Cat Persian: gweler personoliaeth, gofal, pris a mwy

Cat Persian: gweler personoliaeth, gofal, pris a mwy
Wesley Wilkerson

Mae cath enwog Persia yn annwyl!

Yn swynol ac yn giwt diferol, mae cath Persia yn un o hoff fridiau teuluoedd dynol. Mae'n anifail sydd â tharddiad hynafol ac sydd wedi lledaenu o gwmpas y byd trwy gyfnewidiad rhwng Americanwyr a Phrydeinwyr. Heddiw mae'n frîd cyffredin a drud iawn, i'r rhai sydd am brynu ci bach.

Darganfyddwch yma faint mae ci bach yn ei gostio a faint mae'n ei gostio i gadw anifail fel cath Persia. Mae'n frîd sy'n gofyn am lawer o ofal ac mae ganddo lawer o nodweddion arbennig, os ydym yn ei gymharu â bridiau eraill. Darllenwch fwy o fanylion am y rhain a gwybodaeth arall y byddwch yn eu gweld trwy gydol yr erthygl hon. Darllen hapus!

Gweld hefyd: Pinscher Almaeneg: nodweddion, gofal, pris a mwy!

Nodweddion cath Persia

Darganfyddwch o ble y daeth a beth yw hanes cath Persia. Gwybod maint a phwysau'r anifail hardd hwn, yn ogystal â gwybod mwy o fanylion am ei ddisgwyliad oes a llawer mwy o wybodaeth am y blewog dan sylw.

Tarddiad a hanes

Nid yw'n hysbys yn Mae tarddiad y gath Persiaidd yn sicr, er ei fod wedi bodoli ers canrifoedd lawer. Yn ôl arbenigwyr, tarddodd y brîd yn yr Ymerodraeth Persiaidd hynafol, yr hyn rydyn ni nawr yn ei alw'n Iran. Ganwyd y Persiad o'r groes rhwng bridiau'r gath wyllt Ewropeaidd a Chath y Pallas, o ranbarth Môr Caspia a Chanolbarth Asia.

Maint a phwysau

Oherwydd ei hymddangosiad, mae'r gath Persiaidd yn ymddangos yn gath fawr, ond mae hyn oherwydd ei ffwryn enwedig o amgylch y llygaid.

Y gath Bersaidd yn y ffilmiau

Mae llawer o'r cymeriadau yn y ffilmiau sef y gath Persiaidd ei hun neu oedd yn seiliedig arnynt. Roedd y cymeriad llyfr comig, cartŵn a ffilm Garfield yn seiliedig ar gath Persiaidd. Beth wnaeth y brîd hyd yn oed yn fwy poblogaidd.

Mae Snowball, o'r ffilm Stuart Little, Sassy, ​​o An Unexpected Journey, a'r gath wen gan y dihiryn o Moscow Contra 007, yn enghreifftiau o gathod Persiaidd yn y sinema . Yn ogystal â bod yn swynol, maent yn ddeallus iawn ac yn hawdd i'w hyfforddi.

Yn debyg i'r Angora Twrcaidd

Maen nhw'n ddau frid gyda gwallt hir, ond gyda'u gwahaniaethau. Yr hawsaf i sylwi arno yw trwyn y Persiaid, sy'n llawer mwy gwastad na'r Angora's. Mae pen y Persiad hefyd yn fwy crwn a'r clustiau'n llai pigfain.

Gwahaniaeth arall yw maint. Mae cathod Persia yn fwy cadarn, yn fwy ac yn drymach na chathod Angora. Yr hyn sy'n tynnu sylw fwyaf at eu hymddangosiad yw eu cot hir. Ond er eu bod yn debyg, mae yna wahaniaethau, gan fod ffwr y Persiaid yn hirach ac yn fwy blewog, yn gofyn am fwy o ofal na'r Angora's, sy'n llyfnach ac yn glynu wrth y corff.

Gallwch weld mai un o brif nodweddion y gath Bersaidd yw ei chwyn fflat, byr a’i chôt hir, blewog. Mae'r ffwr meddal a thrwchus yn gwneud yr anifail hwn yn fwy annwyl a chain.Ond ar gyfer hyn mae angen i chi fod yn ofalus iawn, fel nad yw'r ffwr yn cyrlio ac yn dod yn anodd ei lanhau. Yn ogystal, maen nhw'n felines sy'n gallu cael cotiau o wahanol liwiau a naws.

Yma gallwch weld y gofal sydd ei angen ar y Persiaid, oherwydd ei nodweddion arbennig. Mae gofalu am eu hylendid, megis glanhau eu llygaid, ffwr a bwyd, yn ogystal â thorri eu hewinedd a glanhau eu dannedd, yn bwyntiau pwysig i'w dilyn. Mae'n anifail tawel a digyffro, ond mae ei argaeledd i chwarae wedi'i gyfyngu i'w amser ei hun.

Felly, pan ddaw amser i chwarae, gwnewch y gorau ohono. Mae cath Persia yn ddeallus iawn a gall fod yn llawer o hwyl fel cydymaith. Os byddwch yn dewis ei gaffael, byddwch yn gwybod y byddwch yn ennill ffrind feline rhagorol ac ni fyddwch yn difaru.

hir a blewog, sy'n gwneud i ni ein twyllo ein hunain. Mae'r brîd yn cael ei ystyried yn ganolig yn mesur rhwng 20 a 25 cm o hyd heb y gynffon.

Mae ei bwysau hyd yn oed yn fwy cyfareddol oherwydd unwaith eto mae'r ffwr yn gwneud iddo ymddangos yn drwm. Ond mewn gwirionedd, mae ei bwysau yn amrywio rhwng 3 a 6 kg. Mae'r niferoedd rydym wedi'u gweld yma yn cyfeirio at faint a phwysau cath llawndwf, normal ac iach, gall rhai fod yn ordew ac yn pwyso ychydig yn fwy.

Côt y brid

Cath Persia mae ganddo gôt hir a rhydd, gan fod yn eithaf mynegiannol ei olwg. Mae'r ffwr yn hirach ar y gwddf a'r gynffon. Yn sicr, y gôt lawn yw un o'i nodweddion mwyaf, sy'n cynnwys gwahanol fathau o liwio. Lliwiau mwyaf cyffredin y gath Bersaidd yw arian gydag aur, piebald, graddiant ac amryliw, sy'n cael eu dosbarthu fel lliwiau solet.

Yn ogystal â'r amrywiaeth hwn o liwiau yn y gôt, yr amrywiad Himalayan o'r gath Persiaidd sydd â lliwiau pennaf y brîd siamese. Mae ei ffwr hir a rhydd yn rhoi'r ciwtrwydd angenrheidiol iddo orchfygu unrhyw fod dynol sy'n hoffi'r cathod hyn.

Disgwyliad Oes

Mae'r brîd yn dawel ac yn dawel iawn. Mae'r gath Persiaidd, sy'n dof wrth natur, yn hoffi aros yn dawel gartref, sy'n helpu i gynyddu ei disgwyliad oes. Gall unigolion o'r brîd hwn fyw hyd at 14 mlynedd, cyn belled nad oes ganddynt unrhyw fath o broblem arennau.

Yn anffodus, mae gan y Persiad ragdueddiad mawr iproblemau arennau, rhywbeth sy'n nodweddiadol o'r brîd. Am y rheswm hwn, rhaid bod yn ofalus fel y gall fod gyda chi am flynyddoedd lawer.

Mae maeth hefyd yn bwysig iawn i'ch iechyd, gan fod diet digonol yn cynyddu eich disgwyliad oes. Mae yna borthiant penodol ar gyfer y math hwn o frid y byddwn yn ei weld yn nes ymlaen.

Personoliaeth y gath Bersaidd

Darganfyddwch yma y gwahanol wybodaeth am ei hymddygiad. Gwybod a yw'n chwareus neu'n flêr. Edrychwch ar eu parodrwydd i ryngweithio ag anifeiliaid eraill, yn ogystal â chyd-dynnu'n dda â dieithriaid.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Na, cathod dof a digynnwrf iawn ydyn nhw. Yn wahanol i fridiau eraill, mae'r gath Persiaidd yn hoffi aros ar y llawr, gan osgoi cael ei dal neu neidio rhwng un darn o ddodrefn ac un arall. Er eu bod yn anfoesgar, nid ydynt yn hoffi llawer o gyswllt ac nid ydynt bob amser yn fodlon derbyn anwyldeb.

Pan fyddant yn newid eu hamgylchedd, maent yn addasu'n hawdd i'w cartref newydd, nid yw'n syndod i bobl, llawer llai o le y byddant yn byw ynddo. byw. Gyda golwg ar blant, mae'r Persiad yn gydymaith da cyn belled â bod yr amser yn iawn pan fydd yn yr hwyliau i chwarae. Fel arall, mae'n well ei adael yn ei gornel ei hun.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Fel y gwelsom yn gynharach, mae cath Persia yn dawel ac yn dawel, sy'n arwain at gydfodolaeth cytûn o fewn y teulu dynol ac anifeiliaid eraill. Sut ddim yn dibynnullawer o sylw bodau dynol drwy'r amser, nid yw cathod o'r brîd hwn yn genfigennus, sy'n gwella cydfodolaeth ag anifeiliaid eraill yn fawr.

Oherwydd eu bod yn dawel iawn, nid yw'r brîd hwn yn cael ei argymell ar gyfer teuluoedd sy'n hoffi byw ynddo y cynnwrf. Ar gyfer teuluoedd o'r fath, bydd y gath Persiaidd yn ymddangos yn dawel iawn. Maen nhw'n hoffi chwarae a chael sylw, ond mae'r cyfan yn eu hamser.

Ydych chi'n dod ymlaen fel arfer gyda dieithriaid?

Ie, canlyniad ei ffordd dawel a digyffro o fod. Mae eich personoliaeth yn plesio'r rhan fwyaf o'r cartrefi lle rydych chi'n byw. Mae hefyd yn addasu'n dda iawn, cyn belled â'i fod yn amgylchedd sy'n addas ar gyfer cathod.

Anifail o gydfodolaeth dda ym mhob ystyr yw'r Persian, maen nhw'n hoffi chwarae a derbyn hoffter, gydag oedolion a phlant. Fodd bynnag, nid yw cathod o'r brîd hwn fel arfer yn chwarae ac yn rhyngweithio drwy'r amser. Os wyt ti'n parchu ei foment, bydd y berthynas rhyngot ti a'r gath yn fawr, hyd yn oed os wyt ti'n ddieithr iddo.

Pris a chostau cath Persia

bwriadu prynu cath fach Persian, paratoi eich poced. Gweler isod faint mae ci bach o'r brîd hwn yn ei gostio, yn ogystal â gwirio cost bwyd, teganau, brechlynnau a llawer mwy.

Pris cath Persia

Oherwydd ei ymddangosiad, mae'r Perseg yw'r ffefryn o enwogion a breindal. Gan ei bod yn gath sydd wedi bod mewn bri erioed, gall ci bach o'r brîd hwn fod yn ddrud. OMae rhyw, lliw, maint a phatrwm cotiau yn dylanwadu ar bris cath fach o Bersiaidd, yn ogystal â theitlau a dderbynnir gan y rhieni.

Ar gyfartaledd, mae cath fach o Bersaidd yn costio tua $3,500.00, pris cymharol uchel am gath fach . Mae cael un bach o'r brîd hwn hyd yn oed yn arwydd o statws o fewn cylch cyfeillgarwch y tiwtor.

Ble i brynu cath Bersaidd?

Pryd bynnag y byddwch chi'n prynu anifail, gwnewch yn siŵr bod y bridwyr wedi'u hyfforddi. Dysgwch am linach yr anifail, ble a sut y cawsant eu magu. Bydd dod i adnabod y bridiwr a’r bridiwr yn dod â thawelwch meddwl a sicrwydd wrth brynu.

Dod o hyd i wybodaeth am y cathod trwy Gymdeithas Bridwyr y brîd neu, os na allwch wneud ymchwil o’r fath, dewch o hyd i siop anifeiliaid anwes a fydd yn ei drosglwyddo i chi'n ddiogel, yn ogystal â bod yn gyfrifol am darddiad yr anifail.

Costau bwyd

Mae porthiant rhataf y brîd hwn yn costio tua $150.00, sef y pecyn 20 kg. Mae gan y porthiant hwn ganran isel o brotein anifeiliaid ac mae ganddo werth maethol isel iawn, o'i gymharu â phorthiant drutach.

Y ddelfryd ar gyfer y brîd yw'r porthiant premiwm sy'n addas ar eu cyfer, gan fod eu hansawdd yn well. yn ogystal â chynnwys mwy o gyfoeth o brotein anifeiliaid a llysiau yn ei gyfansoddiad.

Mae pecyn 1 kg o'r math hwn o borthiant yn costio $25.00 ar gyfartaledd. Cofiwch fod y gath Persiaidd yn dueddol oproblemau arennau. Cymerwch ofal da o'i ddeiet, oherwydd rhag ofn bod ganddo'r broblem hon, gall dogn ar gyfer ei driniaeth gostio mwy na $80.00, y pecyn 1.5 kg.

Milfeddygol a brechlynnau

Y brechlynnau angenrheidiol ar gyfer iechyd da cath Persia yw'r pedwarplyg, y pumed a'r brechlyn sy'n ymladd lewcemia feline. Rhoddir y cyfan cyn 60 diwrnod o fywyd y gath fach. Mae'r brechlyn pedwarplyg yn costio tua $100.00 y dos ac mae'r brechlyn pumawd yn costio tua $120.00.

Brechlyn arall y mae'n rhaid ei roi ar y gath fach yw'r brechlyn gwrth-gynddaredd, sy'n costio tua $60,00 y dos. Gall ymweliad milfeddygol gostio rhwng $80.00 a $150.00 yr ymweliad. Bydd yn dibynnu a ydych am fynd ag ef at y milfeddyg neu ofyn iddo ymweld â chi gartref. Rhaid adnewyddu'r dosau hyn bob blwyddyn.

Teganau, tai ac ategolion

Mae cath Persia yn hoffi byw mwy yn ei chornel dawel a heddychlon. Maent yn hoffi chwarae ac mae angen ymarfer corff da arnynt. Ar gyfer eich gorffwys, gall bwthyn gostio o $70.00 i $220.00, yn dibynnu ar y moethusrwydd sydd ei angen. Yn union oherwydd eu bod yn dawel iawn, pan fyddant yn fodlon chwarae, dylai'r tiwtor annog cymaint o weithgarwch corfforol â phosibl, gan fuddsoddi mewn ategolion a theganau.

Y rhai sy'n cael eu ffafrio fwyaf gan gathod yw pyst crafu, sy'n costio cyfartaledd o $50.00, y mwyaf poblogaidd. Gall teganau eraill hefyd wneud eich cath yn hapus, fel peli gydaratl, sydd â phris cyfartalog o $5.00 yr uned. Mae yna hefyd ffon hudlath, fel arfer gydag ychydig o bysgodyn a chribell ar y diwedd, a gostiodd $20.00 ar gyfartaledd.

Gofalu am gathod Persia

Mae anifeiliaid y brîd hwn yn dibynnu ar llawer o ofal , o blentyndod i fod yn oedolyn. Darganfyddwch beth sy'n gwneud cathod Persiaidd yn wahanol i fridiau eraill, fel tyfiant ewinedd, hylendid cotiau, gofal am lanhau o amgylch eu llygaid a llawer mwy.

Gweld hefyd: Llyslau: mathau, nodweddion a sut i gael gwared arnynt!

Gofal cathod

Mae angen llawer o ofal ar gathod Persaidd, nid yn unig fel cathod bach, ond ar hyd eu hoes. Mae angen glanhau'r brîd yn dda o amgylch y llygaid a'r ffroenau. Dylid torri'r ffwr mewn tymhorau cynhesach i oeri a pheidio â bod yn agored i heintiau ffwngaidd a bacteriol.

Yn ystod 60 diwrnod cyntaf bywyd, mae angen i chi fynd ag ef at y milfeddyg, i gymhwyso'r holl frechlynnau angenrheidiol . Rhaid i'r bwyd fod o ansawdd da, yn enwedig ar gyfer y cŵn bach, fel nad ydynt yn datblygu unrhyw broblemau gyda'r arennau.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Rhaid i gath Persia gael ei bwydo â dognau penodol o ansawdd, o gathod bach. Dylai'r swm i'w roi fod rhwng 40 a 60 g y dydd, gan amrywio yn ôl oedran yr anifail. Mae diet cathod o'r brîd hwn yn cael ei lunio'n benodol ar gyfer eu hanghenion.

Mae hyd yn oed fformat y bwyd yn bwysig ar gyfer eu diet, feloherwydd ei nodweddion, gall dogn arferol wneud cnoi a llyncu yn anodd. Byddwch yn ofalus gyda'r byrbrydau, gall y bwyd hwn arwain y gath Persiaidd i ordewdra yn hawdd.

A oes angen llawer o weithgaredd corfforol ar y brîd hwn?

Maen nhw'n gathod deallus a doeth iawn. Mae gan y Persian ei amser ei hun, felly pan fydd yn barod i chwarae ac ymarfer corff, manteisiwch ar y cyfle i ddysgu gweithgareddau sylfaenol o ddydd i ddydd iddo. Defnyddiwch deganau addysgol a deunyddiau eraill a all eu helpu yn eu gweithgareddau, o oedran cynnar, fel defnyddio'r blwch tywod, er enghraifft.

Mae angen gweithgaredd corfforol, fel bod iechyd eich cathod y gorau posibl. Mae cath eisteddog iawn yn dueddol o fod yn ordew ac yn sâl.

Gofal gwallt

Mae cot cath Persia yn hir ac yn tueddu i gyrlio mewn smotiau, yn enwedig ar y rhannau isaf, yn ogystal ag ar y gwddf a'r gwddf. o amgylch y glust. Byddwch yn ofalus iawn gydag ef, fel ei fod wedi'i lanweithio a'i hydradu'n dda. Perfformiwch frwsio dyddiol, gan ddefnyddio brwshys meddal a menig i dynnu'r gwallt a'i ddatgysylltu.

Os byddwch yn gadael i'r gwallt gyrlio gormod, bydd angen ei dorri fel y gellir gwneud hylendid. Ond, yn y tymor poeth, hyd yn oed os yw cot eich cath yn neis ac yn feddal, fe'ch cynghorir i leihau hyd y gôt i'w helpu i oeri.

Gofalwch am yr hoelion a'r hoelion.dannedd cath

Mae gofalu am hoelion cath Persia yn bwysig iawn, gan fod siâp eu hewinedd yn wahanol i gath arferol. Maent yn tyfu mewn siâp mwy crwm, gan frifo pawennau'r anifail ei hun os ydynt yn tyfu y tu hwnt i'r cyfrif. Cofiwch docio'r hoelion bob amser, er mwyn osgoi unrhyw niwed i iechyd a lles y gath.

Oherwydd ei thrwyn fflat, mae deintiad cath Persia yn arbennig iawn ac yn wahanol i fridiau eraill. Oherwydd siâp y bwa deintyddol, mae'r Persiaidd yn tueddu i gronni tartar ar ei ddannedd, yn fwy nag arfer. Gwiriwch yn aml a glanhewch os oes angen.

Chwilfrydedd am y gath Persiaidd

Dyma rai chwilfrydedd am gath Persia, megis tarddiad siâp ei thrwyn, a'r ar - ymddangosiad sgrin. Darganfyddwch y gwirioneddau rhwng tebygrwydd y Persiaid i gath Angora, yn ogystal â manylion am ei bersonoliaeth.

Nid oedd ei wyneb bob amser yn wastad

Heddiw, nodwedd fwyaf trawiadol cath Bersaidd yw ei trwyn yn fyr ac yn wastad, ond nid oedd hyn bob amser yn wir. Yn y 1950au, oherwydd anomaledd genetig, dechreuodd cathod bach o'r brîd hwn gael eu geni gyda muzzle yn y siâp hwn.

Gadawodd y bridwyr i'r anomaledd hwn fodoli, ond yn anffodus, mae'r trwyn fflat yn gwneud i'r gath Bersaidd anadlu problemau, yn ogystal â chael anhawster bwydo a glanhau ei hun,
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.