Ci bach micro Malta: gwiriwch y pris, gofal a llawer mwy!

Ci bach micro Malta: gwiriwch y pris, gofal a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Y Maltese meicro ciwt a blewog!

Mae cŵn Malteg yn giwt ac yn edrych fel tedi bêrs. Pan mae yng nghledr ein llaw mae'n edrych fel tegan. Dychmygwch eich bod yn gallu eu dal yn eich glin bob amser a'u maldodi, heb iddynt gwyno, eu codi dan do heb boeni am bethau annisgwyl posib.

Pwy na fyddai eisiau cael ci felly? Ond os ydych chi'n meddwl am brynu Malteg neu'n chwilfrydig i wybod mwy am y brîd hwn, daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon, gan y byddwn yn eich hysbysu am y gofal angenrheidiol, sut i gaffael Malteg a llawer mwy am y ci bach ciwt hwn.

Nodweddion y micro Maltese

Gan ei fod yn frid bach, mae rhai hynodion am y micro Maltese nad yw'r cyhoedd lleyg yn ymwybodol ohonynt, ond sy'n bwysig iawn eu gwybod cyn prynu'r ci hwn . Felly daethom â gwybodaeth o'r enw i agweddau'r ci hwn yn y foment gyntaf honno. Edrychwch arno!

Enw

Dros y canrifoedd mae enw'r ci hwn wedi mynd trwy sawl newid nes iddo gyrraedd yr hyn a wyddom heddiw, ci Malteg neu Bichon Maltese. Gan eu bod eisoes wedi cael eu galw’n gi’r “Merched Rhufeinig”, “Hen Gi Maltese”, “Ci Llew Maltese” ymhlith eraill.

Ond yr enw cyntaf a gafodd y brîd hwn oedd Ci Melitaie (“Canis Melitaeus ” yn Lladin), oherwydd y gred bod y brîd hwn wedi ymddangos ar Ynys Malta, a leolir ynEidal. Fodd bynnag, nid tan 1888 y cydnabu'r AKC (Kennel Club) y brîd o dan yr enw Malteg. Mae'r "micro", yn ei dro, yn amlwg oherwydd ei faint bach.

Agweddau Gweledol

Mae gan y meicro-Malta gôt hir dros y corff i gyd, sy'n atgyfnerthu ymddangosiad tedi yn fwy byth. arth. Mae eu ffwr yn sidanaidd iawn ac mae ei olwg yn sgleiniog, heb fod yn donnog nac yn gyrliog.

Mae ganddyn nhw goesau byr iawn, sy'n gwneud iddyn nhw edrych fel eu bod nhw'n bownsio wrth redeg neu gerdded. Yn ogystal, mae pen a chorff y meicro Maltese yn grwn (sy'n gwneud i ni fod eisiau eu codi hyd yn oed yn fwy), a'u clustiau'n flewog ac yn disgyn i lawr.

Mae ganddyn nhw lygaid du a thrwyn sy'n edrych sefyll allan yng nghanol y ffwr gwyn. A dyma i chi chwilfrydedd, mae lliw eu croen yn arlliw pinc, sy'n eu gwneud yn frîd na all fod yn agored i'r haul am amser hir.

Lliwiau'r meicro Maltese

O micro maltese dim ond un lliw sydd ganddo, sef y lliw gwyn pennaf. Weithiau mae hefyd yn bosibl eu gweld mewn lliw, ifori neu llwydfelyn, a gall unrhyw newid yn eu cot fod yn arwydd bod angen iddynt dderbyn gofal gan filfeddyg, oherwydd efallai nad yw iechyd y blewog yn gyfoes.

Er bod y Maltaiaid yn adnabyddus ar hyn o bryd am eu cot wen, yn y gorffennol roedd yn bosibl dod o hyd iddynt mewn lliwiau eraill, megis brown a du, ond y Malteseroedd micros o'r llinach hon yn reddfau dros y canrifoedd.

Tarddiad a hanes y meicro Maltese

Hyd heddiw, nid yw ymchwilwyr wedi dod i gonsensws ar darddiad y meicro Malteg, dywed rhai archeolegwyr hynny ymddangosodd y brîd tua 4000 CC. Y gwir yw bod yna ddogfennau sy'n adrodd bodolaeth y Malteg ers 300 CC

Credir mai ar yr ynys hon, tua 1500 CC, y cyrhaeddodd y morwyr Phoenician i ymweld â'r ynys ac arni. gweld bod gwahanol fridiau o gi yn gweld cyfle busnes, a thrwy hynny benderfynu eu marchnata ledled Ewrop ac Asia.

Ar ddechrau'r 14eg ganrif cludwyd y cŵn bach hyn i Loegr o Manila i'r Frenhines Victoria, lle daethant yn gŵn bach i Loegr. darlings o ferched brenhinol. Mae adroddiadau bod y brîd yn cael ei ddefnyddio fel glin, gan wasanaethu fel cydymaith i ferched y teulu brenhinol Ewropeaidd, a dim ond yn y 19eg ganrif y cyrhaeddodd y brîd Brasil ynghyd â'r gwladychwyr Portiwgaleg.

Bywyd disgwyliad y micro Maltese

Er bod gan y brîd hwn nifer o broblemau iechyd, oherwydd bod y croesfan rhwng bridiau eraill yn cael ei thrin fel eu bod yn mynd yn llai ac yn llai, mae disgwyliad oes micro Maltese yn 10 i 16 mlynedd. Er gwaethaf y ffaith y gall benywod mewn llawer o achosion farw oherwydd cymhlethdodau yn ystod beichiogrwydd neu eni.

Pris y brid micro Malta a ble i brynu

Nawr eich bod yn gwybod sut y daeth y meicro Maltese i fodolaeth, o ymddangosiad ei henw hyd at gyrraedd Brasil, mae'n bryd darganfod faint mae'n ei gostio a sut i'w brynu.

Faint mae micro-fat yn ei gostio?

Mae gwerth y micro Maltese yn amrywio yn ôl y straen. Er nad yw'n un o'r bridiau drutaf, mae micro Maltese yn costio tua $3,000 i $6,000 ym Mrasil. Gall y gwerth amrywio hefyd yn ôl y sefydliad lle rydych chi'n ei brynu.

Mae yna leoedd lle maen nhw'n gwerthu am lai na $1,000, felly byddwch yn wyliadwrus bob amser o'r prisiau rhad iawn hyn, gan fod hyn yn golygu nad yw'r anifail yn gyfreithlon wedi'i gofrestru o fewn cymdeithas Cŵn Brasil, ac efallai ei fod wedi'i fridio mewn caethiwed yn dioddef cam-drin.

Ble i brynu micro Maltese?

Gallwch brynu micro Maltese mewn siopau anifeiliaid anwes ac ar wefannau gwerthu anifeiliaid. Ond y peth delfrydol yw ei brynu mewn siop anifeiliaid anwes, oherwydd yno byddwch chi'n gallu gwybod ar unwaith sut mae'ch ffrind blewog yn ei wneud. Byddwch hefyd yn osgoi cael anifail nad yw mewn sefyllfaoedd cyfreithiol, a all achosi problemau posibl.

Yn ogystal, byddwch yn osgoi cael eich camgymryd, gan brynu ci nad yw'n Falta, ond brid tebyg arall.

Y gost gyffredinol i godi micro Maltese

Er ei fod yn gi ciwt a dof, mae angen i chi fod yn barod i wario arian ar yr anifail bach hwn, felly, oherwydd ei faint bach, efallai y bydd wedi cylcholproblemau iechyd, sy'n gofyn am deithiau i'r cardiolegydd, niwrolegydd neu faethegydd, a all amrywio ar gyfartaledd o $280 i $450.

Oherwydd eu bod yn fach, gall y gost gyda phorthiant gyrraedd uchafswm o $50 y mis, tra gyda'r milfeddyg gall teithiau fod mor uchel â $330 os mai dim ond 3 gwaith y flwyddyn yr ewch chi. Mae gwariant ar V10 a brechlynnau'r gynddaredd yn costio $90 ac mae angen ei atgyfnerthu'n flynyddol. Dim ond y brechlynnau giardia a ffliw nad ydynt yn orfodol, sy'n costio $90 y brechlyn ar gyfartaledd.

Gofalu am y micro Maltese

Er bod ganddo iechyd bregus iawn, nid yw'n anodd gofalu am y Malteg, popeth sydd angen i chi ei wneud i ofalu amdanynt yn y ffordd orau bosibl, fe welwch isod.

Gofal gyda'r bwydo meicro Malta

Oherwydd ei fod yn fach maint a phroblemau iechyd , gall maeth gwael niweidio hyd yn oed yn fwy. Mae'n bwysig i chi wybod na allwch chi fwydo Malta yn yr un ffordd ag y byddwch chi'n bwydo ci mwy, mae angen porthiant sy'n addas ar gyfer y brîd arno. Yn ogystal, dim ond 400 o galorïau y dydd y dylai'r cŵn bach hyn eu bwyta, hynny yw, paned o fwyd.

Pwynt pwysig iawn arall yw, gan nad ydynt yn ymarfer llawer, na allant fwyta llawer o galorïau, mae'n ddoeth eu bod amlyncu mwy o brotein oherwydd y tueddiad i atroffi cyhyrau a thwf cyhyrau gwael sydd gan y bridiau bach hyn.

Gweler mwy am y rhai gorauDeiet cŵn bach 2021 a sut i ddewis y math delfrydol ar gyfer eich micro Maltese!

Amgylchedd addas ar gyfer y micro Maltese

Gan mai cŵn bach ydyn nhw, y delfrydol yw eu bod yn aros y rhan fwyaf o'r amser amser dan do, nid yn unig i osgoi toriadau tueddol yn y patella (pen-glin) ond hefyd i atal cŵn mwy rhag eu brifo ac nad yw'r gôt wen yn mynd yn fudr yn rhy aml.

Yn ogystal, gan fod ganddynt un llawer o ffwr, mae'n well ganddynt amgylcheddau gyda thymheredd oerach. Ar adegau poeth iawn o'r flwyddyn, mae rhai perchnogion yn penderfynu gadael y gwallt yn fyrrach.

Gweld hefyd: Shih-tzu gyda daeargi Swydd Efrog: cwrdd â'r brid shorkie

Gofal hylendid ar gyfer y micro Maltese

Wrth benderfynu cael ci Malteg, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol bod eich bydd trefn arferol yn newid. Gan fod ganddo wallt hir iawn, fe'ch cynghorir i frwsio ei wallt bob dydd ac o leiaf unwaith y mis gan weithiwr proffesiynol.

Nawr mewn perthynas ag ymolchi, nid yw'n wahanol i gŵn mwy. Dylai'r siampŵ fod yn ysgafn ac yn addas ar gyfer cŵn, a chan fod ganddyn nhw lawer o wallt, gallant ymolchi bob 15 diwrnod, yr amser gorau yw rhwng 11am a 3pm, a dylid sychu gyda sychwr i osgoi ffwng ar y croen.

Hyfforddiant priodol ar gyfer meicro-Malta

Mae'r micro Maltese yn frîd sy'n cyfarth llawer, yn union fel y brid chihuahua, felly dim byd gwell na chymdeithasu â chŵn eraill. Ond yma mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio byth â gadael i'ch meicro Maltegyn agos at gi mwy, gan y gall eu brifo oherwydd ei fod yr un maint â thegan.

Fodd bynnag, mae’r cŵn bach hyn yn mwynhau cwmni bodau dynol yn fawr iawn, gan eu bod yn gwmni gwych i’r henoed a phlant hŷn na chwech oed mlwydd oed, gan eu bod yn gallu eu brifo.

Cymdeithasoli'r meicro Maltese

Mae'r meicro Maltese yn frid sy'n cyfarth llawer, yn union fel y brid chihuahua, felly dim byd gwell na chymdeithasu ag eraill cwn. Ond yma rhaid i chi fod yn ofalus i beidio byth â gadael i'ch meicro Maltese ddod yn agos at gi o faint mwy, gan y gallai eu brifo oherwydd ei fod yr un maint â thegan.

Fodd bynnag, mae'r cŵn bach hyn yn mwynhau cwmni cŵn. bodau dynol, gan ei fod yn gwmni gwych i'r henoed a phlant dros chwe blwydd oed.

Chwilfrydedd am y micro Maltese

Nawr eich bod yn gwybod yn barod pa ofal am fwyd a hylendid yw Beth a micro Maltese angen, mae'n bryd darganfod sut mae iechyd y Malteg yn gweithio.

Mae Micro Maltese yn gi sensitif

Mae'r meicro Maltese yn sensitif, o ran anian a'i faint corfforol , mae naid syml i sedd y soffa yn ddigon i ddadleoli'r pen-glin. O ran eu hanian, maent yn gŵn dof sydd wrth eu bodd yn cael eu anwesu.

Er eu bod yn gallu byw am fwy na 10 mlynedd, mae gan y brîd hwn lawer o broblemau iechyd trwy gydol eu hoes, gan gynnwys trawiadau epileptig, hydroceffalws,moleira agored, ymhlith eraill. Yn ogystal, mae benywod yn cael problemau gyda'u hatgenhedlu, nid ydynt hyd yn oed yn gallu cael cyflenwadau arferol, y rhan fwyaf o'r amser angen toriad cesaraidd iddynt hwy a'u hepil allu gwrthsefyll.

Gweld hefyd: Breuddwydio am wenyn yn hedfan ac yn pigo: beth mae'n ei olygu?

Maent yn destun cynnydd pwysau <7

Diffyg ymarfer corff yw un o'r problemau mwyaf o ran magu pwysau yn y brîd hwn, gan eu bod yn gŵn glin, yn y pen draw nid yw perchnogion yn eu rhoi i gerdded neu redeg yn aml iawn. Y ddelfryd yw i'r brîd micro hwn wneud 30 munud o weithgarwch corfforol y dydd, a all fod yn ddwy daith gerdded 15 munud.

Yn ogystal, mae bwyta symiau mawr yn cyfrannu at fod dros bwysau, a dyna pam y delfryd yw hynny. mae gan y cŵn bach hyn ddiet cytbwys, gyda bwyd sy'n addas i'w brid. Gan mai ei bwysau delfrydol yw 4 kg fel nad yw'n amharu ar eich iechyd.

Maen nhw'n cymryd ychydig o le

Mae eu maint yn amrywio o 22 i 25 cm, yn pwyso o 1 i 4 kg, ac felly yn gŵn gwych i'r rhai sy'n byw mewn dinasoedd mawr, mewn lleoedd heb iard gefn, fel sy'n wir am fflatiau. Gan eu bod yn gŵn tyner a digynnwrf, gall eu perchnogion adael iddynt redeg o gwmpas y tu mewn i'r tŷ heb ofni torri unrhyw wrthrych.

Hefyd, mae unrhyw le bach yn y tŷ yn ddigon iddynt glosio a chysgu'n dda.

Y micro-Malta chwilfrydig sy'n ffitio yng nghledr eich llaw

Fel y gwelwch yn yr erthygl hon, mae cŵn bach Malta yn wirioneddolannwyl a 'n giwt. Yn ogystal â bod yn frid gwych i gadw cwmni a magu mewn mannau bychain, gwelsoch hefyd fod angen talu sylw i iechyd y blewog, gan ei fod yn fregus iawn.

Gwelsoch hefyd fod y meicro-llinach Maltese y mae wedi bod yn ein plith ers miliynau o flynyddoedd, wedi derbyn sawl enw nes cyrraedd yr hyn a wyddom heddiw, a'r unig beth nad yw wedi newid yw ei wedd cain. Felly, nawr eich bod chi'n gwybod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i ofalu am eich ci, rydych chi'n barod yn ariannol ac â'r wybodaeth i gaffael y ci hardd hwn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.