Beagle Mini: nodweddion, pris, gofal a mwy

Beagle Mini: nodweddion, pris, gofal a mwy
Wesley Wilkerson

Cyfarfod â'r ci Beagle Mini poblogaidd

Gorfywiog a chyda synnwyr arogli brwd iawn, mae'r Beagle Mini, a elwir hefyd yn Pocket Beagle neu Beagle de Bolso, yn swyno am ei faint cryno a'i barodrwydd i chwarae a chadw cwmni i'w tiwtoriaid.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am darddiad y brid mewn amgylcheddau hela a sut yr ymfudodd i'r amgylchedd domestig, lle mae'n well ganddo deuluoedd gweithredol a rhyngweithiol, sy'n cynnig gemau a cerdded bob dydd.

Fe welwch hefyd ei fod yn gi cymdeithasol, ond bod angen iddo hyfforddi ei ystyfnigrwydd o oedran ifanc. Gwiriwch hefyd y prisiau am fridio iach a gofal angenrheidiol i sicrhau ansawdd bywyd i'r fforiwr bach hwn!

Nodweddion brîd y Beagle Mini

Wedi'i fridio i ddechrau ar gyfer hela a gyda maint sydd yn dim ond 20 centimetr oedd y gorffennol, mae gan y Beagle Mini harddwch digamsyniol. Edrychwch ar ei nodweddion yn fanwl isod!

Tarddiad a hanes y Beagle Mini

Digwyddodd y sôn cyntaf am y Beagle mewn hanes yn 354 CC, mewn testun ar hela gan yr hanesydd Groeg Xenophon . Mae cofnodion yn awgrymu disgyniad posibl o frîd y Cwn Bach.

Yn ddiweddarach, cafodd ei fridio gan helwyr yn y Deyrnas Unedig, oherwydd ei botensial fel sniffer, i hela sgwarnogod a cheirw. Yn y 18fed ganrif, yn ystod teyrnasiad y Brenin Harri VIII a'r Frenhines Elisabeth I, mae'ryn cael eu defnyddio i arogli gwrthrychau anghyfreithlon mewn meysydd awyr, er enghraifft. Yn y cartref, gall y rhodd ar gyfer sniffian eu harwain i “hela” am fwyd mewn mannau amhriodol, felly mae angen dysgu am hyn.

Mae gan bob bach bach purwyn flaen cynffon wen

As a grybwyllwyd eisoes, er bod ganddo liwiau cotiau gwahanol, mae gan fachle batrwm unigryw yn lliw blaen y gynffon: gwyn.

Yn ôl arbenigwyr, trosglwyddwyd y goruchafiaeth hon yn eu geneteg gan y bachles yn hela ac yn gweini fel bod y ci sy'n lleoli rhywbeth trwy arogl yn rhybuddio aelodau eraill y pecyn. Yn ôl yr hyfforddwyr, heddiw mae'n bosib i hyd yn oed anifeiliaid dof godi cefn y corff a phwyntio'r gynffon i fyny i rybuddio eu tiwtor pan fyddan nhw'n dod o hyd i rywbeth. 7>

Yn enwog ym myd diwylliant pop a'r cyfryngau, mae'r bachle fel ei brif gynrychiolydd yn y bydysawd hwn yr annwyl Snoopy, prif gymeriad yr animeiddiad sy'n dwyn yr un enw.

Yn y gwaith, a darddodd yn 1950, ef yw cydymaith y bachgen Charlie Brown ac mae'r proffil gweithredol sy'n gyffredin i'r ras yn cael ei arddangos yn fwy trwy freuddwydion y cymeriad na thrwy fywyd go iawn. Mae'r dyluniad hefyd yn dangos cwmnïaeth a chymdeithasgarwch yr anifail, er ei fod hefyd yn cysylltu personoliaethau dynol ag ef, megis dirfodolaeth.

Mae gan y Beagle Mini y trwyn a'r egni

Fel y gwelsoch yn yr erthygl hon, mae'r Mini Beagle yn gi sy'n cael ei arwain gan ei synnwyr arogli craff i arwain ei reddf arloesol, sy'n cynhyrchu'r angen i addasu ei ufudd-dod o oedran ifanc, i osgoi ymddygiad digroeso.

Daeth hefyd i wybod sut mae ymarfer corff yn un o'r elfennau sylfaenol yng nghreadigaeth iachus y brîd, sy'n hoffi cwmni pobl ac anifeiliaid eraill ac yn gallu ymddwyn yn ddinistriol rhag ofn. diffyg. A derbyniodd rybuddion am yr archwaeth fawr a'r risgiau o ddianc ar ôl rhywbeth yr oedd yn arogli. Gyda'r rhagofalon hyn mewn golwg, bydd tiwtor Pocket Beagle yn cael ei wobrwyo â llawer o hoffter, gemau a digon o gwmni!

Gweld hefyd: Marmoset: gwiriwch y pris, y costau a'r gofal sydd eu hangen i greu! Mini Beagle neu Pocket Beagle. Ar ôl ychydig flynyddoedd, aethpwyd â nhw i'r Unol Daleithiau, lle cawsant eu poblogeiddio fel cŵn anwes a dof.

Maint a phwysau'r brid

Mae'r Mini Beagle oedolyn yn cyrraedd tua 25 centimetr, tra bod eu pwysau rhwng 9 a 13 kilo. Mae'r patrwm hwn yn gysylltiedig yn bennaf â'i ffurfiant cryno ond cyhyrol.

Mae'r maint wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Yn y gorffennol, dim ond 20 centimetr oedden nhw, ond mae patrwm Pocket Beagle yn dal i ddigwydd eto. Mae'r llinach hon o Beagle hyd yn oed yn llai na'r un mwyaf poblogaidd heddiw, a all gyrraedd hyd at 35 kilo a 33 centimetr ar gyfartaledd.

Côt y Beagle Mini

Côt y Beagle Mae mini yn fyr, yn llyfn, yn drwchus ac yn gwrthsefyll. Felly mae'n gweithio fel haen amddiffynnol yn erbyn baw. Mae'r lliwiau cylchol yn ddu, brown a gwyn.

Gall y tri lliw ymddangos gyda'i gilydd ar ffurf smotiau brith neu gallant uno, ond gall hefyd fod yn wyn i gyd neu fod â dau o'r lliwiau hyn. Mewn cŵn pur, mae blaen y gynffon bob amser yn wyn, yn ôl cydffederasiynau a chysylltiadau cŵn swyddogol.

Disgwyliad oes y brîd

Mae disgwyliad oes y Beagle rhwng 12 a 15 mlynedd . Mae hirhoedledd y brîd yn gysylltiedig â threfn o fwyta'n iach, ymarfer corff a meddyginiaeth ataliol.

Mae'r oedran y gall ei gyrraedd yn dibynnu arhefyd diagnosis cynnar o glefydau posibl y maent yn dueddol o'u cael, megis epilepsi, clefydau llygaid, byddardod, atacsia - niwed i gydsymud echddygol - a stenosis ysgyfeiniol - falf yr ysgyfaint yn culhau. Ar gyfer y math hwn o atal ac ymestyn bywyd, argymhellir ymweld â'r milfeddyg unwaith neu ddwywaith y flwyddyn.

Personoliaeth y ci Mini Beagle

Gweithgar, chwareus a chymdeithasol, y Beagle Mae angen addasiadau yn ei ymddygiad ar Mini ac mae'n gysylltiedig iawn â'r perchennog. Eisiau gwybod mwy am eich anian? Gweler isod!

Gweld hefyd: Modelau cenel cŵn: edrychwch ar syniadau syml

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae'r Beagle Mini yn gi gweithgar, chwilfrydig, newynog ac ystyfnig iawn. Maent ymhlith y bridiau sydd fwyaf hoff o gyfathrebu trwy gyfarth, yn ôl yr hyfforddwyr.

Yn ogystal, gallant ollwng pethau ac achosi difrod gartref os ydynt yn newynog ac yn arogli bwyd dymunol. Gall treulio llawer o amser yn unig hefyd eu harwain i ddinistrio pethau eu perchennog neu gloddio. Fodd bynnag, gellir cywiro'r materion hyn trwy hyfforddiant o oedran ifanc, sy'n cael ei hwyluso gan ddeallusrwydd y brîd hwn, ac ymarfer corff dyddiol.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Datblygwyd y cywion fel hela cŵn mewn pecyn, felly mae ganddynt ragdueddiad i gymdeithasu ag anifeiliaid eraill. Mae'r cymdeithasoli hwn yn cael ei hwyluso os yw'n digwydd oci bach.

Mae'r hyrwyddiad hwn hefyd oherwydd ei anian dost. Mae'r unig eithriadau a adroddwyd yn ymwneud ag adar a mamaliaid bach, y gellir eu drysu fel ysglyfaeth gan y Little Beagle, oherwydd geneteg yr heliwr y mae'n dal i'w gario. Y ddelfryd yw cymdeithasu ag anifeiliaid gweithgar iawn eraill, fel y gallant chwarae gyda'i gilydd a chynnal trefn fwy cytûn.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Nid oes gan y Beagle Mini unrhyw adroddiadau cyson am broblemau gyda dieithriaid. Mae'n gi sy'n mwynhau cwmni ac sy'n gorfod cymdeithasu'n gyflym ag ymweliadau gan gyfeillion y gwarcheidwaid.

O ran dieithriaid, ni ddylai ymddwyn yn rhy ymosodol, gan nad yw'n gi gwarchod ac nid yw'n cael ei argymell ar gyfer hyn. math o weithgaredd. Yn yr achosion hyn, dylai fabwysiadu proffil effro, trwy gyfarth, i gael sylw'r perchennog neu geisio cadw'r bygythiad posibl i ffwrdd.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Mae'r Mini Beagle yn gi actif ac yn gysylltiedig iawn â'i warcheidwaid, cyfuniad sy'n ei gwneud hi ddim yn hoffi treulio cyfnodau hir o amser ar ei ben ei hun.

Yn yr achosion hyn, gall ddatblygu aflonyddwch emosiynol a arweiniodd at weithredoedd o ddirmygus yn y cartref, gan ddinistrio pethau a chloddio'r iard gefn. Ymhlith y dewisiadau eraill ar gyfer yr achosion hyn mae cynyddu nifer y teithiau cerdded dyddiol neu logi cerddwr cŵn a all gadw'r cwmni anifeiliaid anwes yn yabsenoldeb y perchnogion.

Pris a chostau ci bach Beagle Mini

Mae cynllunio ar gyfer pryniant diogel a chynnig bwyd a threfnau iach i'r Beagle Mini yn hanfodol ar gyfer ansawdd y bywyd yr anifail anwes hwn. Isod mae canllaw cost ar gyfer ei greu.

Pris ci bach Mini

Mae gan y Beagle Mini brisiau yn y farchnad anifeiliaid anwes bresennol sy'n amrywio o $1,400.00 i $2,500.00. Ymhlith y ffactorau sy'n dylanwadu ar y gwerth mae rhyw, oedran, gwarant pedigri, brechu, dadlyngyru a microsglodynnu.

Mae'r gwerth hefyd wedi'i gyflyru i warant ei fod yn Beagle Mini, gan fod y fersiwn mwy yn fwy poblogaidd a sydd â gwerth gwerthu is. Mae caffael gyda bridwyr a chynelau wedi’u hachredu gan gyrff sydd angen gwarantau lles anifeiliaid gan gwmnïau cysylltiedig hefyd yn dylanwadu ar y pris.

Ble i brynu’r ci

Mae gan y rhan fwyaf o glybiau cŵn gŵn achrededig bridwyr bachle, gan gynnwys Paulistano, o Foz de Iguaçu, Vitória, Rio Grande do Sul a Triângulo Mineiro.

Argymhellir bob amser i brynu o gynelau achrededig ac ymweld â'r lleoliad ymlaen llaw, er mwyn peidio ag annog dirgelwch a chamdriniaeth. Ar adeg prynu, mae'n bwysig rhoi sylw i warantau bod yr anifail yn wir yn Pocket Beagle, o faint llai, os mai'r bwriad yw ar gyfer y llinach benodol honno, er mwyn osgoi siomedigaethau yn y dyfodol.

Costau porthiant

Mae bwyd ci premiwm 15-cilogram ar gyfer Beagle Mini yn dechrau ar $130.00. Yn achos cŵn bach, bydd y pecyn hwn yn para rhwng 83 a 107 diwrnod.

Yn achos oedolion, pan fydd maint a faint o losgi egni dyddiol yn cynyddu, bydd hyd yr un dogn yn para rhwng 64 a 100 diwrnod. A fyddai'n arwain at gost fisol gyfartalog o $70.00. Mae'r cyfrifiadau hyn yn cymryd i ystyriaeth isafswm ac uchafswm pwysau ac oedran y brîd. Felly, rhaid i'r tiwtor arsylwi ar yr arwydd penodol ar gyfer ei anifail anwes ar becyn y cynnyrch.

Costau brechlyn a milfeddygol

Mae milfeddygon yn nodi bod brechlynnau amryfalent (V8 a V10 yn gyffredinol) yn hanfodol ar gyfer y Beagle Mini ac yn erbyn dicter. Mae pob dos yn costio rhwng $60.00 a $90.00.

Dylid cymhwyso'r dos amlfalent i gŵn bach 45 diwrnod oed, gyda dau dos atgyfnerthu bob 25 diwrnod. Ar ôl hynny, mae'r dosau'n dod yn flynyddol. Mae gwrth-gynddaredd yn cael ei gymhwyso ar ôl 4 mis, gyda chynnal a chadw bob blwyddyn. Mae apwyntiadau milfeddyg arferol yn costio rhwng $100.00 a $200.00.

Costau ar gyfer teganau, cenelau ac ategolion

Bydd cenel ar gyfer eich Beagle Mini yn costio o $150.00. Mae'r gwerth yn amrywio yn ôl y defnydd a chysuron eraill, megis cynnwys mat.

Mae coler gyda dennyn confensiynol yn costio $40.00, tra bod dennyn hirach y gellir ei dynnu'n ôl yn costio $25.00. Gan ei fod yn weithgar ac mae ganddo ymdeimlad brwd o arogl, peli, asgwrna nodir fangiau rwber a hyd yn oed teganau gydag adran ar gyfer byrbrydau. Mae'r costau rhwng $5.00 a $30.00.

Gofalu am y ci bach Mini Beagle

Mae gwybod sut i losgi lefelau egni uchel yn iawn a gofalu am yr hylendid yn gywir ymhlith y sylw angenrheidiol yn y bywyd dyddiol y Beagle Mini. Edrychwch ar y gofal hanfodol isod.

Gofalu am gi bach Mini Beagle

Gan ei fod yn gyffredinol yn ystyfnig o ran natur, mae angen hyfforddiant ar y Mini Beagle o oedran ifanc i ddatblygu ufudd-dod. Gan eu bod hefyd wrth eu bodd yn mynd ar ôl pethau y maent yn arogli, mae angen talu sylw i fylchau sy'n eu hamlygu i leoedd peryglus.

Hefyd oherwydd eu proffil arloesol, mae'n bwysig cael coler gyda data wedi'i ddiweddaru a microsglodynnu, er mwyn osgoi anghyfleustra mewn unrhyw bosibilrwydd. Yn ogystal â brechlynnau a diffyg llyngyr, ar yr adeg hon dylech ddechrau'r drefn hylendid, fel glanhau'r clustiau a'r dannedd.

Faint ddylwn i ei fwydo

Mae faint o fwyd sydd i'w roi i'r Beagle Mini yn dibynnu'n bennaf ar ei oedran a'i bwysau. Mae manwl gywirdeb yn angenrheidiol oherwydd ei fod yn frid ag archwaeth fawr, yn gyffredinol.

Dylai'r ci bach (o 2 i 13 mis) fwyta rhwng 140 a 180 gram y dydd, tra dylai'r oedolyn dderbyn rhwng 150 a 230 gram . Mae'r cyfaint yn amrywio gyda phob mis o fywyd a gyda phob kilo a enillir neu a gollwyd gan yr anifail anwes. Rhaindylid rhoi symiau dwy neu dair gwaith y dydd yn achos cŵn bach, tra gall oedolion eu derbyn mewn dau bryd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae'r Mini Beagle yn ddisgynnydd i gŵn hela ac mae ganddo drwyn sy'n ei wneud yn arloeswr. Felly, mae'n hoff iawn o deithiau cerdded, rhedeg, neidio a brathu.

Am y rheswm hwn, mae angen o leiaf dwy daith gerdded ddyddiol o tua hanner awr ac fe'i nodir yn bennaf ar gyfer teuluoedd gweithgar sy'n hoffi rhyngweithio â'u hanifail anwes. Mae llogi cerddwyr neu gael mwy o gŵn gartref yn ddewisiadau eraill ar gyfer tiwtoriaid sydd ag amser cyfyngedig.

Gofalu am gôt fach Beagle

Oherwydd ei bod yn fyr ac yn wrthiannol, nid oes angen y fath gôt wahaniaethol ar gyfer cot Bachle Mini. gofal .

Ystyr groomers yw brwsio bob wythnos, i gael gwared ar ffwr sydd wedi heneiddio ac wedi cronni baw.

Yn ogystal, gellir rhoi bath unwaith y mis, gyda chynhyrchion penodol ar gyfer cŵn , sy'n llai sarhaus i'w croen. Mae'r dewis o borthiant hefyd yn effeithio ar ansawdd y cot. Felly, mae'n bwysig prynu rhai sydd â maetholion fel omega 3 a 6, fitaminau B5, A ac E, sinc, biotin a systin.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Brwsio'ch dannedd yn hanfodol er mwyn osgoi ceudodau, tartar a bacteria a all achosi salwch yn eich Little Beagle rhag cronni.

Yr arwydd yw ei fod yn cael ei berfformio ers ci bach, iei fod yn dod i arfer, o leiaf deirgwaith yr wythnos, â brws dannedd a phast dannedd yn benodol ar gyfer cŵn. Dylid torri'r hoelion pryd bynnag y maent eisoes yn bwa ac yn gwneud sŵn ar y lloriau, i atal yr anifail rhag cael ei frifo neu lithro yn ystod ei weithgareddau.

Chwilfrydedd am y ci Beagle Mini

Ydych chi wedi sylwi mai bachle yw Snoopy? Ac a ydych chi'n gwybod pam mae ganddyn nhw i gyd awgrymiadau cynffon wen? Darllenwch am y rhain a chwilfrydedd eraill y brîd yn y testun a ganlyn!

Mini oedd cŵn cyntaf y brîd Beagle

Datblygwyd un o linachau bachles gan helwyr, a oedd yn eu defnyddio yn bennaf ar gyfer hela sgwarnogod, sef anifeiliaid bach a chuddfan mewn tyllau.

Felly, roedd eu maint bach, hyd at 20 centimetr, yn cynorthwyo ystwythder yn ystod rasys ar ôl ysglyfaeth ac i gyrraedd y mannau lle'r oeddent yn cuddio. Bryd hynny, roedd yr anifeiliaid hyn yn cael eu cario yn eu pocedi gan rai o'r helwyr, a arweiniodd at greu'r enw Pocket Beagle, a'i gyfieithiad yw Beagle de Bolso.

Maen nhw'n sniffers eithriadol

Beagles ymhlith y cŵn sy'n perfformio orau fel sniffers. Mae cymdeithasau'n nodi bod hyd yn oed eu bioteip wedi datblygu yn ôl y potensial hwn, gyda gwddf hir i'w arogli wrth gerdded.

Os yn y gorffennol defnyddiwyd y nodwedd hon i ddod o hyd i ysglyfaeth, y dyddiau hyn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.