Bugail Almaeneg: pris clogyn du, gwyn, du a phanda

Bugail Almaeneg: pris clogyn du, gwyn, du a phanda
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ydy'r Bugail Almaenig yn ddrud?

Mae ci bugail yr Almaen yn hynod boblogaidd yma ym Mrasil. Maent yn un o'r bridiau cŵn hynny y gall pawb eu hadnabod a'u henwi ac mae hyn wedi gwneud eu pris caffael yn uchel iawn ers sawl degawd bellach. Cânt eu cynysgaeddu â ffyddlondeb a deallusrwydd, ac mae'r ffactorau hyn yn eu gwneud yn gymdeithion a chŵn gwarchod bendigedig.

Yn ogystal, gellir eu hyfforddi'n hawdd. Fe'u defnyddir yn aml mewn gweithrediadau achub a heddlu, gan fod ganddynt ymdeimlad da iawn o arogl a greddf. Gyda'r holl rinweddau hyn, gall ddigwydd bod ei bris ychydig yn uchel o'i gymharu â chŵn tebyg eraill, ond mae'r gost a'r budd yn syfrdanol.

Mae hefyd angen cynllunio'r gwerthoedd cynnal a chadw a gofal ar gyfer y ci i gael ansawdd bywyd da. Yn y modd hwn, rydym yn mynd i ddadansoddi'r holl gostau sy'n ymwneud â bugeiliaid Almaenig, o'u prynu, cynnal a chadw, gofal, milfeddygon a chyfwisgoedd cyffredinol.

Pris ci bach Bugail Almaeneg

Mae llawer o bobl yn mewn amheuaeth pa un yw'r gwir werth a godir gan gwn bugeiliaid yr Almaen. Gadewch i ni ddeall isod beth yw'r rhesymau a all ddylanwadu ar y pris hwn, beth yw costau cŵn bach ac a yw'n bosibl mabwysiadu'r anifail anwes hwn.

Pris Bugail Du Almaeneg

Y bugail Mae Du Almaeneg yn adnabyddus nid yn unig mewn llawer o deuluoedd ond mae hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gan weithrediadau gorfodi'r gyfraith a diogelwch.gwasanaeth achub. Gallant gostio rhwng $1000 a reais ar gyfartaledd i $4000 o reais. Mae'r ardal yr ydych ynddi yn aml yn dylanwadu ar eich pris, yn ogystal â tharddiad y bridiwr a'r pedigri. Yn ogystal, maent yn gŵn gweithgar a smart iawn, ac maent yn gwneud cyfiawnder â'u pris.

Pris Bugail Gwyn yr Almaen

Mae cŵn bach White German Shepherd yn osgeiddig iawn, ac yn hoffi eu own Fel mae'r enw'n awgrymu, mae ganddyn nhw gôt wen neu hufen unffurf dros eu cyrff. Mae ei bris yn amrywio o $1000 reais i $2500 reais.

Mae'n dod i ben i fod yn un o'r bugeiliaid rhataf, gan nad oes ganddo'r manylion lliw sydd gan y lleill ac mae'r corff mor gyhyrog â'r lleill. Fodd bynnag, mae'n gi ystwyth iawn, yn cael ei ddefnyddio mewn gweithrediadau a gwarchod, fel pob un arall.

Pris clogyn du German Shepherd

Yn sicr dyma fugail mwyaf adnabyddus yr Almaen am I gyd. Mae ei bris caffael yn y cyfartaledd arfaethedig ar gyfer y brid, rhwng $ 1500 reais a $ 4000 reais.

Mae'r benywod fel arfer yn costio ychydig yn fwy, oherwydd eu gallu i gynhyrchu cŵn bach ac fe'u defnyddir yn aml mewn cenelau arbenigol. Mae'n werth cofio ei bod yn bwysig rhoi peth amser i'r fenyw wella rhwng un beichiogrwydd a'r llall, ond yn y bôn maen nhw'n costio $500 reais yn fwy ar gyfartaledd na'r gwryw.

Pris Panda Bugail yr Almaen 6> Ffynhonnell: //us.pinterest.com

Mae hyn yn beth prin ymhlith Bugeiliaid yr Almaen. dy gotmae'n eithaf trawiadol o gwmpas y llygaid, gyda smotiau duon (sy'n atgoffa rhywun o panda) o amgylch y llygaid a ffwr ysgafn ar y talcen a'r trwyn.

Yn y bôn mae ei bris ychydig yn uwch oherwydd ei nodwedd gorfforol a ddangosir ganddo llawer o harddwch a gras, yn costio tua $3000 reais i $4500 reais. Yn gyffredinol, mae ganddo'r un rhinweddau ac ymddygiad â Bugeiliaid Almaenig eraill.

Ble i brynu ci bach Bugail Almaeneg?

Mae’r bugail Almaenig i’w ganfod yn aml mewn cenelau sy’n arbenigo mewn bridiau mawr, gyda ffocws ar gŵn gwarchod. Yno, gan eu bod yn gŵn bach, maent yn derbyn hyfforddiant a ffordd o fyw sy'n addas ar eu cyfer, bwyd cytbwys a thriniaeth arbennig.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y cŵn hyn yn cael eu hystyried yn rhai o safon uchel, ac mae'r bridwyr yn buddsoddi llawer o ymroddiad. i gadw eu llinach, gwreiddiol a'i rinweddau cyffredinol. Anaml y gallwch ddod o hyd i'r cŵn hyn mewn siopau anifeiliaid anwes, a gallwch hefyd gadw llygad ar bobl sy'n berchen ar y ci a gweld os nad ydynt yn cymryd unrhyw epil.

Beth all ddylanwadu ar bris bugail o'r Almaen?

Y prif ffactorau sy'n dylanwadu ar y pris hwn yw'r bridiwr arbenigol neu'r cenel. Oherwydd y gofal sydd ganddynt, maent yn codi mwy am y cŵn bach oherwydd eu pedigri a gofal cyfleus. Yn gysylltiedig â hyn, ffactor arall yw maint y dorlan.

Gweld hefyd: Ffrwythau y gall cŵn eu bwyta: mangos, bananas, afalau a mwy

Pan mae gan fridwyr nifer fach ofel arfer codir mwy yr un ar gŵn bach i dalu costau cyffredinol y lleoliad. Yn ogystal, mae tarddiad y gwerthwr hefyd yn dylanwadu a gall y fwrdeistref a fewnosodir hefyd addasu'r pris terfynol.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Mae'r bugail Almaenig yn frid sy'n cael ei werthfawrogi a'i ystyried yn fawr ym Mrasil. Mae hyn yn adlewyrchu ei fod yn cael ei ddefnyddio nid yn unig ar gyfer ei harddwch neu gwmni, ond yn bennaf ar gyfer ei holl rinweddau ac ystwythder i warchod y tŷ, amddiffyn y teulu, dadansoddi peryglon a chynnig llawer o gariad.

Felly, mae'n dda Mae'n anodd ichi ddod o hyd i'r brîd hwn i'w fabwysiadu, oherwydd mae hyd yn oed teuluoedd sy'n cymryd cŵn bach neu bobl na allant gadw'r anifail mwyach, yn ei werthu oherwydd bod llawer o bobl â diddordeb mewn caffael y ci bach. Eto i gyd, cadwch lygad ar ffeiriau mabwysiadu, os yw yno bydd yn cael ei fabwysiadu'n gyflym iawn.

Costau Byw i Fugail Almaenig

Pan fyddwn yn berchen ar Fugail Almaenig, mae'n yn angenrheidiol cynllun nid yn unig y gwerthoedd eich pryniant, ond yr holl brisiau yn ymwneud â'ch trefn, bwyd, teganau, ategolion a chostau byw. Gadewch i ni fanylu isod!

Gweld hefyd: Cat "tylino bara" gyda'i bawennau: deall y rheswm dros yr arferiad hwn!

Pris porthiant

Bugail o'r Almaen yn bwydo gyda phorthiant o safon uchel (premiwm). Mae brandiau a enwir ar y farchnad yn codi tua $120 o reais i $260 reais am becynnau 12 kg. Gan fod y brîd hwn yn bwyta cyfartaledd o 400 g i 600 gbob dydd (wedi'i rannu'n 2 neu 3 phryd), byddai'r pecyn economaidd yn para 1 mis ar gyfartaledd.

Mae yna ddognau o 15 kg, sy'n costio $ 130 reais i $ 300 reais ar gyfartaledd. Gall opsiynau eraill, megis llysieuol neu ddognau arbennig (llai mewn braster neu uchel mewn protein) gyrraedd hyd at $200 reais (pecynnau 12 kg).

Pris coler a phowlenni

Y mwyaf cyffredin coleri tagu metel yw coleri a ddefnyddir ar German Shepherds. Ar gyfartaledd, gallant gostio tua $20 reais. Mae coleri manylach, wedi'u gwneud o ffabrig, gyda tlws crog a disgleirio, yn costio $50 ar gyfartaledd i reais a gall coleri gyda harnais gostio hyd at $60 o reais, tua $40 reais (cit gyda photiau bwyd a dŵr). Gall y bowlenni mwyaf gwrthiannol, gyda deunyddiau gwydn neu fanylion a dyluniadau lliwgar, gostio hyd at $60 i brynu cit.

Pris Teganau

Yn gymaint â bod bugeiliaid yr Almaen yn cael eu defnyddio'n helaeth fel cŵn gwarchod, nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n hoffi chwarae. I'r gwrthwyneb yn llwyr. Buddsoddwch mewn peli neu wrthrychau cyffredin iddo redeg ar eu hôl a dod â nhw'n ôl, a gostiodd $15 reais ar gyfartaledd.

Mae croeso hefyd i glogiau rhyfel, ac mae ganddyn nhw brisiau tua $20 reais. Mae Frisbee hefyd yn opsiwn gwych i chwarae mewn gerddi neu barciau mawr, gallant gostio ar gyfartaledd$ 40 reais.

Pris cenel a gwely

Os yw'ch bugail o'r Almaen yn cysgu yn yr awyr agored, buddsoddwch mewn cenelau pren, gan fod ganddynt orchudd a'u hamddiffyn rhag tywydd gwael, megis glaw a gwyntoedd cryfion . Gall y rhai sydd â matres fewnol a manylion gostio $160 o reais ar gyfartaledd.

Mae'r gwelyau, arddull y fatres, yn costio tua $100 reais, gan fod angen iddynt fod yn fawr (o leiaf 1.20 m i'r ci gysgu'n gyfforddus ). Gall y rhai sydd â gobennydd a manylion eraill gostio hyd at $220 reais.

Pris brechlynnau

Y brechlynnau mwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn cŵn bach yw'r V8 neu V10, sy'n amddiffyn rhag y prif frechlynnau. afiechydon fel hepatitis, parvovirus a heintiau eraill. Maent yn costio tua $90 reis. Mae'r brechlyn gwrth-gynddaredd hefyd yn hanfodol, gan gostio $50 o reais.

Gall brechlynnau eraill a ddefnyddir ar gyfer clefydau heintus neu distemper hefyd gostio o $90 reais i $100 reais. Rhowch sylw bob amser i'r dyddiad cau ar gyfer ailymgeisio brechlynnau a chadwch at y dyddiad hwn fel ei fod yn effeithiol.

Cynhyrchion hylendid a glanhau

Y prif gynnyrch a ddefnyddir ar German Shepherds yw siampŵ a chyflyrydd. Defnyddiwch gynhyrchion sy'n benodol i fath cot eich ci bob amser. Gall y cit gostio $30 reais ar gyfartaledd (ond mae'r cyflyrydd yn ddewisol).

Mae brwsys sgraper yn costio tua $30 reais ac mae'n bwysig eu cael gartref, fel y bugailMae ganddo ffwr ychydig yn hir, sy'n gofyn am frwsio dyddiol/wythnosol. Mae clipwyr ewinedd gilotîn a phecyn brws dannedd a phast (cit buccal) yn costio $20 reais a $290 reais, yn y drefn honno.

Cost ymweliadau â'r milfeddyg

Mae ymweliadau â'r milfeddyg o'r pwys mwyaf i iechyd eich bugail o'r Almaen. Felly, mae ymgynghoriadau tua $200 reais.

Gall arholiadau ychwanegol, os cânt eu hargymell, gostio rhwng $300 a $400 reais ar gyfartaledd yn dibynnu ar yr hyn y gofynnir amdano, boed yn uwchsain, pelydr-X clun neu gorff, gwaed prawf, ymhlith eraill.

Mae'r bugail Almaenig angen costau uchel, ond mae'n werth chweil!

Fel y gwelwch, mae bugail yr Almaen yn gi o safon uchel ac nid yw ei bris prynu yn isel. Mae hyn yn digwydd oherwydd ei holl rinweddau, yn amrywio o ddeallusrwydd, hyfforddiant, amddiffyniad a greddfau miniog iawn yr anifail.

Yn ogystal, mae angen cadw buddsoddiadau ar gyfer gofal hirdymor. Gall eich bwyd, hylendid, hyfforddiant, cynnal a chadw roi cost fisol ychydig yn uchel. Mae hefyd yn ddiddorol gadael cronfa wrth gefn i filfeddygon a gweithredu'n ataliol yn ei iechyd.

Mae'n ddrwg-enwog felly bod gan y brîd hwn gostau misol uchel pan fyddwch chi'n cynnig ansawdd bywyd da. Fodd bynnag, mae eich cwmnïaeth, eich gwyliadwriaeth a'ch amddiffyniad yn cynnig budd anfesuradwy!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.