Allwch chi roi garlleg i'r ci? Gwiriwch yr ateb diffiniol

Allwch chi roi garlleg i'r ci? Gwiriwch yr ateb diffiniol
Wesley Wilkerson

Allwch chi roi garlleg i gŵn? Darganfyddwch nawr

Ydych chi erioed wedi clywed na all cŵn fwyta garlleg oherwydd gwenwyndra'r bwyd? Yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod nad yw hyn yn wir!

Hynny yw, mae llawer o bobl, wrth baratoi unrhyw fath o fwyd ar gyfer eu cŵn, yn amau ​​a ddylid defnyddio garlleg ai peidio, fel y mae y rhai sy'n dweud y gall niweidio iechyd y ci. Serch hynny, er gwaethaf y ffaith bod yna rai sy'n cytuno neu'n anghytuno ynghylch rhoi garlleg i gŵn, mae yna wir gynsail: heb or-ddweud, gall cŵn yn wir fwyta'r sbeis hwn!

Gweld hefyd: Ci tywys: gwybod beth ydyw, bridiau, faint mae'n ei gostio a chwilfrydedd

Felly, fe welwch, Yn yr erthygl hon, popeth am y defnydd ai peidio o garlleg mewn bwyd ci. Byddwch yn darganfod beth yw'r arwyddion, y meini prawf ac, yn anad dim, y rhagofalon y mae'n rhaid eu cymryd. Awn ni?

Garlleg i gwn: a yw'n dda neu'n ddrwg?

Wedi’r cyfan, a oes modd dweud a yw’n iawn rhoi garlleg i gŵn ai peidio? Fel y dywedwyd, er bod yr amheuaeth hon yn rhannu barn, mae ymchwil yn dangos ei bod hi'n bosibl rhoi'r danteithion i anifeiliaid anwes! Darganfyddwch isod beth yw'r swm delfrydol o arlleg ar gyfer cŵn a beth all ddigwydd i'r anifail os yw'n bwyta'r sesnin yn ormodol. Gweler:

Mae rhai yn ei argymell, mae rhai ddim!

Fel y dywedwyd, mae ymchwil diweddar yn datgelu y gall garlleg fod o fudd i'ch ci. Fodd bynnag, mae angen deall bod y corff eichffrind anifail anwes yn wahanol i'ch un chi a gall ymateb mewn ffordd nad yw'r mwyaf delfrydol yn y bwyta garlleg. Mae arbenigwyr yn dweud bod garlleg yn dinistrio celloedd gwaed coch yr anifail oherwydd ei fod yn cynnwys thiosylffad, a all achosi salwch difrifol iawn.

Yn y tîm o arbenigwyr sy'n argymell bwyta garlleg gan gŵn, yr argymhelliad yw peidio â gorliwio'r swm, fel bod modd cael buddion y bwyd.

Pa swm ddylwn i ei roi i'm ci?

Mae garlleg wedi cael ei ddefnyddio at ddibenion meddyginiaethol a choginio ers blynyddoedd lawer. Eto i gyd, mae'r swm delfrydol o incognito ar gyfer cŵn yn incognito i lawer o bobl. Felly, osgoi gor-ddweud: y ddelfryd yw rhoi rhwng 15 a 30 g o arlleg fesul kg o'r ci, y dydd.

Hynny yw, os yw'ch ci yn pwyso 6 kg, rhaid i chi fwydo iddo ddognau o arlleg rhwng 90 a 180 g y dydd. O ystyried bod pen garlleg yn pwyso 60 g, gallwch chi roi hyd at ddau ben cyfan o garlleg i'r anifail anwes hwn heb unrhyw broblemau! Eto i gyd, os oes gennych unrhyw amheuaeth ynglŷn â'r meintiau, trefnwch raddfa gegin gyda chi i bwyso a mesur y sesnin.

Beth sy'n digwydd os byddwch yn gorwneud y garlleg i'r ci?

Fel gydag unrhyw fwyd, mae pob gor-ddweud yn niweidiol. Felly, gyda garlleg ni fyddai'n wahanol: mewn symiau mawr, bydd yn niweidio'ch anifail anwes.

Fel y dywedwydyn flaenorol, argymhellir rhoi uchafswm o 30 g o garlleg fesul kg o'r ci i'r anifail. Os ydych chi'n cynnig symiau mwy i'r anifail, gall thiosylffad, sylwedd sy'n bresennol mewn garlleg, ocsideiddio celloedd gwaed coch y ci ac achosi cyflwr o'r enw anemia hemolytig. Mae afiechyd o'r fath yn niweidio'r pilenni mwcaidd, yn anadlu ac yn rhoi gwendid i'r anifail. Yn ogystal, gall gormodedd y mewnbwn niweidio system gastroberfeddol yr anifail anwes.

Felly, er mwyn osgoi problemau o'r fath, byddwch yn gyfrifol! Rhaid cymryd gofal da o'ch ci a rhaid iddo beidio â bwyta gormod, yn enwedig garlleg.

Manteision garlleg i gwn

Gwybod y gallwch chi roi garlleg i gŵn a'i fod hefyd yn dod â llawer o fanteision iechyd, isod fe welwch restr gyflawn o rai o'r gwahaniaethau o fewnosod garlleg yn iechyd eich anifail anwes.

Yn lleihau'r risg o strôc

Mae rhoi garlleg i gŵn yn gwybod hynny bydd y risg o strôc yn yr anifail yn fach iawn. Mae gan garlleg lawer o fanteision i iechyd cardiofasgwlaidd y ci, ac mae hefyd yn glanhau ei gorff o bob tocsin.

Felly, mae popeth a fyddai'n risg o strôc yn cael ei ddileu, mewn ffordd rymus, pan fydd y bwyd yn cael ei wneud. gyda symiau bach. Trwy ei ddosbarthu'n well yn ddyddiol, mae'n bosibl cael mynediad at y budd pwysig iawn hwn.

Lleihau colesterol mewn cŵn

Yn dilyn y llinell o leihau tocsinau yn y corff, gan roi garllegar gyfer cŵn yn helpu i leihau ei lefel colesterol yn gyffredinol, gan ystyried yr egwyddorion gweithredol sydd gan garlleg ac y mae gan y ci fynediad iddynt.

Mae diet cytbwys da gyda phresenoldeb bwydydd a maetholion eraill yn ddigon i ostwng colesterol mewn cwn. Mae hefyd yn bwysig pwysleisio pwysigrwydd ymarfer gweithgaredd corfforol ar gyfer canlyniadau mwy mynegiannol.

Lleihau siwgr yn y gwaed

Mantais garlleg i gŵn sy'n gwneud llawer o wahaniaeth yw lleihau gwaed siwgr yn yr anifail ci. Profwyd eisoes bod y gostyngiad hwn yn sylweddol, a bod y ci, pan fydd yn bwyta'r bwyd hwn, yn cael canlyniadau gweladwy.

Mae hyn yn lleihau, yn y tymor hir, y risg y bydd y ci yn datblygu diabetes, er enghraifft , a all arwain at fwy o gyfyngiad dietegol, neu hyd yn oed broblemau gyda'u horganau eu hunain. Mae rheolaeth glycemig hefyd yn helpu i atal clefydau, gan fod gwelliant yn y system imiwnedd.

Gweithredu yn erbyn Parasitiaid

Mae garlleg ar gyfer cŵn yn dipyn o wahaniaeth yn eich iechyd yn y fath fodd fel ei fod yn sylweddol wahanol. yn lleihau gweithredu parasitiaid. Fel arfer maent yn cael eu denu gan faetholion sy'n bresennol yn y gwaed a siwgr yw'r prif ddihiryn fel arfer.

Mae garlleg yn lleihau faint o siwgr sydd ar gael a'r canlyniad uniongyrchol hefyd yw gostyngiad mewn parasitiaid a all fynd at eich ci. Fodd bynnag, mae'n werth cofio nad yw mwy o garlleg yn golygu mwylleihad. Byddwch yn ofalus iawn.

yn dadwenwyno'r afu

Fel mewn bodau dynol, gall garlleg i gwn gael gweithred ddadwenwyno ardderchog. Yn y modd hwn, yr holl frasterau a gynhyrchir gan feddwdod ar ran y bwyd a gynigir.

Mae'r dadwenwyno hwn yn cael ei wneud heb ymddygiad ymosodol, hynny yw, dim ond buddion sydd gan y ci ac nid yw'n ymosod ar ei system dreulio. Mae defnyddio garlleg yn eu bwyd mewn modd rheoledig yn helpu'r ci i gael gwared ar gydrannau gwenwynig a all arwain at afiechyd difrifol ar yr afu yn y tymor hir.

Gofal wrth gynnig garlleg i'ch ci

Argymhellir garlleg ar gyfer cŵn, ond dim ond gyda rhagofalon penodol y gellir ei roi. Mae'r rhain yn bethau syml, ond byddant yn cael effaith fawr ar iechyd yr anifail, felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus.

Pan na allwch roi garlleg i'ch ci

Mae yna achosion lle y garlleg ar gyfer cŵn yn ddrwg ac y dylai pob perchennog ci wybod. Ni all cŵn sy'n mynd i gael llawdriniaeth, er enghraifft, fwyta unrhyw fath o bryd wedi'i baratoi â garlleg.

Cyfyngiad arall yw ar gyfer merched beichiog neu ferched sy'n llaetha. Mae garlleg yn dda iddi, ond gall fod yn niweidiol i gŵn bach nad oes ganddynt y strwythur o hyd i amsugno neu brosesu'r maetholion hyn, a all ddod yn wenwynig yn yr achosion hyn.

Cŵn sy'n cael triniaeth

Cŵn sy'n cael triniaethau gyda'r defnydd oni ddylai meddyginiaeth fwyta unrhyw beth gyda garlleg. Y peth gorau i'w wneud yn y sefyllfaoedd hyn yw ymgynghori â gweithiwr proffesiynol, er mwyn iddo allu darparu'r canllawiau priodol.

Gall rhoi garlleg i gi sy'n cymryd meddyginiaeth ymyrryd â'r driniaeth yn ystod y cyfnod hwnnw. Gadewch i'r feddyginiaeth basio ac yna ewch yn ôl gyda garlleg yn eu bwyd.

Gallwch ei roi i gŵn bach, ond cadwch eu hoedran

Gall cŵn bach fwyta prydau gyda garlleg, ond ni argymhellir eu cymryd lle cyn 6 mis. Efallai nad oes ganddyn nhw'r strwythur delfrydol eto i ddelio â'r math hwn o faetholion a'r gweithredoedd y mae'n eu hyrwyddo.

Ceisiwch roi garlleg i gŵn ar ôl y cyfnod hwn a chadwch bob amser y symiau a grybwyllwyd eisoes, gan arsylwi bob amser ar eu pwysau a faint a argymhellir.

Gwirio cyflwr cadwraeth y garlleg

Nid yw'r ffaith bod garlleg yn dda i chi yn golygu y gallwch ddefnyddio garlleg sydd wedi'i storio ers amser maith neu unrhyw arall. Mae defnyddio garlleg da yn hanfodol er mwyn i chi allu cynnig bwyd maethlon a diogel i'ch ci.

Felly, wrth feddwl am roi garlleg i'ch ci, ceisiwch ddewis y rhai ieuengaf, neu'r rhai sydd mewn cyflwr da. Maent yn cario mwy o faetholion. Mae'r lleill eisoes wedi colli eu hegwyddor weithredol a gallant ddod â hyd yn oed mwy o gur pen.

Ryseitiau bwyd ci gyda garlleg

Mae garlleg yn fwyd y gellir ei roi i gŵn, mae angen i mi feddwlmewn rhai ryseitiau sy'n dianc rhag y traddodiadol ac a all hyd yn oed blesio eich ci. Mae'r ryseitiau hyn yn llai cyffredin, ond dyma'r rhai mwyaf poblogaidd gydag anifeiliaid anwes.

Cracer Tiwna

Bydd angen 186 gram o diwna tun heb ei ddraenio gyda garlleg, 1 cwpan o flawd corn neu flawd reis, 1 cwpan o flawd gwenith cyflawn neu flawd cwinoa neu flawd tapioca melys, 1 llwy de o bersli wedi'i dorri'n fân ac 1/3 cwpanaid o ddŵr (wedi'i hidlo yn ddelfrydol).

Casglwch bopeth mewn powlen a'i arllwys i siâp. Torrwch y darnau a'u pobi am 20 munud mewn popty wedi'i gynhesu ymlaen llaw ar 150ºC yn ddigon.

Bisgedi Cheddar

I wneud y fisged cheddar bydd angen 2 gwpan o flawd amlbwrpas, 2/3 cwpan caws cheddar wedi'i dorri'n fân, 1/3 cwpan hufen trwm, 1 llwy de o bersli, 1/8 llwy de o bowdr garlleg, 2/3 cwpan o ddŵr a 2 lwy fwrdd o olew olewydd.

Cymysgwch yr holl gynhwysion nes bod toes yn ffurfio, siâp ef yn beli bach a'i roi yn y popty wedi'i gynhesu ymlaen llaw am 30 munud. Caniatewch i oeri cyn ei weini.

Tiwna a sardinau

Mae hwn yn rysáit symlach ac mae'n ystyried paratoi'r bwydydd hyn â garlleg yn unig yn eu cyfansoddiad. Dylid ei gynnwys bob amser wrth goginio, yna ei wanhau wrth baratoi.

Gallwch hefyd ei gymysgu ag efcynhwysion eraill a'u defnyddio mewn cyfuniad â bwydydd eraill. Y peth pwysicaf yw rhoi garlleg i gŵn trwy'r rysáit blasus iawn hwn. Cofiwch nad oes angen i chi orliwio'r swm.

Gellir defnyddio garlleg, ond mae'n dibynnu ar y swm

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae garlleg hyd yn oed yn rhannu'r farn o arbenigwyr, sy'n argymell ac maen nhw'n dweud y dylid ei osgoi. Fodd bynnag, mae'n bosibl cael y buddion mwyaf posibl a gofalu am iechyd eich ci.

Mae garlleg i gŵn yn cynnig eiddo a fydd yn helpu eu hiechyd, ond mae hynny cyn belled â bod y swm yn gyfyngedig ac yn cael ei reoli.<4

Drwy gymryd y math hwn o ofal, mae'n haws delio â'r math hwn o fwyd, sy'n bwysig ar gyfer maeth cŵn ac sy'n helpu yn eu bywydau bob dydd. Mae'n bwysig pwysleisio'r cyfyngiadau, a chofiwch nad yw mwy o arlleg i'r ci bob amser yn golygu iechyd.

Gweld hefyd: Pris parakeet Awstralia: gwiriwch gost y rhywogaeth a'r bridio!Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.