Ci Coton de Tulear: pris, ble i brynu a llawer mwy!

Ci Coton de Tulear: pris, ble i brynu a llawer mwy!
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Pris y Coton de Tulear: A yw'n frîd drud?

Os ydych chi’n chwilio am gi anwes cyfeillgar, bywiog sy’n barod am unrhyw antur, yna mae’r Coton de Tulear ar eich rhestr. Yn chwareus ac yn ffyddlon iawn i'w deulu, mae wrth ei fodd yn dangos yr hyn y mae'n ei deimlo gyda caress ac anwyldeb.

Ci bach annwyl iawn i bawb ac annwyl teuluoedd sy'n dewis anifeiliaid â'r ymddygiad hwn, cwmni i'r rhai bach a pŵer plant llawn. Fodd bynnag, nid yw'n rhad caffael Coton de Tulear. Mae gwerthoedd brid yn uchel ac yn amrywio rhwng cŵn bach a rhai hŷn. Darllenwch fwy am y brîd.

Pris y ci bach Coton de Tulear a ble i brynu

Mae bridiau o'r lefel hon yn cael eu ffafrio ar gyfer arddangosfeydd oherwydd ansawdd yr anifail, ond mae'r prisiau'n uchel , hyd yn oed ar gyfer cŵn sy'n byw gartref. Gall sawl ffactor newid gwerth yr anifail anwes. Mae'n bwysig eich bod yn ofalus ac yn sicr o'r hyn yr ydych yn ei brynu. Gwiriwch islaw pris y brîd a ble i brynu.

Pris brîd Coton de Tulear

Mae'r prisiau ar gyfer prynu a gwerthu'r Coton de Tulear yn amrywio'n fawr. Gan ei fod yn frid prin, mae'n arferol ar gyfer prisiau uchel ac amrywiol, yn ogystal â bod yn gi â sgôr uchel mewn arddangosfeydd, gan ychwanegu hyd yn oed mwy o werth at yr anifail.

Ar hyn o bryd, mae pris cyfartalog rhwng $ 1,500 a $3,500 reais, ar gyfer cŵn bach neu oedolion a fydd yn cael eu magu gartref. Ar gyfer bridiau sioe neugyda llinach yn cael ei dyfarnu am ei hansawdd, mae prisiau hyd yn oed yn ddrytach.

Beth all ddylanwadu ar y pris?

Oherwydd ei fod yn frid prin, sy'n dibynnu ar ansawdd ei linach i ddiffinio pris terfynol yr anifail, mae sawl ffactor genetig a all ymyrryd. Yn dibynnu ar y rhieni, tarddiad neiniau a theidiau'r sbwriel a sut y crewyd y llinach, gall y gwerthoedd fynd i fyny neu i lawr.

Yn ogystal, mae gennym nodweddion corfforol anhepgor wrth benderfynu a fydd y ci bach yn mynd i arddangosfeydd. Mae cot, llinach, ymddygiad ac ymddangosiad corfforol yn rhai nodweddion a all ddylanwadu ar hyd at 70% o werth yr anifail.

Ble i brynu Coton de Tulear

Gallwch ddod o hyd iddo mewn trwyddedig siopau anifeiliaid anwes, pobl sy'n croesi'r brîd ar gyfer gwerthu cŵn bach ac mewn arddangosfeydd. Byddwch yn ofalus wrth brynu, mae llawer o bobl yn ymddwyn yn ddidwyll gyda'r anifail, gan drin y rhieni'n wael a dim ond eu defnyddio fel bridwyr, dan amodau ansicr.

Cyn dod i gytundeb terfynol, ceisiwch ddarganfod sut maen nhw'n cael eu creu. , lluniau o'r lle a fideos o gŵn bach o dorllwythi eraill, os yn bosibl gofynnwch am gael mynd i'r lle i ddysgu mwy am y llinach a'r gwerthwr.

A yw'n bosibl mabwysiadu ci o'r brîd hwn?

Nid yw’n amhosib, ond anaml y ceir ci brîd pur i’w fabwysiadu. Mae cŵn Coton de Tulear i'w cael yn gymysg â bridiau eraill, ond yn y modd hwn maent yn colli eu hansawdd a'u dosbarthiad fel brîd.pur.

Mae pobl sy'n ceisio anifeiliaid am wobrau mewn ffeiriau ac arddangosfeydd ledled y wlad, yn chwilio am yr anifail gyda'r geneteg a'r llinach gorau, felly maen nhw'n talu prisiau uchel am y ci bach. Go brin y byddwch chi'n dod o hyd iddo, dim ond trwy lwc neu os oes rhywun eisiau rhoi'r anifail ar ôl y groesfan, ond mae'r rhan fwyaf yn edrych i'w werthu am elw cyflym.

Costau byw i gi Coton de Tular <1

Mae angen gofal ar y Coton de Tulear i gynnal ansawdd y brîd. Wrth fuddsoddi yn yr anifail, gwyddoch y bydd y treuliau'n gymesur neu hyd yn oed yn fwy i gynnal ei anghenion. Darganfyddwch faint mae'n ei gostio i gadw'ch anifail anwes!

Pris bwyd ci Coton de Tulear

Nid yw'r Coton de Tulear yn dod i ben, mae ganddo egni aruthrol ac mae'n chwarae drwy'r amser. Gyda hynny, mae gennym wariant enfawr o ynni, ynghyd â defnydd dyddiol o rywbeth tua 120 i 150 gram o borthiant, i gyflenwi'r llosgi calorig.

Mae'r cilogram o borthiant ar gyfer y brîd yn amrywio o $ 25 . 00 i $60.00. Yn dibynnu a yw'r anifail yn gi bach neu'n oedolyn, mae angen maethol ac addasiad o flas y ci. Ond cofiwch y bydd 1 kg o kibble yn para tua wythnos i chi, felly ystyriwch rywle rhwng $100.00 a $160.00 y mis mewn treuliau kibble.

Mae fersiynau pwysau trymach o'r kibble a gwerth mwy darbodus, mae'n chi sydd i ddadansoddi pa opsiwn sy'n gweddu orau i'ch anghenion.ci bach.

Pris coler a phowlenni

Mae gan y coleri mwyaf cyffredin a welwn ar anifeiliaid eraill ganllawiau sy'n glynu wrth yr un ac sydd ar wddf yr anifail. Fodd bynnag, ar ôl dadansoddiadau gan feddygon yn yr ardal, bu rhai cyfnewidiadau a derbyniad mawr yn y farchnad ar gyfer festiau yn lle'r coleri a'r gwifrau a oedd ynghlwm wrth y fest.

Gyda'r fest a'r plwm, gall yr anifail fod attal heb ei frifo ar y gwddf. Mae'r combo fest + canllaw rhwng $60.00 a $80.00. Mae bowls yn amrywio o $30.00 i $180.00, yn dibynnu ar faint rydych chi eisiau plesio'ch anifail anwes.

Pris teganau cŵn

Mae teganau ar y brig, mae angen i'r Coton de Tulear wario llawer o egni. Gall gwerthoedd amrywio o bêl gwrth-straen am $10.00 i rai rhyngweithiol sy'n costio mwy na $300.00.

Chwiliwch bob amser am y rhai sy'n gydnaws â'r anifail. Gan fod y Coton de Tulear yn fach, mae'n ddiddorol cael teganau bach sy'n gallu ysgogi'r anifail anwes, ond ddim mor fach fel eu bod yn berygl i'r ci.

Pris cenelau ac ategolion

> Mae perchnogion cŵn yn hoffi cynnig cysur i'r anifail, sy'n bwysig i iechyd emosiynol yr anifail anwes. Mae milfeddygon yn argymell bod gan y ci bach le ei hun, gofod unigryw i'r anifail deimlo'n ddiogel.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am pry cop? Mawr, du, gwenwynig a mwy

Darganfuom gynelau yn amrywio o'r rhai plastig symlaf, yn yr ystod $70.00, ihyd yn oed y cenelau wythonglog a all gostio mwy na $1,000.00.

Mae'r ategolion hefyd yn amrywio'n fawr mewn prisiau, gydag esgyrn plastig yn yr ystod o $30.00, cenelau am $120.00, ar gyfartaledd a lwfans cludo yn dod i $250.00 . Mae'r amrywiadau rhwng $10.00 a $400.00, yn gyffredinol.

Cost gyda brechlyn a milfeddyg

Mae gan bob math o frechlyn ei gost, a all hefyd amrywio yn ôl y rhanbarth rydych chi'n byw ynddo. Ym Mrasil mae 3 brechlyn sy'n cael eu hystyried yn anhepgor, nid yn unig ar gyfer Coton de Tulear, ond ar gyfer unrhyw gi, y V8 (amryfalent), y v10 a'r gwrth-gynddaredd.

Cost pob un o'r dosau hyn rhwng $50.00 a $90 reais. Bydd y brechlynnau hyn yn amddiffyn eich ci rhag afiechydon fel distemper, ffliw cwn, parainflueza, coronafeirws, y gynddaredd ac eraill. Ar wahân i'r brechlyn, nodir ymweliadau rheolaidd â'r milfeddyg. Mae gan bob gweithiwr proffesiynol ei bris ei hun, a all amrywio rhwng $100.00 neu $500.00, ar gyfartaledd, ar gyfer pob ymgynghoriad.

Cost cynhyrchion glanhau a hylendid

Mae amrywiaeth o gynhyrchion, matiau diheintio a diheintyddion nad ydynt yn niweidio'r ci bach, yn eu plith. Gall gwerth y cynhyrchion gyrraedd $600 reais. Mae yna ddiheintyddion sy'n costio $ 10 reais, y rhataf.

Gweld hefyd: Beth mae parot yn ei fwyta? Gweld gofal bwyd eich anifail anwes!

Yn ogystal, mae yna hefyd fatiau misglwyf, sy'n costio $40.00 ar gyfartaledd a siampŵau a chyflyrwyr y gellir eu canfod am $25.00.

Mae'n werth buddsoddi mewn Coton de Tulear!

Ar ôl dadansoddi’r holl wybodaeth a welwyd hyd yn hyn a chan gofio bod y Coton de Tulear yn frîd pur, sydd angen llawer o ofal ac, o ganlyniad, costau misol, gallwn ddod i’r casgliad ei fod yn yn wir werth buddsoddi yn yr anifail.

Rydym wedi gweld yma fod y costau yn uchel, felly meddyliwch yn ofalus cyn prynu'r anifail anwes. Os ydych chi'n ymwybodol ac eisiau cael ci bach o'r brîd hwn, yna does dim rhaid i chi feddwl ddwywaith. Byddwch yn ennill ffrind ffyddlon, cydymaith, caredig ac yn llawn egni. Nawr rydych chi'n gwybod beth sydd angen i chi ei wneud i gael Conto de Tulear a hyd yn oed gymryd rhan mewn ffeiriau ac arddangosfeydd gyda'ch anifail.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.