Bridiau cŵn â gwallt mawr a byr: gweler 15 math!

Bridiau cŵn â gwallt mawr a byr: gweler 15 math!
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â'r bridiau cŵn mawr gwallt byr!

Bydd y bridiau canlynol yn rhyfeddu at gŵn sy'n hoff o gŵn! Byddwch nawr yn adnabod 15 o fridiau gwych o gwn mawr gyda gwallt byr. Gan fynd yn ddwfn i bob un o'r anifeiliaid isod byddwch yn gallu dewis yr un sy'n gweddu orau i'ch teulu. Mae bod yn gariadus yn bridio ac yn dal i gael y fantais o golli ychydig o wallt. Mae cŵn â gwallt byr yn haws i'w glanhau rhag ofn y bydd damwain yn cynnwys mwd neu bethau eraill.

Yn anad dim, mae'r bridiau a welwch yma yn berffaith i chi sydd am ddechrau byw bywyd mwy egnïol, fel gan eu bod yn anifeiliaid mwy mae angen ymarfer corff dyddiol arnynt. Hynny yw, mae teithiau cerdded boreol yn berffaith ar gyfer helpu i ddatblygu bond gyda'ch ci. Dewch i weld nawr rhai o'r bridiau gorau o gŵn mawr gyda gwallt byr!

15 brîd o gwn mawr a gwallt byr

Os ydych chi'n un o'r bobl hynny sy'n caru cŵn mawr , hwn pwnc i chi. Edrychwch ar rai bridiau rydyn ni wedi'u gwahanu yma, ynghyd â'u nodweddion corfforol ac ymddygiadol!

Rottweiler

Fel unrhyw anifail mawr, mae angen digon o le ar y Rottweiler i ddatblygu. Gan ei fod yn anifail sy'n aml yn dawel ac yn ddifrifol, mae'n tueddu i fod yn diriogaethol ac yn ymosodol tuag at ei rywogaethau ei hun, a dyna pam ei bod yn bwysig ei addysgu rhag

Ond yr hyn nad yw llawer yn ei wybod yw bod y brîd hwn yn dyner, yn serchog ac yn amddiffynnol. Wedi 55 i 69 cm ac yn cyrraedd pwysau o 61 kg, gall y Rottweiler gyrraedd 10 oed. Wedi dweud hynny, gall y brîd hwn fod yn berffaith i chi os oes gennych y gofal priodol, gyda gofod, hyfforddiant parhaus a chwmnïaeth.

Labrador Retriever

Bod yn anifail ufudd iawn, gwych i blant ac ynghlwm wrth y cartref, mae'n frîd perffaith i deulu mawr. Yn mesur hyd at 57 cm ac yn pwyso rhwng 25 a 34 kg, gall gael bywyd defnyddiol o hyd at 12 mlynedd.

Mae'r Labrador yn fwyaf adnabyddus mewn lliw aur, ond mae hefyd i'w gael mewn lliwiau du a brown . Fel y dywedwyd uchod, mae blew byr yn colli llawer llai na bridiau blew hirach. Fodd bynnag, yn achos y Labrador Retriever, yn dibynnu ar dymor y flwyddyn i gynnydd yn y cwymp, yn yr achos pan ddaw'r haf i mewn.

Pit Bull

Yn hysbys am Gan ei fod yn ffyddlon, yn annwyl ac yn ddeallus, mae'r pitbull yn frid mawr o gi sydd wedi dioddef rhywfaint o wahaniaethu. Roedd llawer yn credu ei fod yn anifail ymosodol iawn gan fod ganddo strwythur athletaidd a chyhyrol. Ond yn hollol i'r gwrthwyneb, mae'r anifail hwn yn dos, hyd yn oed yn fwy felly pan ddaw i blant.

Anifail canolig ei faint yw'r Pitbull sy'n gallu cyrraedd hyd at 13 oed, gan gyrraedd 53 cm a phwyso hyd at 30 kg. Eisoes ei nodweddion gweledol gyda'r lliwiau yn ddaamrywiol, felly gellir dod o hyd i'r brîd mewn arlliwiau o wyn, coch, brown, piebald, du a llwyd.

Dalmatian

Un o'r rhai mwyaf amrywiol o ran lliw, y Mae gan Dalmatian nodwedd drawiadol iawn yw'r ffwr gwyn gyda smotiau du, gan roi rhywbeth unigryw i'r brîd. Gan ei fod yn anifail sylwgar a theyrngar, mae'r brîd hwn, fel y rhai uchod, yn athletaidd iawn ac mae angen ymarfer corff a chwmnïaeth bob dydd.

Gyda hyd oes o hyd at 14 mlynedd, gall Dalmatiaid bwyso o 9 i 13 kg ac mewn uchder cyrraedd 35 cm. Ac o gael fel nodwedd chwilfrydig, mae'r cŵn bach yn cael eu geni heb y smotiau wedi'u marcio, yn dod yn ddiweddarach.

Doberman

brîd arall sy'n rhan o'r rhai a elwir yn “ymosodol”, megis y Pitbull , ac yn union fel ef mae'r datganiad hwnnw'n anghywir. Mae'r Doberman yn gi sensitif a deallus iawn, os yw wedi'i hyfforddi'n dda gall gofio gwahanol orchmynion a thriciau.

Oherwydd ei faint cyfartalog, hyd at 72 cm sy'n amrywio o fenyw i wryw, a'r ffaith bod Os na hyfforddi fel ci bach, gall fod â natur anodd, gan ei fod yn tueddu i fod yn drech, y ci gwarchod enwog. Ac mae eu hoes hyd at 13 oed.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am geffyl? gwyn, du, brown, blin a mwy

Boxer

Chwareus bywiog, allblyg sy'n gallu bod yn ystyfnig pan fydd eisiau cael hyd oes o 10 i 12 mlynedd. Gall y Boxer gyrraedd uchder o 59 cm a phwyso hyd at 36 kg, ar ôlamrywiad o fenyw i wrywaidd.

Fel y rhai blaenorol, gan ei fod yn anifail mawr, mae angen gofodau mwy ac ymarfer corff dyddiol ar y Bocsiwr, fel teithiau cerdded neu redeg yn yr iard gefn. A phwynt cadarnhaol yw bod y brîd hwn yn tueddu i fod yn gariadus gyda phlant. Gan gydymdeimlo hefyd ag anifeiliaid eraill sy’n rhan o’r tŷ.

Danen Fawr

Gyda chyhyr a main, mae’r Dane Fawr hefyd yn gwneud y rhestr o “ymosodol”, fodd bynnag, gwyddys bod y brîd hwn yn gyfeillgar ac yn garedig hyd yn oed i ddieithriaid. Oni bai ei fod yn teimlo'r angen i amddiffyn ei berchennog, gyda hynny gall fynd yn fwy ymosodol, ond dim byd na ellir ei hyfforddi gyda'r gweithiwr proffesiynol cywir.

Gyda disgwyliad oes o 7 i 10 mlynedd, y Daniaid Mawr yn gallu pwyso hyd at 70 kg, gydag uchder uchaf o 80 cm. Un o'r nodweddion gweledol ar gyfer adnabod yw'r clustiau bwaog uwch y pen.

Cane Corso

Yn wahanol i'r un blaenorol, nid yw'r Cane Corso ynghlwm wrth gwrdd â dieithriaid, yn bobl ac yn anifeiliaid eraill. Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn ffyddlon i'w deulu, gan fod yn hynod amddiffynnol. Gwahaniaeth arall yw, os yw'r anifail hwn yn cael ei esgeuluso yn ei weithgareddau dyddiol, i redeg a gwastraffu egni, gall fynd yn ddinistriol gyda gwrthrychau yn y tŷ.

Felly gwnewch yn siŵr bod gennych amser bob amser i'w ymarfer a yn chwarae mewn mannau mawr. Gydadisgwyliad oes o hyd at 12 mlynedd, gall y Cane Corson bwyso hyd at 50 kg a bod yn 68 cm o daldra. brîd mor boblogaidd ym Mrasil, ond mae'n dal i gael ei ystyried yn anifail amddiffynnol a sylwgar. Fel eraill uchod, gelwir y brîd hwn hefyd yn gi gwarchod, gan fod yn wyliadwrus yn bennaf gyda dieithriaid yn y tŷ. Dyna pam ei bod yn bwysig buddsoddi mewn hyfforddiant fel ei fod yn cael bywyd cymdeithasol da, gan fod y brîd hwn yn dueddol o ymosod pan fo angen.

Gall gyrraedd hyd at 60 kg, yn mesur 69 cm, yn amrywio o fenyw i fenyw. gwryw. Ac mae eu lliwiau'n amrywio o goch, elain a rhiniog, gyda chlustiau tywyll a muzzle. Gall y Bullmastiff fyw hyd at 10 mlwydd oed.

Gweld hefyd: Ci mawr a blewog: cwrdd ag 20 o fridiau anhygoel!

Cymraeg Mastiff

A elwir hefyd yn Mastiff, mae’r Mastiff Seisnig yn gi mawr a gellir ei weld hyd yn oed fel “cawr” ”, sy'n cyrraedd 80 cm o uchder, yn pwyso hyd at 100 kg, yw'r mwyaf ar y rhestr hyd yn hyn. Gallwch ddod o hyd i'r Mastiff Seisnig mewn du, hufen a brown.

Mae ei anian yn dawel, yn gariadus, yn bwyllog, yn ffyddlon ac mae ganddo berthynas wych gyda phlant, hyd yn oed os nad yw'n hoffus iawn. I chi sy'n hoffi anifeiliaid mawr, mae hwn yn ddewis ardderchog, gan fod yn egnïol ac yn amddiffynnol. Mae bod hefyd yn ddeallus iawn yn tueddu i fod yn ystyfnig mewn rhai achosion, ei oes yw 6 i 10mlynedd.

Mastiff Neapolitan

Un o'r bridiau hynaf yn y byd, mae gan y Mastiff Neapolitan nodwedd arbennig gyda'i gorff yn llawn plygiadau. Mae eu lliwiau'n amrywio rhwng du, glas a llwyd. A gall ei faint gyrraedd hyd at 79 cm, ac mae'r pwysau ar gyfartaledd rhwng 70 a 90 kg, wrth gwrs, yn amrywio rhwng gwrywaidd a benywaidd.

Fel cŵn mawr eraill, mae disgwyliad oes hyd at 10 mlynedd o dduwdod. Mae ei anian yn dost a hawddgar fel y lleill, ond hyd yn oed gyda chorff mawr nid oes angen cymaint o ymarfer corff, mae'n well ganddo aros yn y dannedd yn hytrach na rhedeg yn yr awyr agored.

German Shorthaired Pointer

<19

A elwir hefyd yn Pwyntiwr Almaeneg yn dibynnu ar y lleoliad, mae'r Pwyntiwr Almaeneg yn ufudd iawn ac yn ddeallus, gan ei fod yn gyfeillgar â phlant ac anifeiliaid eraill. Fel achosion eraill uchod, mae angen hyfforddi'r Braco o oedran ifanc fel nad yw'n cael problemau fel oedolyn, megis ymosod ar anifeiliaid eraill neu fynd ar eu hôl.

Gall ei oes gyrraedd tua 14 oed, yn pwyso hyd at 30 kg a gall ei faint gyrraedd 68 cm. Chwilfrydedd yw bod synnwyr arogl y Pwyntiwr Almaenig yn un o'r goreuon yn y byd, gan ei fod yn wych ar gyfer hela.

Hwn y Pharo

Yn wahanol i'r lleill ar y rhestr, mae gan y Cwn Pharo lai na'r lleill a theneuach, nodwedd drawiadol arall yw ei glust bigfain. Hynnygellir dod o hyd i'r brid mewn lliwiau brown, aur a lliw haul. Gan ei fod yn gyfeillgar ac yn swil, mae gan y brîd hwn y gallu i gochi, ei glustiau a'i drwyn yn troi'n goch pan fydd yn swil neu'n embaras.

Yn wahanol i'r lleill ar y rhestr, mae'r brîd hwn yn ganolig ei faint, yn cyrraedd uchafswm uchder. o 56 cm ac yn pwyso 25 kg. Mae ei ddisgwyliad oes oddeutu 14 oed.

Bluetick Coonhound

Un o'i bwyntiau cryf yw ei ufudd-dod, deallusrwydd a'i allu fel traciwr, gan fod ganddo ymdeimlad rhagorol o arogli. Yn union fel yr un uchod, mae hefyd yn swil a gyda hynny gall wneud hyfforddiant yn anodd. Nodweddir y Coonhound Bluetick gan ei liw nodedig gyda chlustiau hir ac arlliwiau o ddu glasaidd a smotiau o amgylch y corff hefyd yn y lliw hwn.

Gall y brîd hwn bwyso hyd at 36 kg ac amrywio mewn maint rhwng 56 a 69 cm . Maen nhw'n wych i'w cael mewn fflat, ond ni ddylech eu hesgeuluso fel nad ydyn nhw'n diflasu. Ei disgwyliad oes yw 11 i 12 mlynedd.

Welsh Pointer

Un arall i dîm yr helwyr, gyda thrwyn rhagorol, mae gan y English Pointer ystwythder a chyflymder wrth chwilio , felly bod yn well wrth sôn am helfeydd. Mae ef, fel y Cŵn Pharo, yn ffitio yn y maint canolig, gydag uchder o hyd at 69 cm ac yn pwyso 34 kg ar gyfartaledd.

Mae ei liw bob amser yn wyn gyda rhai ategolion fel lemwn, du abrunette. Gan ei fod yn anifail llai, gall y English Pointer fyw hyd at 15 oed.

Dewiswch eich ci mawr, byr ei wallt

Dysgais uchod mai cŵn o frid Mawr ac mae cŵn gwallt byr yn dueddol o fod yn actif iawn, gydag angen teulu o ymarfer corff. Pwynt cyffredin iawn arall yw'r ochr ffyddlon a gwarchodol iawn, y mae llawer ohonynt yn ddisgynyddion cŵn gwarchod.

Ystyfnigrwydd a'r ochr ormesol sydd amlycaf mewn llawer o achosion, ond gallwch hefyd ddod i adnabod yr ochr dost a sensitif. o'r anifeiliaid hyn, sydd hyd yn oed pan wahaniaethir yn eu herbyn, yn hoff iawn o blant ac nid oes ganddynt unrhyw beth brawychus.

Yn yr erthygl hon, gallwch ddysgu am 15 brîd o gwn mawr â gwallt byr, roedd llawer ohonynt eisoes yn hysbys, eraill ddim cymaint. Y peth pwysig yw cydnabod, er eu bod yn debyg, bod ganddynt eu nodweddion arbennig sy'n eu gwneud yn unigryw.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.