Cath Chartreux: pris, costau a sut i brynu ci bach

Cath Chartreux: pris, costau a sut i brynu ci bach
Wesley Wilkerson

Cath Chartreux: pris a phopeth sydd angen i chi ei wybod

Ffrengig yn wreiddiol, mae cofnodion cyntaf cath Chartreux yn dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif. Am rai blynyddoedd, roedd y brîd hwn dan fygythiad difodiant, gan fod ei gôt llwydlas hardd yn werth llawer o arian ac yn cael ei fasnachu'n eang. Ond mae'r amseroedd hynny y tu ôl i ni, diolch i gariadon y brîd a lwyddodd i'w gadw.

Gwybod, felly, os ydych chi am gael cydymaith o'r brîd hwn, y bydd angen ichi agor eich poced. Gall cath Chartreux gostio hyd at $4,000 o reais, gan ei bod yn anodd dod o hyd iddo yma ym Mrasil.

Yn yr erthygl hon fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod i gael un. Ble i brynu, prisiau a'r costau a allai fod gennych wrth godi'r gath hon gyda natur gyfeillgar a chariadus iawn. Bydd y Chartreux yn sicr yn gwmni rhagorol!

Cath Chartreux: pris y gath fach

Mae cathod Chartreux yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr yn y farchnad anifeiliaid anwes, yn enwedig y cathod bach, ac felly nid yw yn hawdd dod o hyd iddynt yn y wlad. Os oeddech chi eisoes yn chwilio am wybodaeth am brisiau a ble i ddod o hyd i Chartreux ym Mrasil, rydych chi wedi dod i'r post cywir! Edrychwch arno!

Pris cathod cathod Chartreux

Mae'r Chartreux, ynghyd â chathod o fridiau fel Sphynx, Bengal a British Shorthair yn cael eu hystyried fel y rhai drutaf yn y farchnad anifeiliaid anwes, nid yn unig ym Mrasil. fel yn Ewrop. Ar hyn o bryd, mae'n bosibl dod o hyd i gŵn bach o'r brîdChartreux yn yr ystod prisiau o $2,000 i $4,000 reais, yn dibynnu ar ryw yr anifail. Mae merched yn tueddu i gael eu prisio ychydig yn uwch na gwrywod.

Yr hyn sy'n amharu ar bris cath Chartreux

Yn ogystal â rhyw yr anifail, mae'r ffaith ei bod wedi'i hysbaddu neu ddim yn amharu ar bris y gath fach hefyd. Mae tarddiad pur y gath fach yn ffactor sydd hefyd yn dylanwadu ar y pris.

Mae rhai Chartreux yn cael eu gosod mewn croesau gyda chathod sydd heb frid diffiniedig. Pan fydd y croesfannau hyn yn digwydd, mae gwerth y ci bach yn tueddu i fod yn is. Gall yr amodau hyn arwain at ostyngiad o hyd at $500.00 yn isafswm pris yr anifail

Ble a sut i brynu cath Chartreux

Mae yna lawer o ffyrdd i gael cath fach y dyddiau hyn . Fodd bynnag, pan ddaw i rasys bonheddig, mae'r modd yn dod yn gyfyngedig iawn, yn anffodus. Rydym wedi dewis rhai awgrymiadau i chi sydd â diddordeb mewn gwybod ble i brynu'ch cath lwyd, Chartreux!

bridwyr arbenigol

Ym Mrasil, mae rhai bridwyr sy'n arbenigo mewn creu a chynnal y ddau. bridiau pur o gathod fel cwn. Mae brîd Chartreux yn un ohonyn nhw. Mae cathod Chartreux Vida de Pet, er enghraifft, sydd wedi'i leoli yn São Paulo, yn fridiwr sydd wedi bod ar y farchnad ers amser maith. Mantais prynu cath fach yn uniongyrchol o gathdy yw'r sicrwydd bod eu tarddiad yn ddibynadwy a gwybod eu bod yn cael gofal da.ers geni.

Prynu ar y Rhyngrwyd

Y dyddiau hyn, gyda phoblogeiddio safleoedd gwerthu ar y Rhyngrwyd, nid yw'n anodd dod o hyd i hysbysebion ar gyfer cathod o fridiau bonheddig fel y Chartreux. Mae safleoedd fel Mercado Livre yn llawn hysbysebion ar gyfer cŵn bach Chartreux hardd. Fodd bynnag, rhaid i chi fod yn ofalus iawn nad ydych yn masnachu cath am ysgyfarnog! Cyn prynu, ceisiwch ddarganfod yr holl wybodaeth am y ci bach ac a yw'r hysbysebwr yn ddibynadwy.

Cathod Chartreux i’w mabwysiadu

Er bod mabwysiadu cathod yn ddull sy’n cael ei annog yn fawr gan weithwyr milfeddygol proffesiynol, bydd y rhai sy’n bwriadu cael Chartreux yn cael trafferth dod o hyd i un o’r rhain i’w fabwysiadu. Oherwydd ei fod yn frid bonheddig ac yn dal i fod yn denau ei boblogaeth ym Mrasil, mae mabwysiadu'r cathod llwyd hyn bron yn ddim, o'i gymharu â chathod nad ydynt yn frid.

Gofalwch wrth brynu cath Chartreux

Os ydych eisoes wedi dod o hyd i gathdy arbenigol neu diwtor dibynadwy, cyn prynu, os yn bosibl, ewch i'r amgylchedd lle mae'r gath i ddarganfod amodau'r gath. bywyd y gath fach. Siaradwch â'r rhai sy'n gyfrifol am ymddygiad rhieni'r gath, gofynnwch a ydynt wedi cael unrhyw glefyd genetig trwy gydol eu hoes, ac ati.

Mae'r holl wybodaeth hon yn bwysig er mwyn i chi gael rhywfaint o ganllawiau penodol ar ofalu am hyn. harddwch!

Costau byw cath Chartreux

Os ydych chi'n gyffrous i gael Chartreux, yn ogystal ag ystyried y costau cyffredinol sydd eu hangen ar bob cath fach, bydd angen i chi hefyd dalu swm ychwanegol dim ond i gael y ci bach bonheddig hwn yn eich cartref. Gweld ychydig o eitemau pwysig yn unig!

Pris bwyd i Chartreux

Er mwyn cynnal bywyd iach, fe'ch cynghorir i ddarparu bwyd o'r math Premiwm i'ch cath. Mae porthiant o'r math hwn ar gyfartaledd yn werth $130 am 10 kilo.

O ystyried pwysau'r oedolyn Chartreux, sy'n gallu cyrraedd hyd at 7 kilo yn achos y gwryw, gallwn amcangyfrif y defnydd misol o borthiant yn troi tua 3,600 gram, traul o $45 y mis. Ar y llaw arall, nid yw benywod fel arfer yn fwy na 4 kilo, gan fwyta dim ond 2,400 gram o borthiant y mis, sy'n cyfateb i $33.

Mae porthiant gwlyb (sachet neu pâté) hefyd yn eitem na ddylai fod ar goll. diet y cathod Chartreux hyn gan ei fod yn helpu i atal cymhlethdodau arennau. Nid oes unrhyw fwyd gwlyb penodol ar gyfer cathod o'r brîd hwn ar y farchnad. Gellir dod o hyd i'r bwyd hwn rhwng $1.20 a $6.00 fesul uned sachet.

Pris brechlynnau ar gyfer Chartreux

Mae'n hanfodol eich bod yn cadw'ch Chartreux wedi'i frechu'n gyfoes. Fel bridiau eraill, rhaid eu brechu rhag afiechydon fel panleukopenia, calicivirus, rhinotracheitis a chlamydiosis. Y brechlyn cwad y mae angen ei roiyn flynyddol yn ddigon i gynnal amddiffyniad eich anifail anwes.

Fodd bynnag, os yw'n dod i gysylltiad â chathod strae, er enghraifft, argymhellir cynnig y brechlyn pumawd iddo, sydd hefyd yn amddiffyn rhag lewcemia feline. Mae'r brechlyn V4 (pedair) rhwng $60.00 a $100.00, yn dibynnu ar y ddinas. Ac mae'r brechlyn V5 (quintuple) yn yr ystod o $100.00 i $150.00.

Eitemau anhepgor ar gyfer Chartreux

Mae brwsio bob dydd yn weithgaredd sylfaenol i iechyd y ci bach, hyd yn oed i Chartreux sydd wedi ffwr byr. Mae yna sawl opsiwn ar gyfer brwsys ar y farchnad, yn amrywio o fenig tynnu gwallt i'r Furminator enwog. Mae prisiau'n amrywio o $14 i $150 reais.

Eitem arall na all fod ar goll yw'r postyn crafu. Mae unrhyw un sydd â chath yn gwybod mai un o'i arferion yw ffeilio a hogi ei ewinedd ac os nad oes gennych grafiad iawn bydd yn gwneud hyn ar eich dodrefn, eich gwely a'ch soffas. Gellir dod o hyd iddo mewn modelau amrywiol ar y rhyngrwyd, o fach a syml i wal fawr a chywrain. Mae prisiau'n amrywio o $20.00 i $900.00 reais.

Yn ogystal, mae teganau fel hudlath, twneli a chasers peli. Mae'r rhain yn rhad iawn a gellir eu canfod ar y rhyngrwyd gyda phris cyfartalog o $14.00 i $60.00 reais.

Gofalu am gath Chartreux

Sicrhewch fod eich amgylchedd yn yn barod ac yn barod i dderbyn holl geinder yChartreux cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd! Edrychwch ar y gofal ychwanegol sydd angen i chi ei gymryd pan fyddwch chi'n dod ag ef i'ch cartref!

Gofal bwydo

Yn wahanol i gŵn, mae cathod yn tueddu i fod yn llawer mwy anoddefgar i'r bwydydd y mae pobl yn eu bwyta. Felly, cynlluniwch i ddarparu diet priodol wedi'i dargedu ar gyfer eich ci bach Chartreux, trwy ddarparu porthiant sy'n llawn maetholion a fitaminau.

Gwiriwch â'ch milfeddyg a oes angen unrhyw ychwanegiad bwyd, fel rhai anifeiliaid o fridiau bonheddig. gall ddangos ymwrthedd wrth amsugno rhai maetholion.

Gweld hefyd: Ci bach bugail Almaeneg: pris, nodweddion a mwy!

Gofal hylendid

Mae hylendid ar gyfer eich cath Chartreux yn cynnwys glanhau ei blwch sbwriel bob dydd. Mae ei gadw'n lân yn ffordd i'r gath ddatblygu hyder yn ei chartref newydd. Felly, tynnwch y feces a'r wrin o'r blwch o leiaf ddwywaith y dydd. Bob pythefnos, newidiwch yr holl dywod yn y bocs.

Yn ogystal â glanhau'r blwch sbwriel, mae'n bwysig brwsio'r cot bob dydd. Mae brwsio yn ffordd i'w cadw'n lân ac yn sgleiniog, gan gael gwared ar y rhai sydd eisoes wedi marw. Mae hefyd yn atal eich cath fach rhag chwydu peli gwallt yn rhy aml.

Brwsio dannedd

Ni ddywedir llawer am hylendid y geg i gathod. Gwybod bod angen i gathod hefyd frwsio eu dannedd o leiaf unwaith y dydd. Mae ffurfio tartar aGall plac bacteriol eu harwain at broblemau fel anadl ddrwg neu gyflyrau mwy difrifol fel ceudodau. Felly, mae'ch anifail anwes yn gyfarwydd â brwsio ei ddannedd o oedran cynnar.

Digon o gymeriant dŵr

Mae ymchwil yn dangos y bydd un o bob pedair cath yn cael problemau arennau pan fyddant yn oedolion. Mae hynny oherwydd eu bod yn anifeiliaid y mae'n well ganddynt ddŵr ffres a dŵr rhedegog. Nid yw'r dŵr a gynigir bob amser yn mynd trwy eu rheolaeth ansawdd. Nid yw'n wahanol i frid Chartreux.

Felly gwnewch yn siŵr bod gan eich cath fach ffynhonnell o ddŵr rhedegog. Yn ogystal, mae taenu potiau o ddŵr o amgylch y tŷ hefyd yn ffordd o’u hannog i wneud hyn.

Chartreux: hardd a charedig

Os ydych wedi nodi’r wybodaeth am Chartreux , rydych chi'n barod i dderbyn aelod o'r teulu feline yn eich cartref! Ond peidiwch â synnu os yw'r ci bach yn swil neu'n ofnus ar y dechrau. Gwybod mai'r dyddiau cyntaf yw'r cyfnod o addasu i'r amgylchedd newydd. Felly, gadewch eich cath yn rhydd i ddewis lle mae am aros neu guddio.

Gweld hefyd: Sut i ddychryn brogaod allan o'r tŷ? Edrychwch ar yr awgrymiadau!

Mae sicrhau bod ganddi bob amser fwyd a dŵr ffres yn gwneud byd o wahaniaeth ar hyn o bryd! Gydag amser, fe welwch yn fuan y bydd yn archwilio'r amgylchedd yn hyderus, gan arddangos yr holl geinder sydd ganddyn nhw yn unig!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.