Beth yw pris daeargi Jack Russell? Gweler y gwerth a'r costau

Beth yw pris daeargi Jack Russell? Gweler y gwerth a'r costau
Wesley Wilkerson

A yw pris daeargi Jack Russell yn uchel?

Mae cael daeargi Jack Russell dilys yn freuddwyd i lawer o bobl sy'n hoff o gwn. Daeth y brîd yn enwog yn y 1990au oherwydd y ci bach Milo, cyd-seren Jim Carrey yn “The Mask”, felly gwnaeth carisma’r cymeriad i lawer o bobl fod eisiau ci bach fel’na.

Hyd yn oed bron i dri degawd ar ôl ei lwyddiant yn y sinema, mae'r ci bach hwn, ei ymddangosiad cyfeillgar a'i broffil egnïol yn dal i orchfygu calonnau lle bynnag y mae'n mynd. Ar hyn o bryd, gyda chofrestriad swyddogol y brîd, gall ci bach gyda Pedigri gael pris uchel. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am yr holl gostau sy'n gysylltiedig â phrynu a chodi daeargi Jack Russell i gael un gartref. Awn ni?

Pris Daeargi Jack Russell a ble i brynu/mabwysiadu

I gael anifail brîd pur, mae angen i chi fod yn ofalus wrth ddewis eich ci bach, gan fod llawer o fridwyr yn gwerthu Anifeiliaid anwes Jack Russell o darddiad aneglur fel brîd cyfreithlon. Fel na fydd hyn yn digwydd, trwy gymryd rhai rhagofalon syml, byddwch yn gallu caffael eich ci bach heb ofn. Gwiriwch, felly, ble i brynu a faint mae'r ci yn ei gostio!

Gwerth y Daeargi Jack Russell

Cyn prynu ci o frid Jack Russell, rhaid i chi gadw at yr amodau bridio, os mae'r bridiwr yn gweithio'n gyfan gwbl gyda'r brîd hwnnw ac os yw'n cynnig y ddogfennaethangenrheidiol.

Ffactor pwysig arall yw cadw at hyd oes yr anifail, po hiraf y mae'n aros gyda'r bridiwr, y drutaf y bydd, fel bod y costau gyda phorthiant, milfeddyg, atchwanegiadau, meddyginiaethau, brechlynnau a deworming yn cael eu hychwanegu at y pris yn ychwanegol at gostau dogfennaeth. Yn gyffredinol, gall prisiau amrywio o $2,000.00 i $4,000.00, felly byddwch yn wyliadwrus o anifeiliaid rhad iawn.

Beth all ddylanwadu ar y pris?

Y ffactor amrywiant cyntaf yng ngwerth Jack Russell yw union burdeb y brîd. Felly, os byddwch chi'n dod o hyd i sbesimen am $1,000.00, er enghraifft, ond heb gontract Pedigri neu brynu a gwerthu, byddwch yn amheus!

Mae cost yr anifail i'r bridiwr yn uchel, fel bod 3-blynedd- mae hen fisoedd cŵn bach yn costio, ar gyfartaledd, $2,000.00 gyda bwyd diweddar, brechlynnau, atal llyngyr a chostau ychwanegol, yn ogystal â $400.00 ar gyfer dogfennaeth. Ac, os cafodd y torllwyth ei eni gan doriad cesaraidd, mae'r llawdriniaeth yn costio tua $1,000.00.

Felly, mae anifeiliaid cyfreithlon yn costio tua $3,000.00 i'r gwryw a $3,500.00 i'r fenyw.

Lle i brynu Jac Ci bach Russell Terrier?

Mae'n well prynu anifeiliaid gan fridwyr yn yr un ddinas lle rydych chi'n byw ac ymweld â'r gofod, arsylwi faint o fridiau y mae'r bridiwr yn gweithio gyda nhw ac a yw'r anifeiliaid yn gymysg. Osgowch fridwyr sy'n gweithio gyda llawer o fridiau, oherwydd gall cŵn groesi â brîd gwahanol a chynhyrchu anifeiliaid hebddyntPedigri.

Hefyd osgoi prynu anifeiliaid sy'n cael eu gwerthu mewn storfeydd anifeiliaid anwes, fel arfer nid yw'r cŵn bach hyn yn cael eu bridio gan berchennog y storfa, ond yn cael eu prynu i'w hailwerthu. Yn y broses hon, efallai y bydd rhywfaint o wybodaeth bwysig yn cael ei hepgor, gan na fyddwch yn gallu ymweld â'r bridiwr.

Gweld hefyd: Ci bach Sant Bernard: nodweddion, pris a mwy

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Fel y gwelwch uchod, mae’r costau i fagu anifail o’r brîd hwn yn eithaf uchel, yn enwedig os yw’r sbesimen yn gyfreithlon a chyda Phedigri. Un posibilrwydd yw nad yw'r torllwyth yn frîd pur ac mae'r bridiwr yn berson da iawn, y mae'n well ganddo roi'r sbwriel o ganlyniad i ddiofalwch. Yn yr achos hwn, ni fydd yr anifail yn gyfreithlon, ond gall fod ganddo lawer o nodweddion wedi'u cadw.

Posibilrwydd arall yw nad yw rhywun sydd eisoes ag anifail hŷn neu hyd yn oed oedolyn eisiau'r anifail mwyach ac yn rhoi'r gorau iddo i'w fabwysiadu. .

Costau byw i Daeargi Jack Russell

Ar y pwynt hwn, rydych eisoes wedi sylweddoli bod costau cael anifail anwes o'r brîd hwn mewn cyfrannedd gwrthdro â maint bach y brîd hwn. anifail, onid yw? ? Yn ogystal, paratowch, oherwydd mae gan y brîd gostau byw nad yw'n fforddiadwy iawn. Dilynwch.

Pris bwyd

Gall pris bwyd o safon i gŵn bach amrywio rhwng $40.00 a $200.00. Y prif reswm am yr amrywiad yw faint o borthiant a ddaw yn y pecyn.

Gall pecynnu o 1 kg i 2.5 kg gostio hyd at$75.00, a phecynnau o 7.5 kg i 15 kg yn amrywio rhwng $150.00 a $200.00. Mae prisiau o'r fath yn seiliedig ar borthiant premiwm, y mwyaf addas ar gyfer anifeiliaid brîd pur, sydd angen mwy o ofal i gadw'n iach.

Pris coler a phowlenni

Nawr daw'r rhan hwyliog: dewis yr eitemau y bydd eu hangen ar eich ci. Yn eu plith, gellir dod o hyd i goleri arbennig ar gyfer cŵn bach am tua $100.00 mewn siopau cyflenwi anifeiliaid anwes. Mae modelau mwy cynnil yn costio tua $50.00.

Mae'r powlenni bwyd a dŵr yn amrywio rhwng $30.00 a $130.00 yn dibynnu ar y deunydd y cânt eu gwneud, presenoldeb cefnogaeth a manylion esthetig. Mae'r rhai symlaf fel arfer yn cael eu gwneud o blastig, tra bod y rhai mwyaf gwrthsefyll yn cael eu gwneud o fetel.

Pris teganau

Y teganau mwyaf addas ar gyfer y brîd hwn yw symbylyddion, fel dannedd gosod, gemau sy'n annog rhesymu a dannedd gosod sy'n gwneud sŵn. Gellir dod o hyd i'r teganau hyn gyda gwerthoedd rhwng $20.00 a $150.00, yn dibynnu ar y model, deunydd gweithgynhyrchu neu frand.

Mae'r peli a'r disgiau'n wych ar gyfer rhyngweithio rhwng tiwtor ac anifail anwes. Gellir dod o hyd i deganau o'r math hwn am $10.00 y rhataf, ac am hyd at $100.00 y brandiau enwocaf neu ddeunyddiau mwy gwrthiannol.

Pris cenel a gwely

Gellir dod o hyd i'r cenelau yn bennaf yn pedwar math odeunydd: pren, yn ecolegol ailgylchadwy, plastig a ffabrig clustogog. Mae'r pris yn amrywio yn ôl y deunydd, maint ac estheteg.

Yn yr ystyr hwn, mae'r ffaith mai ci bach yw'r Jack Russell yn lleihau costau: mae tai llai, ar gyfer cŵn o'r maint hwnnw, yn amrywio rhwng $120.00 a $300 , 00 yn dibynnu ar y brand, y deunydd a'r addurniadau.

Mae'r gwelyau, y gellir eu gosod y tu mewn neu'r tu allan i'r tŷ bach, yn rhatach ac yn gyffredinol maent wedi'u gwneud o ffabrig clustogog. Gall eu pris amrywio rhwng $70.00 a $150.00.

Pris brechlynnau

Mae brechlynnau i gŵn yn hynod bwysig i amddiffyn eich anifail anwes rhag clefydau difrifol.

Y rhai gorfodol yw V8, neu V10, a gwrth-gynddaredd.

Rhennir y mathau V8 a V10 yn 4 dos yn ychwanegol at yr un blynyddol, a rhaid rhoi'r cyntaf o'r rhain yn 45 diwrnod oed, gydag egwyl o hyd at 4 wythnosau rhyngddynt. Mae ei gost rhwng $60.00 a $90.00 y dos. Rhaid defnyddio gwrth-gynddaredd ar ôl 4 mis, mewn un dos, a'i gost yw tua $70.00 i $80.00.

Cynhyrchion glanhau a hylendid

Y cynhyrchion hylendid sylfaenol ar gyfer eich anifail anwes yw: siampŵ cwn, past dannedd cwn a chlipwyr ewinedd cŵn. Gallwch hefyd ddewis ei ymdrochi a'i feithrin yn fisol.

Gweld hefyd: Genau Pysgod Tân: darganfyddwch bopeth i wybod sut i greu un

Mae pris y siampŵ yn amrywio rhwng $13.00 a $80.00 yn dibynnu ar y brand. Gellir dod o hyd i becyn gyda phast dannedd a brws dannedd cwn rhwng $15.00 a$50.00, a chyfartaledd clipiwr ewinedd $20.00. Mae baddonau mewn siopau arbenigol, ar y llaw arall, yn costio rhwng $30.00 a $60.00, yn dibynnu ar eich rhanbarth.

Mae cost gychwynnol caffael Jack Russell yn uchel

Os ydych chi wedi darllen hyd yn hyn , sylweddoli y gall codi ci bach daeargi Jack Russell dilys fod yn ddrud, yn ogystal â phris y ci bach, a all gostio hyd at $4,000.00, swm a ystyrir yn uchel ar gyfer cŵn pur.

Mae'r ci bach yn gofalu yn yr ychydig fisoedd cyntaf, gall ei lety a'i deganau gyrraedd $2,000.00 os dewiswch gynhyrchion o ansawdd uchel. Ar y llaw arall, mae'r costau byw misol, gyda chynnal hylendid, bwyd ac amnewid teganau a gwrthrychau wedi'u dinistrio yn is, sef tua $300.00 y mis.

Felly, cyn penderfynu caffael anifail o'r brîd hwn, mae'n bwysig cynllunio'ch cyllideb a chofiwch, yn ystod misoedd cyntaf bywyd eich ci bach, pan fydd yn rhaid ichi brynu'r eitemau a'r ategolion sylfaenol ar gyfer yr anifail, y gall cyfanswm eich costau gyrraedd $6,500.00. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd y costau'n gostwng wrth i'r ci fynd yn hŷn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.