bywyd hir.

Gwahanol fathau o gŵn Akita

Darganfod pa fathau o Akita Inu sy'n bodoli. Dewch i weld beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr Akita Japaneaidd ac America, yn ogystal â gwybod pa groesfannau a arweiniodd at yr Akita presennol.

Akita Japaneaidd

Dechreuodd Akita Inu Japan 3,000 o flynyddoedd yn ôl yn Hen Japan. I ddechrau, cawsant eu defnyddio fel cŵn ymladd, oherwydd eu hadeiladwaith athletaidd a mawr. Aethpwyd â’r cŵn enwocaf a buddugol i dalaith Akita, ac fel y gwelsom, manylyn a darddodd enw’r brid.

Ar ôl i’r brîd ennill enwogrwydd cenedlaethol, ym 1931, cymerwyd y cŵn i'r Unol Daleithiau, lle cawsant eu croesi â bugeiliaid Almaenig a gwasanaethu fel cŵn gwarchod.

Akita Americanaidd

Mae'r American Akita Inu yn debyg i'w frawd Japaneaidd o ran tarddiad a natur. Oherwydd yr un tarddiad, mae'n naturiol bod gan gŵn y ddau frid hyn ymddygiadcyffelyb. Mae unigolion o frid Akita Inu Americanaidd yn gynnil, yn benderfynol, yn dawel ac yn ddewr, yn ogystal â'r Akita Inu Japaneaidd.

Hefyd, yn wahanol i'r Akita Inu Japaneaidd, gall yr American Akita Inu fod â sawl lliw yn ei got. Mae gan Americanwyr hyd yn oed nodweddion wyneb sy'n rhoi golwg ymosodol iddynt, nad yw'n wir am Japaneaid.

Mathau o groesfridio

Amcangyfrifir mai'r brid Akita Inu rydyn ni'n ei adnabod heddiw yn ganlyniad croesi gyda bridiau cŵn eraill o Japan ers yr 17eg ganrif. Nod y bridwyr oedd creu ci oedd â maint a chryfder mawr yr Akita Matagis. Defnyddiwyd cŵn o fridiau Tosa a Mastiff hefyd mewn croesfridio i gynhyrchu'r Akita Inu.

Y dyddiau hyn, mae bridwyr sy'n croesi Akitas gyda bridiau cŵn eraill, megis Chow Chow, Siberian Husky a German Shepherd . Mae hyd yn oed yr Akita yn y ddelwedd uchod yn ganlyniad croes gyda Chow chow.

Personoliaeth y ci brid Akita

O'ch blaen, byddwch yn darganfod popeth am bersonoliaeth yr Akita Inu. Gweld a yw'n cyd-dynnu â dieithriaid, yn ogystal â sut mae'n cyd-dynnu â phlant ac anifeiliaid eraill.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae'r Akita yn gi annibynnol iawn ac mae'n hoffi cael peth amser iddo'i hun. Serch hynny, mae'n gi ag anian dawel, dawel a ffyddlon. ddim yn hoffillanast a dim pranks ffansi. Mae'n frîd gyda chŵn difrifol a threfnus. Ei ffordd o ad-dalu hoffter ei diwtoriaid yw trwy ei amddiffyniad a'i gwmnïaeth.

Yn ogystal, mae'n gi distaw iawn a dim ond yn cyfarth pan fydd yn amau ​​bod rhywbeth o'i le. Gan nad yw'n hoff iawn o chwarae, dylid bob amser oruchwylio byw gyda phlant.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Dim ond gyda'u tiwtoriaid y dylid codi'r Akita Inu. Ni ddylai gwrywod a benywod o'r brîd gael eu bridio gydag anifeiliaid eraill. Gellir gweld anifeiliaid anwes eraill, hyd yn oed os ydyn nhw'n fach, yn ysglyfaeth hela ar gyfer yr Akita Inu! Felly, mae'n bosibl dod i'r casgliad bod gan y ci Akita Inu ymddygiad tymer ac nad yw'n hoffi rhannu ei ofod na'i diwtor ag unrhyw anifail arall.

Ydych chi'n dod ymlaen fel arfer gyda phlant a dieithriaid?

Nid yw'r Akita Inu yn cyd-dynnu cystal â phobl heblaw ei berchennog. O fewn y teulu dynol, rhaid gosod cŵn o oedran ifanc, fel y gallant gael eu hyfforddi ac ymddwyn yn dda gyda phawb yn y teulu. O ran plant, mae gan yr Akita Inu ymddygiad mwy goddefgar.

Er hynny, rhaid i'r tiwtor fod yn astud bob amser pan fydd y ci a'r plant gyda'i gilydd, gan nad yw'n deall rhai gemau plant yn dda. O ran dieithriaid, y ddelfryd yw peidio â mentro gadael y ci ar ei ben ei hun gyda nhw, oni baimae'r anifail anwes wedi'i hyfforddi i beidio â synnu neb.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Bob amser yn effro, fel ci gwarchod, mae'r Akita Inu yn berffaith ar gyfer gofalu am eich lle. Mae ganddo faint mawr ac mae'n adnabyddus am ei annibyniaeth a'i warediad, sy'n ei wneud yn gydymaith gwych. Mae'n gi hunan-hyderus, gyda thueddiad i fod yn drech ac ystyfnig, ac mae ganddo gysylltiad agos iawn â'i diriogaeth.

Felly, gellir gadael yr Akita Inu ar ei ben ei hun heb broblemau mawr. Ymhellach, fel y soniwyd eisoes, nid yw'n dod ymlaen yn dda iawn gyda dieithriaid, felly os yw ar ei ben ei hun, mae'n well i neb heblaw'r teulu ddod i mewn i'w dŷ.

Pris a chostau ci bach Akita Inu

Fel ci tramor, mae'r Akita Inu yn gi drud. Darganfyddwch yma faint mae ci bach o'r brîd hwn yn ei gostio, yn ogystal â gwybod am gostau eraill i'w godi gartref.

Gweld hefyd: Mae pwdl rhif 1 yn tyfu i ba faint? Darganfyddwch yma!

Beth yw pris ci bach Akita Inu

Gallwch chi ddod o hyd i Akita Inu cŵn bach yn costio rhwng $3,000 a $5,000.00. Oherwydd ei faint mawr a harddwch ei ffwr, mae'r Akita Inu yn boblogaidd iawn a rhaid iddo fynd at ei deulu dynol fel ci bach, fel ei fod yn dod i arfer â phawb yn y tŷ o oedran cynnar. Mae’n bris drud iawn am gi bach, ond cofiwch ei fod yn gi tramor ac yn brin ym Mrasil.

Gan ei fod yn gi tramor, mae bron yn amhosibl dod o hyd i unigolion i’w fabwysiadu, ond os daw’r cyfle yn codi, dewis ei fabwysiadu yn lleei brynu!

Ble i brynu'r ci bach Akita?

I’r rhai sydd am godi Akita Inu mewn tawelwch meddwl llwyr, mae Canolfan Akitas Takayama Cynophile. Trwy fridwyr achrededig, gallwch chi gaffael ci Akita Inu yn iawn. Ond, os ydych chi eisiau prynu'ch ci mewn siop anifeiliaid anwes, gwnewch yn siŵr bod y lle'n ddibynadwy ac yn gwarantu tarddiad yr anifail.

Gan mai anifail tramor ydyw, mae gan y siop anifeiliaid anwes rwymedigaeth i warantu ar iechyd a datblygiad yr anifail ar ôl ei brynu. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwybod popeth am darddiad a llinach eich anifail anwes.

Costau porthiant

Fel ci tramor, mae'n bwysig bod y bwyd o ansawdd da. Mae bwyd math premiwm ar gyfer cŵn bach Akita Inu yn costio $ 200.00 ar gyfartaledd am fag 15 kg. Ar y llaw arall, gall bwyd o'r un ansawdd ar gyfer cŵn oedolion gostio rhwng $150.00 a $280.00 am fag 15 kg.

Fel oedolyn, mae Akita yn bwyta, ar gyfartaledd, 400 g o fwyd y dydd, mewn mis bydd angen 12 kg o fwyd arnoch chi. Felly mae'n debyg y byddwch chi'n gwario tua $180.00. O ran y ci bach, gan ei fod yn bwyta tua 200 g y dydd, mewn mis bydd angen 6 kg o borthiant arnoch. Felly, mae'n debygol y byddwch chi'n gwario tua $ 100.00 yn fisol.

Mae'r porthiant math premiwm yn gyfoethog o fitaminau a mwynau, yn ogystal â bod yn cynnwys ffibrau a probiotegau arbennig, hynny yw, maen nhw'n llawer mwy maethlon. Mae hyn yn myndrhoi bywyd hirach ac iachach i'ch Akita Inu, yn ogystal â threulio da a chynnal a chadw'r gôt, a fydd bob amser yn brydferth a meddal.

Costau brechlyn a milfeddygol

Brechlynnau yn orfodol ar gyfer Mae Akita Inu yn V8 neu V10 ac yn gwrth-gynddaredd. Mae V8 neu V10 yn helpu i atal distemper, hepatitis heintus cwn, parainfluenza, parvovirus, coronafeirws a leptospirosis, tra bod y gynddaredd yn amddiffyn rhag y gynddaredd.

Dylid brechu bob amser pan fydd y ci bach yn 6 wythnos oed. Dylid rhoi gwrth-gynddaredd hefyd ynghyd â'r lleill, yn ystod yr un cyfnod. Gall prisiau brechlyn amrywio o $70.00 i $110.00 y dos. Gall ymgynghoriad milfeddygol gostio rhwng $120.00 a $220.00, yn dibynnu ar y gweithiwr proffesiynol a'r rhanbarth rydych chi'n byw ynddo.

Teganau, cenelau ac ategolion

Gall tŷ cŵn wedi'i wneud â deunydd ailgylchadwy gostio tua $120.00 . Gall tŷ bach gyda deunyddiau wedi'u hatgyfnerthu, fel pren neu blastig wedi'i atgyfnerthu, gostio rhwng $360.00 a $600.00. Teganau delfrydol yw'r rhai y gellir eu brathu a'u cnoi. Gall esgyrn rwber, peli a'r lleill yn yr un categori gostio rhwng $40.00 a $90.00 yr uned.

O ran ategolion, gall y gwerthoedd amrywio'n fawr, a fydd yn dibynnu ar y math o gynnyrch. Costiodd y bwydwr a'r yfwr gyfartaledd o $90.00. Mae pad glanweithiol yn costio i mewn$ 120.00 ar gyfartaledd, tra gall ystafell ymolchi smart ar gyfer cŵn o'r maint hwnnw gostio tua $ 550.00.

Gofal cŵn Akita

Gwiriwch yma beth yw'r gofal gyda'r ci bach Akita Inu. Gwybod y swm cywir o fwyd i'w roi bob dydd, yn ogystal â sut i ofalu am wallt, ewinedd a mwy. Dilynwch!

Gofal cŵn bach

Paratowch y gornel yn dda ar gyfer eich ci a rhowch yr holl sylw a gofal iddo sydd ei angen ar y ci bach Akita Inu. Gan ei fod yn gi gyda phersonoliaeth feddiannol, dysgwch iddo o oedran cynnar bopeth sydd angen iddo ei wybod fel bod byw gyda'i deulu dynol yn heddychlon, yn enwedig wrth gymdeithasu â phlant.

Osgoi bod y ci bach yn agos o mannau peryglus, fel grisiau neu unrhyw le arall a allai ddioddef damwain. Parhewch â'r holl frechiadau a diffyg llyngyr a chymerwch ofal da o'u diet.

Faint ddylwn i ei fwydo

Fel arfer, mae ci o'r maint hwn, fel yr Akita Inu, yn bwyta 5 i 8 cwpanau o fwyd y dydd, ond mae bob amser yn dda talu sylw i fanylion megis maint a phwysau'r anifail, i roi'r swm cywir iddo. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch â'ch milfeddyg bob amser.

Dylai ci mawr, fel yr Akita Inu, fwyta rhwng 320 a 530 g o fwyd bob dydd. Mae'r cyfartaledd hwn ar gyfer ci oedolyn o'r brîd. O ran y cŵn bach, gan eu bod yn frîd tramor, y swm
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.