Cath ddu: gweler bridiau, ffeithiau a chwilfrydedd y felines hyn

Cath ddu: gweler bridiau, ffeithiau a chwilfrydedd y felines hyn
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n hoffi cath ddu?

Os oes gennych chi feline sy'n dioddef o gael ei wrthod, cathod duon yw hi, mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu yn y stigma o anlwc sydd ynghlwm wrth yr anifeiliaid bach hyn, ond yr hyn nad yw llawer o bobl yn ei wybod yw eu bod serchog a neis iawn ac nid ydynt yn fygythiad i unrhyw fodau dynol nac anifeiliaid eraill.

Yn ogystal â'u personoliaeth gref, fel pob felines, mae cathod duon yn cario grym llawer mwy na'r disgwyl ac mae ganddynt amrywiadau niferus o fewn yr un brîd, sy'n trawsnewid y gath ddu yn feline pwerus gyda llawer o nodweddion rhagorol. Yn yr erthygl hon, fe welwch, er bod llai o alw amdanynt ar gyfer eu mabwysiadu, fod yr anifeiliaid hyn yn gymdeithion gwych am oes.

Rhai Bridiau Cath Ddu

Ar y dechrau, mae gan y gath ddu sawl un. mathau, pob un â'i nodweddion ei hun ac er gwaethaf y myth bod cathod du yn anlwc, edrychwch isod ar enghreifftiau o fridiau cathod du er mwyn i chi allu edmygu'r anifail bach hwn hyd yn oed yn fwy.

Black Persian

Ystyrir mai'r math hwn o gath ddu yw'r tawelaf a melysaf o'r brîd, mae ei gorff byr a chryno yn golygu bod yn well gan y feline hwn aros yn dawel ac osgoi dringo, ond fel unrhyw gath, os yw'n rhy dynn gall fod ychydig yn anghyfforddus. .

Mae'r rhan fwyaf o gathod y brîd hwn yn gyfforddus mewn amgylcheddau heb fawr o rwystrau ac yn denu sylw oherwydd eu ffwrhir a mawr a muzzle eang, yn wahanol i fridiau eraill. Yn ogystal â bod yn gwmni gwych i blant oherwydd eu natur ddofi.

Maine Coon

Mae'r math yma o gath ddu yn fawr, yn gryf ac yn athletaidd, yn bryderus iawn am ei delwedd a yn un o'r harddaf o'r brid, mae eu tymer dof a serchog yn gwarantu oriau o hwyl, er ei bod yn well ganddynt fod ar eu pen eu hunain y rhan fwyaf o'r amser.

Gyda hyn, mae eu cot yn dewach a'u cynffon yn hir a llawn, oherwydd mae hyn yn dangos llawer o bersonoliaeth ac oferedd gydag anifeiliaid eraill, ei ymddygiad tyner yw'r hyn sy'n denu sylw pobl fwyaf ac o'r diwedd yn cael ei ystyried yn ffrind mawr i fodau dynol.

Norwyaidd y goedwig

Wedi'i ystyried yn gath ag ymddangosiad gwylltaf y brîd, mae ei wallt hir gydag ymddangosiad llyfn yn cael ei wneud i amddiffyn rhag gaeaf caled Norwy, un o'r nodweddion yw ei ymddangosiad o lyncs, amrywiad o gath wyllt y llwyn sy'n bresennol yn Ewrop, er gwaethaf y ffaith bod ei anian yn wan.

Yn y modd hwn, mae gan gath y goedwig Norwyaidd lawer o ddeallusrwydd ac egni, mae'n cyfuno ei natur gytbwys a chariadus, yn dysgu triciau a gorchmynion yn gyflym ac yn wych mewn byw gyda bodau dynol , gan eu bod yn caru gweithgareddau a gemau, yn ogystal â bod yn well ganddynt leoedd uchel i dreulio rhan dda o'u hamser.

Bombay black

Fodd bynnag, mae hyn amrywiad cathdu yw un o'r rhai mwyaf cyffredin ac mae eu nodweddion yn galw sylw, eu hymddangosiad yw panther du, mae eu hanian hefyd yn debyg iawn oherwydd eu hegni a'u chwilfrydedd, maent wrth eu bodd yn dringo ac archwilio pob cornel o'r tŷ.

Er bod eu hymddygiad cynhyrfus yn frîd tawel a chariadus iawn, gan eu bod yn werthfawrogol iawn o napiau hir, maen nhw hefyd yn hoffi dilyn eu tiwtoriaid ble bynnag maen nhw'n mynd ac maen nhw fel arfer yn chwareus gyda bodau dynol, gyda llawer o egni i'w wario. Mae'n well gennym fod yng nghwmni plant bob amser.

Cath Shorthir Saesneg

Yn ddiweddarach mae gennym y Gath Ddu Shorthir Seisnig, brîd sydd ag ymddangosiad cadarn a chryf, gyda byr a gwallt trwchus, argymhellir eu hysgogi bob amser gyda gweithgareddau a gemau i gynnal eu pwysau, oherwydd efallai y byddant yn cael problemau cynnal y pwysau delfrydol ar gyfer eu maint.

Gweld hefyd: Neidr ŷd: Gwerthiant, pris a sut i gael un cyfreithlon!

Mae eu hanian dof a chyfeillgar yn un o'u rhinweddau, gwerthfawrogi cwmni bodau dynol ac a ydynt yn ymgysylltu'n hawdd â'u tiwtoriaid, hyd yn oed os nad ydynt weithiau'n hoffi galw sylw eu perchnogion, pan fyddant yn cael eu dylanwadu gan weithgareddau nid ydynt yn colli'r cyfle i fod yn chwareus a hwyliog.

American Bobtail

Er ei fod yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau, mae'r brîd hwn i'w gael mewn sawl rhan o'r byd, fe'i magwyd i fod yn gath garedig a thyner, ar gyfer cydymaith parhaol gydabodau dynol a phlant.

Gyda hyn, un o rinweddau mwyaf gwerthfawr y brîd hwn yw ei ymddygiad chwareus a phwyllog, maent wrth eu bodd yn derbyn a rhoi anwyldeb i’w gwarcheidwaid ac maent yn cyd-dynnu’n dda iawn ag anifeiliaid eraill, eu deallusrwydd eithriadol, ewch â'r gath annwyl hon i ddysgu triciau a disgyblaeth yn rhwydd.

Ar gyfer pob agwedd ar ei natur, mae'r gymuned feddygol yn ystyried y Bobtail Americanaidd, yn gath therapi ardderchog.

Dyfnaint Rex

Edrych fel creadur cyfriniol, mae gan Rex y Dyfnaint glustiau mawr, wyneb byr a llygaid mawr, yn ogystal â bod yn fach a gyda gwallt byr ac er eu bod yn hoffi naps hir yn ystod y dydd, mae ganddynt ddigon o egni i'w wario.

Yn y modd hwn, eu hymddygiad melys a chariadus, y brîd hwn oedd y llysenw "Cat Poodle", sy'n gysylltiedig iawn â'u tiwtoriaid, un o'u nodweddion ymddygiadol mwyaf eithriadol yw'r hoffter a melyster sydd ganddyn nhw gyda'u perchnogion ac anifeiliaid eraill.

Ffeithiau am gathod duon

Mae cathod duon yn felines sydd ag ymddygiad dof a chariadus yn bennaf, ond mae rhai stigmas yn dal i fod ynghlwm wrth y rhain anifeiliaid annwyl cathod, edrychwch ar rai ffeithiau am y gath ddu isod.

Gall y ffwr droi'n frown neu'n wyn

Mae cathod sy'n cael eu geni'n ddu yn deillio o hynodrwydd genetig, mae'r rhan fwyaf o gathod yn dod o rai eraill lliwiau, ond mae'r lliw du yn dodyn bennaf, ond mae amrywiadau eraill o'r genyn, megis du, brown a sinamon.

Fodd bynnag, gall cathod du solet oherwydd amlygiad i'r haul bylu'r prif liw gan ddatgelu eu lliw gwreiddiol, gelwir hyn o rhydu. Mae'r ffactor genetig hwn hefyd yn digwydd ar gyfer cathod du sydd, er gwaethaf y lliw solet yn ddu, â streipiau a thrwy fwyd, mae diffyg maeth yn gysylltiedig â bod yn agored i'r haul, a all eu gwneud yn wyn.

Mae ganddyn nhw lygaid melyn fel arfer.

Er ei fod yn hardd iawn, mae'r llygaid melyn mewn cathod yn ymwneud â'u goroesiad, er nad yw'n ymwneud â harddwch yn unig, mae ymddangosiad melyn llygaid cathod duon fel y gallant weld yn well yn yr ardal.

Gan fod cathod duon yn anifeiliaid nosol, mae llygaid melyn yn fwy cyffredin yn y brîd hwn, gan fod hyn yn caniatáu i'r anifail hwn weld y golau amgylchynol.

Er nad yw'r rhan fwyaf yn hela'r nos, mae hyn mae nodwedd etifeddol yng ngen cathod, y rhan fwyaf ohonynt yn ddu solet.

Mae ganddyn nhw fwy o wrthwynebiad

Un o'r ffeithiau mwyaf diddorol am y cathod duon hyn yw mai'r tywyllach ydyn nhw, y mae'n fwy gwrthsefyll afiechyd. Mae'r treiglad sy'n gadael ffwr y gath yn ddu hefyd yn ei hamddiffyn rhag afiechyd.

Er nad oes llawer o astudiaethau, mae gwyddonwyr yn credu nad oes gan liw du cathod unrhyw beth i'w wneud â chuddliw aie, gyda'r ymwrthedd i glefydau a all fod ganddynt, yn ôl mapio genomau, bydd ymchwil yn y dyfodol yn fwy terfynol.

Mae'r rhan fwyaf o gathod duon yn wrywaidd

Yn ôl astudiaethau microbiolegol, cathod duon ydynt gan amlaf gwrywod oherwydd bod gan bob cath bâr o enynnau sy'n gysylltiedig â lliw, mae gan fenywod, yn gyffredinol, dri lliw amlycaf bob amser.

Yn y modd hwn, dim ond un lliw amlycaf sydd gan wrywod, hynny yw, dim ond cath gwrywaidd y gellir ei naill ai'n ddu neu'n oren, tra bod gan fenywod dri lliw amlycaf ac wedi'u hamlygu.

Felly, mae'n fwy cyffredin dod o hyd i gathod du gwrywaidd, ond mae'r ymateb biolegol hwn yn cyfeirio at gathod du neu oren.

Chwilfrydedd am gathod duon

Hyd yn hyn gallwn ddweud bod gan y brîd hwn nifer o bethau annisgwyl ac agweddau diddorol sy'n eu gwneud yn arbennig, a rhan dda ohonynt yw bod stigmas ynghlwm wrthynt, gweler isod ei chwilfrydedd. dangos nad yw lwc ddrwg y gath ddu yn ddim byd mwy na chwedl.

Myth y gath ddu sy'n dod â lwc ddrwg

Yn ogystal â myth, y stigma sydd ynghlwm wrth y ddu cath ar ddod â lwc ddrwg yn hynod beryglus, dechreuodd y gymhariaeth ddi-sail hon yn y canol oesoedd, roedden nhw'n credu bod cathod duon yn wrachod wedi'u trawsnewid a oedd wrth groesi gyda nhw yn dod â lwc ddrwg.

Mae'n ymddangos bod heddiw'n eithaf cyffredin, amseroedd fel Calan Gaeaf neu ddydd Gwener y 13eg a'r syniadmae ofergoelion yn ymwneud â'r anifeiliaid bach annwyl hyn nad ydynt yn niweidio neb ac nid yw'r datganiad hwn yn ddim byd mwy na myth sy'n cydweithredu â thrais yn erbyn yr anifeiliaid hyn, felly mae angen i chi fod yn ofalus gyda'ch cydymaith feline.

Mewn rhai mannau , mae'n golygu lwc

Nid yw rhai diwylliannau'n credu yn y myth o anlwc sy'n gysylltiedig â chathod du, i lawer maent yn rhesymau dros lwc ac argoelion da, mae llawer o leoedd ledled y byd yn mwynhau cwmni'r anifeiliaid bach bywiog hyn

Er enghraifft, Japan, lle mae merched sengl sy'n berchen ar gathod yn cael y siawns o gael siwtor mwy, yn yr Almaen, os gwelwch gath ddu ar y stryd o'r chwith i'r dde, mae yna bethau da pethau yn eich gorwel. Felly, ym Mhrydain Fawr, mae rhoi cath ddu fel anrheg priodas yn dod â lwc a hapusrwydd i'r briodferch.

Mae'r gath ddu wedi'i hamgylchynu gan chwedlau

Oherwydd yr holl sïon a gwarthau am y cathod hyn, credir mai rhan dda o'r hyn a ddywedir allan dim ond chwedlau am eu tarddiad. Mae straeon am y gath ddu wedi bod yn cylchredeg ers canrifoedd ac mae rhai hyd yn oed yn enwog heddiw.

Er enghraifft, yn yr Oesoedd Canol, yn ogystal â bod yn gysylltiedig â gwrachod corfforedig, mae yna hefyd rai a ddywedodd hynny oherwydd ei lliw, roedd yn gysylltiedig â hud du a dewiniaeth. Mae yna chwedlau adnabyddus eraill, megis llyfr gan Allan Poe "The Black Cat" sy'n dweud bod cathdu oedd yn gyfrifol am weithgareddau paranormal.

Buont yn gymdeithion i forwyr

Cathod yw un o'r criwiau mwyaf dymunol o forwyr, oherwydd eu gallu i ddal llygod a chadw'r amgylchedd yn ddiogel a'r llong yn lân. Ond yn ogystal â'r swyddogaeth hon, roedd morwyr hefyd yn hoffi'r cymdeithion hyn am reswm arall.

Credir eu bod yn meddwl bod cathod duon yn arbennig yn dod â lwc dda ac y byddai'n mynd â nhw adref yn ddiogel. Un o'r cathod mwyaf adnabyddus a drodd yn chwedl forwrol, gyda'r llysenw "Tiddles", fe deithiodd dros 300 milltir gyda'r Llynges Frenhinol.

Mae'n anoddach tynnu lluniau o gathod du

Fodd bynnag, gall fod yn anodd tynnu llun o'u lliw du solet, dyma un o'r penblethau modern sy'n amgylchynu'r anifeiliaid bach hyn, oherwydd y lliw du pennaf. , lluniau gyda fflach gallant wneud i'r anifeiliaid bach hyn edrych yn union fel aneglur mewn lluniau.

Awgrym sy'n cael ei rannu'n eang gan ffotograffwyr ledled y byd yw cadw'r cefndir yn finimalaidd a defnyddio goleuadau naturiol i gael llun da , gan osgoi golau haul cryf , yn union fel 'na, crëwch ystumiau gyda'ch cath gan ddefnyddio hyd yn oed eich ffôn symudol i dynnu llun.

Gweld hefyd: Nid yw fy nghath eisiau bwyta: beth allai fod a beth i'w wneud?

Dim lwc ddrwg gyda chathod du!

Hyd yn oed os yw rhai mythau am gathod duon yn dal i gael eu lluosogi, yn yr erthygl hon gallwn ddeall eu bod yn llawer mwy na chath ddu syml a bod eu nodweddion arbennig yn eu gwneud yn wych.cymdeithion am oes.

Wedi’r cyfan, nid yw’r syniad o anlwc a lwc yn ymwneud â chathod duon yn ddim mwy na sïon, maent yn garedig a chariadus gyda’u tiwtoriaid ac mae ganddynt agweddau di-rif ddiddorol sy’n berffaith ar eu cyfer. dywedwch wrth bawb yn y byd pa mor cŵl ydyn nhw.

Er bod y chwedlau hyn amdanyn nhw, mae cathod duon bob amser yn barod i gael eu caru a gofalu amdanyn nhw gan rywun ac angen gofal iddyn nhw gael bywyd hir, oherwydd pwy sydd ddim t eisiau ffrind fel nhw i amddiffyn eich cartref, dde?
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.