Ball python: Beth sydd angen i chi ei wybod i brynu neidr!

Ball python: Beth sydd angen i chi ei wybod i brynu neidr!
Wesley Wilkerson

Edrychwch ar bopeth sydd angen i chi ei wybod am y bêl neidr python!

Ydych chi eisiau bridio neidr python brenhinol? Darganfyddwch bopeth sydd ei angen arnoch i greu'r ymlusgiad gwych hwn yn eich cartref yma. Fel pob anifail gwyllt sy'n cael ei fagu gartref, mae'n rhaid i chi yn gyntaf gael trwydded i brofi, i Ibama, fod y terrarium, hynny yw, y safle magu rydych chi wedi'i sefydlu, yn addas iawn ar gyfer anghenion yr anifail.

Deallwch hefyd, pan fyddwch chi'n ei gaffael, y neidr fydd eich anifail anwes, hynny yw, yn ychwanegol at y pris prynu, bydd yn rhaid i chi dalu am yr holl offer angenrheidiol i'w godi.

P'un ai a ydych chi y graig neu mewn coed, cyn buddsoddi mewn neidr python brenhinol, mae'n bwysig iawn bod yna guddfan ddigonol, gan fod yr elfen hon yn hanfodol ar gyfer goroesiad yr ymlusgiaid. Felly, dilynwch yr erthygl hon a gweld, yn ogystal â hyn, lawer o wybodaeth hynod ddilys am yr ymlusgiad hardd hwn. Awn ni?

Nodweddion y neidr python brenhinol

Mae'r neidr python brenhinol yn fwy adnabyddus, ledled Brasil, wrth yr enw "ball python" oherwydd ei fod yn cyrlio i fyny fel pêl pan yn ofnus. Mae'n neidr hardd sy'n gallu dychryn unrhyw un sy'n ei gweld oherwydd ei maint a'i hyd. Darganfyddwch, isod, ychydig mwy am y neidr hon gan ddilyn ei holl brif nodweddion yn yr eitemau isod!

Cynefin y neidr python frenhinol

NaO ran natur, mae'r neidr python brenhinol i'w chael yn bennaf ar gyfandiroedd Affrica ac Asia, mewn amgylcheddau llaith iawn gyda thymheredd amrywiol. Maent fel arfer yn byw mewn ardaloedd creigiog a choedwigoedd.

Er, yn gyffredinol, bod y pelen python yn anifail sy'n gallu byw mewn cynefinoedd amrywiol, mae gofyniad sylfaenol: ym mhob un ohonynt mae'n rhaid bod digon o guddio lleoedd, gan mai dyma lle bydd yr ymlusgiad yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser ac yn aros iddo gael ei hela.

Maint a phwysau python y bêl

Mae python y bêl yn un o'r rhai lleiaf nadroedd python yn y byd, yn cyrraedd dim ond 182 cm o hyd. Yn rhyfeddol, mae menywod fel arfer yn fwy na dynion. Er eu bod ar gyfartaledd yn 116.2 cm ac yn pwyso tua 1.6 kg, mae dynion fel arfer tua 111.3 cm ac yn pwyso uchafswm o 1.5 kg. Mae maint cryno'r pythonau hyn yn eu gwneud yn ddelfrydol fel nadroedd anwes!

Tarddiad a dosbarthiad daearyddol

Mae'r neidr python brenin yn wreiddiol o gyfandir Affrica. Mae ei phrif faes yn cynnwys gwledydd y Congo, Nigeria ac Angola. Mae'r rhanbarth a gwmpesir yn llain is-Sahara sydd â hinsoddau gwahanol a glawiad helaeth mewn ardaloedd o safana a jyngl.

Bwydo'r python brenhinol

Mae'r anifail hwn yn ymosod ar ei ysglyfaeth gan syndod. Mae'r ymosodiad hwn yn digwydd o'i guddfan, lle mae'r dioddefwr yn gaethgyda dannedd. Yna, mae'r neidr yn torchi o amgylch yr ysglyfaeth ac yn ei fygu nes iddo golli ei fywyd. Mae mamaliaid bach ac adar yn fwyd i pythonau mawr. Mae amffibiaid ac ymlusgiaid yn cael eu difa gan bythonau llai. Ar ôl pryd o'r fath, gall y python bêl fynd hyd at dri mis heb fwydo eto!

Prynu python pêl: ble i ddod o hyd iddo a faint mae'n ei gostio?

Cyn prynu neidr python, gan ei fod yn anifail braidd yn anarferol, mae llawer o gwestiynau yn codi ynglŷn â'r modd o'i brynu a'r gost o'i dderbyn. Felly, isod byddwch yn derbyn canllawiau pwysig iawn ynghylch caffael python. Dilynwch:

Ble i brynu python brenhinol?

Oherwydd y cam-drin y mae llawer o rywogaethau gwyllt yn ei ddioddef gan fridwyr anghyfreithlon, mae Ibama yn gofyn ichi ofyn am drwydded benodol ar gyfer bridio ymlusgiaid. Yn ogystal, mae archwilio'r safle bridio yn ffactor sy'n pennu ar gyfer cymeradwyo'ch trwydded.

Cyn gynted ag y byddwch yn cael y drwydded ar gyfer bridio ymlusgiaid a roddwyd gan Ibama, bydd gennych fynediad at y rhestr o fridwyr cyfreithlon o y rhywogaeth hon o anifail, neidr.

Faint mae python brenhinol cyfreithlon yn ei gostio?

Ar ôl dod o hyd i fridiwr cyfreithlon, byddwch yn gwybod yr amrediad prisiau. Gellir prynu'r python bêl am werth amcangyfrifedig rhwng $1,300.00 a $3,000.00. Fodd bynnag, nid dyma fydd yr unig gost gyda'r anifail. Yn ogystal â'i brynu, chibydd yn rhaid i chi fuddsoddi mewn terrarium, sy'n costio $600.00 ar gyfartaledd; mewn powlenni a basnau, a gostiodd tua $300.00; mewn goleuo; yn neiet yr ymlusgiaid a hyd yn oed yn y driniaeth filfeddygol, rhag ofn y bydd ei angen.

Sut i ofalu am y python brenhinol?

Rhaid bod yn ofalus wrth godi pêl python. Er gwaethaf ei faint, mae'n anifail sensitif ac mae ganddo nifer o nodweddion arbennig, er enghraifft, mae'n hanfodol bod amgylchedd digonol wedi'i gydosod yn dda. Y prif ofal wrth baratoi ei gynefin artiffisial yw lleithder yr amgylchedd. Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Cynefin: paramedrau delfrydol ar gyfer codi python brenhinol

Dylai cynefin y python pelen fod yn llaith, yn cynnwys tua 60% o leithder. Rhaid cael o leiaf ddau guddfan lle gall aros a dau dymheredd gwahanol: rhaid i un rhan o'r terrarium fod yn gynhesach, tra bod un arall yn oerach.

Yn ogystal, rhaid i'r cynefin fod yn ffafriol i'r neidr hefyd. i wneud i'w croen newid yn gyflym fel nad yw'r molt yn cael ei gadw. Yn ogystal, mae angen i'r neidr python brenhinol ymdrochi'n gyson ac, wrth ymdrochi, mae'n hanfodol ei bod yn gallu cadw ei chorff cyfan yn y dŵr.

Ategolion angenrheidiol

Yn hanfodol ar gyfer y python - go iawn: terrarium mawr sydd ag o leiaf ddau guddfan i'r ymlusgiaid fod yn gyfforddus, powlen fawr fel y gall orweddbath, lleithydd, rhwystrau garw fel ei fod yn gallu toddi, yn ogystal â lampau neu fathau eraill o wresogyddion i gynnal y tymheredd cywir.

Rheoli python brenhinol

Nid oes llawer o ofal wrth drin a neidr python bêl. Os yw'n oedolyn, rhaid i fwy nag un person wneud hynny. Mae hyd yn oed adroddiadau ei bod wedi cymryd saith o bobl i drin un neidr! Y gofal mwyaf yw na ddylech adael iddo lapio eich hun o'ch cwmpas, oherwydd os bydd hyn yn digwydd bydd yn angheuol, yn enwedig os yw'n digwydd yn ardal y gwddf.

Problemau gyda diffyg gofal

Os na chymerir gofal da o'r python brenhinol, gall rhai problemau godi. Os na fydd y neidr yn gollwng ei chroen yn iawn, mae'n dod yn fwy sensitif. Felly os ydych chi'n gweld yr anifail yn fwy atgofus a thawel, ewch ag ef at y milfeddyg. Bydd gweithiwr proffesiynol da yn gallu eich gwerthuso a gofalu am eich lles. Hefyd, os oes angen meddyginiaeth arni, cofiwch gadw'r python wedi'i hydradu er mwyn ei helpu i wella.

Gofal arbennig ar gyfer y python brenhinol

Gweler yma sut i gydosod un terrarium delfrydol am godi neidr python brenhinol. Er ei fod yn cael ei ystyried yn hawdd, mae angen rhywfaint o ofal wrth ei greu, wedi'r cyfan, gall yr anifail hwn gyrraedd hyd at 9 metr o hyd. Felly, dilynwch yr awgrymiadau isod yn gywir:

Tymheredd

Tymheredd ystafell ydylai python pêl fod yn amrywiol. Dylai'r amrywiad hwn hyd yn oed ddigwydd yn eu cuddfannau, un yn boeth a'r llall yn oerach. Dylai un ohonynt efelychu parth poeth sy'n aros rhwng 31ºC a 35ºC, tra dylai'r llall efelychu parth oerach, a all amrywio rhwng 27ºC a 29ºC.

Awyru

Sut mae'r rhaid i terrarium fod yn llaith iawn, rhaid iddo fod mewn lle awyru iawn i gartrefu'r python brenhinol. Mae awyru yn hanfodol ar gyfer amgylcheddau llaith, gan ei fod yn atal ffurfio llwydni ac yn sicrhau bod yr aer yn parhau'n bur bob amser o'r dydd. Yn y modd hwn, mae'n bosibl bob amser gadw'r amgylchedd yn iach ac yn llesol.

Lleithder

Yn ogystal, rhaid i terrarium neidr python brenhinol fod â lleithder o tua 60%. Ar gyfer hyn, defnyddiwch leithydd sy'n gallu diwallu holl anghenion yr anifail. Dylid gosod powlen o ddŵr ar gael i'r neidr fel y gellir ei boddi'n llwyr. Rhaid cynnal y lleithder amgylchynol ar y lefel a grybwyllir fel nad oes gan y neidr unrhyw broblemau iechyd, yn bennaf i gadw ei chroen.

Goleuadau

Goleuadau sy'n gyfrifol am wresogi'r terrarium. Gall y lamp hwn fod yn ceramig neu, mewn rhai achosion, gellir defnyddio matiau gwresogi hefyd. Sylw! Ni all y ddau strwythur ddod i gysylltiad â chorff y python go iawn. Felly, mae'rRhaid lapio'r lamp gyda sgrin bob amser a rhaid gosod y mat o dan y man magu.

Chwilfrydedd y python brenhinol

Dyma rai chwilfrydedd yn ymwneud â'r python brenhinol. Deall sut mae'n dal ei ysglyfaeth a pha faint y gall ei gyrraedd. Wedi'r cyfan, a yw'n wenwynig? Darganfyddwch hyn i gyd trwy ddarllen y wybodaeth rydyn ni'n ei darparu i chi yn y pynciau nesaf!

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am paun? Plu du, gwyn, marw a mwy

A yw'r python brenhinol yn wenwynig?

Rydym wedi gweld bod y pelen python yn dal ei ysglyfaeth â'i ddannedd. Eto i gyd, nid yw'n wenwynig. Mae'n lladd ei ysglyfaeth trwy dagu, gan lapio ei hun o amgylch ei ddioddefwyr a'u mygu. Yn anaml y mae'r nadroedd hyn yn ymosod ar bobl ac fe'u defnyddir yn gyffredin fel anifeiliaid anwes. Mae hefyd yn ddiddorol gwybod, ar ôl pryd o fwyd da, y gall y python fynd am amser hir heb fwydo.

Y neidr python a diwylliant Affrica

Mae'r neidr hon yn cael ei hystyried yn symbol o'r ddaear mewn rhai llwythau o dde-orllewin Nigeria. Mae'n cael ei drin fel anifail cysegredig, yn cael ei warchod gyda'r danteithion a'r gofal mwyaf. Mewn rhai achosion o farwolaeth ddamweiniol yr anifail hwn, mae'r brodorion yn adeiladu eirch i wneud claddedigaeth weddus i'r neidr. Mae haneswyr yn honni bod y ffigwr neidr a ddarganfuwyd ar freichled brenhines yr Aifft, Cleopatra, yn ddelwedd o python brenhinol.

Royal python: neidr anhygoel a hynod ddiddorol!

Drwy ddarllen yr erthygl hon fe wnaethoch chi ddarganfod llawer o wybodaetham yr anifail rhyfeddol hwn. Mae python y bêl yn un o'r rhywogaethau nadroedd mwyaf diddorol ac annwyl! Fe'u nodir yn eang hyd yn oed ar gyfer y rhai nad ydynt yn gyfarwydd iawn â nadroedd anwes. Felly, os ydych chi'n chwilio am anifail egsotig i'w fabwysiadu, dyma'r un delfrydol.

Gweld hefyd: Cwrdd â'r Gath Burmese: pris, nodweddion a mwy!

Yn ogystal, mae'r ymlusgiad yn heliwr ac angen cuddfan dda i baratoi ei streic iawn. Gellir bridio nadroedd python brenhinol mewn caethiwed, cyn belled â'ch bod yn paratoi terrarium delfrydol ar gyfer eu creu ac yn cael trwydded gan Ibama ar gyfer y driniaeth hon. Mae'n cymryd llawer o gyfrifoldeb i fagu anifail gwyllt mewn caethiwed. Peidiwch byth â dal anifail o'r gwyllt a chwiliwch bob amser am anifail a aned mewn caethiwed.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.