Ci bach Samoyed: pris, personoliaeth, gofal a mwy!

Ci bach Samoyed: pris, personoliaeth, gofal a mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cyfarfod â'r babi Samoyed!

Os ydych chi'n hoffi cŵn bach blewog, mae'r brîd hwn ar eich cyfer chi. Mae'r ci bach Samoyed yn cael ei ystyried yn giwt iawn gan ei berchnogion oherwydd ei gôt hollol wyn a mawr. Mae'n gi ffyddlon iawn ac yn cyd-dynnu'n hawdd â'i deulu.

Mae'r Samoyed yn gi tyner iawn sy'n caru chwarae, felly mae'n cyd-dynnu'n dda iawn â phlant. Yn ogystal, maen nhw'n gŵn sy'n gweithio'n galed iawn, sy'n gallu hela neu fuchesi. Yn yr erthygl hon, byddwch yn gwirio ei nodweddion, prisiau'r brîd, costau ei greu, yr holl ofal y mae'n rhaid ei gymryd gyda'r ci hwn, ei bersonoliaeth a gwybodaeth bwysig arall.

Nodweddion y ci bach Samoyed 1>

Mae gan y babi Samoyed lawer o egni i chwarae a rhyngweithio. O oedran ifanc, mae ganddo gôt hir, hollol wyn. Mae'n frid sydd fel arfer yn ymddwyn yn dda iawn dan do ac sydd angen llawer o weithgaredd i fod yn iach.

Maint a phwysau'r ci bach

Mae ci Samoyed o faint canolig . Mae ei daldra a'i bwysau yn amrywio yn ôl rhyw y ci. Fel arfer, gall y ci bach gwrywaidd fesur rhwng 50 a 60 centimetr a'r fenyw rhwng 45 a 60 centimetr.

Gall pwysau ci bach amrywio yn ôl rhyw hefyd. Mae'r fenyw fel arfer yn pwyso rhwng 15 a 23 kg a'r gwryw o 20 i 30 kg.

Côt a nodweddion gweledol

Mae'r Samoyed ynbrîd tebyg i Spitz ac mae'n adnabyddus am fod â chôt hir, gwbl wen eira. Mae'n frîd a oedd yn byw yn rhanbarth Siberia, felly mae wedi arfer â thymheredd isel. Mae angen brwsio ei ffwr ddwy neu dair gwaith yr wythnos ac ni ddylid ei glipio.

Mae ei gorff wedi'i ddiffinio'n dda, yn eithaf blewog ac mae ganddo drwyn hir. Chwilfrydedd yw bod corneli'r geg yn cael eu troi i fyny, sy'n gwneud iddo edrych fel ei fod bob amser yn gwenu. Nodwedd arall o'r brîd hwn yw'r clustiau trionglog a'r gynffon hir.

A yw'n rhy swnllyd neu flêr?

Weithiau er mwyn cael sylw i chwarae, efallai y byddan nhw'n cyfarth ychydig. Fodd bynnag, fel pob ci, mae'r brîd hwn yn tueddu i gyfarth o bryd i'w gilydd oherwydd amddiffyniad, bywiogrwydd, llawenydd neu ofn.

Ci pwyllog ydyw, ac mae angen eu hymarfer o oedran ifanc rhag iddynt ddod bryderus. Gall ci bach Samoyed fod ychydig yn ddinistriol, oherwydd ei barodrwydd i gnoi popeth, ond unwaith y bydd wedi tyfu i fyny, nid oes ganddo'r nodwedd ddinistriol hon.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

The Samoyed is brid sy'n tueddu i ryngweithio'n dda iawn ag anifeiliaid eraill. Yn ddelfrydol, dylid ei fagu gyda chŵn eraill o oedran cynnar fel ei fod yn dod yn gyfarwydd o'r dechrau. Gall arwain at rai ymladd os oes anghydfod dros diriogaeth.

Yn gyffredinol, mae'n cymryd llawer o amynedd a hyfforddiantfel bod ganddo berthynas dda, gan fod hwn yn frîd â greddf hela. Maen nhw hefyd yn dueddol o fynd ar ôl adar, llygod a chathod.

Gweld hefyd: Sut i hyfforddi ci bach neu gi oedolyn: Canllaw cam wrth gam

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Mae'r Samoyed yn frid sy'n cael ei nodweddu gan garedigrwydd, felly mae'n hoff iawn o dderbyn ymwelwyr ac yn gyffredinol mae'n ymddwyn yn dda iawn gyda dieithriaid. Gyda phlant mae'n fwy serchog fyth ac mae'n ymlynu'n hawdd iawn pan fyddan nhw'n ei drin ag anwyldeb a sylw.

Cŵn oedden nhw'n cael eu defnyddio'n aml i dynnu sleds a buchesi, a dyna pam y daeth yn frîd sy'n delio'n dda iawn. gyda phlant. Rhaid datblygu cymdeithasgarwch o fod yn gi bach fel ei fod yn dod i arfer â phobl newydd. Fodd bynnag, dylai'r rhyngweithio gael ei oruchwylio gan y tiwtor bob amser.

Allwch chi aros ar eich pen eich hun am amser hir?

Gall y Samoyed, o'i adael ar ei ben ei hun am amser hir, ddiflasu a dinistrio rhai pethau er mwyn tynnu ei sylw ei hun. Felly, mae'n bwysig bod gennych amser i dalu sylw i'ch anifail anwes ac ymarfer gweithgareddau a hyfforddiant a fydd yn datblygu ei iechyd meddwl a chorfforol.

Fel nad yw'n dioddef cymaint pan fydd y perchennog yn gadael y tŷ, rhaid ei ddysgu o oedran ifanc i gael ei adael ar ei ben ei hun am gyfnodau hir.

Prisiau a chostau'r ci bach Samoyed

Mae'r Samoyed yn frid drud iawn ac nid yn unig y gost hon y bydd gan y perchennog wrth brynu'r

ci bach. Yn ogystal â gofalu am eraill,mor bwysig ag, er enghraifft: porthiant, milfeddyg, brechlynnau a theganau ar gyfer hwyl. Isod, gallwch wirio'r holl ofal priodol y dylai'r ci bach Samoyed ei gael.

Gweld hefyd: Cigfran ym Mrasil: darganfyddwch y brain a'u chwilfrydedd

Pris y ci bach Samoyed

Mae'r ci bach Samoyed yn frîd a all fod yn ddrud. Gall rhai ffactorau ddylanwadu ar werth yr anifail anwes, er enghraifft: rhyw, ansawdd y sbwriel a ddaeth, rhanbarth, ymhlith eraill.

Yn seiliedig ar rai safleoedd bridio, gall y pris amrywio rhwng $4,000.00 a $11,000.00. Mae'n bwysig cofio nad y gost brynu yn unig fydd gan y perchennog, wedi'r cyfan, mae anifail anwes angen cost ychwanegol gydag anghenion eraill.

Ble i brynu ci bach?

Gellir prynu'r Samoyed ar y rhyngrwyd, siop anifeiliaid anwes a siopau sy'n arbenigo mewn cyflenwadau anifeiliaid ac anifeiliaid anwes, fodd bynnag, argymhellir eu bod yn cael eu prynu gan fridwyr sy'n arbenigo yn y brîd hwn, fel y gallwch fod yn sicr. bydd eich anifail anwes yn iach ac yn derbyn gofal.

Mae'n bwysig ymchwilio i'r cenel lle maen nhw'n cael eu prynu a dadansoddi'r man lle maen nhw'n cael eu bridio ac, os oes angen, mynd i'r cenel i ddarganfod ble mae'r Daw ci bach Samoyed o.

Treuliau bwyd

Mae angen diet iach a chytbwys ar y ci bach Samoyed. Mae yna wahanol frandiau o borthiant, felly argymhellir bod y perchennog yn gwirio gyda'r milfeddyg am un sy'n addas ar gyfer ei anifail anwes. Gall gwerthoedd amrywio oherwydd maint ypecyn neu frand a chost rhwng $100.00 a $300.00 reais.

Gall pecyn 15 kg gyflenwi bwyd misol eich anifail anwes. Mae angen i gŵn bach fwyta 120 g bob dydd. Yn ogystal â bwydo gyda'r porthiant, mae yna hefyd fyrbrydau y gellir eu rhoi i'r Samoyed ac sydd â gwerthoedd is a mwy amrywiol. Gellir dod o hyd iddynt am tua $20.00.

Fodd bynnag, gofalwch eich bod yn rhoi porthiant o ansawdd i'ch ci, gan fod angen llawer o fitaminau a maetholion ar gyfnod datblygu'r ci. Gweler hefyd beth yw'r 10 bwyd cŵn gorau ar gyfer cŵn bach yn 2022, a dewiswch yr opsiwn delfrydol.

Treuliau milfeddygol a brechlynnau

Mae ymweliadau â'r milfeddyg yn bwysig iawn, yn enwedig yn ystod y misoedd cyntaf ei fywyd, yn ogystal â'r brechlynnau angenrheidiol. Mae'r ymweliadau hyn fel arfer yn costio rhwng $150.00 a $200.00, yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw.

Rhoddir dos cyntaf y brechlyn fel arfer pan fydd yr anifail anwes rhwng 45 a 60 diwrnod oed. Fe'u cymhwysir yn flynyddol ac mae tri math y mae'n rhaid eu rhoi: lluosog (V8 a V10) a gwrth-gynddaredd. Mae lluosrif canin yn cynnwys amddiffyniad rhag clefydau fel distemper, parvovirus, leptospirosis, ymhlith clefydau eraill a all fod yn ddifrifol.

Mae pris brechlynnau lluosog, yn gyffredinol, yn costio rhwng $60.00 a $90.00. Mae gwrth-gynddaredd yn yr un amrediad prisiau, fodd bynnag, mae rhai dinasoeddcynnig y brechlyn hwn am ddim a rhaid ei gymryd yn flynyddol. Yn ogystal â'r brechlynnau uchod, mae milfeddygon yn argymell eraill, fel Leishmaniasis a Giardia.

Gwerth teganau, tai ac ategolion

Mae'r eitemau hyn yn amrywio'n fawr o ran pris yn ôl math, brand, maint. Gall y perchennog neilltuo swm rhwng $20.00 a $50.00 i brynu dannedd gosod, peli, anifeiliaid wedi'u stwffio, ac ati.

Eitem bwysig arall yw'r cenelau, sy'n helpu'ch anifail anwes i gael cornel glyd i gysgu. Gallant gostio rhwng $100.00 a $300.00 yn dibynnu ar faint neu frand. Mae coleri yn ategolion na ellir eu hanghofio ychwaith, yn enwedig wrth gerdded. Gall y pris amrywio rhwng $30.00 a $150.00.

Sut i ofalu am gi bach Samoyed

Fel cŵn eraill, mae angen gofal penodol ar y ci bach Samoyed ar hyd eich gwallt. Yn ogystal â gofal gwallt, mae eraill hefyd yn hynod bwysig, fel hylendid eich anifail anwes.

Paratoi ar gyfer dyfodiad y ci bach

Rhaid i berchennog y ci bach Samoyed baratoi lle cynnes a sych i'w anifail anwes fod yn gyfforddus iawn, yn ogystal â darparu gwely a phowlen ar gyfer dŵr a dogn Argymhellir eich bod yn cyrraedd adref gydag ef yn gynnar, er mwyn iddo allu adnabod yr amgylchedd y mae ynddo.

Mae hefyd yn bwysig bod gwrthrychau miniog neu wrthrychau sy'n galluniweidio'r anifail yn cael eu symud neu eu cymryd allan o gyrraedd. Hefyd, os ydych chi'n byw mewn fflat, mae'n syniad da rhoi sgriniau amddiffynnol ar y ffenestri.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y ci bach?

Mae'n ddiddorol bod perchennog y ci bach Samoyed yn darparu trefn arferol gyda gweithgareddau corfforol ac ymarferion dyddiol i ysgogi iechyd corfforol a meddyliol ei anifail anwes.

Nid oes angen gweithgareddau gormodol, felly, Mae'n hanfodol bod y tiwtor yn mynd am dro ac yn mynd am dro gydag ef o leiaf dwy neu dair gwaith yr wythnos. Gan fod ganddyn nhw lawer o egni, gall codi Samoyed mewn fflat fod ychydig yn anodd. Mae'n ddiddorol bod y tiwtor yn cadw lle iddo allu ymarfer llawer.

Gofal gwallt

Oherwydd ei got drwchus a thrwchus, nid oes angen bathio aml. Gofal da yw brwsio'r gôt fel nad yw'n mynd yn sownd. Felly, argymhellir eich bod yn brwsio eich Samoyed ddwy neu dair gwaith yr wythnos.

Er mwyn i'ch Samoyed aros yn wyn, mae rhai yn defnyddio siampŵ sych, fodd bynnag, rhaid ei ddefnyddio'n ofalus ac mae'n bwysig bod mae'r perchennog yn gwirio'r opsiwn priodol ar gyfer ffwr ei anifail anwes.

Gofalu am ewinedd a dannedd

Mae'n bwysig cadw iechyd y geg yn gyfredol. Felly, argymhellir bod y perchennog yn brwsio dannedd ei anifail anwes gyda'r cynhyrchion priodol ac felly'n osgoi problemau gyda pydredd atartar.

Dylid tocio ewinedd yn ôl yr angen. Weithiau, mae'r anifail ei hun yn llwyddo i wisgo'r ewinedd yn naturiol, fodd bynnag, os na fydd hyn yn digwydd, gall y perchennog eu tocio gartref neu logi gwasanaeth sy'n ei wneud, o leiaf unwaith yr wythnos.

Gall ci bach Samoyed fod yn gwmni gorau i chi

Gwelsom yn yr erthygl hon fod angen llawer o ofal ac anwyldeb ar gi bach Samoyed. Mae'n un o'r bridiau hynaf yn y byd, yn dos iawn ac yn arbennig. Mae ei gôt wen yn un o'r prif nodweddion ac mae'n swyno unrhyw un. Mae'n frîd hynod ddeallus ac felly mae'n hawdd iawn ei hyfforddi. Mae'n tueddu i fod yn anifail tawel a chyfeillgar iawn ac nid yw'n ymosodol o gwbl.

Ar ôl darllen yr erthygl hon, a nawr eich bod yn gwybod popeth am y Samoyed ac wedi gweld yr holl ofal angenrheidiol i'w gael, gallwch cael eich ci bach a gofalwch y bydd gennych gydymaith chwareus a smart iawn i fyw wrth eich ochr.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.