Ci bach Pinscher newydd-anedig: gweler awgrymiadau a sut i ofalu!

Ci bach Pinscher newydd-anedig: gweler awgrymiadau a sut i ofalu!
Wesley Wilkerson

Gwybod popeth am y Pinscher newydd-anedig a'i ofal!

Mae ci bach Pinscher newydd-anedig yn anifail bach bregus iawn sy'n gofyn am lawer o ofal yn ei fagwraeth, yn enwedig oherwydd ei fod yn agored i niwed. Yn union fel unrhyw gi bach, mae angen i chi gefnogi popeth, gan baratoi o'i fan gorffwys i'w fwyd a'i hylendid. Gan eu bod yn fwy bregus, mae unrhyw ofal yn gwneud gwahaniaeth ac mae'n bwysig iawn ar gyfer eu datblygiad iach.

Am y rheswm hwn, yn yr erthygl hon byddwch yn darganfod yr holl awgrymiadau ar sut i ofalu am eich babi newydd-anedig yn well. Ci bach Pinscher . Felly, bydd yn bosibl ichi roi'r holl amodau ffafriol iddo ar gyfer ei dwf llawn ac iach. Awn ni?

Nodweddion cyffredinol y Pinscher newydd-anedig

Mae'r Pinscher newydd-anedig, fel y mwyafrif o gŵn bach, fel arfer yn cysgu'r rhan fwyaf o'r amser. Ar yr adeg hon, mae cydnabod dibyniaeth fawr yr anifail anwes ar ei fam, ei anian, ei faint a'i bwysau yn hanfodol i wella perthynas y perchennog â'r ci bach newydd. Felly, dewch i wybod, yn fanwl, yr holl nodweddion hyn o Pinschers newydd-anedig isod:

Maint a phwysau'r Pinscher newydd-anedig

Yn gyffredinol, mae yna ddosbarthiadau ar gyfer Pinschers yn ôl y porthladd. Pinscher 0, er enghraifft, yw'r lleiaf ohonynt ac, fel oedolyn, mae'n pwyso 2.5 kg ac mae'n 15 cm o hyd.Pan fydd yn oedolyn, mae ei uchder yn cael ei fesur yn fertigol o'r ysgwyddau i'r traed, tra, fel newydd-anedig, gan na all yr anifail anwes sefyll i fyny, mae ei faint yn cael ei fesur yn llorweddol. Yn yr achos hwn, Pinscher 0 yw maint llaw hanner agored, tua 15 cm. Mae fel arfer yn pwyso 180 g.

Mae'r Pinscher 1, ychydig yn fwy, fel arfer yn pwyso tua 3 kg ac yn mesur 20 i 25 cm o uchder pan fydd yn oedolyn. Pan fydd newydd-anedig, ei uchder llorweddol, hynny yw, o'r pen i'r gynffon, yw tua 18 cm. Mae ei bwysau tua 190 g.

Yn olaf, gall y Pinscher 2 a'r Miniatura gyrraedd hyd at 4 kg a mesur 25 i 30 cm fertigol fel oedolion. Gan eu bod ychydig yn fwy, mae babanod newydd-anedig fel arfer yn pwyso tua 200 g ac yn mesur hyd at 20 cm yn llorweddol.

Datblygiad y Pinscher Newydd-anedig

Yn nyddiau cyntaf bywyd, mae'r ci bach newydd-anedig Ef yn yn hynod ddibynnol ar ei fam. Mae'n gyffredin, nes ei fod yn 10 diwrnod oed, ei fod yn treulio mwy na 90% o'i ddiwrnod yn cysgu. Er mwyn iddo allu cysgu mor aml, mae angen iddo aros yn gynnes, ffaith sy'n gwneud i'r anifail anwes dreulio llawer o amser yn pwyso yn erbyn y fam, yn sugno neu'n gorffwys.

Fel arfer, bydd y ci bach yn parhau i gynnal dibyniaeth y fam tan y 7fed wythnos o fywyd, sydd eisoes yn y cyfnod o fabandod, pan fydd yn dechrau amlyncu pasty a bwydydd solet. Tan hynny, mae'n bwysig iawn bod y cyswllt â'r fam yn ei feddiannuei amser yn bennaf, gan mai trwyddo y bydd y Pinscher yn gallu datblygu'n llawn.

Anian y Pinscher Newydd-anedig

Y Pinscher Newydd-anedig, yn ystod pythefnos cyntaf ei fywyd, yn dal i fod. nid oedd ei lygaid a'i glustiau wedi datblygu'n llawn. Felly, yn ystod yr amser hwn, ni fydd yr anifail anwes yn rhyngweithio'n ymarferol â'r amgylchedd a bydd yn dawelach, yn cael ei amddiffyn gan y fam wrth gysgu a phwyso yn ei herbyn.

Yn olaf, ar ddiwedd yr 2il wythnos, yr anifail anwes yn agor ei lygaid, yn dysgu cerdded ac yn dechrau rhyngweithio â'r amgylchedd a chyda'i frodyr a chwiorydd. Ar yr adeg hon, mae anian y newydd-anedig yn dechrau dod i'r amlwg, ac mae'n gyffredin iddo ddod yn fwyfwy chwilfrydig. Felly, mae'n bwysig gwylio'r anifail bach i sicrhau nad yw'n cael ei frifo wrth archwilio'r byd y tu allan.

Gwirio cyflwr iechyd y Pinscher newydd-anedig

Cyn caffael un ci bach Pinscher, mae'n bwysig deall na argymhellir ei brynu cyn y 60 diwrnod llawn o fywyd. Ac, gan fod cyfnod newyddenedigol y ci (newydd-anedig) yn para hyd at 14 diwrnod o fywyd, yn ystod y cyfnod hwn ni argymhellir caffael yr anifail anwes. Serch hynny, mae rhai pwyntiau i'w dadansoddi a fydd yn pennu caffaeliad y ci bach neu beidio ychydig yn ddiweddarach. Gwiriwch nhw:

Gweld hefyd: Aderyn Earwig: gweler y canllaw cyflawn i'r rhywogaeth hon

Rhaid i’r bridiwr sicrhau lles y newydd-anedig

Mewn bridwyr a chynelau sydd wedi’u hardystio gan y GymdeithasBrasileira de Cinofilia Independente (SOBRACI), corff cyhoeddi pedigri, mae'n bosibl dilyn trywydd cŵn bach Pinscher o'r cyfnod newyddenedigol tan y cyfnod diogel i'w prynu. Yn yr achos hwn, gall y sefydliad sicrhau purdeb brîd ei anifeiliaid, yn ogystal â gwarantu lles yr holl anifeiliaid anwes sy'n bresennol yn y lloc yn ystod y cyfnod y maent yn aros yno.

Os dewiswch brynu yr anifail anwes drwodd gan fridiwr Pinscher annibynnol neu, hyd yn oed, o siopau anifeiliaid anwes, er mwyn sicrhau bod iechyd y ci bach a gaiff ei gaffael yn dda, mae angen gwybod o flaen llaw y man lle mae'r cŵn yn byw a gweld sut y driniaeth a gânt tra bod babanod newydd-anedig .

Gwirio amodau ffisiolegol y Pinscher newydd-anedig

Mae gwirio amodau ffisiolegol y babanod newydd-anedig, er enghraifft, pilenni mwcaidd y llygaid a'r geg, hefyd yn bwysig. Pan ewch i ymweld â'r cenel, bridiwr neu siop anifeiliaid anwes i ddewis ymlaen llaw y Pinscher a fydd yn eich anifail anwes newydd pan fydd yn cwblhau 60 diwrnod o fywyd, tra ei fod yn dal yn y cyfnod newyddenedigol, mae eisoes yn bosibl i roi sylw i'r iechyd pilenni mwcaidd yr anifail. <4

Hynny yw, bydd gan gi bach a aned yn iach dafod cochlyd a llygaid llachar heb gyfrinachau gwyn. Felly, mae'n hynod berthnasol dadansoddi'r agweddau hyn!

Gwiriwch a yw'r cyfnod bwydo ar y fron wedi'i gwblhau

Mae'n hanfodol, cyno gaffael ci bach Pinscher, sydd eisoes mewn oedran diogel ac yn gwbl annibynnol ar y fam, mae'r rhai sy'n gyfrifol am ofal blaenorol y sbwriel yn eich hysbysu am gyfnod bwydo ar y fron y newydd-anedig. Mae llaeth y fron yn hanfodol er mwyn i'r anifail anwes gael ei ddosau cyntaf o imiwneiddiad naturiol, sy'n bresennol mewn colostrwm, secretion postpartum hanfodol ar gyfer y newydd-anedig.

Ar ben hynny, mae llaeth y fron yn cynnwys brasterau, proteinau a chalsiwm, maetholion hanfodol ar gyfer cŵn bach. Hynny yw, oherwydd pwysigrwydd bwydo ar y fron, mae'n hynod bwysig bod y bridiwr yn rhoi gwybod i chi a yw'r anifail anwes wedi'i fwydo ar y fron yn iawn nes, o leiaf, ei fod wedi cwblhau 35 diwrnod o fywyd. Dyma'r unig ffordd y bydd ei iechyd yn cael ei atgyfnerthu i fynd yn fyw yn ei gartref newydd, yn 60 diwrnod oed!

Gofalu am gi bach Pinscher newydd-anedig

Ci bach Pinscher newydd-anedig - anifail eiddil a bregus iawn yw ei eni, yn enwedig yn ystod wythnosau cyntaf ei fywyd. Felly, mae angen i chi fod yn ofalus am fywyd bob dydd y byg bach. Darganfyddwch, isod, y prif rai:

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am wyfyn? Melyn, du, cawr ac eraill

Bwydo gofal ar gyfer eich Pinscher newydd-anedig

Dylai bwydo ci bach Pinscher newydd-anedig gynnwys llaeth y fron neu un arall sy'n addas ar gyfer eich cyflwr i ddechrau. Dros gyfnod o 1 mis o leiaf, gellir ychwanegu rhai bwydydd solet at y fwydlen, ond rhaid iddynt fod wedi'u coginio ac yn feddal bob amser.

Ar ôldau fis, gellir ychwanegu bwyd cŵn bach penodol, yn ogystal â bwydydd solet eraill megis cyw iâr a chig eidion. Byddwch yn ofalus i beidio â gorliwio'r swm a pheidio ag arbed gormod. Mae angen cydbwyso diet y plentyn bach yn dda.

Gofal hylendid ar gyfer y Pinscher newydd-anedig

Dylai hylendid y ci bach Pinscher newydd-anedig hefyd gael sylw. Yn ogystal, dim ond ar ôl 2 fis o fywyd y gellir rhoi baddonau iddynt; un o'r camgymeriadau mwyaf cyffredin yw ymdrochi'r ci cyn gynted ag y daw i mewn o'r stryd.

Nid oes gan y ci bach Pinscher ei strwythur i gyd yn barod o hyd, a chyswllt â dŵr, hyd yn oed os yw'n llugoer , yn gallu achosi rhai cymhlethdodau yn ddiweddarach o amser, yn ogystal â chynyddu'r siawns o achosi ffliw ac annwyd yn yr anifail anwes. Y ddelfryd yw ei adael mewn lle awyrog bob amser ac, os oes angen, defnyddio lliain llaith i lanhau'r wyneb.

Gofod digonol

Mae angen digon o orffwys ar gi bach Pinscher newydd-anedig, a hyn yn mynnu lle sy'n cael ei warchod rhag golau, rhag cylchrediad pobl ac sy'n osgoi damweiniau difrifol. Felly, gwahanwch le diogel a thawel iddo aros yn ystod ei gyfnod gorffwys.

Felly, mae cael lle da i'r ci bach orffwys yn hanfodol ar gyfer ei ddatblygiad. Defnyddiwch dywelion i wneud y lle'n fwy clyd, osgoi mannau uchel iawn a gadewch ddŵr ar gael bob amser fel y gall yfed a hydradu ei hun.

Gadewch efgorffwys

Mae ci bach Pinscher newydd-anedig bob amser yn llawn egni a natur, ond weithiau mae angen i chi hefyd roi lle iddo orffwys, gan fod hyn yn rhan o'i ddatblygiad iach.

Ni allwch chwarae drwy'r dydd, a hefyd dylid osgoi rhai gemau, gan y gall gael ei frifo. Parchwch ddatblygiad eich ci a chwaraewch gydag ef dim ond pan fo hynny'n bosibl, gan adael digon o amser bob amser iddo adennill ei egni. eitemau ac wedi cymryd yr holl ofal angenrheidiol i godi eich ci bach Pinscher newydd-anedig yn dda, mae'n bryd edrych am strategaethau ar gyfer ei godi. Dewch i weld sut i fagu eich anifail anwes fel y bydd bob amser yn gi annwyl:

Hyrwyddo cymdeithasoli'r newydd-anedig

Yn ystod cyfnod y newydd-anedig, hynny yw, yn ystod pythefnos cyntaf y Pinscher's bywyd, mae'n hanfodol ei fod yn gyson agos at ei fam. Trwyddi hi y bydd yr anifail anwes yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus. Yn ogystal, bydd hi'n ei gynhesu ac yn ei fwydo ar y fron.

Yn ogystal, bydd angen yr un cyswllt mamol ar ei frodyr a chwiorydd, gan wneud i gnewyllyn y teulu uno. Felly, gydag agosrwydd y teulu, bydd ei aelodau yn darparu'r camau cyntaf o gymdeithasoli'r ci! Felly, i fagu eich newydd-anedig yn iach,cadwch ef yn agos at ei fam a'i frodyr a chwiorydd.

Cymerwch y baban newydd-anedig at y milfeddyg

Os ganwyd y Pinscher gartref, rhaid i chi fynd ag ef at y milfeddyg er mwyn iddo allu asesu ei arwyddion o'r fath. fel llif anadlol. Er enghraifft, bydd y gweithiwr proffesiynol yn gallu gwirio sut mae cyfradd anadlu'r newydd-anedig yn mynd, a ddylai ddangos tua 15 i 35 o symudiadau anadlu ac anadlu allan y funud.

Yn ogystal, pan fydd y Pinscher newydd-anedig yn mynd i mewn i'r ail wythnos o bywyd, bydd y milfeddyg yn asesu a ddylai'r deworming a brechu'r anifail anwes ddechrau yn fuan. Bydd hyd yn oed yn gallu rhagnodi atchwanegiadau fitamin i gryfhau system imiwnedd y ci bach. Felly, mae monitro milfeddygol yn hanfodol.

Byddwch yn annwyl gyda'ch Pinscher newydd-anedig

Os ydych chi'n hoff iawn o'ch ci bach Pinscher newydd-anedig o ddyddiau cyntaf ei fywyd, mae'n naturiol Mai iddo dyfu i fyny yn ystwyth a gwrtais. Felly, ewch yn nes at eich ci a sefydlu perthynas o anwyldeb. Mae cŵn yn ffyddlon iawn ac yn gyfnewid, dim ond cariad ac anwyldeb sydd eu hangen arnynt. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n neilltuo amser o'ch dydd i'ch ci bach. Fe welwch pa mor werth chweil fydd ei ymddygiad da dros amser!

Yn barod i ofalu am eich Pinscher newydd-anedig?

Gyda’r holl awgrymiadau a roddwyd, yn sicr eich bod yn fwy na pharod i gael a gofalu am eich ci bachPinscher newydd-anedig. Cofiwch yr awgrymiadau iechyd bob amser a byddwch yn ffrind i'ch anifail anwes. Mae'n bwysig iawn creu cysylltiadau â'ch ci.

Bydd hyn yn ysgogi cyfnewid anwyldeb rhyngoch chi a'i ddoethineb, er gwaethaf ei anian gref a'i ymddygiad ymosodol cyson. Serch hynny, mae'r Pinscher yn gi cyfeillgar iawn a gall fod yn gwmni rhagorol, yn ogystal â bod yn sicr o fod yn hwyl i bawb sy'n byw gydag ef bob dydd.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.