Ci bach Siberia Husky: gweler y pris a'r costau wrth brynu un!

Ci bach Siberia Husky: gweler y pris a'r costau wrth brynu un!
Wesley Wilkerson

Husky Siberia: pris cŵn bach a chostau oes

Ci sy'n wreiddiol o Siberia, Rwsia, o lwyth crwydrol o'r enw Chukchi, sy'n gyfrifol am y cŵn cyntaf yn y ras hon, yw'r hysgi Siberia. Daeth y rhywogaeth i'r amlwg ddwy fil o flynyddoedd yn ôl ac fe'u defnyddiwyd ar gyfer hela ac yn ddiweddarach i dynnu sleds.

Ym 1930, cydnabuwyd y brîd gan yr American Kennel Club, un o'r clybiau cofrestru achyddol mwyaf o frid pur. cwn yn y byd. Roedd y gydnabyddiaeth hon oherwydd y weithred arwrol a gyflawnwyd gan y cŵn, a deithiodd 600 km yn ystod epidemig difftheria yn Alaska i ddod â meddyginiaeth i drigolion lleol.

Pris cŵn bach Husky Siberia

Gyda'r Dros y blynyddoedd, tyfodd poblogrwydd brîd husky Siberia a dechreuodd ddod yn anifail anwes i lawer o bobl ledled y byd. Gwiriwch bris y ci bach hsky Siberia.

Pris y ci bach husky Siberiaidd gwyn

Gall yr hwsi Siberia fod â sawl lliw ac un o'r rhai y mae pobl yn ei hoffi fwyaf fel anifail anwes yw'r ci bach husi gwyn. Fodd bynnag, mae'r hysgi gwyn yn brin iawn a gall y lliw amrywio o wyn eira i arlliwiau o lwyd golau.

Mae'r hysgi gwyn yn chwareus, athletaidd, cyfeillgar a thyner. Mae prisiau cŵn bach hsky gwyn yn amrywio yn ôl llinell waed, lleoliad a rhyw. Gall pris y ci lliw gwyn gyrraedd

Husky Siberia, anifail anwes rhagorol

Mae'n bwysig dweud nad ci gwarchod yw'r hysgi Siberia, felly ni ddylid ei gaffael at y diben hwnnw. Ac mae bob amser yn dda arsylwi ar yr anifail anwes, oherwydd pan fyddant wedi diflasu gallant gael ymddygiadau dinistriol. Yn ogystal, dylid osgoi'r hysgi rhag byw gyda chathod, oherwydd efallai y byddant yn eu gweld fel ysglyfaeth.

Yn olaf, mae'r hysgi Siberia yn ddewis gwych i anifail anwes, gan ei fod yn ffyddlon a charedig iawn. Maent hefyd yn gymdeithasol iawn gyda phobl a chŵn eraill. Fodd bynnag, gwyddoch ei bod yn cymryd amser, egni, cariad, ymroddiad ac amynedd ar ran y perchennog i fridio'r brîd.

hyd at $3000.00 ym Mrasil.

Pris Cŵn Bach Husky Glas Siberia

Mae gan y rhan fwyaf o gŵn bach hsky Siberia lygaid brown, ond mae gan rai lygaid glas syfrdanol! Hefyd, gall rhai cŵn gael un llygad yn las a'r llall yn frown. Mae'r amrywiad hwn mewn lliw o ganlyniad i enyn prin sydd gan ychydig o fridiau cŵn.

Faith bwysig yw y gall llygaid pob ci bach hysgi fod yn las yn ystod blynyddoedd cyntaf bywyd ac ar ôl ychydig yw eu bod bydd ganddo liw llygad diffiniedig.

Gall lloi bach o'r brîd hwn o gwn gyda llygaid glas gostio o $1200.00 i $3000.00.

Mae pris Siberia Husky yn cynnwys ci bach

9>

Y lliw copr yw un o liwiau'r hysgi Siberia. Mae'n arlliw tywyllach na choch ac yn tueddu tuag at liw brown brown neu siocled. Ond, nid yw'n hollol frown, gan fod arlliwiau o wyn ar ei got.

Mae'n cael ei ystyried yn un o liwiau harddaf hysgi Siberia, ac mae gwallt y ci lliw copr yn disgleirio yn yr haul. Mae pris y ci bach yn dechrau ar $1200.00.

Pris ci bach llwyd Siberian Husky

Ci y mae'r blew du a gwyn wedi ymdoddi ynddo yw'r husi Siberiaidd llwyd. i got llwydaidd. Mae'n un o'r mathau mwyaf cyffredin o hysgi ym Mrasil. Tra bod y gôt gyfan yn llwyd, mae'r trwyn yn tueddu i fod yn ddu.

Mae'r straen lliw llwyd hwn o'r brid hysgi Siberia,yn dibynnu ar y cenel, llinach, rhyw a nodweddion eraill yr anifail gall gostio ym marchnad Brasil o $800.00 i $3000.00.

Beth all wneud y ci bach hwn yn ddrytach

Mae yna rhai ffactorau ar wahân i liw'r hysgi Siberia a all wneud y ci bach yn ddrytach. Felly, cyn prynu'r brîd, mae angen ymchwilio i beth all gynyddu pris y ci.

Pedigri

Dogfen sy'n dilysu'r brîd yw pedigri ci, hynny yw, trwyddo mae gennych sicrwydd bod y ci yn wirioneddol o'r brîd a brynwyd. Mae'r ddogfen yn dangos coeden achau'r ci ac mae'n cynnwys rhif cofrestru.

Gallai'r ddogfen wneud y ci bach hwn yn ddrytach. Mae gwerth y ddogfen yn costio tua $100.00, hynny yw, nid yw'n cynyddu llawer yng ngwerth terfynol yr anifail. Mae'r pedigri yn bwysig iawn, gan ei fod yn cynnal safon y brid.

Teulu Cŵn Bach Husky Siberia

Mae'r llinach yn ddilyniant disgynnol hynafiadol sy'n ffurfio rhywogaeth sy'n cynnal ei hunaniaeth mewn perthynas â llinachau a llinachau eraill. sydd â'i dueddiadau esblygiadol a'i dynged hanesyddol ei hun.

Drwy'r llinach y mae teulu'r ci bach hsky Siberia yn hysbys. Po fwyaf pur yw'r llinach, hynny yw, y mwyaf di-gymysg yw'r llinach a ffurfiwyd, y mwyaf drud yw'r brid o gi.

Cennel Tarddiad yr Husky Siberia

Cenel tarddiad yr Husky Siberiaiddgall husky Siberia gynyddu pris y ci bach. Mae'r cenelau sydd wedi'u cofrestru gyda'r Sociedade Brasileira de Cinofilia yn dilyn cyfres o reolau sy'n rheoleiddio bridio cŵn pur ym Mrasil, sy'n cynyddu hygrededd.

Er mwyn cydymffurfio â'r rheolau, mae cost ariannol ar gyfer pob cenel a hynny gall wneud y ci bach yn ddrytach. Gall y cenelau nad ydynt wedi'u cofrestru hyd yn oed werthu cŵn yn rhatach, ond nid oes ganddynt unrhyw sicrwydd ynghylch brid y ci.

Costau byw ci bach Husky Siberia

A Mae prynu ci bach hsky Siberia yn golygu costau ac mae ganddynt gostau byw uchel y mae'n rhaid eu dilyn i sicrhau ansawdd bywyd ac iechyd yr anifail.

Pris porthiant i gi bach Husky Siberia

Dylai prydau hysgi Siberia fod yn gyfoethog mewn maetholion, protein a braster i helpu i atal amrywiaeth o broblemau iechyd. Yn ogystal, mae'r rhywogaeth yn gwario llawer o egni, felly mae angen llawer o fwyd arnynt

Mae cŵn bach yn gwario 3 bag o fwyd y mis ar gyfartaledd a chyfanswm y gost yw $600.00. Mae'n bwysig iawn bod y cynnyrch o ansawdd uchel, oherwydd os yw'n fwyd gwael, mae siawns y bydd y ci yn magu pwysau gormodol ac yn datblygu gordewdra.

Ffi ymgynghori â milfeddyg

Ar gyfer addasu ci bach hsky Siberia mae angen rhoi sylw i rai manylion. Dylid ymgynghori â milfeddygei gynnal er mwyn gwerthuso iechyd yr anifail ac ar gyfer y brechlynnau cyntaf.

Rhaid cynnal archwiliad cyflawn o'r ci bach bob blwyddyn i fonitro iechyd yr anifail. Gall y swm gyrraedd $250.00. Yn ogystal, gall perchennog hysgi Siberia wario tua $1000 gyda'r holl ymgynghoriadau blynyddol.

Teganau hamdden

Mae'r husky yn gi actif iawn sy'n caru chwarae, felly argymhellir i fuddsoddi mewn eitemau hamdden er mwynhad yr anifail. Mae yna deganau rhad, ond nid ydynt yn para'n hir. Y ddelfryd yw prynu teganau o ansawdd da a hyd yn oed byrbrydau.

Gweld hefyd: Sut i fwydo ci bach? Gwybod beth a sut i roi

Gall y swm cyfartalog y gall perchennog hysgi Siberia ei wario ar deganau hamdden sy'n angenrheidiol ar gyfer gwariant ynni'r ci gyrraedd $1000.00 y flwyddyn.

Gofal cotiau

Mae huskys yn obsesiwn â glanweithdra, cymaint fel eu bod yn glanhau eu hunain, gan nad ydynt yn hoffi bod yn fudr a gallant neilltuo oriau i hyn. Felly, buddsoddiad y mae'n rhaid ei wneud yng ngofal y ci yw ei lendid.

I wneud hyn, mae angen tywelion sychlanhau a siampŵau i osgoi ymolchi, oherwydd gall gormodedd niweidio croen yr anifail.

Cyn prynu ci bach Husky Siberia

Mae cŵn bach Siberia Huskies yn ddeniadol iawn ac mae llawer yn ceisio cael y brîd fel anifail anwes. Ond, mae'n bwysig cofio bod angen cyfres ogofal, felly cyn prynu ci, ymchwiliwch.

Gwelwch a allwch ofalu am hwsgi Siberia

Mae angen llawer o sylw a gofal ar yr hysgi Siberia. Os na chaiff ei ofalu'n iawn, gall niweidio iechyd a lles yr anifail. Wrth brynu'r anifail, mae'n bwysig gwybod yr holl weithdrefnau ar gyfer ei addasu i'r cartref.

Felly, cyn prynu hysgi, gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl amodau ariannol, emosiynol a chorfforol angenrheidiol i ofalu amdano. y rhywogaeth

Gwybod nodweddion ac anghenion y brîd

Mae gan yr hysgi Siberia nifer o nodweddion ac anghenion penodol y brîd. Felly, mae'n bwysig adnabod pob un ohonynt cyn prynu'r anifail er mwyn osgoi sefyllfaoedd annisgwyl ac i warantu ansawdd bywyd yr anifail anwes.

Cael gofod llydan a gwarchodedig

Mae gofod eang yn bwysig ar gyfer cyflawni gweithgareddau corfforol yr anifail. Yn ogystal, mae gan gi o'r brîd hwn reddf gref at redeg a thros ryddid, felly mae'n bwysig cael lle mawr.

Mae hefyd yn bwysig bod y lle'n cael ei warchod. Rhaid i'r tŷ gael ei amgylchynu gan waliau neu ffensys ar bob ochr fel nad yw'r hysgi yn rhedeg i ffwrdd, gan eu bod yn wych am hyn.

Gwirio iechyd yr anifail

Mae'r brid hysgi wedi rhwyddineb mawr wrth ddatblygu rhai clefydau, megis problemau llygaid, dysplasia datblygiadoly glun, ymhlith eraill.

Mae'n bwysig cael yr anifail gan fridiwr sydd eisoes yn monitro iechyd yr anifail anwes trwy archwiliadau cyfnodol. Mae hefyd yn bwysig mynd â'r anifail at y milfeddyg pryd bynnag y byddwch yn sylwi ar broblem.

Gweld hefyd: Shih Tzu Ewropeaidd: gweler nodweddion, pris ac awgrymiadau bridio!

Gofalwch ar ôl prynu ci bach Husky Siberia

Wnaethoch chi brynu hwsi Siberia? Felly, mae'n bwysig mabwysiadu rhywfaint o ofal cŵn bach ar ôl ei brynu os ydych chi am gynnal iechyd eich ci bach. Edrychwch ar rai o'r gofal hwn

Gofalu am ddiet eich ci bach

Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng bwyd ac ansawdd bywyd yr hysgi. Mae'n hynod bwysig cynnig porthiant o safon i'r anifail. Yr argymhelliad ar gyfer y ci bach yw rhoi bwyd deirgwaith y dydd, yn y bore, prynhawn a gyda'r nos.

Dylech osgoi rhoi bwyd dynol i'r anifail anwes, oherwydd gall fod yn ddetholus am fwyd a datblygu dolur rhydd. Gall y milfeddyg nodi'r dognau delfrydol ar gyfer y ci.

Gofalu am iechyd y ci

Er mwyn cadw iechyd yr hysgi Siberia yn gyfredol, rhaid ymgynghori'n rheolaidd â'r milfeddyg allan i gynnal arholiadau arferol a diweddaru brechlynnau angenrheidiol yr anifail.

Yn ogystal, argymhellir rhoi dirofilariasis, sef llyngyr calon y ci, i'r anifail bob mis. Hefyd, meddyginiaethau ar gyfer chwain a throgod.

Husky Teeth Care

Er mwyn atal plac a thartar rhag ffurfio, a all arwain at afiechyddifrod difrifol i organeb yr anifail anwes, rhaid brwsio dannedd y ci. Gellir brwsio dwy neu dair gwaith yr wythnos gyda phast dannedd addas.

Os na allwch frwsio dannedd eich ci ar eich pen eich hun, argymhellir trefnu sesiwn glanhau deintyddol yn y milfeddyg er mwyn osgoi brwsio dannedd hefyd. . anadl ddrwg.

Gofal cot

Mae'r hysgi Siberia yn taflu llawer o wallt, yn enwedig pan fydd y gôt yn cael ei newid, felly mae'n bwysig gofalu amdanyn nhw. Brwsiwch yr hysgi gyda brwsh mawr, meddal o leiaf unwaith yr wythnos.

Yn ogystal, ni argymhellir eillio'r anifail yn yr haf, gan y bydd hyn yn tynnu'r haen amddiffynnol rhag pelydrau uwchfioled.

Gofalwch am ewinedd y ci

Argymhellir hefyd torri ewinedd yr hysgi Siberia fel mesur hylan ac fel nad yw'n brifo. Y ddelfryd yw torri bob wythnos neu bythefnos. Gall y perchennog neu'r milfeddyg wneud y driniaeth hon.

Fodd bynnag, efallai na fydd angen torri'r ewinedd, oherwydd gall y ci ei hun adael yr ewinedd yn naturiol fyr oherwydd y gweithgareddau corfforol y mae'n eu cyflawni.

Rhai chwilfrydedd am y blaidd cwn hwn

Mae blaidd cwn fel yr hysgi Siberia hefyd yn gi trawiadol iawn ac yn anifail anwes. Edrychwch ar rai ffeithiau hwyliog am y rhywogaeth.

Maint

Ci yw hwsi Siberiamawr a gall ei uchder amrywio o 51 i 60 cm. Gan fod yn fwy penodol, gall uchder y fenyw o'r rhywogaeth amrywio rhwng 50-56 cm ac mae uchder yr hysgi Siberia gwrywaidd rhwng 54-60 cm.

Pwysau

Nodwedd arall o yr husky Siberia yw eich pwysau. Gall y rhywogaeth fenywaidd bwyso rhwng 16 a 23 kg, tra gall gwryw y brid hysgi gyrraedd rhwng 20 a 27 kg. Mae'r pwysau hefyd yn dangos eu bod yn gŵn mawr.

Yn hoffi gyda phlant

Mae'r hwsi Siberia hefyd yn gymdeithasol iawn gydag anifeiliaid eraill. Felly, fel arfer nid oes unrhyw broblemau rhwng yr husky ac anifeiliaid anwes eraill. Fodd bynnag, argymhellir bod yr anifail yn cael ei hyfforddi'n dda i'w atal rhag mynd ar ôl cathod a chŵn eraill.

Fel anifeiliaid eraill

Mae gan yr hysgi Siberia lawer o egni ac mae'n ddeallus. Yn ogystal, maent yn anifeiliaid cymdeithasol iawn, gan fod ganddynt dueddiad mawr i ddod yn gysylltiedig â'r perchennog a gallant ddatblygu cyfeillgarwch dwfn gyda phlant.

Ers ei darddiad yn Siberia, mae gan yr husky yr arferiad o fyw gyda plant. Gan ei fod yn chwareus, mae'n ddewis ardderchog ar gyfer byw gyda'r rhai bach.

Oes

I'r rhai sy'n dymuno caffael yr hysgi Siberia fel anifail anwes, gall aros am amser hir am anifail anwes. oes. Mae'n anifail cryf a gwrthsefyll iawn. Yn ogystal, mae ganddo ddisgwyliad oes cyfartalog o 10 i 15
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.