Ci bach Akita: gweler y disgrifiad, sut i ofalu, prisiau a chostau

Ci bach Akita: gweler y disgrifiad, sut i ofalu, prisiau a chostau
Wesley Wilkerson

Mae ci bach Akita yn deyrngar ac yn giwt iawn!

Yn wreiddiol o Japan, mae’r brîd Akita yn enwog iawn am fod yn bwerus ac yn graff ac am fod yn gi ffyddlon iawn i’w deulu. Mae Akitas yn fawr, yn ddeallus, yn ddewr, yn annibynnol ac yn amddiffynnol iawn. Yn Japan, mae'n gyffredin gweld cŵn o'r brîd hwn yn gweithredu fel cŵn heddlu.

Wrth gwrs, gall ciwtrwydd y ci bach hwn ennill calon unrhyw un! Harddwch a mawredd yw'r cyfuniad unigryw o'r Akita. Yn ogystal, maent yn chwareus iawn, yn gymdeithion ac yn ffrindiau gwych i'w cael yn y teulu. Does ryfedd ei fod wedi dod yn un o'r bridiau mwyaf annwyl yn y byd. Gweler yma bopeth sydd angen i chi ei wybod am gi bach Akita.

Nodweddion ci bach Akita inu

Mae cŵn bach brîd Akita yn eithaf di-ofn ac mae ganddyn nhw sawl nodwedd ragorol a fydd yn eich gwneud chi syrthio mewn cariad â nhw. Os ydych chi'n meddwl am fabwysiadu neu brynu un, darllenwch yma bopeth sydd angen i chi ei wybod am y brîd a sut i baratoi i ofalu am gi bach.

Maint a Phwysau Ci bach

Yr Akita It yn gi mawr gyda datblygiad cyflym. Mae pwysau cyfartalog llo adeg geni yn amrywio o 350 i 450g ac yn gyffredinol mae'r gwryw yn drymach na'r fenyw. Gall yr Akita gwrywaidd ar ôl tri mis bwyso rhwng 12.7 a 18.2 kg. Gall cŵn bach o'r brîd hwn dyfu hyd at 19 mis oed.

Côt aMae'n bwysig cael anifail anwes yw gwybod sut i ofalu a rhoi cariad. Byddwch yn bresennol iawn a chynigiwch bopeth sydd ei angen arno i dyfu i fyny yn hapus, yn gryf, yn iach ac yn brydferth. nodweddion gweledol

Mae gan Akitas bedwar lliw: gwyn, brith, sesame a choch. Fodd bynnag, mae'r lliwiau'n dod i'r amlwg dros y misoedd, ac nid yw'n bosibl rhagweld y lliw y bydd ci bach newydd-anedig yn ei gael mewn bywyd oedolyn. Mae oedolyn coch, er enghraifft, yn cael ei eni'n frown llwyd.

Mae cot Akita yn eithaf gwrthsefyll dŵr, sy'n golygu y gall wrthsefyll tymheredd oer iawn. Mae gan yr Akita lygaid bach yn ogystal â'i glustiau sydd â pennau crwn. Mae'r trwyn ychydig yn hir ac yn gryf a'r talcen yn llydan.

Ydy e'n rhy swnllyd neu flêr?

Mae cwn Akita yn eithaf chwareus, ond oherwydd eu bod nhw hefyd yn dawel iawn ac yn ddigynnwrf, dydyn nhw ddim yn dueddol o wneud y fath lanast nac yn cynhyrfu'n fawr yn eu cyfnod fel oedolion. Fodd bynnag, mae ganddynt lawer o egni fel cŵn bach ac maent yn hoffi ei ollwng allan mewn gemau.

Gan eu bod yn gi gyda phersonoliaeth fwy difrifol, y ffordd y mae Akita yn dangos ei hoffter yw trwy gwmnïaeth, teyrngarwch ac amddiffyniad . Dyma'r math o gi sy'n hoff o ddisgyblaeth, felly yn yr achos hwn, mae'n bwysig eich bod yn chwarae gemau sy'n ysgogol a'u bod yn datblygu eu sgiliau.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae Akitas wedi rhwyddineb mawr i fyw gyda'i deulu dynol, ond gydag anifeiliaid eraill mae ychydig yn wahanol. Maent yn eithaf meddiannol ac felly gallant deimlo dan fygythiad gan ypresenoldeb anifeiliaid eraill, yn enwedig yn agos at eu tiwtoriaid.

Felly, yn ddelfrydol, dylid eu magu o amgylch anifeiliaid anwes eraill o oedran cynnar. Ewch â'ch ci bach i barciau, sgwariau, teithiau cerdded mewn mannau prysur ac yn yr awyr agored. Fel hyn mae'n gallu teimlo'n gartrefol a chael hwyl o gwmpas anifeiliaid.

Ydych chi'n dod ymlaen fel arfer gyda dieithriaid?

Gan fod ganddynt reddf amddiffynnol, mae'n naturiol i'r Akita inu ddod yn amheus pryd bynnag y maent yn agos at bobl anhysbys, a gallant fod mewn sefyllfa o amddiffyniad neu ymosodiad. Ond gall hyn newid yn dibynnu ar y brîd.

Er ei fod yn gi gwarchodol, mae'r Akita yn dawel ac yn addfwyn iawn, byddwch yn addfwyn gydag ef. Mae'n bwysig bod yr Akita yn cael ei amgylchynu gan bobl o oedran ifanc ac yn cael ei ddysgu i'w parchu fel ei fod yn tyfu i fyny yn fwy cymdeithasol.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Os oes gennych chi neu os ydych chi eisiau cael Akita, mae'n bwysig gwybod nad ydyn nhw'n hoffi cael eu gadael ar eu pen eu hunain am amser hir a bod angen llawer o sylw arnyn nhw. Maent hyd yn oed yn llwyddo i fyw'n dda mewn lleoedd bach. Ond, y peth gorau i'r Akita inu yw byw wedi'i amgylchynu gan bobl ac mewn lle da i chwarae a gwneud gweithgareddau gyda'r teulu.

Mae unrhyw gi angen sylw ac anwyldeb gan y perchnogion. Mae'r Akita, yn arbennig, yn dibynnu llawer ar hyn ac mae angen iddo fod mewn cwmni drwy'r amser. Fel arall, efallai y bydd yn dod yn fwy o straen a chael problemau gydaiechyd, hyd yn oed iselder.

Pris a chostau ci bach Akita inu

Y peth cyntaf y mae llawer o bobl yn poeni amdano cyn cael anifail anwes yw faint fydd yn rhaid iddynt ei wario. Felly os ydych chi'n ystyried prynu ci bach Akita, paratowch eich poced! Mae pris uchel ar gi bach Akita inu a gall gofalu am y ci hwn fod yn ddrud hefyd.

Pris ci bach Akita

Rydych chi eisoes wedi gweld yma fod gan yr Akita inu sawl rhinwedd, yn yn ogystal â bod yn gi bach hardd iawn. Mae hyn yn gwneud y brîd yn un o'r rhai y mae nifer o deuluoedd yn chwilio amdano fwyaf. Fodd bynnag, nid yw mor hawdd dod o hyd iddo ac felly mae pris ci bach Akita yn eithaf uchel.

Yn ôl y tabl a ddefnyddir gan y cylchgrawn Cães & Cia, gall gwerth ci bach Akita amrywio o $700.00 i $2,500.00. Ond, yn seiliedig ar arolygon gwerthu eraill a defnyddwyr y Rhyngrwyd, gallwn gyrraedd gwerthoedd o $2,000 i $6,500 ar gyfer ci bach gyda bridwyr pedigri, ansawdd genetig a bridwyr cenedlaethol da.

Ble i brynu ci bach?

Y lle gorau i brynu ci bach yw cenel y gellir ymddiried ynddo. Ym Mrasil, mae'n gyffredin i gynelau fod mewn lleoedd eang fel ranches a ffermydd. Os yw'r cenel yn gyfyng ac nad yw'n cynnig lle da i'r cŵn, gwyddoch nad yw'n ddibynadwy.

Mae hefyd yn bwysig bod y bridiwr yn ofalus a bod ganddo wybodaeth wych o'r brîd, ac, yn Yn ogystal, nid yw'n cael ei nodi i brynucŵn bach dros y rhyngrwyd, neu mewn siopau anifeiliaid anwes. Awgrym arall yw eich bod yn prynu cŵn bach gan fridwyr sydd wedi'u hachredu gan sefydliad fel CBKC neu Sobraci.

Ble i ddod o hyd i gi bach i'w fabwysiadu?

Mae dod o hyd i gŵn brîd i'w mabwysiadu yn llawer anoddach, yn enwedig gydag Akita. Fodd bynnag, mae'n gyffredin mewn dinasoedd mawr, cyrff anllywodraethol sy'n darparu'r gwasanaeth hwn, neu hyd yn oed fridwyr dielw.

Gallwch ddod o hyd i gŵn coll neu gŵn wedi'u gadael sydd yng ngofal sefydliadau, clinigau a siopau anifeiliaid anwes. Ar ôl gofal cânt eu rhyddhau i'w mabwysiadu. Ar gyfer hyn, mae'n dda talu sylw i hysbysebion sefydliadau yn eich dinas.

Treuliau bwyd

Mae costau bwyd cŵn bach Akita tua $600 y mis, sef pris tri phecyn o bwyd cŵn bach o safon. Gan gofio, ym mis cyntaf bywyd y ci bach, mai llaeth yn unig y dylai bwyd anifail anwes fod.

Awgrym pwysig yw y gallwch chi, ar ôl 45 diwrnod o fywyd, roi bwydydd naturiol yn y diet i leihau'r costau hyn. oddi wrtho. Mae bwyd naturiol yn iachach na kibble, gan ei fod yn cynnwys yr holl faetholion sydd eu hangen ar eich ci bach. Ac yn ychwanegol at y manteision maethol, mae yna fanteision economaidd hefyd.

Milfeddyg a brechlynnau

Mae costau milfeddygol ym misoedd cyntaf y ci yn uchel. Mae gweithdrefnau, apwyntiadau, arholiadau, ac ati. UnUn o'r camau cyntaf yw ysbaddu'r ci. Er nad yw'n orfodol, mae'n weithdrefn a nodir ar gyfer atal canser ac i wella anian yr anifail anwes. Yn dibynnu ar y lleoliad, mae'r pris yn amrywio, ond gall gyrraedd hyd at $1000 o reais yn achos merched.

Mae'n hollbwysig eich bod yn brechu'ch ci bob blwyddyn ac nad ydych yn colli unrhyw frechlynnau. Mae gan y brechlynnau gwrth-gynddaredd blynyddol, V8 a V10 brisiau amrywiol yn ôl y clinig milfeddygol. Gall pob dos amrywio o $30 i $100.

Teganau, tai ac ategolion

Un o hoff weithgareddau'r ci yw chwarae. Ac i sicrhau hwyl eich ffrind bach, mae angen i chi ddewis y teganau a'r ategolion gorau i wneud yr amgylchedd hyd yn oed yn fwy cyfforddus a hwyliog.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lau? Gwyn, du, byw, marw a mwy

Dylid dewis teganau cŵn yn ôl pob cam o'ch anifail anwes. Mae cŵn bach yn hoffi hoffter ac yn caru mwy. Mor ddelfrydol yw'r teganau y gallant eu defnyddio i ymarfer ac ysgogi, fel peli rwber, sy'n costio tua $10 reais.

Gall pris y tai amrywio'n fawr hefyd, yn dibynnu ar y math a'r moethusrwydd yr ydych am ei roi. i'ch ffrind. Gall tai symlach gostio o $40 reais, tra gall tai mwy gyda mwy o ddeunyddiau o ansawdd gostio mwy na $200 o reais.

Sut i ofalu am gi bach Akita?

Nid yw gofalu am gi bach Akita mor anodd â hynny. angen bod yn amyneddgara bod yn barod i ddiwallu anghenion y ci, caru, addysgu a bod yn bresennol yn ei fywyd. Mae gofal fel bwyd, hylendid, yr amgylchedd ac addysgu yn hanfodol ar gyfer magu'r anifail anwes. Mae angen talu sylw a dilyn yr argymhellion.

Paratoi ar gyfer dyfodiad y ci bach

Os ydych newydd brynu neu fabwysiadu ci bach Akita, mae'n syniad da paratoi eich cartref a'i wahanu yn fuan lle i'r ci bach. Yn ôl pob tebyg, yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf ni fydd eich ci eisiau cael lle sefydlog a bydd yn mynd ble bynnag yr ewch. Felly rhowch ei bethau bach yn agos atoch chi, yn eich ystafell os yn bosibl.

Awgrym arall yw prynu ategolion i wneud y gofod yn gyfforddus, cael gwared ar yr hyn a all achosi alergeddau i'r ci a chadw'r tŷ bob amser yn lân. Mae hefyd yn bwysig ei ddysgu sut i wneud ei anghenion mewn un lle.

Pryd dylwn i fwydo?

Fel unrhyw gi bach, rhaid i'r Akita gael diet iach a rheolaidd. Rhaid i chi ddarparu bwyd sy'n addas ar gyfer brîd a maint eich ci a bwydydd naturiol gyda'r maetholion sydd eu hangen arno.

Dylai cŵn bach rhwng 2 a 4 mis oed fwyta 4 gwaith y dydd a chŵn bach rhwng 4 ac 8 mis oed bwyta 3 gwaith y dydd, bob amser yn dilyn diet cytbwys. Ar gyfer hyn, mae angen mynd â'ch anifail anwes i gael archwiliad pan fydd yn dal yn fach.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y ci bach?

Tra'n gŵn bach, mae'rNid oes angen cymaint o weithgareddau corfforol ar Akita. Mae teithiau cerdded dyddiol gyda'i berchennog yn ddigon, cyn belled â bod lle da gartref iddo chwarae.

Mae gweithgareddau corfforol yn bwysig yn y cyfnod hyfforddi, gan mai dyma'r amser ar gyfer mwy o ryngweithio rhwng yr anifail anwes a'r anifail anwes. ei berchennog. Fel hyn mae'r ci bach yn magu mwy o hyder ac yn gwella'r berthynas gyda'i diwtor. Mae'n dda ysgogi'ch ci bob amser, ond heb or-ddweud. Mae'n rhaid i chi wybod terfynau eich ci a pheidio â mynd y tu hwnt iddynt.

Gweld hefyd: Sut i ofalu am colibryn: oedolion, ifanc a mwy o achosion!

Byddwch yn ofalus gyda'r gôt

Mae gan Akitas lawer o wallt, gan ei fod yn un o'r bridiau sy'n taflu fwyaf. Felly, mae'n arferol dod o hyd i wifrau ledled y tŷ. Yn ogystal, er mwyn cadw gwallt Akita inu yn iach a hardd, dylech gadw trefn hylendid rheolaidd.

Mae hefyd yn bwysig bod brwsio'n cael ei wneud bob wythnos i gael gwared ar wallt marw. Yn ystod y tymor cwympo, fel yn yr haf, er enghraifft, mae angen ei frwsio bob dydd.

Er mwyn osgoi problemau gyda'r gôt, rhaid golchi'r Akita unwaith neu ddwywaith y dydd a rhaid i'w gôt fod. byddwch yn sych iawn. Cofiwch ddewis y deunyddiau gorau nad ydynt yn achosi llid y croen neu alergeddau.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Mae'r ci Akita yn symud llawer ac mae hyn yn achosi i'r ewinedd wisgo i lawr yn naturiol, gan eu gwneud y maint cywir. Fodd bynnag, os teimlwch fod angen,dim ond unwaith y mis y dylid eu torri gyda'r defnydd cywir a dilyn y gofal angenrheidiol.

Mae'r arferiad o frwsio dannedd yr anifail anwes yn hanfodol ar gyfer hylendid y ci. Dylid brwsio'n rheolaidd gyda deunyddiau addas. Mae'n bwysig arfer eich ci bach â'r arfer hwn o oedran ifanc er mwyn amddiffyn iechyd ei geg bob amser.

Gofal addasu

Hyd yn oed os yw'r Akita yn gi tawel a thawel, mae'n normal ei fod yn y broses o addasu yn mynd yn eithaf straen. Gyda llaw, mae'r cyfan yn newydd iddo ac mae'n amlwg ei fod yn mynd i weld eisiau ei rieni, felly efallai y bydd yn crio yn y dyddiau cyntaf ac yn ynysu ei hun.

Oherwydd hyn, mae'n bwysig eich bod yn bresennol iawn . Rhowch eich crys ail law wrth ymyl bowlen fwyd y ci a gadewch iddo gysgu yn eich ystafell. Mae hyn yn helpu gyda'r broses addasu.

Ci bach Akita: werth cael un!

Gwelsoch yn yr erthygl hon yr holl fanteision o gael Akita inu fel cydymaith a dysgoch na fyddwch byth yn teimlo'n unig gydag ef. Gan wybod hyn, mae'n bwysig bod yn barod i gael ci bach yn eich cartref, oherwydd efallai nad yw mor syml.

Ceisiwch brynu neu fabwysiadu o le dibynadwy a diogel. Peidiwch ag anghofio gwneud yr holl gynllunio ariannol a pharatoi eich cartref i dderbyn eich ci bach. Dilynwch yr holl argymhellion hylendid, iechyd a bwyd.

Y mwyaf
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.