Beth mae'n ei olygu pan fydd ci yn eich dilyn? Gweld pam!

Beth mae'n ei olygu pan fydd ci yn eich dilyn? Gweld pam!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Pan fydd ci yn eich dilyn mae'n golygu rhywbeth!

Er bod bodau dynol yn caru anifeiliaid anwes fel cŵn, mae yna adegau pan nad yw’r anifail anwes “yn gollwng gafael ar y perchennog”. Yn yr erthygl hon, fe welwn y gall hyn ddigwydd am sawl rheswm.

Y gwir yw pan fydd eich ci yn dangos yr ymddygiad hwn o'ch dilyn hyd yn oed pan fyddwch chi'n mynd i'r ystafell ymolchi, efallai ei fod eisiau dweud rhywbeth . Wrth feddwl am y peth, yn yr erthygl hon rydym wedi casglu'r prif achosion sy'n arwain cŵn at y math hwn o agwedd, a beth allwch chi ei wneud i geisio mynd o gwmpas y sefyllfa hon.

Fe welwch yma hefyd y ffaith bod gall y ci yn dilyn y gwarcheidwad fod oherwydd rhai problemau, gan gynnwys iechyd corfforol neu feddyliol.

Beth mae'n ei olygu pan fydd eich ci yn eich dilyn

Os oes gennych gi a beth bynnag mae'r ystafell yn y tŷ yr ydych chi'n mynd iddo yn eich dilyn chi, yn gwybod y gall y rhesymau fod o'r mwyaf amrywiol. Edrychwch ar y rhesymau mwyaf cyffredin isod yn yr erthygl hon.

Pan fydd ci yn eich dilyn ar y stryd

Cyn i chi ddeall pam mae ci yn eich dilyn ar y stryd, rhaid i chi gofio bod cŵn yn byw yn pecynnau cyn cael eu dofi. Roedd y cŵn annwyl hyn unwaith yn fleiddiaid llwyd. Ac mae bleiddiaid yn byw mewn pecynnau sy'n cael eu harwain gan arweinydd.

Felly pan fydd ci yn eich dilyn i lawr y stryd, mae'n golygu ei fod yn eich gweld chi fel arweinydd delfrydol. Hefyd, fe allai fod y ci hwn yn teimloar ei ben ei hun, wedi'r cyfan, yn y strydoedd nid yw gyda'i gang. Felly, pan fydd ci yn eich dilyn, peidiwch â dychryn.

Pan aiff y perchennog i'r ystafell ymolchi

Ymddygiad cyffredin iawn arall gan gŵn yw'r weithred o ddilyn y perchennog i'r ystafell ymolchi. Gallai hyn fod oherwydd ei fod eisiau eich diogelu, cael eich diogelu neu ei fod yn ymddygiad a gafodd fel ci bach. Ond peidiwch â phoeni, oherwydd mae'n bosibl newid y sefyllfa hon.

Os nad yw'ch ci yn cyfarth nac yn crio pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r ystafell ymolchi, mae'n golygu nad oes ganddo ddibyniaeth niweidiol arnoch chi. Os bydd y gwrthwyneb yn digwydd, mae'n golygu bod ganddo broblemau emosiynol neu ei fod yn arogli rhywfaint o arogl o'r ystafell ymolchi. Gall rhyngweithio â chŵn eraill neu fynd ag ef at hyfforddwr newid hynny.

Amser i fwyta neu fynd am dro

Mae cŵn yn cael eu hedmygu am fod yn graff ac yn gymdeithion gwych. Maent yn anifeiliaid sy'n dysgu'n hawdd iawn, ac mae'n bosibl eu hyfforddi. Yn y modd hwn, gall gofal ddysgu o ble y dylai'r blewog fwyta i ble i wneud ei anghenion ffisiolegol.

Oherwydd ei allu uchel i ddysgu, gall eich ci bach gofio ei arferion dyddiol. Felly, os ydych chi bob amser yn bwydo neu'n mynd â'ch ci am dro ar yr un adeg o'r dydd, bydd yn dilyn pob symudiad o gwmpas yr amseroedd hyn.yn flaenorol, anifeiliaid sy'n disgyn o fleiddiaid yw cŵn, felly maent wedi arfer byw mewn pecynnau. Fodd bynnag, dros y canrifoedd, gyda'u dofi daethant yn anifeiliaid dibynnol. Achosodd hyn i'w hymddygiad newid, gan wneud iddyn nhw deimlo'n ddiflas ac eisiau cwmni eu perchnogion fwyfwy.

Gweld hefyd: Darganfyddwch sut i adael y ci yn drewi yn union fel y siop anifeiliaid anwes!

Er mwyn i'ch ci beidio â diflasu a'i fod bob amser yn dawel mewn cornel, cynigiwch deganau i dynnu ei sylw. . Ewch â'ch ci am dro lle gall ddod i gysylltiad â chŵn eraill. Bydd hyn yn gwneud iddo deimlo'n well.

Yn ofni neu ddim eisiau i'r perchennog adael

Mae'n gyffredin iawn i'ch ci fod ag ofn neu beidio â bod eisiau i chi adael ei ochr ar adegau penodol . Ond byddwch ofalus, oblegid nid yw yr ymddygiad hwn yn arferol os digwydd yn fynych.

Dichon ei fod yn ofni rhai synau, megys tân gwyllt neu ystormydd; a'r pryd hyny gallant lynu wrth eu perchenogion nes ymdawelu. Mae cŵn yn gweld gofalwyr fel eu hamddiffynwyr, a gall bod yn agos at eich ci helpu i'w dawelu. Felly, ar yr adeg honno, ni fydd y ci eisiau i chi adael ei ochr.

Nodwedd y brid

Mae bridiau sy'n fwy cysylltiedig â'u perchnogion nag eraill. Hefyd, gan fod cŵn yn hawdd i ddysgu anifeiliaid maent yn chwilfrydig iawn. Mae'r agweddau hyn yn gwneud i'ch ffrind blewog eich dilyn i bobman.

AsBridiau Chihuahua, Border Collie a Labrador Retriever yw'r rhai y mae perchnogion yn eu dilyn fwyaf, gan eu bod wedi'u bridio ers canrifoedd i weithio gyda bodau dynol. Mae cŵn yn chwilfrydig eu natur. Fel hyn, gall eich ci eich dilyn i ddarganfod beth rydych chi'n ei wneud neu beth sy'n digwydd o'ch cwmpas.

Statws iechyd corfforol neu feddyliol

Gallai eich ci fod yn eich dilyn oherwydd pryder gwahanu. Gall y pryder hwn achosi problemau iechyd corfforol a meddyliol. Os na chaiff y pryder hwn ei drin, gall eich ci ddatblygu ansicrwydd a diffyg ymddiriedaeth, gan ymyrryd â phersonoliaeth y cwn.

Hyd yn oed os yw'ch ci yn dof, mae'n bosibl y bydd yn dechrau ysgarthu a phigo yn y tŷ os yw yn dioddef o'r problemau hyn. Mewn rhai achosion prin, efallai y bydd eich ci hyd yn oed yn datblygu iselder. Mae'r symptomau'n debyg iawn i rai pobl: mae cŵn yn mynd yn encilgar, yn anweithgar ac mae eu harferion bwyta a chysgu'n newid, ac nid ydyn nhw bellach yn gwneud y pethau roedden nhw'n arfer eu mwynhau.

Beth i'w wneud pan fydd eich ci yn eich dilyn 1>

Os nad ydych yn gwybod beth i'w wneud pan fydd eich ci yn eich dilyn o amgylch y tŷ, gadewch i ni eich helpu! Y newyddion da yw bod yna nifer o ddulliau y gellir eu defnyddio i atal eich ci rhag eich dilyn. Ond byddwch yn dawel eich meddwl, oherwydd eu bod yn ddulliau syml. Dysgwch nesaf.

Gosod geiriau gorchymyn

Nawr eich bod yn gwybod pamsy'n gwneud i'ch ci eich dilyn o gwmpas y tŷ, mae angen ichi sefydlu geiriau gorchymyn. A beth yw'r geiriau gorchymyn hyn? Dyma eiriau y byddwch chi'n eu dweud wrth eich ci, gan orchymyn iddo roi'r gorau i'w dilyn.

Mae geiriau fel: "arhoswch lle'r ydych chi", "peidiwch â'm dilyn" a "stopiwch", yn orchmynion y mae eich ffrind yn eu dilyn. bydd ailadrodd yn aml pedair coes yn dysgu parchu. Ond os bydd amser yn mynd heibio ac nad yw'ch ci yn ufuddhau i'r gorchmynion hynny, ewch ag ef at hyfforddwr. Dim ond gweithiwr proffesiynol all eich helpu.

Diffiniwch drefn

Rydych chi wedi gweld trwy gydol yr erthygl hon bod cŵn yn dysgu'n hawdd iawn, gan gofio eu trefn cwn yn gyflym iawn. Felly, er mwyn i'ch ci roi'r gorau i'ch dilyn, sefydlwch drefn fwydo a cherdded.

Ac os nad ydych wedi sefydlu'r drefn hon eto, cofiwch ei bod yn bwysig peidio â cholli'r amserlen ar y dechrau. Bydd gosod amseroedd i'ch ci fynd am dro nid yn unig yn ei helpu i roi'r gorau i'ch dilyn chi, ond bydd hefyd yn helpu ei iechyd corfforol. Yn fuan, yn union fel bodau dynol, mae cŵn hefyd angen amserlenni i fwyta, yn ogystal â cherdded. Bydd hyn yn gwneud iddo deimlo'n fwy diogel ac yn llai diflasu.

Mwynhewch y cwmni

Hyd yn oed os yw'r ci ond yn dilyn ei berchennog am ychydig eiliadau, gall hyn fynd yn annifyr, ond byddwch yn amyneddgar a derbyn cwmni'r blew. mwynhau mwy nabydd eich ci o fudd i chi ac iddo ef, felly bydd y ddau ohonoch yn llai o straen ac yn unig.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am chwilen? Scarab, du, hedfan a mwy

Cofiwch bob amser fod y ci yn anifail cymdeithasol. Peidiwch byth â stopio chwarae ag ef hyd yn oed os yw wedi blino, oherwydd efallai y bydd yn colli'r drefn y mae wedi arfer ag ef. Mae'n bwysig iawn bod y ci yn teimlo'n gymdeithasol ac yn hapus.

Lleihau dibyniaeth y ci

Os hyd yn oed ar ôl rhoi cynnig ar yr holl ddulliau a grybwyllir uchod, ni chewch unrhyw ganlyniadau ar ôl mis, a all digwydd yw bod eich ci yn anghenus. Yn sicr mae angen cwmni ci arall arno ac nid eich un chi. Felly, i ddatrys y broblem hon, gallwch chi fabwysiadu ci o loches, gan roi cydymaith a chartref i'r llall i'ch ffrind blewog.

Ymarfer corff gyda'ch ci

Ymarfer corff o amgylch Yr ochr Mae ci yn helpu i gyflyru corfforol y perchennog a'r anifail anwes, yn ogystal â helpu'r ci i ddod yn llai dibynnol ar y gofalwr. Yn fuan, nid dilyn y perchennog fydd eich prif weithgaredd y dydd. Gallwch fynd am dro, rhedeg, nofio a hyd yn oed hyfforddi eich un blewog, y peth pwysig yw bod ganddo swydd.

Peidiwch ag anghofio bod gan y ci ei gyflymder ei hun o weithgaredd corfforol. Gwnewch yr ymarferion yn y bore yn unig, gan ei fod yn atal y ci rhag blino'n gyflymach. Ac os ewch chi yn yr awyr agored, ewch â bagiau i'w casglu bob amsery feces.

Mae'n bosib gwneud i'ch ci stopio'ch dilyn chi

Rydym wedi gweld trwy'r erthygl hon beth mae'n ei olygu pan fydd ci yn dechrau dilyn y perchennog o gwmpas y tŷ neu hyd yn oed pan yn dilyn dieithryn ar y stryd. Rydych chi wedi dysgu y gall hyn ddigwydd oherwydd bod gan y ci ofn synau, cael ei adael, neu hyd yn oed ddiflastod.

Rydych chi hefyd wedi dysgu o ddarllen y testun hwn bod atebion i'r math hwn o ymddygiad cwn. Gallwch chi sefydlu sloganau, hyfforddi'ch ci, gosod trefn ar ei gyfer neu fynd ag ef i ymarfer corff. Nawr eich bod chi'n gwybod popeth am ymddygiad eich ffrind, rydych chi'n barod i newid y sefyllfa honno.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.