Baw Cŵn: Gwaedlyd, Mwsoglyd, Gwyrdd, Afraid, a Mwy

Baw Cŵn: Gwaedlyd, Mwsoglyd, Gwyrdd, Afraid, a Mwy
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Gall baw ci ddangos llawer!

Mae casglu baw ci yn weithgaredd cyson yn nhrefn pob tiwtor. Gall y dasg ddyddiol hon ymddangos yn wirion, ond mae'n amser pwysig i wirio iechyd eich ffrind blewog. Weithiau gall newid yn lliw neu olwg feces eich anifail anwes fod yn arwydd o broblemau ymddygiadol neu gorfforol y mae angen eu cywiro camweithrediadau; dylid trin unrhyw newidiadau a welir. Dysgwch yma i nodi beth all carthion gyda gwaed, gwyrdd, meddal, a newidiadau eraill ei olygu.

Math o faw ci a ystyrir yn normal

Mae pob anifail yn unigryw ac mae pob perchennog yn gwybod Beth yw patrwm carthion eich ci? Er hynny, mae yna fath o faw sy'n cael ei ystyried yn normal. Hyd yn oed os nad yw stôl eich anifail anwes yn cyd-fynd yn union â'r model hwn, y peth pwysicaf yw gwylio am newidiadau arferol posibl.

Lliw Arferol Baw Cŵn

Lliw Baw Cŵn Arferol mae'n frown, fel arfer tynnu tuag at naws siocled, ond gall y carthion ymddangos yn ysgafnach neu'n dywyllach yn ôl diet yr anifail, gall hyn amrywio o gi i gi ac nid yw'n destun pryder.

Y peth pwysicaf yw arsylwi ar anifail eich ci patrwm, os oes gan y bwyd y mae'n ei fwyta ryw fath o liw neuos yw'n amlyncu unrhyw fwyd arall â lliw cryf ac sy'n gallu newid y lliw naturiol.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am gwningen? Gwyn, du, rhedeg, marw a mwy

Cysondeb baw ci iach

Dylai baw ci iach fod yn gyson ac yn llyfn, dylai ei olwg fod yn silindrog ac yn unffurf neu wedi'i rannu'n ddarnau mawr. Unwaith eto, mae'n bwysig arsylwi ar batrwm eich anifail anwes, ond mae rhai dangosyddion pwysig i'w gweld

Gall carthion sych, brau ddangos bod eich anifail anwes yn dechrau dadhydradu, ac mae carthion meddal yn nodi dechrau. o ddolur rhydd. Mae angen sylw a gofal ychwanegol ar y ddau achos, ond gall dolur rhydd fod yn symptom o salwch mwy difrifol, felly mae'n rhywbeth y mae angen ei fonitro'n fwy gofalus.

Ymddangosiad a gorchudd baw ci

Fel y dywedwyd yn flaenorol, dylai ymddangosiad baw eich ci fod yn silindrog ac yn unffurf, fel bonyn o bren, ac ni ddylai fod â haenau gweladwy fel mwcws neu goo. Mae darnau bach o feces caled wedi'u gwasgaru ar y llawr yn golygu bod yr anifail yn amlyncu ychydig o hylif, a all achosi dadhydradu.

Mae angen arsylwi'n fwy gofalus ar feces gwlyb a phentyrru, os ydynt yn digwydd fwy nag unwaith, gan ffurfweddu dolur rhydd mae'n golygu bod eich anifail anwes yn sâl. Ewch at filfeddyg cyn gynted â phosibl.

Baw ci mewn gwahanol daleithiau

Wrth gadw mewn cofGan y dylai baw iach fod yn frown, yn llyfn a hyd yn oed, mae'n hawdd nodi pa fathau o stôl sy'n cael eu hystyried yn annormal. Darllenwch isod pa gyflyrau sy'n cael eu hystyried yn wahanol i normal ac a all fod yn arwydd o broblemau iechyd.

Baw ci gwaedlyd

Pan fo gwaed coch llachar yn y stôl, yr achosion posibl yw: Anaf i'r isaf rhan o'r system gastroberfeddol, parvovirus neu ganser y coluddyn. Gall presenoldeb corff estron yng nghorff yr anifail achosi briwiau. Sy'n golygu bod eich ci wedi llyncu rhywbeth na ddylai fod.

Mae parfofeirws yn glefyd a achosir gan barasit coluddol a all, os na chaiff ei drin, arwain at farwolaeth. Waeth beth fo'r achos, mae hwn yn symptom difrifol ac mae angen gofal, ewch at filfeddyg cyn gynted â phosibl.

Baw ci meddal

Gall baw meddal fod ar sawl ffurf, y mwyaf cyffredin yw cysondeb gwlypach. nag arfer, gan ffurfio pentwr, gall y symptom hwn ddigwydd oherwydd newid mewn diet. Mae darnau rhydd neu bentyrrau gyda gwead mwy pasty a dim diffiniad neu fwy o hylif yn ffurfio pwdl ar y llawr yn symptomau mwy pryderus.

Gall unrhyw arwydd o ddolur rhydd ddangos gormod neu rhy ychydig o gymeriant ffibr, diffyg ymarfer corff, rhwystr neu haint rhefrol, sgil-effaith meddyginiaeth, gor- neu ddiffyg perthynas amhriodol, neu ddadhydradu;a allai fod yn symptom o salwch mwy difrifol.

Gweld hefyd: Neidr winwydden: gweler rhywogaethau a chwilfrydedd am y neidr

Baw ci gyda llysnafedd neu fwcws

Fel arfer nid oes gan faw ci unrhyw orchudd, gall presenoldeb mwcws neu lysnafedd fod â nifer o resymau , y mwyaf cyffredin yw newid mewn diet. Yn yr achosion hyn, mae presenoldeb mwcws melynaidd yn gyffredin. Ond gall y lliwiad hwn hefyd fod yn arwydd o broblem fwy difrifol fel alergeddau, anoddefiad bwyd neu hyd yn oed presenoldeb parasitiaid.

Mae mwcws gwyn fel arfer yn cael ei achosi gan ormodedd o galsiwm. Gwyliwch y math o fwyd rydych chi wedi bod yn ei gynnig i'ch ci bach, efallai ei fod yn cnoi gormod o esgyrn.

Baw ci gyda mwydod

Mae'n hawdd adnabod baw ci gyda mwydod, mae mwydod yn tueddu i fod yn glir i'w gweld fel dotiau gwyn yn debyg i rawn reis neu ddarnau tenau a hir o edau. Mae'r mwydod yn ymddangos yn fesau'r anifail pan fydd eu lledaeniad yn yr organeb yn uchel iawn.

Os ydych chi'n adnabod y gronynnau gwyn hyn ym maw eich ci, dylech fynd ag ef at y milfeddyg er mwyn iddo allu archwilio'r carthion a dod o hyd i allan pa un sy'n rhagnodi fermifuge.

Baw ci gyda giardia

Parasit yw Giardia sydd, ymhlith symptomau eraill, yn achosi dolur rhydd difrifol. Yn ogystal â'r amlder cynyddol a'r newid mewn cysondeb, mae hefyd yn bosibl nodi presenoldeb mwcws yn y baw, a allai hyd yn oed fod âlliwiad gwyrdd.

Er nad yw'n bosibl gweld presenoldeb y parasit gyda'r llygad noeth, mae'r newid yn y stôl yn amlwg iawn, gan ddod yn ddyfrllyd hyd yn oed. Gall giardiasis hefyd achosi colli pwysau ac archwaeth a chwydu achlysurol. Gan sylwi ar un neu fwy o symptomau, chwiliwch am filfeddyg.

Baw ci o liwiau gwahanol

Nawr eich bod yn gwybod ychydig mwy am newidiadau posibl yn siâp a chyflwr eich baw ci blewog, dysgwch sut i sylwi ar newidiadau mewn lliw a pha liwiau sy'n dynodi problemau syml ac sy'n dynodi efallai ei bod hi'n bryd cysylltu ag arbenigwr.

Baw ci gwyrdd

Fel y soniwyd uchod , gall baw gwyrdd nodi presenoldeb giardia yn system eich ci. Fodd bynnag, nid dyma'r unig reswm i'ch anifail anwes gael carthion o'r lliw hwn.

Yn gyntaf, gwiriwch nad yw'ch ci wedi llyncu glaswellt neu blanhigion eraill, edrychwch a fu unrhyw newid yn neiet eich anifail anwes. Os yw hyn yn wir, gwyliwch yr ychydig symudiadau coluddyn nesaf i weld a yw wedi dychwelyd i normal. Nid yw'r lliwiad hwn yn normal, y peth delfrydol yw galw'r milfeddyg cyn gynted â phosibl.

Baw ci gwyn

Mae baw ci gwyn fel arfer yn cael ei achosi gan ormodedd o galsiwm yn y diet. Gall hyn achosi i'r stôl fynd yn galed ac yn sych. Yn yr achos hwn, rhaid i'ch ci fod yn cnoi esgyrn yn ormodol.

Mae hynmae lliwio yn gyffredin iawn ymhlith anifeiliaid y mae eu tiwtoriaid yn gwerthfawrogi diet BARF, lle mae llawer o esgyrn yn cael eu bwyta. Mae hefyd yn bosibl bod eich ci wedi amlyncu gwrthrych gwyn. Yn yr achos hwn, mae'n bwysig ymgynghori â milfeddyg i benderfynu a yw'n anhwylder ymddygiad neu ddiffyg maetholion.

Baw ci llwyd

Gall baw llwyd nodi bod eich ci yn un. cael problemau iechyd, afu/iau. Yr ail bosibilrwydd yw bod rhwystr yn nwythell y bustl, sy'n atal ensymau rhag cael eu cludo rhwng y goden fustl a'r afu.

Gall carthion o'r lliw hwn hefyd ddangos digonolrwydd pancreatig ecsocrinaidd. Mae'r enw rhyfedd hwn yn golygu nad yw pancreas eich ci yn cynhyrchu digon o ensymau treulio. Mae'r ensymau treulio hyn, yn ogystal â helpu'ch anifail anwes i amsugno maetholion yn well, hefyd yn gyfrifol am roi lliw brown i'r baw.

Baw ci du

Mae'r math hwn o faw yn dangos y gallai fod gan eich ci. anaf yn rhan uchaf y llwybr gastroberfeddol. Mae baw gyda gwaed bob amser yn arwydd pryderus a gall gyflwyno ei hun mewn dwy ffordd.

Yn ogystal â'r gwaed coch gweladwy a llachar, a welsom yn gynharach, mae hefyd yn bosibl ei fod yn ymddangos yn gymysg â'r stôl, gan roi lliw tywyll iddo, bron yn ddu i faw. Mae'r math hwn o stôl yn dynodi hynnybod eich blew wedi amlyncu gwrthrych miniog neu fod ganddo wlser.

Gofalu am faw ci

Efallai mai dyma’r agwedd fwyaf llafurus o gael ci, mae angen i chi eu hyfforddi a chasglu eu gwastraff yn gyson, yn ogystal gall eich ci gyflwyno rhywfaint o gamweithrediad ymddygiadol megis coprophagia. Darllenwch isod rai awgrymiadau ar sut i ofalu am y rhan hon o hylendid cŵn.

Beth i'w wneud pan fydd gan y ci garthion annormal?

Pryd bynnag y byddwch chi'n casglu feces eich anifail anwes, arsylwch a yw'n dangos unrhyw fath o newid mewn maint, siâp, arogl neu liw, os yw'n sych neu'n feddal, a rhowch sylw hefyd i bresenoldeb unrhyw gorff rhyfedd fel mwydod, gwaed neu ddarnau o laswellt a gwrthrychau.

Mae rhai newidiadau yn dynodi mân broblemau megis newid yn y patrwm bwyta. Gall eraill fod yn symptomau o salwch difrifol. Mae'n bwysig arsylwi bob amser os oes gan eich ci newidiadau mewn ymddygiad, chwydu neu newid mewn wrin. Os sylwch ar fwy nag un symptom neu newid mwy pryderus, chwiliwch ar unwaith am filfeddyg.

Sut i lanhau baw ci yn iawn

Casglwch y carthion â rhaw blastig a golchwch yr ardal â dŵr , sebon. Er mwyn dileu firysau, germau a bacteria, yn enwedig rhag ofn y bydd newidiadau yn y baw, defnyddiwch cannydd ar grynodiad o 2 i 3% pur a gadewch iddo weithredu am 10 munud cyn golchi.golchi.

Byddwch yn ofalus, gall cannydd achosi dermatitis cwn, peidiwch byth â gadael eich ci yn yr iard gefn tra'n diheintio. Os yw'ch anifail anwes wedi gwneud ei fusnes mewn lle nad oes ei eisiau, gorffennwch y golch gyda diheintydd arogl-niwtral, gan mai'r duedd yw iddo fynd yn ôl i'r un lle.

Sut i gael gwared ar faw ci <7

Cymerwch y baw gyda chymorth rhaw a'i roi mewn bag neu fag, clymwch ef a gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i selio'n dda fel nad yw'r feces yn halogi unrhyw beth. Yna gwaredwch ef yn y sbwriel, yna golchwch y man lle bu'r ci yn ysgarthu.

Gallwch ddefnyddio bagiau archfarchnadoedd neu fagiau sy'n addas ar gyfer y math hwn o warediad. Y dyddiau hyn mae bagiau bioddiraddadwy a hyd yn oed pecynnau papur wedi'u creu ar gyfer y math hwn o waredu, gallwch chi ddod o hyd iddo'n hawdd mewn unrhyw siop anifeiliaid anwes. Defnyddir y pecynnau hyn i'w gwaredu yn ystod y daith gerdded ac i'w gwaredu gartref.

Beth os yw'r ci yn bwyta baw?

Gall coprophagia, yr arferiad o fwyta baw, ddigwydd am resymau iechyd neu ymddygiad. O ran iechyd, efallai y bydd eich ci yn cael trafferth amsugno maetholion, gyda diet anghytbwys neu fwydod. Gofynnwch i filfeddyg ei archwilio, bydd yn nodi'r driniaeth gywir.

Pan fydd yr achos yn ymddygiadol, y mwyaf tebygol yw bod eich ci bach ynceisio glanhau'ch llanast ar eich pen eich hun, naill ai rhag ofn cael eich camarwain neu eich gweld yn glanhau ac eisiau helpu. Newidiwch y ffordd rydych chi'n ymateb o'i flaen i weld a yw'n gweithio. Os nad yw hynny'n gweithio, ffoniwch filfeddyg.

Baw ci heb ddirgelion

Yn yr erthygl hon byddwn yn gweld sut i ddelio â sefyllfaoedd sy'n ymwneud â newidiadau ym mhaw eich ci. Os ydych chi wedi cyrraedd mor bell â hyn, mae'n bosibl eich bod wedi dod o hyd i rywbeth rhyfedd yn eich iard gefn. Yn yr achos hwn, y peth pwysig yw peidio â chynhyrfu, arsylwi ar y math o newid a chofio os oedd eich anifail anwes yn bwyta rhywbeth gwahanol, os oedd unrhyw wrthrych yn ymddangos wedi brathu neu wedi diflannu'n sydyn.

Dyma'r achosion mwyaf tebygol. Yna, gweld a yw'r broblem yn datrys yn gyflym neu os yw'n gwaethygu ac a yw symptomau eraill yn ymddangos. Trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn byddwch yn helpu'r milfeddyg i gynnig y driniaeth orau i'ch ci.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.