Cath tricolor: a yw hi bob amser yn fenyw? Ai ras yw hi? Gwybod hyn a mwy

Cath tricolor: a yw hi bob amser yn fenyw? Ai ras yw hi? Gwybod hyn a mwy
Wesley Wilkerson

Beth yw cath trilliw?

Mae'r gath tricolor, a elwir hefyd yn calico, yn amrywiad lliw prin o felines domestig sy'n gwneud i'r anifeiliaid gael tri lliw.

Mae'n gyffredin, mewn synnwyr cyffredin, bod cathod tricolor bob amser yn fenywaidd, mae cymaint o bobl yn anymwybodol o'r ffaith bod yna, oes, felines tricolor gwrywaidd! Er eu bod yn brin, yn cyfateb i 1% o'r boblogaeth drilliw, mae gwrywod hefyd yn ganlyniad treigladau cromosomaidd, yn union fel benywod.

Yn ogystal â manylion personoliaeth, yma byddwch yn darganfod yr holl nodweddion a chwilfrydedd am y gath trilliw. Edrychwch ar wybodaeth am ffurfio'r cot, nodweddion a ffeithiau cathod tricolor diddorol iawn! Darllen hapus!

Nodweddion cath drilliw

Darganfyddwch sut mae cath trilliw yn cael ei ffurfio a pha liwiau all ymddangos yn ei chot. Hefyd, darganfyddwch pa fridiau sy'n gallu cael y blew gwahanol iawn hyn a llawer mwy. Edrychwch arno!

Sut mae cath trilliw yn cael ei ffurfio

Mae lliw cot cath yn nodwedd sy'n gysylltiedig â rhyw yr anifail. Mae hyn oherwydd bod y genynnau trechol a enciliol yn cael eu hintegreiddio i'r cromosom X. I ddeall hyn yn well, mae angen i chi wybod bod gan fenywod ddau gromosom X, tra bod gan wrywod gromosom X a chromosom Y.

Y cod genetig bethsy'n tarddu o'r lliwiau du ac oren mewn cathod i'w gael ar y cromosom X yn unig, felly, er mwyn i gath fod yn drilliw, mae'n angenrheidiol bod gan un X y lliwiau du ac oren amlycaf, a bod gan y llall oruchafiaeth gwyn. Hynny yw, bydd cath XX â nodweddion o'r fath yn drilliw, ffaith sy'n ei gwneud hi'n amhosibl i gath XY (gwrywaidd) gael lliwiau o'r fath. Yn yr achos hwn, mae gwrywod tricolor yn ganlyniad i'r treiglad trisomig rhywiol XXY!

Lliwiau aml

Mae gan gathod tricolor, a elwir hefyd yn calicos, liwiau du, oren a gwyn fel arfer. Mae tri amrywiad ar eu cyfer: y cyntaf yw'r gôt safonol, lle mae goruchafiaeth o wyn gyda smotiau oren a du.

Mae'r ail yn tarddu'r calico gwanedig, lle mae gwaelod gwyn, ond ei smotiau yn arlliwiau meddal o lwyd, oren golau a hufen. Mae'r trydydd amrywiad yn gymysgedd o calico a tabby. Gelwir yr un olaf hon yn callhado, sydd ag amrywiadau sy'n ufuddhau i'r ddau flaenorol, ond sydd hefyd â streipiau wedi'u gwasgaru o amgylch y corff.

Gweld hefyd: Mae pwdl rhif 1 yn tyfu i ba faint? Darganfyddwch yma!

Bridiau sy'n gallu cynhyrchu'r gath drilliw

O gathod brid cymysg , gall hyd yn oed cathod â Pedigri, fel y Persian, gael cot o dri lliw. Fodd bynnag, mae rhai sefydliadau bridiau nad ydynt yn derbyn cathod trilliw, dim ond cathod lliw solet, fel Gleision Rwsiaidd, British Shortthairs a Siamese.

Mae hyn oherwyddi'r lliw unigryw a phenodol sydd gan gathod y bridiau hyn. Er nad yw rhai bridwyr yn cydnabod bod cath trilliw yn brydferth iawn, mae llawer o rai eraill yn gwerthfawrogi ac yn lledaenu amrywiadau o'r fath, fel sy'n wir am y rhai sy'n bridio Persians a Maine Coons.

Dylanwad ar bersonoliaeth

Mae gan gathod tri lliw bersonoliaeth a nodir gan agweddau beiddgar a di-ofn. Mae hyn yn rhan o gonsensws fod gan bob cath dri-liw bersonoliaeth gryfach nag arfer.

Fodd bynnag, mae rhai ysgolheigion yn amau'r rhagosodiad hwn, gan nodi mai o'i brid y daw personoliaeth y gath , ac nid o'i lliw. ei got. Serch hynny, mae'r trilliwiau'n cael eu cydnabod am eu balchder, eu hannibyniaeth a'u hystyfnigrwydd, er eu bod yn gwerthfawrogi hoffter ac anwyldeb.

Dylanwad ar hyd oes

Mae'r gôt tri lliw yn dylanwadu ar ansawdd bywyd ac yn eu hoes. , ond nid yw hyn yn berthnasol i bob anifail o'r rhywogaeth, dim ond i gathod tricolor ag anomaleddau genetig. Er enghraifft, efallai y bydd gan y rhan fwyaf o gathod trilliw gwrywaidd XXY sydd â thrisomi rhyw rai problemau iechyd megis anffurfiad gwenerol neu niwed i'r ymennydd.

Fodd bynnag, dylid nodi nad oes gan y rhan fwyaf o gathod trilliw yr anffurfiadau hyn. Os oes gan y gath unrhyw un o'r problemau hyn, gall ei disgwyliad oes ostwng yn sylweddol, gan ofyn amonitro milfeddygol yn fwy rheolaidd.

Ffeithiau am y gath drilliw

Edrychwch ar rai ffeithiau chwilfrydig am y gath drilliw. Deall, felly, nad oes gan yr anifail anwes hwn frid penodol, nad yw bob amser yn fenywaidd, ei fod fel arfer yn ddi-haint, yn ogystal â ffeithiau diddorol eraill. Dilynwch.

Nid brid yw cath tricolor

Patrwm cot yn unig yw'r got tricolor, nid brid, cymaint fel y gallwch ddod o hyd i gathod pedigri sydd â'r tri lliw . Fel y soniwyd eisoes, gall cathod Persian neu Maine Coon, er enghraifft, fod â thri lliw yn eu cot.

Ymhellach, mae gan gathod o frid cymysg hefyd amrywiad mawr iawn yn lliwiau eu cot, fel ei fod cyffredin i ddod o hyd iddynt gyda thri lliw. Y dyddiau hyn, mae calicos yn llawer mwy cyffredin, ond cofiwch mai dim ond trwy newid genetig y mae tarddiad cot tri-liw yn digwydd.

Nid yw cathod tricolor bob amser yn fenywaidd

Mae yna hefyd gathod gwrywaidd o tri lliw. Mae'n beth prin, gan ei fod yn llai nag 1% o'r posibiliadau. Yn gyffredinol, dim ond un cromosom X sydd gan y gath wrywaidd, lle mae'r posibilrwydd o liwiau ar gyfer ei ffwr yn dod i lawr i ddu neu oren. Pan fydd y gwryw yn drilliw, er bod ganddo'r genyn Y sy'n cynhyrchu ei organ rywiol, mae ganddo hefyd y genyn X, sy'n gyfrifol am y lliwiau, wedi'i ddyblygu. Hynny yw, XXY ydyw.

Mae'r anomaledd genetig hwn yn debyg i syndrom Down.Klinefelter sy'n digwydd gyda bodau dynol. Yn ogystal â bod yn ddi-haint, gall cathod gwrywaidd XXY sy'n cael eu geni â thrilliwiau gael eu geni â phroblemau iechyd a welsom yn gynharach.

Mae'r gwryw fel arfer yn ddi-haint

Mae anffrwythlondeb cathod trilliw gwrywaidd yn agos iawn. treiglad genetig cysylltiedig o'r cromosomau rhyw. Pan fydd anifail yn atgenhedlu, mae 50% o'r llwyth genetig yn dod oddi wrth y tad a'r hanner arall gan y fam. Fodd bynnag, os oes gan un o'r rhieni gamweithrediad yn y genynnau rhyw, fel sy'n wir am y gwryw tricolor, bydd rhyw gam yn rhaniad y cromosomau rhyw yn aflwyddiannus. Felly, mae gwrywod yn ddi-haint yn gyffredinol.

Ni ellir eu hatgynhyrchu

Os oes gennym fenyw XX a gwryw XY, yn naturiol, bydd epil XX neu XY yn cael ei ffurfio. Yn yr achos hwn, mae'r cromosom X yn gyfrifol am brif liw, fel arfer du neu oren, neu absenoldeb lliw (gwyn). Felly, posibiliadau cathod heb dreigladau yw: oren, du, gwyn, du gydag oren, oren gyda gwyn a du gyda gwyn, byth y tri lliw gyda'i gilydd.

I'r gôt trilliw ddigwydd yn y cathod bach, mae'n rhaid i'r ddau enyn X sy'n ffurfio'r lliwiau fod yn drech, ac nid yw hynny'n wir fel arfer. Hynny yw, ni waeth a yw'r fam yn drilliw, gan y bydd yn bridio gyda gwryw XY, gall cath fach XY gael ei eni, heb y goruchafiaeth ddeuol, deallwch?!

Mae'r gath tri lliw yn wahanol i'r cregyn crwban

Fel y gwelsom hyd yn hyn, mae wedi dod yn amlwg bod cromosomau yn chwarae rhan bwysig iawn wrth ddiffinio lliw ffwr mewn cathod bach. Gall y eneteg y tu ôl i liw ffwr cathod fod ychydig yn gymhleth, felly gall llawer feddwl mai trilliwiau yw cathod â ffwr cregyn crwban, ac nid yw hynny'n wir.

Pan mae gan y feline dri lliw, fe'i gelwir yn drilliw neu calico. Ar y llaw arall, dim ond dau liw sydd i “graddfeydd crwban”, sef du ac oren. Yn gyffredinol, dim ond ar gathod bach y mae'r amrywiad lliw hwn sy'n dynwared cregyn crwban yn ymddangos.

Mythau a chwedlau am y gath drilliw

Gall pwy bynnag sydd â chath drilliw gartref fod yn dawel eich meddwl, oherwydd y gath neu'r gath hon o dri lliwiau yn golygu arwydd lwcus. Mae'r egni tri lliw yn meddu ar bŵer benywaidd ac yn cynrychioli dwyfoldeb y Dduwies Driphlyg neu Hecate , duwies baganaidd y grefydd Wicaidd. Mae hi'n cynrychioli tri cham y lleuad ac yn denu lwc ac amddiffyniad i'r cartref a'r teulu.

Mae'n hysbys bod cathod Calico yn denu lwc mewn sawl diwylliant. Ym 1870, datganodd y Japaneaid fod y ffigwr cath tri-liw wedi dod yn symbol o lwc a ffortiwn ledled Japan. Ymhellach, yn ôl diwylliant Gwyddelig, gall calicos hyd yn oed wella dafadennau.

Gall gwryw a benyw fod o dri lliw

Yma gallwch edrych ar lawer o fanylion am gathod tri lliw . gwelsom eu boda elwir yn calicos ac a all fod â chyfuniadau lliw yn amrywio o wyn, oren a du. Gall y lliwio hwn ddigwydd mewn merched a gwrywod, ond mewn dynion mae'r tebygolrwydd yn hynod o brin, gyda llai nag 1% o siawns.

Gweld hefyd: Ffrwythau ar gyfer cocatiel: edrychwch ar awgrymiadau bwydo!

Gallech ddarganfod rhai ffeithiau a gwybodaeth chwilfrydig wrth ddarllen. Rydym wedi gweld bod cath wrywaidd tri lliw fel arfer yn ddi-haint ac na ellir atgynhyrchu unigolion tri lliw oherwydd nad ydynt yn frîd penodol. Ar ben hynny, fe wnaethom ddysgu bod calicos bob amser yn cael eu geni o anomaledd genetig.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.