Anifeiliaid Hermaphrodite: edrychwch ar yr ystyr a phwy ydyn nhw!

Anifeiliaid Hermaphrodite: edrychwch ar yr ystyr a phwy ydyn nhw!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydych chi'n adnabod yr anifeiliaid hermaphrodite?

Anifail hermaphrodite yw organeb sydd ag organau rhywiol gwrywaidd a benywaidd. Mewn llawer o rywogaethau, mae hermaphroditisiaeth yn rhan gyffredin o'r cylch bywyd. Mae'n digwydd yn gyffredinol mewn infertebratau, er ei fod yn digwydd mewn nifer dda o bysgod ac i raddau llai mewn fertebratau eraill. Yn hanesyddol, defnyddiwyd y term “hermaphrodite” hefyd i ddisgrifio organ cenhedlol amwys mewn unigolion o rywogaethau unirywiol, er enghraifft, mwydod.

Gweld hefyd: Sut i lanhau clustiau cŵn? Edrychwch ar yr ateb syml!

Felly, mae sawl anifail sy'n hermaphrodit ac yn atgenhedlu'n normal. Disgwylid hyn gan nad afiechyd mohono, ond cyflwr gwahanol i'r mwyafrif. Dyna pam, yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i ddod i adnabod sawl anifail hermaphrodite, darganfod arferion paru, atgenhedlu a bywyd pob un ohonyn nhw. Awn ni?

Deall hermaphroditis

Cyn rhestru pa rywogaethau sy'n cael eu hystyried yn hermaphrodites, mae angen deall ychydig mwy am y broses. Felly, isod rydym yn manylu ar ba fathau o hermaphroditis sy'n bodoli, beth yw'r gwahaniaethau mewn perthynas ag atgenhedlu rhywiol ac a yw'r cyflwr yn gyffredin ymhlith anifeiliaid. Ar ben hynny, gadewch i ni ddarganfod a yw'r broses hefyd yn digwydd mewn mamaliaid. Edrychwch arno!

Mathau o hermaphroditis

Mae tri math o hermaphroditisiaeth. Y rhain yw: gwir hermaffrodiaeth, ffug-wryw a ffug-benyw. Ohaf i fwydo a dod o hyd i fan geni addas.

Yn y modd hwn, darn pwysig o wybodaeth yw bod y benywod yn gallu storio sberm y gwryw nes bod angen. Felly, efallai na fydd benyw yn paru os nad yw'n dod o hyd i bartner addas a bod ganddi epil o hyd.

Anifeiliaid hermaphrodite eraill

Yn ogystal â'r anifeiliaid a grybwyllwyd, mae rhywogaethau eraill llai hysbys sy'n hermaphrodites ac sydd â ffordd ddiddorol o fyw. Dewch i ddarganfod beth ydyn nhw, sut maen nhw'n atgynhyrchu a darganfod a oeddech chi'n eu hadnabod yn barod. Dilynwch!

Gweld hefyd: Cŵn Basset: nodweddion, pris, gofal, awgrymiadau a mwy

Platyhelminthes (Platyhelminthes)

Hermaphroditau yw platyhelminthes fel arfer sy'n cynhyrchu wyau a sberm, fel bod hylifau'n cael eu cyfnewid â'i gilydd yn ystod cyfathrach rywiol. Fel anifeiliaid amlgellog datblygedig eraill, mae ganddynt dair haen embryonig, endoderm, mesoderm, ac ectoderm, ac mae ganddynt ranbarth pen sy'n cynnwys organau synhwyro crynodedig a meinwe nerfol.

Mae planwyr, llyngyr lledog sy'n byw'n rhydd, hefyd wedi atgenhedlu'n anrhywiol. trwy ddarnio. Oherwydd bod ganddyn nhw gelloedd atgenhedlu benywaidd a gwrywaidd, maen nhw'n ffrwythloni'r wyau yn fewnol trwy gopïo.

Glen (Hirudinea)

Mae pob gelod hefyd yn hermaphrodit. Fodd bynnag, maent yn atgenhedlu'n rhywiol, fel arfer trwy gydblethu eu cyrff. Yr organ gwrywaidd omae un gelod yn rhyddhau sbermatoffor, neu gapsiwl sy'n amgylchynu'r sberm, sydd wedyn yn cael ei gysylltu â gelen arall.

Ar ôl cael ei gysylltu, mae'r sberm yn gadael y sbermatoffor ac yn teithio trwy groen y gelod arall. Unwaith y bydd y tu mewn, mae'n teithio i'r ofarïau ac yn ffrwythloni'r wyau, gan gynhyrchu'r wyau ac yna'r cywion.

Gwlithen banana (Ariolimax)

Mae gwlithod banana yn ddadelfenyddion ac yn chwarae rhan bwysig yn yr ecosystem. Maen nhw'n bwyta detritws (mater organig marw), gan gynnwys dail a phlanhigion sydd wedi cwympo, carthion anifeiliaid, mwsoglau, a sborau madarch.

Fel anifeiliaid eraill o rywogaethau tebyg, maen nhw'n hermaphroditau ac yn gallu hunan-ffrwythloni, er eu bod fel arfer llys eraill. Maen nhw'n dodwy crafangau o wyau ar ddail a phridd, ac yn gadael y cydiwr ar ôl dodwy, heb greu bondiau â'r cywion.

Broga Coed Affricanaidd (Xenopus laevis)

Y rhywogaeth hon o lyffant yn cael ei ystyried yn wrywaidd mewn cyfnod ieuenctid, yn fuan ar ôl cyfnod y penbwl, ac yn ddiweddarach yn dod yn fenyw, mewn tymhorau atgenhedlu. Fodd bynnag, nid yw hyn yn digwydd gyda'r holl lyffantod hyn a chaiff ei ddylanwadu gan faterion amgylcheddol, plaladdwyr ac angen y rhywogaeth am atgenhedlu, hynny yw, pan fo prinder benywod.

Fodd bynnag, rhywiol yw eu hatgenhedlu. Mae ffrwythloniad allanol wyau yn digwydd, sy'n cael eu dyddodi'n unigol yn y dŵr. Mae menywod beichiog yn cynnwys o 1,000 i27,000 o wyau, gyda merched mwy yn cynhyrchu grafangau mwy.

Taenia (Taenia saginata)

Mae llyngyr, er eu bod i'w cael yn aml yn y system fwyd, angen dau ac weithiau tri gwesteiwr (gan eu bod yn barasitiaid) i ddatblygu. Yn aml mae angen arthropodau ac infertebratau eraill i gwblhau eu cylchoedd bywyd.

Maen nhw'n fflat, yn segmentiedig ac yn hermaphrodites, yn atgenhedlu'n rhywiol ac yn anrhywiol: mae'r scolex yn atgenhedlu'n anrhywiol trwy egin, a'r proglottidau, sy'n cynnwys organau atgenhedlu gwrywaidd a benywaidd , atgenhedlu'n rhywiol.

Oeddech chi'n hoffi deall am anifeiliaid hermaphrodite?

Mae llawer o infertebratau a nifer sylweddol lai o fertebratau yn hermaphrodit. Mae gan hermaphrodite organau atgenhedlu gwrywaidd a benywaidd yn ystod ei oes. Mae rhai o'r anifeiliaid hyn yn hunan-ffrwythloni, tra bod eraill angen partner.

Mae hermaphroditis yn ddull amrywiol o atgenhedlu sy'n amlygu ei hun yn wahanol yn dibynnu ar y rhywogaeth. Felly, mae'n strategaeth atgenhedlu fanteisiol ar gyfer rhai rhywogaethau. Gall anifeiliaid sy'n byw mewn dŵr dwfn neu ddŵr muriog, neu sydd â dwysedd poblogaeth isel, gael anhawster dod o hyd i gymar.

Mae hermaphroditis hefyd yn caniatáu i bysgodyn newid rhyw er mwyn paru ag unrhyw unigolyn o'i rywogaethau ei hun sy'n cwrdd. O hynnyYn y modd hwn, mae'r anifeiliaid hyn yn llwyddo i gynhyrchu epil heb broblemau mawr. Mae'r pysgod, mwydod, wystrys, berdys, gelod a rhywogaethau hermaphrodite eraill a ddangosir yma, yn ogystal â bod yn ystwyth, yn llwyddo i gael ffordd o fyw diofal.

mae gwir yn digwydd pan fydd gan y bod byw feinwe ofarïaidd a cheilliol, fel bod yr organ atgenhedlu yn gallu amrywio o wrywaidd neu fenywaidd i gyfuniad o'r ddau.

Mae'r fenyw ffug yn golygu bod gan fodyn gromosomau XX (sy'n nodweddu benyw unigol) ac organau mewnol benywaidd arferol, ond mae ganddi organ atgenhedlu gwrywaidd. Ymhellach, mae'r ffug-wryw yn golygu bod yr anifail wedi'i eni â chromosomau XY (sy'n nodweddu unigolyn gwrywaidd), gyda cheilliau sydd fel arfer wedi'u cuddio yng ngheudod yr abdomen, ond sy'n cyflwyno organ allanol benywaidd.

Gwahaniaethau mewn atgenhedlu o anifeiliaid hermaphrodite <7

Gall hermaphroditau hunan-atgynhyrchu neu baru â rhywogaeth arall o'u rhywogaeth, sydd ill dau yn ffrwythloni ac yn cynhyrchu epil. Mae hunanffrwythloni yn gyffredin mewn anifeiliaid â symudedd cyfyngedig neu ddim symudedd, fel cregyn bylchog neu bryfed genwair.

Er hynny, nid yw hunanffrwythloni yn cynhyrchu gwahaniaethau yn y cromosomau (gan ei fod yn nodweddiadol o'r anifail ei hun), ffaith sy'n dwysáu ei nodweddion ei hun. Mae'n cynhyrchu llinachau pur, gan flaenoriaethu'r nodweddion y mae'n bwriadu eu hamlygu. Ymhlith anifeiliaid eraill sy'n paru, gall mwy o wahaniaethu cromosomaidd ddigwydd, gan ddylanwadu'n gadarnhaol ar esblygiad y rhywogaeth.

A all hermaphroditis ddigwydd mewn mamaliaid?

Mae hermaphroditis yn brin mewn mamaliaid, fel y cyflwrmae fel arfer yn digwydd pan fo annormaledd genetig yn ystod datblygiad rhywiol. Felly, weithiau gelwir cyflyrau hermaphroditiaeth hefyd yn anhwylderau datblygiad rhywiol (DSD), sy'n hynod brin mewn bodau dynol.

Er hynny, mae rhai anifeiliaid â nodweddion hermaphrodite, megis rhai cathod, wedi'u canfod. siarcod a llewod. Yn ogystal, mae data o 2016 yn amcangyfrif bod tua 160,000 o bobl yn y byd yn cael eu hystyried yn hermaphrodites.

Anifeiliaid dyfrol Hermaphrodite

Dewch i ni ddod i adnabod, isod, rai anifeiliaid dyfrol sy'n hermaphrodites. Yn ogystal, byddwch yn darganfod sut maent yn atgenhedlu, beth yw eu harferion ac a yw'r cyflwr yn dylanwadu ar agweddau o'u bywydau. Dilynwch.

Berdys (Caridea)

Hermaphrodit yw berdysyn, sy'n golygu y gallant atgynhyrchu gyda gwrywod neu fenyw, waeth beth fo'u rhyw, er na allant ffrwythloni eu hwyau eu hunain . Mewn cyfnod o gystadleuaeth uchel am gymar, mae pob berdysyn yn cynhyrchu llai o wyau a mwy o sberm, gan fod wyau yn cymryd mwy o waith i'w cynhyrchu, a sberm un unigolyn yn gallu ffrwythloni llawer o wyau.

Felly, y nod yw trosglwyddo'r wyau. genynnau berdysyn penodol, ac yn yr achos hwn, bydd y sberm yn gwneud y gwaith. Fodd bynnag, pan fydd dau berdysyn yn paru mewn perthynas unweddog, maent yn cynhyrchu mwy o wyau a llaisberm, gan nad oes cystadleuaeth am ffrwythloni.

Clownfish (Amphiprion ocellaris)

Mae atgynhyrchiad hermaphrodite o'r clownfish yn seiliedig ar bâr bridio sy'n cyd-fyw â rhai nad ydynt yn bridio, "cyn-pubescent" a clownfish llai. Pan fydd y fenyw yn marw, mae'r gwryw dominyddol yn newid rhyw ac yn dod yn fenyw.

Adnabyddir y strategaeth hanes bywyd hon fel hermaphroditisiaeth ddilyniannol. Gan fod pob pysgodyn clown yn cael ei eni'n wrywod, maen nhw'n hermaphrodites allblyg.

Mae'r tymor silio ar gyfer pysgod clown, pan fyddant yn atgenhedlu, yn para trwy'r flwyddyn mewn dyfroedd trofannol. Mae gwrywod yn denu merched trwy eu caru. Maent yn dodwy eu hwyau mewn sypiau ar gwrel, craig neu ger rhai anemonïau môr. Yna mae cant i fil o wyau yn cael eu rhyddhau. Mae'r pysgod clown gwrywaidd yn gwarchod ac yn eu hamddiffyn nes eu bod yn deor, tua 4 i 5 diwrnod yn ddiweddarach.

Parrotfish (Scaridae)

Mae parotfish yn hermaphrodites protogynaidd , sy'n golygu bod y pysgod hyn yn ffurfio grŵp ag un gwryw a llawer o ferched. Os bydd y gwryw yn marw, bydd y fenyw drech yn newid rhyw (tua phum diwrnod) i ddod yn wryw dominyddol.

Ar ôl y newidiadau benywaidd, bydd y pysgodyn yn parhau i dyfu nes iddo gyrraedd aeddfedrwydd rhywiol tua 5 i 7 mlynedd. o oed. Mae atgenhedlu yn digwydd trwy baru, felly gall silio ddigwydd trwy gydol y flwyddyn osamodau sefydlog a chynhyrchiol. Ar ôl hynny, mae'r epil sydd newydd ddeor yn aml yn cael eu hynysu am gyfnod nes iddynt aeddfedu.

Selen Fôr (Asteroidea)

Anifail dyfrol chwilfrydig arall yw'r seren fôr. Mae ei hatgenhedlu fel arfer yn heterorywiol, ond mae hermaphroditis yn digwydd o hyd. Mae rhai ohonynt yn atgenhedlu'n anrhywiol trwy rannu'r corff (darnio). I wneud hyn, mae'r seren fôr yn colli braich, fel bod yr unig fraich rydd yn llwyddo i ffurfio 4 braich newydd, gan ffurfweddu unigolyn newydd!

Mae rhai sêr yn deor eu hwyau ac yn ifanc, mae eraill yn llwyddo i ryddhau hyd yn oed 2.5 miliwn o wyau mewn 2 awr. Mae atgenhedlu hefyd yn bosibl trwy ymholltiad.

Oyster (Ostreidae)

Mae atgenhedlu wystrys hefyd yn digwydd trwy baru, trwy atgenhedlu rhywiol. Er eu bod yn hermaphrodites, ni allant hunan-ffrwythloni. Felly, mae gwryw, neu hermaphrodite sy'n gweithredu fel gwryw, yn rhyddhau sberm. Yna maen nhw'n cael eu hanadlu gan “fenywaidd” i ffrwythloni'r wyau yng ngheudod y fantell.

Mae datblygiad larfau dilynol yn digwydd yng ngheudod y fantell a warchodir gan y “benywaidd”, neu'r hermaphrodite sy'n gweithredu ar gyfer derbyniad <4

Draenog y paun (Serranus tortugarum)

Mae draenog y paun, pysgodyn sy'n mesur 7 cm o hyd ar gyfartaledd, yn gallu newid rolau rhywiol gyda'i bartneriaid hyd at 20 gwaith y dydd. bas paunmaent yn hermaphrodites ar yr un pryd, ac mae'r sylw hwn i ddwyochredd yn eu helpu i gynnal cydweithrediad rhwng partneriaid ac yn lleihau'r demtasiwn i dwyllo.

Mae'n defnyddio strategaeth atgenhedlu a elwir yn “gyfnewid wyau” lle mae'n isrannu ei dodwy dyddiol Mae'n dodwy wyau mewn “plotiau” a rolau rhywiol bob yn ail gyda'i bartner paru dros gyfres o ysigiadau silio.

Ffrwydryn glanach (Labroides dimidiiatus)

Gwelir glanhawr gwrachen wen yn aml mewn ysgolion ifanc neu mewn grwpiau o ferched gyda gwryw trech, lle mae benyw yn dod yn wryw gweithredol os bydd y gwryw trech yn diflannu.

Gall rhai oedolion hefyd fod yn unig ac yn diriogaethol. Gallant newid rhyw os ydynt yn teimlo'r angen, ac mae paru unweddog eisoes wedi'i arsylwi nid yn unig o anghenraid, ond fel gweithred ddewisol a chymdeithasol.

Blue Gudion (Thalassoma bifasciatum)

Fel eraill o rywogaethau tebyg, hermaphrodit dilyniannol yw'r pysgodyn glasgoch a gall newid rhyw pan fydd angen dod o hyd i bartneriaid atgenhedlu. Yn gyffredinol, mae'n cyflwyno'i hun fel benyw am y rhan fwyaf o'i hoes.

Heb ddod o hyd i wrywod, mae'r pysgod hyn yn trawsnewid, a gall y newid hwn gymryd hyd at 8 diwrnod. A chwilfrydedd yw bod y newid rhyw yn barhaol. Felly, maent yn dewis ei wneud yn unig oherwydd yr angen am barhad yrhywogaeth.

Anifeiliaid tir Hermaphrodite

Yn ogystal ag anifeiliaid dyfrol, mae sawl hermaphrodit arall sy'n anifeiliaid tir. Efallai y byddwch chi hyd yn oed wedi clywed am rai ohonyn nhw, fel mwydod neu falwod. Ond mae yna rywogaethau chwilfrydig iawn eraill. Dewch i ddeall!

Malwen (Gastropoda)

Mae'r rhan fwyaf o falwod yn hermaphrodites. Mae'r unig eithriadau yn cynnwys rhai rhywogaethau dŵr croyw a morol megis malwod afalau a malwod gwichiaid. Yn ogystal â hermaphroditiaeth, mae malwod hefyd yn blodeuo'n gynnar.

Dônt yn aeddfed yn rhywiol pan fyddant yn flwydd oed. Y falwen Affricanaidd enfawr yw'r rhywogaeth fwyaf o falwen ar y Ddaear a gall ddodwy hyd at 500 o wyau ar unwaith. Fel hermaphrodite, mae'n paru'n bennaf â phartneriaid eraill, ond gall hefyd hunan-ffrwythloni, mewn achosion prin.

Pryndod (Lumbricin)

Hermaphrodites cydamserol yw pryfed genwair, ac maen nhw'n rheoli i ffrwythloni gyda'i gilydd. Yn ystod cyfathrach rywiol rhyngddynt, defnyddir y ddwy set o organau rhyw, gwrywaidd a benywaidd. Os aiff popeth yn iawn, bydd wyau'r ddau gymar yn cael eu ffrwythloni.

Mae hyn yn troi allan i fod yn ddewis hynod effeithlon i sicrhau bod y rhywogaeth yn goroesi. Yn ogystal, mae mwydod yn byw bywydau eithaf ynysig, yn awyru'r ddaear, yn cerdded yn y pridd ac yn cloddio mewn gwahanol leoedd. Felly, mae'rbyddai atgenhedlu rhywiol yn anodd pe bai'r unig ddewis arall. O ganlyniad, maent yn gallu copïo gyda'i gilydd, i gyfeiriadau gwahanol.

Mae pob un yn alldaflu'r sbermatosoa o'u horganau rhywiol i mewn i diwb llysnafeddog, sydd wedyn yn cael ei ddyddodi yng nghynhwysydd sberm y mwydod arall.

madfall whiptail (Aspidoscelis uniparens)

Mae madfall yr whiptail yn ymlusgiaid sy'n atgenhedlu drwy parthenogenesis. Yn y broses hon, yn debyg i wenyn atgenhedlu, mae wyau'n cael eu dyblu cromosomaidd ar ôl meiosis, gan ddatblygu'n fadfallod heb gael eu ffrwythloni.

Fodd bynnag, mae ofyliad yn cael ei wella gan ddefodau carwriaeth a "paru" sy'n debyg i ymddygiad rhywogaethau sydd â chysylltiad agos. atgenhedlu'n rhywiol. Mae'r sbwriel yn amrywio'n fawr yn ôl eich ewyllys, hinsawdd ac amser o'r flwyddyn, gan ei fod yn gyffredin o fis Mai i fis Awst, gan gynhyrchu rhwng 7 ac 20 o gywion.

Draig farfog (Pogona vitticeps)

Mae dreigiau barfog yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol yn 1 i 2 oed. Mae paru yn digwydd yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf, o fis Medi i fis Mawrth. Mae merched yn cloddio twll ac yn dodwy hyd at 24 o wyau fesul cydiwr, a hyd at 9 grafang y flwyddyn. Mae benywod hefyd yn storio sberm ac yn llwyddo i ddodwy llawer o wyau ffrwythlon mewn un paru.

Darn diddorol iawn o wybodaeth yw bod dreigiau barfog yn dibynnu ar benderfyniad rhywiolcromosomaidd, ond maent hefyd yn dibynnu ar dymheredd. Felly, mae eu rhyw yn ganlyniad i'r tymereddau a brofwyd yn ystod datblygiad embryonig: mae gwrywod yn deillio o amlygiad i rai tymereddau, tra bod menywod yn deillio o rai eraill.

Draig ddŵr Tsieineaidd (Physignathus cocinus)

Gall dreigiau dŵr benywaidd Tsieineaidd atgynhyrchu'n rhywiol neu'n anrhywiol, hynny yw, gyda gwryw neu hebddyn nhw. Parthenogenesis cyfadranol yw'r enw ar hyn ac mae'n ddefnyddiol pan fo anifail yn ceisio ailboblogi ardal ac yn methu dod o hyd i gymar.

Felly mae benywod yn datblygu ffoliglau yn rheolaidd ac yn dodwy wyau trwy gydol y flwyddyn, hyd yn oed heb fod yn agored i wrywod. Felly, mae'r epil yn y pen draw yn union yr un fath â'r fam mewn materion cromosomaidd, felly anaml y bydd mwtaniadau'n digwydd. Os bydd hyn yn digwydd, mae'n ysbeidiol ac yn brin, heb gael ei ddylanwadu gan barthenogenesis na materion amgylcheddol.

Neidr Garter Gyffredin (Thamnophis sirtalis)

Mae Neidr Garter yn eang ac yn hyblyg iawn, a gallant oroesi amodau amgylcheddol eithafol. Mae'r nadroedd hyn yn dechrau paru yn y gwanwyn, cyn gynted ag y byddant yn dod allan o'u gaeafgwsg. Mae'r gwrywod yn gadael y twll yn gyntaf ac yn aros nes bydd y benywod yn gadael.

Cyn gynted ag y bydd y benywod yn gadael y twll, mae'r gwrywod yn eu hamgylchynu ac yn gollwng fferomonau sy'n eu denu. Ar ôl i'r fenyw ddewis ei ffrind a'i ffrindiau, mae'n dychwelyd i'w chynefin.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.