Ci bach Shih Tzu: gweler pris, cost magu a gofal!

Ci bach Shih Tzu: gweler pris, cost magu a gofal!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Cŵn bach Shih Tzu: pris, costau byw ar gyfer y brîd hwn a mwy

Cŵn bach â rhinweddau di-rif yw Shih tzus. Tarddiad yr anifeiliaid hyn yw Tibetaidd ac am gannoedd o flynyddoedd maent wedi cael eu hystyried yn gŵn anwes.

Mae eu nodweddion corfforol yn rhyfeddol: llygaid mawr, siâp almon a chwyddedig, trwyn fflat a chôt afieithus ac hirgul. Yn gyffredinol, mae cŵn bach yn cael eu geni â gwallt tywyllach, a fydd yn ysgafnhau wrth i'r anifail anwes dyfu.

Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu am y nodweddion mwyaf trawiadol a phenderfynol i werthuso'r posibilrwydd o fabwysiadu shih tzu . Bydd ffactorau fel pris, costau bwyd ac iechyd, gofal a chwilfrydedd yn hysbys isod. Edrychwch arno!

Ci bach Shih Tzu gwrywaidd

Llawer gwaith, cyn mabwysiadu shih tzu, mae amheuon yn codi ynghylch rhyw yr anifail. Oherwydd hyn, mae angen adnabod prif bwyntiau gwrywod a benywod a gwerthuso manteision ac anfanteision.

Fel ar gyfer gwrywod, er bod eithriadau, maent yn gryfach, yn dominyddol ac yn fwy. Yn ogystal, maent yn annwyl ac yn ddibynnol.

Pris ci bach Shih Tzu gwrywaidd

Mae pris ci bach Shih Tzu gwrywaidd fel arfer rhwng $500.00 a $4000.00. Yn gyffredinol, mae pris y gwryw 30% yn llai na phris y fenyw. Ffaith fawr sy'n annog y gostyngiad cymharol mewn gwerth yw anfantais y reddf diriogaethol.wel mewn tai neu fflatiau bach, mae'n berthnasol caffael coler a dennyn i gerdded y ci bach yn y stryd. Bydd yr arferiad o fynd ag ef am dro yn gwneud iddo deimlo mewn hwyliau da ar hyd y dyddiau, gan y bydd yn treulio llawer o egni!

Chwilfrydedd am y ci bach Shih Tzu

Na Nid yw'n ddim byd newydd bod llygaid melys siâp almon shih tzus yn swynol. Mae yna ystod o chwilfrydedd yn ymwneud â ffenoteip y cŵn hyn sy'n werth eu harchwilio:

Gweld hefyd: Ci a chath gyda'i gilydd? Gweler awgrymiadau ar sut i'w cyflwyno a dod i arfer â nhw

Tarddiad yr enw Shih Tzu

Mae'r brîd shih tzu yn un o'r hynaf yn y byd. Mae yna chwedl sy'n nodi bod yr anifail wedi dod i'r amlwg o undeb o bobl Tsieineaidd a Mongolaidd (Tibetaidd yn bennaf). Daeth yr anifail wedyn i gynrychioli'r gorau o'r ddau ddiwylliant.

Mae "Shih-tzu", mewn Tsieinëeg draddodiadol, yn golygu "ci llew". Mae'r llew hyd yn oed yn cael ei ystyried yn anifail dwyfol gan Fwdhyddion, ffaith sy'n eithaf arwyddocaol o fewn diwylliant Tsieina.

Pwysau cŵn bach Shih Tzu

Ni ellir gwadu mai cŵn bach eu maint yw shih tzus. Wrth gyrraedd yr ail fis o fywyd, mae'r ci bach mor fregus nes ei fod yn pwyso tua 2 kg. Bydd yn magu pwysau nes iddo gyrraedd 5 kg, tua'r pumed mis. Tua'r seithfed mis, mae'r pwysau fel arfer yn sefydlogi, gan gyrraedd hyd at 7 kg.

Maint y ci bach Shih Tzu

Gall maint bach a chadarn y shih tzus gyrraedd, fel oedolyn, hyd at 27 cmuchder. O enedigaeth i 30 diwrnod o fywyd, mae'n tyfu'n gyson ac yn raddol. Yna, hyd at 6 mis o fywyd, mae'r ci yn dechrau ennill màs a chryfhau'r cyhyrau yn sydyn. Yn olaf, hyd at 1 flwyddyn o fywyd, mae twf yn arafu ac mae'r ci yn dod yn oedolyn.

Mae'r gôt, y trwyn a'r llygaid yn newid lliw

Yn gyffredinol, mae cŵn bach shih tzu yn cael eu geni gyda'r rhai tywyllaf gwallt. Ychydig sydd ar ôl gyda chôt wedi'i phigmentu'n dda am gyfnod hir iawn. Wrth i'r ci dyfu, mae ei liw yn tueddu i sefydlogi.

Ar y llaw arall, mae gan shih tzus bach drwyn pinc a llygaid glas. Fodd bynnag, o wythnosau cyntaf bywyd, mae'n naturiol i bigmentiad ardaloedd o'r fath ddod yn fwy solet.

Mae cŵn bach Shih Tzu yn anhygoel ac yn hoffus!

Ni ellir gwadu bod cŵn bach shih tzu yn anifeiliaid anwes annwyl ac annwyl. Bydd eu cynnwys yn y teulu yn rheswm dros lawer o lawenydd a hapusrwydd. Gan eu bod yn gŵn cydymaith gwych, go brin y bydd y tiwtor sy’n mabwysiadu’r ci bach yn teimlo’n unig.

Yn ogystal â’r bartneriaeth enwog, os daw’r opsiwn o brynu ci bach i’r amlwg, mae’n bwysig parhau i fod yn ymwybodol o’r rhwymedigaethau cynnwys y shih tzu. Mae angen i chi ofalu am iechyd yr anifail anwes, bod yn barod i ofalu am ei iechyd a thalu llawer o sylw iddo. Felly, bydd yr un bach yn tyfu i fyny gydag ansawdd bywyd ac yn sicr bydd yn cael ei garu'n fawr!

o wrywod: gall yr arferiad o droethi er mwyn diffinio tiriogaethau, hyd yn oed os gellir ei gywiro, fod yn broblem fawr i rai pobl.

Manteision y ci bach Shih Tzu gwrywaidd

Y cŵn bach Mae gwrywod yn tueddu i fod yn fwy sylwgar a chariadus na merched. Maent yn allblyg ac yn addasu'n hawdd i blant. Yn ogystal, maent yn sensitif i weithredoedd a hwyliau eu perchnogion, hynny yw, peidiwch â'u trin yn ddifrifol, gan eu bod yn cael eu brifo'n gymharol hawdd.

Mae gwrywod yn dueddol o fod yn gariadus iawn ac ynghlwm wrth y teulu. Gallant hyd yn oed dreulio'r diwrnod cyfan ar lin y perchennog yn cael hoffter, gan eu bod yn ddofi iawn ac yn hoff iawn o sylw.

Anfanteision cŵn bach Shih Tzu gwrywaidd

Mae gwrywod, wrth droethi, yn cael yr arfer o codi eu coesau i nodi eu tiriogaeth. Gan y gall hyn niweidio dodrefn, dylid eu haddysgu o oedran ifanc ac, os yn bosibl, eu hysbaddu, gweithred a fydd yn lleihau tiriogaeth yr anifail anwes. ci bach. Yn ystod plentyndod, mae cywiro agweddau o'r fath yn llawer haws, gan fod yr anifail anwes yn derbyn gorchmynion a chywiriadau yn agored.

Personoliaeth cŵn bach Shih Tzu gwrywaidd

Mae'r ddau ryw shih tzus yn gymdeithion rhagorol, yn ffrindiau ffyddlon, yn chwareus ac yn wych gyda phlant.

Er hyn, mae gwrywod yn tueddu i fod â'r anian gryfaf a,felly, gallant fod yn ymosodol ar rai achlysuron: pan fydd cŵn eraill neu'r perchnogion eu hunain yn eu gwrthwynebu.

Am y rheswm hwn, rhaid hyfforddi'r anifail anwes fel ci bach; mae dysgu triciau a rhoi gorchmynion yn driciau gwych.

Menyw Shih Tzu Ci bach

Mae'r rhan fwyaf o fenywod shih tzus yn dueddol o fod yn fwy cyfarwydd na gwrywod. Mae hyn yn bennaf oherwydd greddf y fam. Datblygant ymdeimlad craff o amddiffyniad a gwnânt gymdeithion gwych. Darllenwch fwy amdanynt!

Pris ci bach Shih Tzu benywaidd

Mae pris ci bach Shih Tzu benywaidd fel arfer yn amrywio rhwng $650.00 a $4500.00. Yn fwyaf aml, mae menywod ychydig yn ddrutach na dynion. Yr hyn sy'n eu gwneud yn ddrytach yw'r ffaith eu bod yn gallu bridio, cario, rhoi genedigaeth a nyrsio'r ifanc. Hefyd, mae llawer o bobl yn tueddu i ddewis merched oherwydd greddf y fam a thynerwch y tiriogaethwr.

Manteision cŵn bach Shih Tzu benywaidd

Yn gyffredinol, mae ychydig o shih tzus yn dawelach ac yn fwy melys. Maent wrth eu bodd yn chwarae ac yn fwy cysylltiedig â'u perchnogion.

Yn ogystal, maent yn dysgu'n gyflym ac yn fwy tueddol o gael hyfforddiant; maent yn dysgu triciau yn gymharol hawdd. Maen nhw hefyd yn graff a chwilfrydig iawn, yn mwynhau gwenieithus ac yn dilyn eu perchennog o gwmpas y tŷ yn gyson.

Anfanteision y ci bach Shih Tzu benywaidd

O ystyried bod y gwres yn dechrauo fenywod yn digwydd rhwng y chweched mis a'r flwyddyn gyntaf o fywyd, cyn gynted ag y byddant yn cyrraedd aeddfedrwydd rhywiol, yn dal i gŵn bach, byddant yn cyflwyno rhai anfanteision ymddygiadol.

Er enghraifft, oherwydd bod colig yn digwydd eto, gallant cyfarth llawer a nes udo. Yn ogystal, gallant staenio ffabrigau ac arwynebau â gwaed y cylchred mislif.

Personoliaeth y ci bach Shih Tzu benywaidd

Mae merched, fel cŵn bach, yn fwy sylwgar i hyfforddiant na gwrywod, oherwydd maent yn aeddfedu ac yn dysgu'n gyflymach.

Yn ogystal, maent yn dawelach ac yn fwy hydd. Maent yn dangos hyd yn oed mwy o ymlyniad i'r perchennog a'r teulu yn gyffredinol. Fodd bynnag, maen nhw'n bossy ac yn genfigennus, yn cyfarth mwy oherwydd greddf amddiffynnol y fam.

Rhagofalon wrth brynu ci bach Shih Tzu

Wrth brynu ci bach Shih Tzu, mae gofal y mae'n rhaid i'r perchennog posibl eu cymryd: mae angen gwirio tarddiad y ci bach, gwarantau iechyd, archwilio ymddygiad y ci a'i amodau corfforol.

Sut i ddewis y ci bach: oedran, pedigri ac iechyd 7>

Mae yna rai ffactorau sy'n ymyrryd yn uniongyrchol â gwerth ci bach shih tzu. Er enghraifft, mae cŵn bach pedigri yn ddrytach, gan fod ganddyn nhw'r ddogfen sy'n sicrhau bod y ci yn perthyn i'r brîd gyda sicrwydd llwyr. Yn ogystal, o'i gael, mae'n bosibl croesi'r anifail gyda shih tzu pur arall i gynhyrchu torllwythi a fydd hefyd yn gallu meddiannu.pedigri.

Gan gymryd i ystyriaeth bod shih tzus yn gŵn bach hyd at tua 10 mis, mae'n bosibl nodi bod y cŵn hyn yn fwy parod i dderbyn hyfforddiant ym misoedd cyntaf eu bywydau. Hynny yw, po ieuengaf yw hi, gorau oll y bydd yr anifail yn ymateb i'r ddysgeidiaeth, ffaith sy'n ymyrryd â chynyddu gwerth yr anifail anwes.

Ynglŷn ag iechyd, archwiliwch yr amodau y mae'r anifail anwes i'w gael o'r blaen. ei brynu, gan na fydd ci cwbl iach yn gofyn am gostau gormodol gyda meddyginiaethau a thriniaethau cymhleth yn y dyfodol.

Gochelwch rhag gwerthwyr cŵn bach heb darddiad

Prynu'r anifail anwes gan fridiwr neu mae siop drwyddedig yn gwarantu bod yr amodau y mae'r ci bach a'i rieni yn byw ynddynt yn gyfforddus ac yn addas. Os prynir y shih tzu gan werthwr preifat, mae bron yn amhosibl profi lles yr anifail.

Yn ogystal, os prynwch gi bach gan werthwr preifat, mae'n annhebygol y byddwch yn derbyn y derbynneb sy'n profi'r trafodiad ac sy'n gwarantu gofynion megis brechu a diffyg llyngyr.

Pan fo gan y ci broblemau cymdeithasoli

Mae'n bwysig bod y ci bach yn aros gyda'i fam am o leiaf 60 diwrnod. Pan na fydd hyn yn digwydd a bod yr anifail yn cael ei werthu ar unwaith, gall fod â phroblemau ymddygiad a chymdeithasoli. Er enghraifft, os yw'r anifail anwes yn ymosodol iawn neu'n ofni'n ofnadwy, mae'n bosibl ei fod wedi pasiooherwydd trawma a phwy sy'n cael problemau gyda chymdeithasu yn y dyfodol.

Gwiriwch warant eich ci a chytundeb iechyd

Wrth brynu eich ci bach, gwnewch yn siŵr bod y gwerthwr yn darparu'r dystysgrif filfeddygol gyda'r cerdyn brechu a diffyg llyngyr yn gyfoes. Hynny yw, cyn gynted ag y caiff yr anifail anwes ei ddiddyfnu, mae'n hanfodol ei fod yn cael ei frechu a'i ddadlyngyru. Trwy wirio cofnodion yr anifail, mae'n bosibl bod yn siŵr bod gofynion o'r fath wedi'u bodloni.

Sylw ynghylch bridwyr a chynelau

Mae bridwyr a chynelau cofrestredig yn cynrychioli tarddiad cŵn sydd fel arfer yn cael cŵn. pedigri. Os ydynt yn drefnus ac arbenigol, mae shih tzus, oherwydd eu bod yn derbyn triniaethau megis gofal breintiedig a bwyd, yn tueddu i fod yn ddrytach.

Ar hyn o bryd, mae'r CBKC, corff cyhoeddi'r achau, yn lansio safle gyda y bridwyr gorau o fridiau cŵn. Yn 2020, Midnight Poison's, Br Pepper's a Par D'ellas oedd y podiwm o fridwyr shih tzus.

Poeni am gyflwr y ci

Pan fydd y ci bach shih tzu yn iach ac yn barod i fod. wedi'i wahanu oddi wrth ei fam, mae ganddo gôt llachar a sgleiniog. Yn ogystal, mae gwirio a yw'r anifail yn diarddel secretiadau o bilenni mwcaidd y llygaid, y trwyn a'r clustiau yn arwyddion gwych o gyflyrau iechyd.

Faint mae'n ei gostio i fagu ci bach Shih Tzu

I greu aci bach shih tzu mae angen bod yn ymwybodol y bydd angen costau sefydlog a chyfnodol ar yr anifail anwes. Yn ogystal â bwyd anifeiliaid da, mae'n hanfodol mynd â'r anifail anwes at y milfeddyg i wirio ei iechyd, ei frechu a'i hyfforddi. Edrychwch ar y prif gostau:

Pris porthiant ar gyfer ci bach Shih Tzu

Mae diddyfnu ci bach fel arfer yn digwydd yn 6 wythnos oed. O hynny ymlaen, rhaid i'r tiwtor ddechrau'r newid i fwyd solet a darparu diet penodol a chytbwys i'r anifail anwes. Yn ogystal, mae'n hanfodol ei fwydo 4 i 5 gwaith y dydd.

Dylai bwyd ci bach da gynnwys fitaminau sy'n gallu sicrhau datblygiad llawn organau a gwallt yr anifail, yn ogystal â hybu iechyd y coluddyn a'r geg. . Mae pecyn premiwm sy'n pwyso 2.5 kg ar gyfartaledd yn $80.00.

Milfeddyg

Mae ymgynghoriadau milfeddygol yn costio o leiaf $120.00. Yn ogystal â bod yn hynod bwysig mynd â'r anifail anwes i'r swyddfa yn flynyddol i gadw brechlynnau a dadlyngyru yn gyfredol, mae angen chwilio am weithiwr proffesiynol pryd bynnag y bydd yr anifail anwes yn sylwi ar unrhyw anghysondeb corfforol neu ymddygiadol.

Er enghraifft , fel globau mae llygaid shih tzus yn fawr ac yn agored, mae wlserau a llid yn y gornbilen a'r retina yn broblemau iechyd cyffredin a rhaid i'r milfeddyg eu monitro.

Brechu ar gyfer y ci bach

Mae'r brechiad yn eitem hanfodol i'r anifail dyfu a datblyguag ansawdd bywyd. Yn ystod plentyndod, rhwng y 6ed a'r 8fed wythnos o fywyd, rhaid i'r anifail anwes gymryd y brechlynnau V8, V10 a V12, sy'n amddiffyn rhag distemper, parvovirus, leptospirosis, coronafeirws, adenofirws, hepatitis heintus a pharainfluenza.

Ar ôl Erbyn Gan yr 8fed wythnos, rhaid iddo gael ei frechu rhag firysau a phrotosŵau sy'n achosi ffliw cwn, y gynddaredd cwn, leishmaniasis a giardia.

Hyfforddi ci bach Shih Tzu

Mae hyfforddiant hyd yn oed yn fwy effeithiol pan gaiff ei wneud tra'r ci bach ydy shih tzu. Mae addysgu triciau, gorchmynion a ble y dylai'r anifail anwes droethi yn hanfodol, yn enwedig os yw'n ddyn. Mae'n bosibl buddsoddi mewn hyfforddiant proffesiynol, llogi hyfforddwr, neu hyd yn oed addysgu ar eich pen eich hun.

Yn yr ail opsiwn, mae atgyfnerthu cadarnhaol yn ddyfais ddefnyddiol iawn: cyn gynted ag y bydd gan yr anifail anwes agwedd gadarnhaol, rhowch mae'n fyrbryd eich llongyfarch ar ymddygiad da nes iddo ddod yn arferiad.

Gweld hefyd: Pysgod mochyn: gwiriad pris, acwariwm, gofal a llawer mwy!

Meddyginiaethau ac atal

Mae atal ac adfer yn gynghreiriaid gwych ac yn dylanwadu ar ansawdd bywyd yr anifeiliaid anwes hyn. Dylech fuddsoddi mewn brechlynnau effeithiol, vermifuge a gwrth-chwain pan fo'r shih tzu yn dal i fod yn gi bach i atal drygau yn y dyfodol. Ar 45 diwrnod o fywyd, mae'r treuliau a bennir gyda brechlynnau yn dechrau ar $200.00. Gyda gwrthlyngyryddion a gwrth-chwain, mae'r pris a fuddsoddwyd yn fwy na $70.00.

Baddonau a gwastrodi

Mae Shih tzus yn gŵn bach ablewog. Felly, mae angen brwsio'r gwallt bob dydd er mwyn osgoi clymau a chlymau. Mae pwysigrwydd bath yn golygu defnyddio siampŵ a chyflyrwyr lleithio sy'n gallu trin y gôt. Mae baddonau yn y siop anifeiliaid anwes fel arfer yn costio $35.00.

Mae'n bwysig, fodd bynnag, deall y dylai ci bach shih tzu fynd i'r siopau anifeiliaid anwes dim ond ar ôl i'r holl frechiadau gael eu cwblhau ac yn unol â chymeradwyaeth y milfeddyg. Yn y cyfamser, dylid ymdrochi gartref gyda wipes gwlyb.

Yn ogystal, gan fod cot shih tzu yn tyfu'n aml ac yn hir iawn, bydd angen buddsoddi mewn eillio, yn enwedig yn ardal y llygad, i hynny. nid yw golwg yr anifail anwes yn cael ei rwystro. Mae rhai pobl yn eillio'r anifail bob 15 diwrnod fel bod y gôt yn parhau'n isel, gan hwyluso cynnal a chadw'r anifail anwes. Mae gwerth y clipio gyda siswrn yn dechrau ar $50.00.

Ategion i'r ci bach: gwely, cenel ac offer cerdded

Mae'r gwely a'r cenel yn llochesi gwych i'r ci. Mae'n ddiddorol buddsoddi mewn arwynebau padio i wneud lle i'r ci bach yn dda. Os yw'r anifail anwes yn byw dan do, dim ond cerdded sy'n ddigon. Os yw'ch shih tzu yn byw oddi cartref, buddsoddwch mewn cenel wedi'i atgyfnerthu i'w gartrefu'n well. Yn y gaeaf ac mewn tymhorau oerach, mae hefyd yn dda rhoi blancedi a blancedi i gynhesu'r anifail anwes.

Yn ogystal, er bod shih tzus yn anifeiliaid bach sy'n lletya
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.