Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cig dafad a chig oen? Dewch o hyd iddo!

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cig dafad a chig oen? Dewch o hyd iddo!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng cig dafad a chig oen?

Mae llawer o bobl yn drysu ac nid ydynt yn deall y gwahaniaeth rhwng cig dafad a chig oen, sydd, mewn gwirionedd, yr un anifail, fodd bynnag, ar wahanol gyfnodau bywyd. Yr oen yw'r gwryw yn y cyfnod oedolyn a'r oen yw'r gwryw yn y cyfnod cŵn bach, gydag uchafswm o flwydd oed.

Mae cig dafad, fel y gelwir cig hyrddod ac ŵyn, yn fwytadwy iawn ledled y byd ac mae gwybod y gwahaniaeth rhwng yr anifeiliaid hyn yn sylfaenol i gael cig o ansawdd da, gan fod ffactorau megis oedran a phwysau yn dylanwadu ar ansawdd y cig. Trwy gydol y testun byddwn yn deall sut i adnabod.

A oes gwahaniaeth rhwng cig dafad a chig oen?

Ie! Maent yn cyflwyno gwahaniaethau o ran maint, ymddangosiad corfforol a chig, pan gânt eu defnyddio i'w bwyta gan bobl. Mae'r gwahaniaethau hyn hyd yn oed yn fwy amlwg mewn rhywogaethau gwyllt. Gweler isod beth ydyn nhw:

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am aligator? Gwyn, gwyrdd, mawr ac eraill.

Gwahaniaethau corfforol rhwng dafad ac oen

Mae gan y ddafad, sef yr anifail llawndwf, fwy o faint, yn naturiol mae ganddi fwy o wlân yn y corff ac mae ganddi ymddygiad mwy ymosodol na'r oen, yr hwn sydd ddoeth a addfwyn. Yn achos defaid gwyllt, yn ogystal â gwlân, mae ganddyn nhw wallt. Ac ymddygiad mwy gelyniaethus fyth o dan fygythiad.

A oes gwahaniaeth mewn bwyd?

Nid oes unrhyw wahaniaeth yn eu diet. Mamaliaid yw ŵyn a defaid a'rMae bwydo cychwynnol yn dechrau gyda bwydo ar y fron. Gan fod ŵyn yn epil croes rhwng dafad a dafad, maent yn dal i fwydo ar laeth eu mam. Dros amser, maent yn dechrau bwydo ar laswellt a llysiau, gan ymestyn i fod yn oedolion.

Prif ysglyfaethwyr

Dau brif ysglyfaethwr defaid ac ŵyn yw llwynogod a bleiddiaid, anifeiliaid ystwyth iawn, slei a manteisgar. Oherwydd yr ystwythder a'r ymddygiad craff hwn y mae llwynogod a bleiddiaid yn bresennol, mae defaid ac, yn bennaf, ŵyn, yn dod yn ysglyfaeth hawdd.

Oes gan ddefaid gyrn? Ac ŵyn?

Yn wahanol i ŵyn, sydd heb gyrn, mae gan rai rhywogaethau o ddefaid gyrn. Gall rhai defaid corn mawr gael cyrn mor hir nes eu bod yn mesur mwy nag 1 metr o hyd ac 20 kg. Mae yna rywogaethau sydd â dau bâr o gyrn, yn lle un, sy'n gwneud yr olwg yn eithaf anarferol a bygythiol.

Cig dafad neu gig oen: coginio

Am nifer o flynyddoedd, mae'r anifeiliaid hyn wedi bod a gydnabyddir gan bobl fel ffynhonnell wych o fwyd, sydd yn ogystal â darparu cig ar gyfer bwyd, yn darparu llaeth fel ffynhonnell dda o brotein. Gweld ychydig mwy am yr anifeiliaid hyn wrth eu coginio!

Gweld hefyd: Springtails: gwybod beth ydyn nhw, sut i gael gwared arnyn nhw a ffeithiau chwilfrydig

Gwahaniaeth rhwng cig oen a chig cig dafad

Mae cig oen yn cael ei argymell yn well i'w fwyta oherwydd ei fod yn feddalach, gydag aroglllyfnach ac iachach ei olwg. Mae cig dafad yn llymach, gydag arogl cryfach a dwysach. Mae pwysau hefyd yn dylanwadu ar liw'r cig. Mae anifeiliaid trymach yn dueddol o fod â chig tywyllach.

Mae sawl rheswm arall hefyd yn dylanwadu ar dynerwch cig dafad a chig oen, megis y system reoli ac amser heneiddio’r cig.

Sut i gwybod a yw'r cig a ddewiswyd o ansawdd?

Y peth cyntaf yw gwybod tarddiad cig yr anifeiliaid hyn, gan fod y gofal a gymerir wrth fridio yn helpu i wella ei ansawdd. Mae ŵyn a hyrddod dan straen yn dueddol o fod â chig caled.

Gall lliw’r cig a’r braster yn y cig oen a’r cig dafad fod o ansawdd da wrth brynu. Dewiswch gig pinc a braster gwyn. Po dywyllaf yw'r cig, hynaf yw'r anifail.

Chwilfrydedd am hyrddod ac ŵyn

Nawr ein bod yn gwybod popeth am sut i wahaniaethu rhwng hyrddod ac ŵyn, gadewch i ni weld rhai chwilfrydedd diddorol amdanyn nhw!

A Y berthynas rhwng bodau dynol a'r oen yn hynafol!

Mae defaid, defaid ac ŵyn ymhlith yr anifeiliaid cyntaf i gael eu dofi, tua 13,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae mwy na dau gant o fridiau o ddefaid, a geir ar bob cyfandir ac eithrio Antarctica. Gallant fod yn wyllt neu'n ddomestig. Mae'r rhan fwyaf o ddefaid yn bywmewn ardaloedd mynyddig a sych.

Yn wahanol i'r hyn y mae llawer yn ei feddwl, mae angen tynnu eu gwlân i fod yn fwy cyfforddus. Nid yw'r weithdrefn hon yn niweidio nac yn niweidio'r anifail os caiff ei wneud yn gywir. Mae ei wlân yn cael ei ddefnyddio fel arfer i wneud dillad a bagiau.

Yr oen a chrefydd

Mae ŵyn yn bresennol mewn llawer o destunau Beiblaidd, gyda Iesu Grist, cyfeiriad Cristnogaeth, a elwir yn Oen Duw. Yn yr Hen Destament, yr oedd yr arferiad o aberthu anifeiliaid, gan fod eu gwaed yn gwasanaethu er maddeuant pechodau. Yr oen oedd y prif anifail a offrymwyd i Dduw i'r pwrpas hwn.

Derbyniodd Iesu y dynodiad hwn, oen Duw, oherwydd fel yr oen hwnnw yn yr Hen Destament, ei genhadaeth oedd rhoi ei waed er maddeuant pechodau y ddynoliaeth, gan ddileu'r angen i aberthu anifeiliaid.

Rhag bod ag amheuon byth eto

Felly i roi terfyn unwaith ac am byth ar amheuon, oen yw epil un. defaid gyda'r hwrdd. Y famog yw'r fenyw a'r hwrdd yw'r gwryw llawndwf. Defnyddir y dull enwi ŵyn hyd at flwydd oed. Maent yn anifeiliaid pwysig yn fasnachol ac yn hanesyddol.

Rydym hefyd wedi gweld eu bod yn llawer mwy na chig ar gyfer pryd o fwyd, sydd gyda llaw yn bryd bendigedig, sydd hefyd â nodweddion diddorol iawn, nad ydynt mor anodd â hynny. i adnabod. Yn bendant ar ôlo'r testun hwn, ni fydd gennych unrhyw amheuaeth bellach ynghylch enwau'r anifail gwych hwn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.