Chameleon: pris a chostau bridio eraill

Chameleon: pris a chostau bridio eraill
Wesley Wilkerson

Y chameleon fel anifail anwes

Wyddech chi fod modd mabwysiadu chameleon? Gall yr ymlusgiad egsotig hwn, sydd â mwy na 160 o amrywiadau, gyda rhywogaethau hardd a thrawiadol, fod yn anifail anwes hefyd! Maent yn anifeiliaid annibynnol, unig a thiriogaethol ac, felly, rhaid eu cadw ar eu pen eu hunain.

Yn ogystal, mae gofynion penodol iawn a gofal arbennig mewn perthynas â hwy. Nid ydynt wedi'u nodi ar gyfer pobl sydd eisiau rhyngweithio'n gorfforol â'u hanifeiliaid anwes, gan ei bod yn well ganddynt beidio â chael eu trin, er enghraifft.

Dysgwch fwy am y chameleons anhygoel a gwerthuswch y posibilrwydd o'u cael yn eich cartref!

Beth yw pris chameleon ym Mrasil

Rhaid i chi ddeall bod costau cameleon yn mynd y tu hwnt i'r pris prynu, gan y bydd yn rhaid i chi wneud cyfres o ofodau addasiadau i derbyn yr ymlusgiaid. Fodd bynnag, o ran caffael yr anifail, mae'n bosibl amcangyfrif ei bris. Edrychwch arno!

Cameleon plentyn: pris a manylebau

Ar gyfartaledd, mae pris chameleon o fewn paramedrau cyfreithiol rhwng $500.00 a $700.00.

Mewn rhai rhywogaethau, mae'r mae ifanc yn cael eu geni ar ôl tua saith mis o feichiogrwydd, hynny yw, mae'n gyfnod hir! Yn gyffredinol, mae benywod yn cynhyrchu un cydiwr y flwyddyn, gan gynhyrchu rhwng 5 a 45 wy. Y maent yn eu claddu yn y ddaear; felly os mabwysiadwch chameleon, bydd yn hynodangenrheidiol i addasu terrarium eang.

Yn dibynnu ar y rhywogaeth, mae chameleons yn byw am fwy neu lai o amser. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf yn byw am tua 10 mlynedd. Felly, pan fyddwch yn prynu sbesimen sy'n dal yn faban, byddwch yn cael ei gwmni am fwy o amser.

Sut i brynu chameleon cyfreithlon

I brynu chameleon cyfreithlon, mae yna rhai camau sylfaenol i'w cymryd yn olynol. Dylech roi sylw, yn bennaf, i'r man prynu, gan ei bod yn angenrheidiol bod y man bridio lle mae'r chameleon yn byw wedi'i achredu o fewn y paramedrau cyfreithiol. Darganfyddwch, isod, wybodaeth a fydd yn dod â chi yn nes at y posibilrwydd o fabwysiadu chameleon!

Siopau ar-lein sy'n gwerthu chameleonau

Yn ôl Cyfraith Rhif 93, o 7 Gorffennaf, 1998, sy'n datgan O ran mewnforio ac allforio ffawna gwyllt, gwaherddir mewnforio anifeiliaid egsotig a gwyllt dros y rhyngrwyd heb awdurdodiad Sefydliad Brasil ar gyfer yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol Adnewyddadwy (IBAMA)! Mewn geiriau eraill, peidiwch â phrynu chameleons ar safleoedd ar-lein o wledydd eraill.

O ystyried hyn ac o ystyried ei bod yn anodd dod o hyd i anifeiliaid ar werth ym Mrasil chameleons, argymhellir eich bod yn chwilio am ac yn ymchwilio i'r llywodraeth. safleoedd bridio awdurdodedig.

Stôr Anifeiliaid Anwes Lleol

I brynu chameleon o'ch siop anifeiliaid anwes leol, fel y crybwyllwyd eisoes, chwiliwch am fridwyr gwladol a chenedlaethol sydd wedi'u trwyddedu gan yIBAMA. Ynddyn nhw, mae'r anifeiliaid eisoes yn cael eu bridio mewn caethiwed ac yn cael eu hadnabod gyda microsglodyn, llun a chofnod.

Yn ogystal, wrth brynu'ch anifail anwes, gwiriwch eich bod wedi derbyn anfoneb yn cynnwys y rhywogaeth, y marcio yr anifail a thystysgrif tarddiad gyda'r holl fanylebau hyn. Mae hefyd yn bosibl gwirio dilysrwydd y dystysgrif ar ôl iddi gael ei chyhoeddi gan y System Rheoli Ffawna (SISFAUNA).

Costau eraill i godi chameleon

Mae cyfres o costau sy'n ymwneud â chreu chameleon. Deall bod angen cynnal a chadw cyson ar yr anifail a bod ei gaffael yn ymrwymiad mawr. Gall treuliau gyrraedd hyd at $4,500.00 y flwyddyn! Edrychwch ar y prif rai:

Bwyd byw

Mae gan yr anifeiliaid hyn ddeiet amrywiol iawn. Er enghraifft, mae gan rai rhywogaethau duedd cigysol, gan fwydo ar bryfed, mwydod, ymlusgiaid bach a malwod. Mae eraill, fodd bynnag, yn tueddu at lysieuaeth.

Er hyn, mae'n gonsensws bod cameleon yn caru pryfed. Bydd y bwyd, yn fyw, yn ysglyfaeth i'r ymlusgiaid, a fydd yn hela ac yn bwydo ar yr hyn a ddarperir.

Mae yna rai siopau a siopau anifeiliaid anwes sy'n gwerthu pryfed byw: larfa, chwilod duon, gwyfynod a chriciaid prif. Yn ogystal, argymhellir bwydo ysglyfaeth cyn ei hela a'i chwistrellu â chalsiwm a rhywfaint o atodiad fitamin.D.

Cameleons, fel y crybwyllwyd, hefyd yn ymborth ar lysiau. Os dymunwch, gallwch eu cynnig mewn symiau bach.

Gweld hefyd: Wy siarc yn bodoli? Dewch i weld sut mae siarcod yn cael eu geni!

Terrarium addas ar gyfer cameleon

Mae terrariums yn hanfodol ar gyfer ymlusgiaid. Maen nhw'n flychau helaeth, wedi'u hatgyfnerthu ac yn gyfforddus i'w codi gartref.

Y terrarium mwyaf addas ar gyfer cameleon yw'r un fertigol. Bydd angen cawell mawr a digon o swbstrad arnoch, y dylid eu disodli unwaith yr wythnos. Rhaid i'r deunydd swbstrad a ddewisir beidio â rhyddhau unrhyw sylwedd gwenwynig, rhaid iddo allu cael ei olchi a'i ddiheintio'n hawdd a rhaid iddo hefyd allu cadw lleithder o'r aer.

Yn ogystal, dosbarthwch frigau, brigau a deiliach felly bod yr anifail yn teimlo'n gyfarwydd â'r amgylchedd. Gall ategolion hyd yn oed helpu'r chameleon i ddringo'r terrarium!

Lampau gwres a goleuadau UV

Mae angen cynnwys sawl lamp yn y cawell chameleon, gan eu bod yn ffynhonnell gwres. Mae opsiynau gwych ar y farchnad ar gyfer lampau fflwroleuol ac UV yn benodol ar gyfer ymlusgiaid.

Mae tymheredd delfrydol cynefin yr anifail yn parhau i fod tua 32°C a 40°C. Cadwch thermomedr gerllaw bob amser i wirio a yw'r tymheredd cywir yn cael ei barchu.

Ymgynghoriadau ac archwiliadau meddygol posibl

Pwynt pwysig arall sy'n ymwneud â'r ffaith y gall chameleoniaid fynd yn sâl yn eithaf hawdd. Y prif afiechydon sy'n effeithio arnynt yw: diffyg hylif chameleonig, clefyd esgyrn metabolig, oedema chameleonig a rhai parasitiaid.

Mae angen talu sylw i'r symptomau sy'n dynodi bod yr anifail yn cael trafferthion: dolur rhydd cyson, coesau llipa. a hoelion traed coll yn rhai arwyddion.

I atal clefydau a'u trin, mae angen dod o hyd i filfeddyg sy'n arbenigo mewn ymlusgiaid neu anifeiliaid gwyllt. Gallant nodi'r driniaeth ddelfrydol ar gyfer yr anifail, ei feddyginiaethu a'i gadw'n iach. Fodd bynnag, mae costau yn tueddu i fod yn uwch na milfeddygon ar gyfer anifeiliaid confensiynol.

Mae chameleonau yn anhygoel ac yn cynrychioli ymrwymiad gwych

Yma gallwch weld beth yw'r gwerthoedd a'r anghenion sydd ynghlwm wrth caffael a magu cameleon. Mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ei fod yn anifail arbennig iawn, yn llawn personoliaeth ac egsotig!

Mae ei nodweddion corfforol a'r gallu i newid lliw yn drawiadol ac unigryw. Er enghraifft, gyda llygaid sy'n gallu symud yn annibynnol, gallant weld y byd o'u cwmpas o ddau safbwynt.

Gweld hefyd: Terrarium ar gyfer neidr ŷd: dysgwch sut i ymgynnull, pris, maint a mwy

Yn gyffredinol, mae gan chameleons lawer o sgiliau ac maent yn anifeiliaid hardd. Os ydych yn bwriadu cael chameleon opet, cofiwch bob amser ei gael o fewn y cyfreithlondeb yn unol a'r hyn y mae sefydliad IBAMA. Fel hyn, rydych chi'n brwydro yn erbyn masnachu mewn anifeiliaid gwyllt ac yn sicrhau eu bod yn parhau eu hunain mewn ffordd iach trwy'r ecosystem!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.