Cat "tylino bara" gyda'i bawennau: deall y rheswm dros yr arferiad hwn!

Cat "tylino bara" gyda'i bawennau: deall y rheswm dros yr arferiad hwn!
Wesley Wilkerson

Wedi'r cyfan, beth yw cath yn tylino bara?

Anifeiliaid cynnil yw cathod ag ymddygiad greddfol. Os oes gennych chi gath fach anwes, rydych chi'n sicr wedi ei weld yn dewis lleoliad, yn ymestyn ac yn crebachu ei bawennau, fel pe bai'n fflwffio'r ardal. Daeth y symudiadau, sy'n debyg i dylino, yn cael eu galw'n boblogaidd fel "tylino byn".

O'r gwahanol arferion feline, efallai mai "tylino bynsen" yw'r mwyaf doniol a mwyaf chwilfrydig oll. Credir eu bod yn gwneud hyn yn gwbl anymwybodol, fodd bynnag, mae arbenigwyr yn diffinio rhai rhesymau pam fod y craze hwn yn bodoli.

Yn yr erthygl hon, rydym yn mynd i siarad am yr holl resymau sy'n gwneud cathod yn "dylino byns", yn ogystal i arferion ciwt ac anarferol eraill a ddefnyddir gan eich anifail anwes.

Pam mae cathod yn tylino bara?

Mae gan bob cath greadigaeth wahanol, fodd bynnag, boed yn gath stryd neu'n dŷ cath, mae gan bob un ohonynt rywbeth yn gyffredin: "tylino bynsen" Ond wedi'r cyfan, pam maen nhw'n gwneud hynny? Darganfyddwch isod!

Mae'n teimlo'n gyfforddus

Cathod yn unig" tylino a bun" pan fyddant yn dawel ac yn hapus. Maent yn dysgu'r arfer hwn pan fyddant yn dal yn ifanc, pan fyddant yn mynd i sugno. Mae'r symudiad hwn o ymestyn a chrebachu'r pawennau yn ysgogi cynhyrchu llaeth, felly mae eisoes yn bosibl gweld y cathod bach yn "tylino bara" gan eu bod yn fabanod.

Felly, daeth y dechneg dylino hon yn agyfystyr â thawelwch i gathod, atgofion o amser dymunol a diogel a gawsant gyda'u mam. Dyna pam mae arbenigwyr feline yn dweud pan maen nhw'n hapusach ac yn fwy cyfforddus, maen nhw'n dechrau tylino.

Amser gwely

Rheswm arall pam mae cathod wrth eu bodd yn "tylino bara" cymaint yw gwneud y man lle maent yn mynd i gysgu yn fwy cyfforddus ac, yn ôl arbenigwyr, mae'r arferiad hwn yn etifeddiaeth i'w hynafiaid gwyllt.

Roedd cathod gwyllt yn arfer gwneud gwely gyda dail a changhennau. Fodd bynnag, gan nad oedd yr swbstradau hyn yn gysurus o gwbl, yn wahanol i soffa neu lin y perchennog, maluriasant y gwely hwn o ddail amser gwely, i'w wneud yn fwy clyd.

Trosglwyddwyd yr arferiad hwn o genhedlaeth i genhedlaeth. cenhedlaeth a hyd yn oed ar ôl eu dofi, nid oedd cathod yn anghofio'r ffordd orau o baratoi'r lle y dewisant gymryd nap.

Marcio tiriogaeth

Mae cathod yn anifeiliaid tiriogaethol dros ben, yn enwedig gwrywod heb eu hysbaddu. Maent yn lledaenu eu harogl eu hunain yn y gofodau lle maent yn byw i nodi eu presenoldeb a'u hawdurdod. Felly, pan y maent yn malu lle neu wrthddrych, golyga eu bod yn ei ystyried yn eiddo iddynt.

Trwy y weithred hon y mae yn gadael olion arogleuol, yn anrhaethol i chwi, ond nid i gathod ereill. Hynny yw, os yw eich gath fach yn "tylino bara" arnoch chi, mae'n golygu bod eichanifail anwes yn eich ystyried yn bwysig iawn iddo, aelod o'r teulu.

Chwarennau'n actifadu

Mae gan gathod chwarennau chwys yn padiau eu pawennau. Trwyddynt hwy y maent yn chwysu ac yn gadael eu harogl wrth gerdded. Mae'r hanfod hwn yn nodi ei diriogaeth ac yn gadael i eraill wybod ei fod yno, bod gan y lle hwnnw berchennog.

Gweld hefyd: Paradwys Bysgod: gwybod popeth am y rhywogaeth addurniadol hon

Felly, mae'r weithred o "dylino bara" yn achosi i rai o'r chwarennau hyn gael eu hactifadu i secretu aroglau i mewn. y rhanbarth ac felly diffinio'r lle. Os yw'n tylino lle, mae fel pe bai'n dweud "mae'r gofod hwn yn eiddo i mi".

Cof o amser ci bach

Fel cathod bach, mae cathod bach yn gwneud y symudiad hwn o amgylch tethi eu mam . Mae llawer yn cario'r arferiad hwn i fyd oedolion, gan ei fod yn rhoi ymdeimlad o gysur a diogelwch. Mae rhai felines sy'n oedolion hyd yn oed yn ceisio "sugno" ar flancedi, gobenyddion neu leoedd eraill.

Maent yn teimlo mor hapus a chyfforddus eu bod yn cymryd yr arferiad plentyndod hwn am oes. Felly, wyddoch chi, cymerodd eich cath fach yr amser i orwedd ar eich glin a dechrau “tylino bara”? Gallwch fod yn sicr ei fod yn hapus iawn yn cofio pan oedd yn gi bach!

O ble mae'r arferiad hwn o dylino bara yn dod?

Rydym eisoes yn gwybod sawl rheswm sy'n arwain eich anifail anwes i "dylino bara", naill ai ar wrthrychau neu ar y perchennog. Nawr gadewch i ni ddarganfod o ble mae'r un hon yn dodarfer ac a ddylech ei ganiatáu ai peidio.

Tarddiad yr arferiad hwn

Os ydych chi'n byw neu wedi byw gyda chath, dylech chi wybod yn sicr bod gan y felines hyn ymddygiad arbennig iawn. Ymddangosodd y weithred o dylino'n gyntaf mewn felines gwyllt yn gwbl anymwybodol.

Fel cathod bach, mae cathod bach yn gwthio'n rhythmig gyda'u pawennau blaen i ysgogi rhyddhau llaeth. Mewn bywyd oedolyn, yn ogystal â'r rhesymau a grybwyllwyd uchod, mae cathod benywaidd yn tylino i roi gwybod i wrywod eu bod yn barod i baru. Yn ddiddorol, mae'r arfer hynafol hwn yn bresennol o'r llew yn y safana i'r gath fach yn gorwedd ar y soffa.

A yw'r arferiad hwn yn gadarnhaol neu'n negyddol?

Waeth beth yw'r rheswm, mae cath "malu bara" yn gwbl normal. Mae ymddygiad y gath fach fel arfer yn cael ei gyd-fynd â phurr ac mae hyn yn dangos ei fod yn teimlo'n ddiogel, yn gyfforddus ac yn hapus iawn.

Fodd bynnag, hyd yn oed os yw'n arferiad ciwt a chariadus, gall y gath fach anghofio sut mae ei chrafangau yn finiog ac yn gallu achosi difrod i ddodrefn neu goes eu perchennog. Ond dim byd na all clipiwr ewinedd neu bost crafu ei drwsio.

A ddylwn i atal fy nghath rhag gwneud hyn?

Mae tylino yn arferiad normal a chadarnhaol ymhlith gwyliaid a dylai hyd yn oed gael ei annog a'i werthfawrogi gan eu gwarcheidwaid. Fodd bynnag, fel nad yw'r ystum hwn o anwyldeb ac ymddiriedaeth yn brifo'r perchnogion, y delfrydol yw cadw'r ewineddbob amser yn cael ei docio.

Am y rheswm hwn, mae'r postyn crafu yn affeithiwr anhepgor ym mhob cartref gyda chath. Bydd yn trimio ewinedd eich cath yn naturiol. Os na fydd hyn yn digwydd, y peth delfrydol yw cael arbenigwr i'w torri, er mwyn peidio â brifo na straenio'r anifail.

Gweld hefyd: Ydy cathod yn teimlo egni gan bobl? Edrychwch ar ffeithiau chwilfrydig

Arferion penodol eraill cathod

Cathod yw creaduriaid greddfol a bachog. Mae “tylino bynsen” yn un o'r ystumiau mwyaf serchog ac ymddiriedus y gallai rhywun ei ddangos i'w berchennog, ond mae eraill. Eisiau dysgu mwy? Edrychwch ar y pynciau isod!

Arferion Nos

Mae cloc biolegol y gath wedi'i osod mewn modd actif drwy'r nos ac mae ei reddf yn amlygu ei hun mewn sawl ffordd, gan gynnwys eisiau chwarae, gofyn am fyrbryd hanner nos neu wthio'r perchennog i cael lle gwell ar y gwely, fel arfer ar y gobennydd.

Mae cathod yn cysgu tua 16 awr y dydd, ond yn achos cathod hŷn gallant gysgu hyd at 20 awr y dydd. Felly, mae arbenigwyr yn argymell bod perchnogion yn helpu eu cath i golli'r egni y maent wedi'i gronni yn ystod y dydd.

Bydd ymarferion a gemau gyda'u cath, am tua 20 i 30 munud, yn sicrhau bod y perchennog yn cael noson dda o gwsg. , yn ddi-dor gan gath fach egnïol.

Arferion hylendid

Mae cathod yn anifeiliaid hynod o lân eu natur. Mae ganddyn nhw arferiad o lanhau eu hunainsawl gwaith y dydd, gan lyfu eu hunain am oriau mewn ffordd drefnus a thrylwyr, gan sicrhau'r holl ofal hylendid sylfaenol ar gyfer bywyd iach.

Agwedd nodweddiadol arall ar hylendid feline yw'r ffaith bod y rhywogaeth yn claddu ei wrin a'i wrin ei hun. feces mewn blychau sbwriel, gan atal yr arogl rhag bradychu eu presenoldeb i ysglyfaeth neu ysglyfaethwyr posibl.

Arferion rhwbio

Dyma ffordd y mae cathod yn ei defnyddio i nodi tiriogaeth . Pan fydd yr anifeiliaid hyn yn rhwbio yn erbyn gwrthrychau neu bobl, mae cyfnewid arogleuon yn digwydd nad yw'n amlwg i fodau dynol, ond sy'n gweithio ymhlith yr felines. Dyma eu ffordd o ddatgan fod gan y lle berchennog yn barod.

Mae'r cyfnewid aroglau hwn yn digwydd trwy'r chwarennau sebwm sydd wedi'u lleoli rhwng y llygad a'r glust, o amgylch y geg ac ar waelod cynffon y gath. Mae'r chwarennau hyn yn cynhyrchu fferomonau, sylweddau sy'n anfon negeseuon gwahanol rhwng felines

Oeddech chi'n hoffi gwybod y rhesymau pam mae eich cath yn “tylino bara”?

Rydym wedi gweld bod yr arferiad o “dylino bara” yn gwbl normal ac na ddylid ei ddigalonni. O blentyndod i fod yn oedolyn, mae cathod yn cyflawni'r arferiad hwn am sawl rheswm, gyda dangos hoffter yn cael ei werthfawrogi fwyaf gan eu perchnogion.

Cathod yw'r anifeiliaid anwes mwyaf poblogaidd yn y byd. Ei brif nodweddion yw bodchwareus, annibynnol a chwilfrydig iawn. Ond y tu hwnt iddyn nhw, mae yna ystyfnigrwydd a hoffter anhygoel.

Gyda gofal dyddiol a diet da, bydd eich anifail anwes yn cael bywyd hir ac iach gyda llawer o “dylino bara”!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.