Atgenhedlu cockatiel: gofal, nyth, cywion a mwy.

Atgenhedlu cockatiel: gofal, nyth, cywion a mwy.
Wesley Wilkerson

A yw atgynhyrchu cocatiel yn dasg anodd?

Mae cocatiel yn greaduriaid cyfeillgar, cariadus, serchog a chwareus, nid yw'n syndod efallai y bydd y gofalwr am gael mwy o'r cwmni dymunol hwn. Felly, i'r rhai sy'n dymuno ymchwilio i'r ymdrech hon o annog cwpl o gocatiel i gynhyrchu epil, mae hon yn erthygl a fydd yn oleuedig iawn.

Yma, byddwn yn rhoi sylw i'r agweddau canolog ar ysgogi atgenhedlu iach. o gocatiels, mynd o amodau'r cawell a'r nyth, gofalu am fwyd y cwpwl, torheulo, cyrraedd gofal yr wyau a'r cywion rhag ofn bod y cwpwl yn cael trafferth gofalu amdanyn nhw.

I gobeithio bod hwn yn ddarlleniad goleuedig ac arweiniol ar ofal ar gyfer atgenhedlu cocatiel iach. Byddwch yn sylweddoli, ar ôl cymryd yr holl ragofalon, nad yw'n dasg anodd, ond yn un sy'n rhoi boddhad.

Paratoi'r cawell ar gyfer nythu cocatiel

Mae cocatil yn garismatig a chariadus iawn. adar, fodd bynnag, mae angen llawer o ofal ac ymroddiad. Yn y testun hwn, byddwn yn disgrifio'r manylion pwysicaf ar gyfer paratoi cawell clyd ac ysgogol i gariad flodeuo rhwng cocatiaid.

Maint cawell delfrydol

Adar canolig ei faint yw cocatil, felly mae angen cewyll gyda mwy o le fel nad ydynt yn teimloa defnyddiwch y llwy neu'r chwistrell fel nad oes camgymeriad a dim niwed i'r ci bach. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ymgynghorwch â milfeddyg.

Beth i'w wneud pan nad yw'r rhieni'n gofalu am y ci bach

Mae'n ffenomenon prin, ond gall ddigwydd bod rhieni'n gadael eu cŵn bach. O ran cocatiaid, mae cŵn bach yn fregus a gallant farw'n hawdd os bydd hyn yn digwydd. Y peth cyntaf i'w wneud yw newid y nyth a'i roi mewn cawell tawel, sych, di-ddrafft arall.

Gan nad oes gan y cyw system wresogi fiolegol ddatblygedig, bydd angen cynhesu'r nyth, a gall fod trwy lamp 60w wedi'i gosod o dan y nyth. Defnyddiwch fwyd babanod fel bwyd, darparwch ddŵr ffres a glanhewch y nyth yn rheolaidd. Mewn trigain diwrnod, gall y cyw gael ei ddiddyfnu oddi ar y bwyd babi a'i fwydo fel oedolyn.

Mwy gwerth chweil nag y byddech chi'n ei feddwl

I'r rhai sy'n bwriadu cychwyn ar y daith hon. atgynhyrchu eu cocatiaid, naill ai am resymau personol neu ar gyfer bridio masnachol, nod yr erthygl hon yw trwytho'r darllenydd yn y sefyllfa a chynnig cyfarwyddiadau ac eglurhad. gofal a sylw, yn enwedig o ran y cŵn bach. Mae magu cywion cockatiel yn brofiad unigryw, yn enwedig pan fyddwch chi'n eu clywed yn canu yn yr wy, amae'n werth chweil cyfrannu at y digwyddiad natur hwn.

I ofalwyr anifeiliaid, mae cymdeithion fel aelodau o'r teulu, ac mae'n anodd arsylwi anifail o'i eni, cydweithio ag ef a pheidio â theimlo'n gysylltiedig. Mae gan yr erthygl hon y genhadaeth nid yn unig i hysbysu, ond i annog y rhai sy'n wynebu'r ymdrech hon.

yn dynn, dan straen ac wedi'u mygu, neu efallai y byddant hyd yn oed yn datblygu iselder. Felly, gan anelu at les eich cocatiel, rydym yn argymell cawell sy'n mesur 32 cm o uchder, 43 cm o hyd a 22 cm o led a gyda rhwyll mân, fel yr argymhellir ar gyfer adar canolig eu maint.

Blwch ar gyfer adeiladu'r nyth

Mae cadw blwch adar mewn gardd yn ddefnyddiol iawn, gan fod yr adar yn bwydo ar bryfed sy'n gallu plagio'r planhigion. Er mwyn i'ch adar fwynhau bod o gwmpas, mae'n hanfodol cael nyth glyd gyda digon o offer.

Dewch i ni fynd at yr eitemau pwysicaf yn y blwch nythu: meddyliwch am yfwyr bach a bwydwyr, rhowch fwyd i'r bocs. mewn cyfnod o ychydig o fwyd a dewis lleoedd gyda gwinwydd. Gan fod cocatiaid yn tueddu i fod ychydig yn fwy nag adar eraill, bydd angen twll tua 25 cm mewn diamedr. O ystyried y gofynion hyn, mae'n debygol y bydd eich adar yn nythu yn y gwanwyn.

Ategion ar gyfer y cawell cocatiel

Mae'r ategolion yn gwneud cawell yn llawer mwy clyd a hwyliog, yr argymhelliad sylfaenol yw: a ffynnon yfed, peiriant bwydo, bathtub a rhai teganau i basio'r amser. Gall yfwyr a bwydwyr fod yn blastig, yn seramig neu'n llestri pridd, gan eu bod yn hawdd eu glanhau a'u gwrthsefyll.

Mae tybiau ymolchi yn ddefnyddiol, gan fod adar yn hoffi bath adfywiol mewn tywydd poeth. Wedicockatiel yn cymryd bath, argymhellir glanweithio'r bathtub er mwyn peidio â chreu amgylchedd budr. O ran teganau, mae'n ddiddorol cael siglenni, rhwydi pêl a ratlau. Bydd hyn yn troi'r cawell yn faes chwarae go iawn.

Gofalu am iechyd ar gyfer atgenhedlu cocatiel

Mae adar yn dueddol o fod yn anifeiliaid bregus, felly mae rhagofalon i'w cadw mewn cof ynghylch ei atgenhedlu . Mae'n bwysig cymryd i ystyriaeth y gwahanol amodau sy'n ymyrryd ag iechyd yr aderyn a'r siawns o atgenhedlu. Gyda gofal o enedigaeth, bydd y cywion yn tyfu i fyny yn gryf ac yn iach.

Tymor nythu cocatiel

Nawr, gadewch i ni fynd i mewn i destun cariad at gocatil. Pwynt pwysig yw eich bod chi'n prynu'ch cocatiel pan fydd yr aderyn yn ifanc, oherwydd po hynaf yw'r anifail, y mwyaf sgitish a llai cyfarwydd y byddwch chi â'i newidiadau mewn ymddygiad.

Mae gan bob aderyn ymddygiad i ddenu ei bartner (a) a mate. Mae gwrywod yn fwy neidio, yn canu mwy ac yn cynhyrfu. Mae'r benywod yn codi eu cynffonnau a chirp yn feddal i'r gwrywod. Fodd bynnag, yr hyn sy'n annog yr awydd i atgynhyrchu fwyaf yw nyth yn y cawell.

Gwirio iechyd cocatiaid

Mae adar yn gyffredinol yn sensitif i glefydau, yn enwedig os yw eu hamgylchedd yn fudr ac yn agored, felly, glanhau arferol ac amddiffyn rhag yr haul a'r gwynt, yn awgrymiadau gwych i gynnal iechyd da yeich cocatiel.

O ran symptomau, mae rhai i'w cadw mewn cof ac i fod yn ymwybodol ohonynt os ydynt yn ymddangos: aderyn tawel ac isel, llai o leisiad a chanu, anhawster anadlu, secretiad yn y ffroenau, dolur rhydd a cholli o bwysau. Yn olaf, mae yna elfen arall na chaiff ei thrafod yn aml: straen. Nid yw cocateli'n hoffi synau uchel a mannau aflonydd, gan fod hyn yn eu gwneud yn rhwystredig ac yn dueddol o fynd yn sâl.

Mae angen torheulo cocatil

Yn anhygoel, mae pelydrau uwchfioled (UV) yn hanfodol i adar. Ni all cocateli wahaniaethu rhwng rhyw eu partner os ydynt ym mhresenoldeb golau naturiol. Maent yn amlwg yn gweld pelydrau UV; hebddo, mae fel byw mewn byd du a gwyn.

Mae adar yn defnyddio pelydrau UV o'r haul ar gyfer gweithrediad priodol eu metaboledd. Maent yn cychwyn cynhyrchu fitamin D3, yn rheoleiddio'r gylchred circadian a gweithrediad priodol y chwarennau.

Nid yw golau artiffisial o lampau yn ddigon. Dros amser, gall cocatiaid fynd yn straen, yn gynhyrfus ac yn sâl heb i'w perchnogion wybod pam. Felly, mae'r bath haul a argymhellir gan y cocatiel yn ysgafn - ond yn effeithiol - o 8 i 9 am.

Mae maethiad da yn bwysig ar gyfer atgenhedlu

I unrhyw un sydd ag anifail anwes, mae bwyd yn hanfodol ar gyfer y iechyd eich cydymaith a gyda cocatiel nid yw'n wahanol. Amae eu diet yn amrywiol, a gall y perchennog ddewis o blith: codlysiau, llysiau, ffrwythau, hadau a bwyd.

Gweld hefyd: Gweld sawl diwrnod mae cŵn bach yn dechrau bwyta

Dywedwyd eisoes y bydd nyth da mewn cawell cwpl yn eu hannog i wneud cywion, ond ni ddim eisiau gadael pwysigrwydd maeth da ar gyfer paru o'r neilltu. Felly, gan fod y bwydydd uchod yn ffres, wedi'u hychwanegu at y porthiant diwydiannol, yn ffurfio diet cytbwys a delfrydol ar gyfer geni babanod iach.

Arwyddion cyfnod atgenhedlu cocatil

Chi wedi cymryd pob gofal cywir am y nyth ac iechyd. Nawr yw'r amser i'r cocatiaid ddechrau'r ddawns paru a chariad cyflawn. Dewch i ni wirio'r manylion nawr:

Dyn yn paratoi'r nyth

Mae'r cocatiel gwrywaidd yn newid ei ffordd o fod yn sylweddol pan fydd eiliad cariad yn agosáu. Mae'n mynd yn fwy cynhyrfus, yn curo gwrthrychau ar y bariau cawell, yn canu'n uwch (fel serenâd), yn neidio'n fwy ac yn codi ei adenydd.

Maen nhw'n gwneud hyn hyd yn oed heb ferched o gwmpas, sy'n eu gwneud yn aml yn eu camgymryd am fenyw. mewn gwres. Mae gwrywod yn dod yn fwy tiriogaethol ac yn helpu i adeiladu'r nyth; popeth i ddangos eu bod yn cyfateb yn dda i ddarpar ffrindiau.

Gweld hefyd: Mathau o feithrin pwdl: babi, cig oen, pompom a mwy

Dawns paru

Tua 12 i 18 mis oed mae'r cocatiel yn cyrraedd ei aeddfedrwydd rhywiol. Yn groes i'r hyn y gallai rhywun ei feddwl, nid oes angen cocateliamser penodol o'r flwyddyn i baru, hynny yw, gall cyplau atgynhyrchu drwy'r flwyddyn.

Unwaith y bydd y cwpl gyda'i gilydd, mae'r gwryw yn canu'n frwd i'r fenyw i ddangos ei ddiddordeb, yn symud ei chrib ac yn lledu ei hadenydd . Mae'r fenyw yn ymateb trwy leisio gan ddangos ei bod yn derbyn y gwryw, ei bod yn symud ei chynffon i fyny ac yn gwyro ei chorff i lawr mewn arwydd ei bod yn barod i baru.

Yn olaf, mae'r gwryw yn gosod ei hun ar ei phen, gan gyffwrdd y cloaca gyda chloaca i gyfnewid deunydd genetig. Gellir ailadrodd y weithred sawl gwaith y dydd.

Newid yn ymddygiad cocatiaid

Un o'r newidiadau amlycaf yw'r ffaith eu bod yn mynd yn fwy sgit ac encilgar yn ystod eu cyfnod paru. Daw'r gwrywod yn fwy tiriogaethol, gan agor eu hadenydd a phigo'n annisgwyl ar law'r gofalwr, nad yw efallai wedi sylwi ar y newid.

Mae'r rhieni wedi'u hynysu ac yn peidio â chanu yn ystod cyfnod magu'r cyw, sef mecanwaith amddiffyn rhag ofn. i ddenu sylw ysglyfaethwyr i'r nyth bregus. Mae gwryw a benyw yn cymryd eu tro yn ystod y cyfnod deori, gall y broses gyfan fod yn flinedig iawn, felly mae cocatiaid yn ceisio atgynhyrchu mewn cyfnodau o fwy o ddigonedd o fwyd.

Camau ar gyfer atgenhedlu cocateli

Os gwnaethoch ddilyn y canllawiau hyd yma, dylech fod yn gweld y canlyniadau eisoes: dylai eich gwryw a'ch benyw fod wedi mynd heibio erbyn hyno'r mis mel a dododd yr wyau. Nawr yw'r amser i ddeall ymddygiad ac anghenion y rhieni a'u helpu gyda beth bynnag sy'n angenrheidiol.

Cenhedlaeth wyau

Mae cocatil yn gorffen aeddfedu rhywiol yn 12 mis, argymhellir eu bod yn atgynhyrchu gyda dim ond 18 mis, gan mai dyna’r foment y cyrhaeddon nhw oedolaeth lawn. Mae cocatiaid yn cael tua dau neu dri grafang y flwyddyn, gan ddodwy rhwng pedwar a saith wy fesul cydiwr. Fe'ch cynghorir i wahanu'r epil pan fyddant yn 8 wythnos oed.

Gall cocatiel gyflwyno mwtaniadau yn eu lliwiau yn amrywio o wyrdd golau, gan basio trwy felyn lutino, a gallant hyd yn oed gyrraedd gwyn albino. Maen nhw'n rhoi rhyw syniad pryd maen nhw ar fin dodwy wyau, mae eu carthion yn dod yn fwy arogleuog ac yn fwy cyn yr amser i ddodwy wyau.

Deori wyau

Cyn gynted ag y bydd yr ŵy cyntaf wedi cyrraedd. Wedi'i gosod, nid yw'r fenyw yn aros yn y nyth ac mae hyn yn normal, dim ond ar ôl yr ail neu'r trydydd wy y mae'n dechrau magu. Mae'r gwryw yn cydweithio â'r fenyw i ddeor yr wyau, fel arfer mae'n deor yn ystod y dydd a'r fenyw yn y prynhawn a'r nos. Mae'r broses hon yn cymryd tua phedwar diwrnod ar bymtheg, a gall bara'n hirach oherwydd amrywiadau tymheredd ac argaeledd bwyd.

Ar hyn o bryd, mae'n hanfodol cael powlen o ddŵr yn y cawell er mwyn i'r cocateli ymolchi, fel y mae. Argymhellir bod plu'r rhieni'n wlyb yn ystod y deor i gydbwyso'r tymheredd. ACyn bosibl na chafodd rhai wyau dodwy eu ffrwythloni; felly, dim ond ar ôl cyfnod o 30 diwrnod y dylai'r gofalwr daflu'r wy i ffwrdd.

Datblygiad y cocatiel babi

Ar ôl i'r wyau gael eu dodwy, peidiwch â cheisio agor yr wy mewn unrhyw un. ffordd a gadewch i'r broses naturiol ddilyn. Gyda'r cywion wedi'u geni eisoes, gadewch i'r rhieni wneud y bwydo. Rydych chi'n darparu'r bwyd yn unig, a rhag ofn na fydd y cwpl yn gallu ei drin, gall y gofalwr roi bwyd babanod, ond mae'n dda ceisio cyngor gan filfeddyg. bob dydd eu bod yn iawn, os ydynt yn bwydo a phe bai unrhyw farwolaethau. Cryfhau bwyd rhieni yn ystod y cyfnod hwn. Mae rhai bwydydd diwydiannol sy'n addas ar gyfer y foment hon o ofal am y cŵn bach.

Gofal ychwanegol wrth atgynhyrchu cocateli

Mae bob amser yn bwysig cadw'r holl ragofalon mewn cof, ond nid yw'n brifo deall yn ddyfnach a chymryd mesurau mwy penodol er mwyn peidio â chael eich dal yn wyliadwrus. Dyma rai awgrymiadau ychwanegol i gynnal iechyd a lles eich cocatiel.

Peidiwch ag amharu ar y nyth cocatiel

Yn wreiddiol mae cocatil yn nythu mewn tyllau ym boncyffion coed ewcalyptws. Dylai'r nyth cocatiel fod mewn bocs ei hun a defnyddio blawd llif i leinio'r man lle bydd yr aderyn yn dodwy'r wyau. Ar ôl i'r cŵn bach gael eu geni, peidiwch â chyffwrdd â'rwyau ac yn y cywion; byddwch yn sylwi eu bod yn dod yn dawelach a'r funud honno mae'r fam yn gofalu am y llo. Gwyliwch o bell a chefnogwch y fam gyda'r cyflenwad bwyd.

Osgoi croesi cocatiaid cysylltiedig

Y term a ddefnyddir ar gyfer perthnasau sy'n cynhyrchu plentyn yw "mewnfridio". Mae cysondeb yn ffenomen i'w hosgoi ym myd natur, gan ei fod yn cynyddu'r siawns o amlygiad o broblemau genetig ac anomaleddau, camffurfiadau ac anffurfiadau sy'n anghydnaws â bywyd, gan arwain at farwolaeth.

Cymerwch i ystyriaeth y data a grybwyllwyd eisoes yma : mae cocatiaid yn cymryd 12 mis i aeddfedu rhywiol llawn; felly, mae'n debyg y bydd cocatiaid gwrywaidd a benywaidd yn yr un cawell yn rhoi genedigaeth i gywion. Felly, peidiwch â gadael y cywion am amser hir gyda'u brodyr a chwiorydd ar ôl aeddfedu'n rhywiol.

Gallwch fwydo'r cyw ymhen ychydig

Tua ugain diwrnod ar ôl i'r ŵy gael ei ddodwy, y cyw cocatiel yn torri'r gragen ac yn olaf yn cael ei eni. Mae'r rhieni'n bwydo'r cywion heb broblemau mawr, ond mae'n dda bod yn sylwgar, oherwydd os nad yw rhywbeth yn iawn, rhaid ymyrryd.

Yr unig fwyd a nodir ar gyfer y cocatiel yw'r bwyd babanod sy'n addas ar gyfer y rhywogaethau, gan ei fod eisoes yn dod ag ensymau ar gyfer treuliad. Y cyfeiriadedd yw bwydo chwech i wyth gwaith y dydd, gan ostwng yn raddol hyd at dri deg diwrnod o fywyd, gyda phedwar pryd y dydd. Dilynwch ganllawiau'r gwneuthurwr
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.