Borzoi: gweler nodweddion, pris, gofal a llawer mwy

Borzoi: gweler nodweddion, pris, gofal a llawer mwy
Wesley Wilkerson

Cwrdd â brîd cŵn Borzoi

Gydag ymddangosiad sy'n atgoffa rhywun o filgi gyda chôt hir a chyflymder rhyfeddol, mae'r Borzoi yn frîd ci tawel, gyda phroffil aristocrataidd ac yn addas ar gyfer teuluoedd â proffil tawelach.

Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu am ei darddiad mewn amgylcheddau hela yn Rwsia a'i natur dof. Yn ogystal â deall y nodweddion sy'n ei wneud yn gi ystwyth a sut mae'n cymdeithasu â phobl ac anifeiliaid eraill.

Byddwch hefyd yn darganfod beth yw'r costau ar gyfer bridio anifail o'r llinach hon yn iawn a beth yw'r costau. rhai o'r rhagofalon sydd eu hangen i'ch cadw'n iach. Edrychwch ar y canllaw cyflawn isod!

Nodweddion ci brîd Borzoi

Wedi'i fridio i ddechrau fel ci hela, mae gan y Borzoi gorff tal, main a chôt hirach na rhai. o'ch hynafiaid. Gweler isod am ragor o fanylion am eu nodweddion.

Tarddiad a hanes y brîd Borzoi

Mae tarddiad y Borzoi yn Rwsia, o'r 15fed ganrif. Ar y pryd, roedd helwyr y wlad yn defnyddio'r cŵn cryf Koutsi a Loshaya, a oedd yn gallu lladd carw a hyd yn oed elc. Mae'r Borzoi yn ddisgynnydd i'r llinachau hyn.

O'r 16eg ganrif, bu bridiau eraill yn y pen draw yn dylanwadu ar ei batrwm terfynol, megis y Milgi Pwylaidd, y Courland Sighthound a Chŵn Mynydd a Crimea. Ond dim ond yn 1888 y daeth Cymdeithas yYn ogystal, ymhlith ei hynafiaid mae'r milgi, sef y ci cyflymaf yn y byd, sy'n cyrraedd cyflymder o 72 km/h. Mae'r Borzoi ymhlith y trydydd cyflymaf ymhlith cŵn. Yr ail ar y rhestr yw'r Saluki, ci brenhinol yr Aifft.

Mae'r brîd yn enwog mewn chwaraeon cŵn

Oherwydd y deallusrwydd a'r cyflymder a grybwyllwyd uchod, daeth y Borzoi yn gi sy'n dod i ben. sefyll allan mewn chwaraeon cŵn. Mae rhwyddineb hyfforddi'r llinach hefyd yn cyfrannu at hyn, yn ôl gweithwyr proffesiynol yn y maes.

Mae'r nodweddion hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cystadlaethau sy'n ymwneud â rhedeg ac ystwythder, yn bennaf. Ymhlith y rhai y mae gan Borzoi y cyfranogiad mwyaf cyson ynddynt mae ystwythder, a ystyrir fel y gamp fwyaf poblogaidd gyda chŵn, lle mae anifeiliaid yn goresgyn rhwystrau yn gyflym ac â neidiau.

Mae Borzoi yn anifeiliaid cyflym a thawel

Yn yr erthygl hon, fe ddysgoch chi sut mae'r Borzoi yn anifail sydd, trwy gydol ei hanes, wedi mudo o anian hela i anian dawel ac sy'n byw'n well mewn amgylcheddau llai cynhyrfus.

Dysgais hefyd ei fod yn frid gyda chroen sensitif sydd angen gofal arbennig ac sydd angen gofal i gynnal ei batrwm corfforol main. Ac nad ydyn nhw'n boblogaidd iawn ym Mrasil.

Os ydych chi'n meddwl ei gael gartref, yr awgrym yw parchu ei le, ond hefyd darparu eiliadau lle gall ddatblygu ei botensial oNeuadd. Yn dilyn yr holl ragofalon a nodir, mwynhewch y cwmni docile!

Gwnaeth helwyr o Moscow yn swyddogol uno math o Borzoi, a oedd â nodweddion cryf o'i hynafiaid.

Maint a phwysau'r brid

Maint y Borzoi gwrywaidd, yn y cyfnod oedolion , rhwng 75 a 85 cm, tra bod y fenyw yn cyrraedd rhwng 68 a 78 cm yn yr un cyfnod bywyd. Mae uchder uchel y brîd yn gysylltiedig yn bennaf â'i goesau tal, corff hir, cefn llydan a strwythur esgyrn cryf.

Mae'r pwysau, sy'n gysylltiedig â'r ci main a main hwn, rhwng 34 a 37 kg rhwng gwrywod, ac, yn achos merched, mae'n amrywio rhwng 25 a 40 kg.

Côt y ci Borzoi

Mae cot y Borzoi yn sidanaidd ac yn hir dros y rhan fwyaf o'r corff, gan ffurfio a sypiau bach a mawr. Ar ben, clustiau ac ochr fewnol yr aelodau mae'r gôt yn fyr.

Mae ganddi liwiau gwyn; brown wedi'i gymysgu â thonau eraill, megis cochlyd, llwyd ac arian; yn ogystal â chyflwyno'r lliwiau coch golau neu lwyd golau; coch gyda blew tywyll wedi'i arosod; llwyd; a brindle.

Gall Borzoi hefyd fod â lliw unigryw neu smotiau brown a marciau. Ymhlith lliwiau y tu allan i safon y brîd mae sôn am frown, glas a lelog.

Disgwyliad oes

Y disgwyliad oes a adroddir ar gyfer y Borzoi yw rhwng 7 a 12 mlynedd. Mae ymestyn oes yn gysylltiedig yn bennaf â maethiad o ansawdd, ymweliadau â'r milfeddyg ac ymarfer corff.corfforol.

Mae hirhoedledd hefyd yn cael ei gyflyru i'r rhagdueddiad neu beidio â chlefydau genetig, megis Syndrom Wobbler (cywasgu llinyn asgwrn y cefn); dysplasia falf tricuspid (math o glefyd y galon); a Syndrom Ymledu Volvulo-Gastrig, sy'n effeithio ar y stumog.

Mae'r brîd yn denau ei natur, ond mae hefyd angen bod yn ofalus gyda gordewdra, a dyna'r rheswm am yr angen i osgoi ffordd o fyw eisteddog neu fwyta gormodol.

Personoliaeth ci brîd Borzoi

Mae'r Borzoi yn dawel, yn annibynnol ac yn cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid a phlant eraill. Eisiau gwybod mwy am anian y cŵn hyn mewn bywyd bob dydd? Darllenwch ymlaen nesaf i'r erthygl hon!

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae'r Borzoi yn cael ei ystyried yn gi annibynnol, tawel a digynnwrf. Mae'n well ganddo hyd yn oed fannau lle gall beidio â chynhyrfu a chael ei boeni pan fydd ei warcheidwaid yn deulu swnllyd iawn.

Mae ei gyfarth fel arfer yn digwydd am resymau penodol iawn, megis rhybuddio am rywbeth y mae'n ei ystyried yn fygythiad neu i ofyn amdano rhywbeth rhywbeth i'ch tiwtor.

Yn y cartref, gall fod ychydig yn drwsgl wrth chwarae gemau rhedeg, gollwng pethau, ond gall y tiwtor gynllunio ar gyfer hyn.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Tuedda Borzoi i gymdeithasu'n dda ag anifeiliaid eraill. Mae'r math hwn o bersonoliaeth yn bennaf oherwydddelio ag anifail yr oedd ei ddisgynyddion yn hela'n gyson mewn pecynnau. Am y rheswm hwn hefyd, maent fel arfer yn dangos teyrngarwch, cwmnïaeth a chwarae gydag anifeiliaid eraill yn y tŷ pan fyddant yn tyfu i fyny gyda'i gilydd.

Yr unig gafeat yn eu cylch yw y gallant ystyried anifail anwes bach neu ryw aderyn yn ysglyfaeth neu efelychu hyn mewn rhyw jôc. Oherwydd hyn, yn yr achosion hyn, mae cymdeithasu o oedran ifanc yn bwysig.

Ydych chi fel arfer yn dod ymlaen yn dda gyda phlant a dieithriaid?

Nid yw'r Borzoi yn cael problemau cymdeithasu â phlant, ond nid yw ychwaith yn frîd sy'n hoffi chwarae'n gyson. Felly, mae angen mesur cyswllt â nhw. Gan ei fod ychydig yn drwsgl wrth chwarae, argymhellir goruchwyliaeth yn ystod yr eiliadau hyn o gymdeithasu â'r rhai bach.

Mewn perthynas â dieithriaid, mae ganddo adwaith fel arfer rhwng niwtraliaeth a chyfeillgarwch pan fydd y perchennog yn adnabod y person. cartref, ond bydd yn ymateb gyda chyfarth os yw'n teimlo'n fygythiad.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Er gwaethaf ei hannibyniaeth a'i phroffil tawel, nid yw'r Borzoi yn hoffi bod ar ei ben ei hun am gyfnodau hir o amser. Yn bennaf pan fydd y tiwtor gartref mae'n well ganddo fentro allan i'r iard gefn i chwarae.

Un o'r dewisiadau eraill y gall y teulu feddwl amdano os nad ydynt yn treulio llawer o amser gartref yw mabwysiadu cŵn eraill ac annog cymdeithasu rhyngddynt ers cŵn bach. cynnig iardiau cefnmae teithiau cerdded hir a theithiau cerdded dyddiol hefyd yn ystyriaethau pwysig i diwtoriaid sydd ag ychydig o amser.

Pris a chostau ci Borzoi

Er bod y gost yn uwch, oherwydd ei fod mor brin. y Brasil, nid yw costau dyddiol eraill gyda'r Borzoi yn gwyro oddi wrth safonau bridiau eraill. Isod gallwch ddod o hyd i ganllaw i gostau sylfaenol.

Pris ci Borzoi

Ar hyn o bryd mae'r Borzoi yn costio rhwng $2,000 a $4,000 ar y farchnad anifeiliaid anwes. Un o'r ffactorau sy'n cyflyru'r gwerthoedd hyn yw'r ffaith nad yw'n boblogaidd iawn ym Mrasil.

Am y rheswm hwn, yn y farchnad gyfreithloni, mae fel arfer yn cael ei fridio gan gynelau arbenigol, sy'n cynnig gwarantau megis pedigri, deworming, brechlynnau a microsglodynnu , symiau wedi'u cynnwys yn y pris gwerthu. Mae oedran a rhyw hefyd yn ffactorau sy'n dylanwadu ar y gwerth. Mae merched a chŵn bach yn ddrytach yn y farchnad anifeiliaid anwes.

Ble i brynu ci o'r brîd hwn?

Nid oes llawer o gynelau cyfreithlon yn bridio Borzoi ym Mrasil, gan ystyried nad yw'n frid cyffredin iawn yn y wlad. Fodd bynnag, mae'n bosibl dod o hyd i fridwyr o São Paulo, Rio de Janeiro, yr Ardal Ffederal a Belo Horizonte. Mae gan Glybiau Cenelau Rio Grande do Sul a Joinville fridwyr cysylltiedig hefyd.

Mae'n bwysig ymweld â'r lle a gwneud yn siŵr bod y cenelau yn gysylltiedig ag endidau fel CPKC a Sobraci, sy'n gofyn am reolau lles anifeiliaido'i aelodau.

Costau porthiant

Mae pecyn 15 kg o kibble top-of-the-line yn costio rhwng $140 a $200. Mae'n para o 45 diwrnod i bum mis, yn dibynnu ar faint yr anifail oes, oherwydd po ieuengaf yw'r ci bach, y lleiaf o fwyd solet y mae'n ei fwyta. Fel oedolyn, uchafswm hyd pecyn 15 kg yw mis a hanner i ddau fis.

Cost pecyn o fyrbrydau, a argymhellir ar gyfer glanhau dannedd, yw $10 y pecyn, sy'n para wythnos.

Costau brechlyn a milfeddygol

Mae pob dos o frechlynnau a nodir ar gyfer Borzoi yn costio rhwng $60 a $90. o glefydau, a gwrth-gynddaredd, yn erbyn y gynddaredd.

Yn achos y gynddaredd. yr amryfalent, mae'r dos cyntaf yn cael ei gymhwyso ar fis a hanner o fywyd, ac yna dau atgyfnerthiad ar gyfnodau o 25 diwrnod a chynnal a chadw blynyddol. Mae'r cais cyntaf yn erbyn y gynddaredd yn bedwar mis, gydag atgyfnerthiadau blynyddol. Mae ymweliadau arferol â'r milfeddyg, unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, yn costio rhwng $100 a $200, yn dibynnu ar y rhanbarth.

Costau ar gyfer teganau, tai ac ategolion

Yn ôl greddf yr heliwr , buddsoddi mewn teganau mae efelychu ysglyfaeth yn ddewis da i losgi egni'r Borzois. Mae'r mathau hyn o eitemau, yn ogystal â pheli a ffrisbi, yn dechrau ar $5.

Gweld hefyd: Tuiuiú: gweler nodweddion, gwybodaeth, chwilfrydedd yr aderyn a llawer mwy!

Mae angen i'r cenel iddo ddod gydamat da, i amddiffyn eich ffwr sensitif. Mae un pren penodol ar gyfer y maint hwn ac sydd eisoes gyda'r eitem hon yn costio $300 ar gyfartaledd. Ar gyfer y teithiau cerdded, nodir leashes y gellir eu tynnu'n ôl a choler frest, sy'n costio o $60.

Brid Borzoi

Gyda phroffil rhedwr, mae angen ysgogiad, ond gofal hefyd ar y Borzoi. Gweler isod am sylw angenrheidiol arall y mae'r brîd hwn ei angen gan ei berchennog o fisoedd cyntaf eu hoes.

Gofal Cŵn Bach

Yn ogystal â'r brechlynnau angenrheidiol, yr argymhelliad ar gyfer cŵn bach Borzoi yw cymdeithasoli rhagofalus a hyd yn oed hyfforddiant, gan ei fod yn frid gweddol ystyfnig mewn rhai achosion.

Mae'n rhedwr wedi'i eni a gall cerdded heb dennyn gyda chi bach achosi anghyfleustra os yw'n gweld anifail bach. Mae coler a microsglodynnu yn hanfodol yn y cyfnod hwn.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lacraia? Mawr, bach, du a mwy

Gan mai llinach denau ydyw, mae angen rhoi sylw hefyd i'r diet yn y cyfnod twf hwn, gyda mwy o atgyfnerthiad mewn proteinau a fitamin A.

Sut llawer o fwyd ddylwn i ei fwydo?

Swm y porthiant a nodir ar gyfer Borzoi, hyd at flwydd oed, yw 90 i 340 g bob dydd. Mae'r union werth yn amrywio yn ôl yr union oedran, math o fwyd a rhyw. Ar ôl blwyddyn, mae'r swm yn amrywio rhwng 235 a 375 g. Mae gan wefannau pecynnu porthiant a brand dablau a chyfrifianellau i ddiffinio'r union swm.

Yn achoscŵn bach, dylid rhannu'r swm rhwng tri i bedwar pryd dyddiol. Ar gyfer oedolion, gellir ei leihau i ddau y dydd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Mae gan y Borzoi y potensial ar gyfer rhedeg fel un o'i brif nodweddion, felly mae angen iddo losgi ynni trwy gydol y dydd. Yn ogystal, mae cynnal eich patrwm corfforol main yn gysylltiedig â bywyd iach.

Felly, nodir dwy daith gerdded ddyddiol o tua 30 munud yr un. Mae hefyd yn cael ei nodi i fynd ag ef i agor mannau diogel, fel y gall redeg yn ystod amser hamdden. Mae iardiau cefn mawr, defnydd o deganau y gall eu nôl a rhyngweithio â chŵn eraill hefyd yn ysgogiadau a nodir.

Gofal gwallt

Mae angen gofal arbennig ar gôt Borzoi, gan ei fod yn hir, yn y rhan fwyaf o y corff, a'i rolio i fyny, gan beri i glymau ymddangos os na thelir y sylw angenrheidiol. Felly, argymhellir brwsio tua thair wythnos, gyda brwsh meddal penodol, oherwydd sensitifrwydd y croen sy'n gyffredin i'r brid.

Hefyd oherwydd y sensitifrwydd dermatolegol hwn, ni all baddonau fod yn rhy aml. Dylent ddigwydd bob mis neu ddau. Y cyngor yw aros iddyn nhw fynd yn fudr iawn.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Gall bacteria yn cronni yng nghegau cŵn achosi nid yn unig problemau deintyddol, fel tartar a cheudodau , ond hefyd i ddisgyni'r stumog, gan gynhyrchu anhwylderau eraill. Felly, mae'n bwysig arfer y Borzoi â brwsio dannedd o oedran ifanc a'i wneud o leiaf deirgwaith yr wythnos.

Dylid torri'r ewinedd pan fyddant yn bwa neu'n gwneud sŵn ar y llawr, i atal eu hatal rhag llithro mewn mannau arbennig a chael eu brifo.

Rhyfeddod am y ci Borzoi

Oeddech chi'n gwybod bod y Borzoi yn cael ei ystyried fel y trydydd ci cyflymaf yn y byd ac mae hynny'n ei wneud? cael sylw mewn chwaraeon cŵn? Darllenwch am hyn a chwilfrydedd eraill sy'n ymwneud â'r brîd isod.

Maen nhw'n hynod sensitif a deallus

Mae'r Borzoi yn gi deallus sy'n hoffi dysgu. Felly, nid yw ei hyfforddiant fel arfer yn achosi anawsterau a gall gywiro rhai materion megis ystyfnigrwydd, a welir mewn rhai anifeiliaid o'r llinach.

Mae deallusrwydd a'r defnydd mwyaf posibl ohono gyda dysgeidiaeth yn osgoi problemau megis dianciadau diangen ar deithiau cerdded neu tymherau anmhriodol yn y Ty. Mae hefyd yn gi sensitif a thawel, a fydd yn gydymaith agos iawn i'w warchodwyr, hyd yn oed os nad dyma'r ci mwyaf Nadoligaidd yn yr amgylchedd domestig.

Mae cŵn yn rhedwyr rhagorol

I'w briodoli i'w disgyniad o gŵn â photensial uchel i hela, mae gan y Borzoi nodwedd o sbrintwyr yn eu gwaed a gallant gyrraedd hyd at 60 km/h, gyda'r potensial i deithio'n bell.

Yn ogystal
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.