Bochdew Tsieineaidd: gweler bwydo, ci bach, gofal a ffeithiau

Bochdew Tsieineaidd: gweler bwydo, ci bach, gofal a ffeithiau
Wesley Wilkerson

Cwrdd â'r bochdew Tsieineaidd!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i'ch cyflwyno i'r bochdew Tsieineaidd, yr anifail bach ciwt hwn. Yma fe welwch bopeth am brif nodweddion yr anifail anwes, nodweddion corfforol a seicolegol, megis ei ymddygiad a'i arferion rhyfedd iawn. Byddwn hefyd yn gweld sut y tarddodd a'r hanes y tu ôl i'r rhywogaeth hon.

Dim ond at ddibenion gwybodaeth, gan na all y bochdew Tsieineaidd gael ei fridio ym Mrasil, byddwn yn esbonio pa ofal sydd ei angen i greu'r anifail anwes hwn. Fe welwn ni awgrymiadau ar ofal cawell, bwyd, lles, hylendid a llawer mwy.

Yn ogystal, fe welwn ni rai chwilfrydedd am y bochdew hwn nad oeddech chi'n ei wybod fwy na thebyg ac y byddwch chi'n synnu pan fyddwch chi i chi gael gwybod, dilynwch isod!

Nodweddion y bochdew

Mae bochdewion yn dueddol o fod yn anifeiliaid nodweddiadol, ac nid yw'r bochdew Tsieineaidd yn ddim gwahanol. Gawn ni weld o ble y daeth yr anifeiliaid hyn, beth yw eu prif nodweddion, a sut mae eu cylch atgenhedlu yn gweithio.

Tarddiad a hanes y bochdew

Y bochdew Tsieineaidd, a'i enw gwyddonol yw Cricetulus Griseus, ond a adwaenir hefyd fel bochdew streipiog Tsieineaidd neu bochdew corrach Tsieineaidd, maent yn gnofilod bychain sy'n frodorol i anialwch Tsieina a Mongolia.

Er eu bod yn cael eu hadnabod fel bochdewion corrach, nid ydynt. Dim ondCawsant yr enw hwn oherwydd eu maint bach o gymharu â bochdewion anwes eraill, megis y bochdew o Syria. O'i gymharu â bochdew eraill, mae corff y bochdew Tsieineaidd yn ymddangos yn hir ac yn denau, ac mae ganddyn nhw gynffon gymharol hirach na bochdew eraill.

Maint, Pwysau a Hyd Oes

Mae'r anifeiliaid bach hyn yn hir ac yn denau , yn mesur o 7 i 12.5 cm o hyd. Gall pwysau'r bochdew Tsieineaidd amrywio rhwng 28 a 56 gram yn unig, gan ei fod yn ysgafn iawn ac yn hawdd ei drin. Yn anffodus, mae disgwyliad oes y rhywogaeth hon yn fyr iawn, sef dim ond 2 i 3 blynedd ar y mwyaf. Ond nid yw hynny'n eu hatal rhag bod yn anifeiliaid anwes gwych, gan ddod â llawer o lawenydd i'w tiwtoriaid.

Côt hamster

Fel y soniwyd eisoes, mae gan fochdew nodweddion arbennig, gan ddechrau gyda'u cot. Maent fel arfer yn frown gyda streipen ddu i lawr y cefn a streipen ysgafnach ar y bol.

Mae'r bochdew Tsieineaidd yn debyg iawn i lygod cyffredin, ond mae ganddo rai nodweddion ei hun, megis: llygaid tywyll, agored clustiau a'r edrychiad melys. Mae'r holl nodweddion hyn yn gwneud y brîd bochdew hwn yn un o'r rhai mwyaf cyffrous.

Ymddygiad bochdew

Anifeiliaid nosol yw bochdewion, maent fel arfer yn cysgu yn ystod y dydd ac yn aros yn effro yn y nos. Hyd yn oed os ydynt yn deffro ar eu pen eu hunain yn awr ac yn y manyn ystod y dydd, nid yw'n ddoeth eu deffro yn ystod y cyfnod hwn, gan y gall hyn eu gwneud yn sarrug ac yn bigog.

Ar y cyfan maent yn anifeiliaid o natur dda ac yn teimlo'n gyfforddus yn cael eu dal, ond cyhyd ag y bo wedi arfer ag ef o oedran ieuanc. Yn ddelfrydol, pan fyddwch chi'n ei godi, dylai fod yn eistedd ar y llawr, oherwydd os yw'n cwympo'n ddamweiniol, bydd y risg o anafiadau difrifol yn is.

Atgenhedlu a chylch bywyd

Ar enedigaeth, mae'r bochdew Tsieineaidd yn pwyso rhwng 2 a 3 g, nid oes ganddo wallt, yn cael ei eni'n ddall ac yn fyddar, gyda dannedd mawr yn unig. Hyd at fis cyntaf bywyd, maent yn bwyta llaeth y fron ac yn bwyta bwyd solet. Yn y bedwaredd wythnos o fywyd, mae aeddfedu rhywiol yn dechrau. Yn olaf, pan fyddant yn dri mis oed, gallant atgynhyrchu'n barod.

Ar y pwynt hwn, mae'n bwysig eu gosod mewn gwahanol gynefinoedd, gan osgoi ymladd neu amlhau gormodol. Dim ond pedwar diwrnod y mae'r gwres yn para, ac mae'r beichiogrwydd yn para tua 16 diwrnod, pan all y fenyw roi genedigaeth i 6 i 8 ci bach, gan ddod yn sensitif iawn a bwyta mewn ffordd arbennig.

Gweld hefyd: Sut i wybod a yw fy nghath yn fy ngharu i: 15 arwydd o lawer o gariad!

Sut i ofalu am fochdew Tsieineaidd

Fel unrhyw anifail bach, mae angen rhywfaint o ofal penodol ar y bochdew hefyd. O hyn ymlaen, fe welwn y prif ofal sydd ei angen ar y bochdew Tsieineaidd, ei fwyd, ansawdd bywyd a hylendid.

Gofal cawell

Er bod bochdewion yn fach iawn,mae angen lle arnyn nhw. Gan mai dyma'r lle i chwarae ac ymarfer corff, mae cael digon o le yn hanfodol i iechyd yr anifail anwes hwn. Mae opsiynau cawell fel arfer yn un gyda gwaelod plastig a thop gwifren neu acwariwm gwydr neu blastig.

Bydd y cawell weiren yn caniatáu gwell llif aer, ond rhaid i chi wneud yn siŵr bod y bylchau rhwng y bar yn ddigon cul. na all eich bochdew fynd trwyddynt. Mae'n bwysig cynnwys nyth neu guddfan anifeiliaid bach yn y lloc, sydd i'w gael yn y rhan fwyaf o siopau anifeiliaid anwes.

Bwydo

Am ddim o ran natur, mae bochdewion yn bwyta diet amrywiol o hadau, grawn, cnau, llystyfiant a phryfed. Mewn caethiwed, gallwch chi fwydo'ch bwyd bochdew masnachol anifeiliaid wedi'i ategu â fitaminau a mwynau.

Gweld hefyd: Pomsky: Prisiau, gofal a ble i brynu'r brîd hardd hwn ym Mrasil

Argymhellir ychwanegu grawn, ffrwythau ffres a llysiau at fwyd masnachol. Rhowch y bwydydd hyn ar blât ar wahân i brif ddeiet eich bochdew. Yn olaf, mae angen dŵr glân bob amser ar fochdewion. Mae'n well defnyddio potel ddŵr anifail bach ynghlwm wrth ochr y gorlan, sy'n parhau i fod yn fwy hylan na dysgl ddŵr.

Ymarfer corff a chymdeithasu

Mae'n bwysig ychwanegu olwyn ymarfer ag arwyneb solet ar gyfer gweithgareddau'r bochdew, yn ogystal, ychwanegu tiwbiau a thwneli i gyfoethogi'r safle. gwnewch yn siwrGwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys teganau cnoi cyfeillgar i fochdew gan y bydd hyn yn helpu i wisgo eu dannedd sy'n tyfu'n barhaus.

Gall bochdewion Tsieineaidd gael eu cadw ar eu pen eu hunain, mewn parau o'r un rhyw, neu mewn grwpiau bach. Fodd bynnag, gall bochdewion a gedwir gyda'i gilydd ddangos ymddygiad ymosodol tiriogaethol tuag at ei gilydd. Eich bet orau i osgoi'r camddealltwriaeth hwn yw cael brodyr a chwiorydd a all dyfu i fyny gyda'i gilydd a dod i arfer â phresenoldeb ei gilydd.

Tymheredd ac Amodau Amgylcheddol

Rhaid cymryd gofal wrth ddewis lleoliad o'r cawell bochdew, gan eu bod yn anifeiliaid yn sensitif iawn i dymheredd uchel, felly fe'ch cynghorir i chwilio am fan lle mae'r tymheredd rhwng 20 a 24ºC ar y mwyaf. Mae'n bwysig osgoi ardaloedd lle mae golau haul uniongyrchol neu ddrafftiau, mae angen lle ar y bochdew lle gall fwynhau cysgod da ar gyfer ei orffwys.

Gofal iechyd a hylendid

Mae bochdewion yn anifeiliaid glân iawn, maen nhw'n treulio 80% o'u hamser yn glanhau eu hunain, felly'r hyn y mae'n rhaid i bobl ei sicrhau yw bod y cawell bob amser yn lân. Mae'n bwysig bod y dŵr yn cael ei newid yn ddyddiol hefyd.

Glanhewch y cabinet o leiaf unwaith yr wythnos, gan newid yr holl swbstrad a golchi'r arwynebau â dŵr a sebon ysgafn. Mae bochdewion yn tueddu i ddewis cornel o'u lloc fel toiled. Felly mae'n syniad datynnu a newid y swbstrad yn y gornel honno bob dydd i gynnal hylendid.

Chwilfrydedd am y bochdew Tsieineaidd

Ar ôl yr holl wybodaeth bwysig hon am fochdewion Tsieineaidd, byddwn yn awr yn gweld rhai chwilfrydedd rhyfedd iawn amdanynt , megis y ffaith na allant gael eu bridio ym Mrasil. Gweler isod hyn a chwilfrydedd eraill.

Ni ellir eu bridio ym Mrasil

Mae bochdewion Tsieineaidd wedi'u gwahardd ym Mrasil. Gwaharddodd Ibama, trwy Archddyfarniad 93/98, fynediad unrhyw gnofilod i Brasil. Mae hyn oherwydd bod y sefydliad eisiau gwarchod yr amgylchedd, gan atal pobl rhag dod â rhywogaethau mwy egsotig i Brasil a'u rhyddhau yn y goedwig.

Fel ym Mrasil mae llawer o rywogaethau o lygod mawr a llygod eisoes, nad ydynt yn frodorol i'r goedwig. wlad , yn cyrraedd ar longau Ewropeaidd ar adeg y gwladychu, maent yn cael eu hystyried yn bla. Felly, os daw mwy o rywogaethau i mewn, bydd toreth o'r rhain a chystadleuaeth â rhywogaethau brodorol, sy'n achosi i'r rhywogaeth frodorol golli tir a diflannu.

Mae'n llwyddo i ddysgu ei enw ei hun

Mae'r bochdew Tsieineaidd yn ddeallus iawn a gall hyd yn oed ddysgu ei enw ei hun. Er mwyn i hynny fod yn bosibl, dylai glywed eich enw yn eithaf aml. Gair i ysgogi'r anifail bach yw ei fod yn dal i ailadrodd yr enw yn agos iawn ato.

Ar ôl gwneud hyn, ymhen ychydig ddyddiau fe sylweddolwch y bydddysgu a bydd yn dechrau ateb pan gaiff ei alw. Mae hyn yn bosibl, gan eu bod yn gallu cofio'r sain sy'n dod allan o enau bodau dynol a chysylltu'r sain hon fel arwydd eu bod yn cael eu galw.

Gall fod canibaliaeth yn y rhywogaeth

Canibaliaeth mae'n arferol ac yn normal yn y rhywogaeth, gall ddigwydd bod y fam yn bwyta'r ifanc ar ôl rhoi genedigaeth. Mae rhai rhesymau i hyn ddigwydd, un ohonynt yw y gall y ci bach gael ei eni gyda rhywfaint o anghysondeb ac mae'r fam am sicrhau mai dim ond y cŵn bach cryf sy'n goroesi, neu fod y babi wedi'i eni'n wan iawn ac yn methu â datblygu, felly mae'r fam troi at ganibaliaeth

Rhesymau eraill a all arwain at ganibaliaeth: y straen o roi genedigaeth, neu pan fydd yn rhoi genedigaeth i dorell fawr iawn, gall fwyta dau neu dri o loi bach i deimlo’n fwy abl i ofalu amdanynt y gweddill.

bochdew Tsieineaidd, ffrind ciwt!

Rydym wedi gweld yn yr erthygl hon fod bochdewion yn anifeiliaid adweithiol hawdd eu magu, eu bod yn dos iawn, a'u bod yn greaduriaid actif gyda'r nos wrth gysgu yn ystod y dydd. Maent yn hoffi amgylcheddau glân ac eang, maent yn hoffi ymarfer corff, chwarae, maent bob amser yn bwyta rhywbeth ac mae'n rhaid i'r dŵr fod yn ffres bob amser.

Yn anffodus, ym Mrasil ni allwch gael bochdew Tsieineaidd, nid yw'n bosibl prynu neu hyd yn oed ddod ag ef o'r tu allan, gan fod gwaharddiad gan Ibama. Ond er hyny, dygasom yr ysgrif hon gyda'r amcan oeich cyflwyno i'r anifail bach hwn sy'n perthyn i'r teulu bochdew ac sy'n giwt iawn hefyd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.