Ci Madam: cwrdd â 21 o fridiau chic a moethus!

Ci Madam: cwrdd â 21 o fridiau chic a moethus!
Wesley Wilkerson

Cŵn mwyaf chic Madam

Mae gan rai cŵn y teitl o gael eu hystyried yn gŵn moethus. Boed yn ôl ymddangosiad, ymddygiad cŵn, deallusrwydd, neu hyd yn oed gwerth brand, mae rhai bridiau yn aml yn cael eu canmol gan y merched ar ddyletswydd, gan ddod yn rhan o gymdeithas uchel. Wel felly, yn yr erthygl hon fe welwn pa rai yw'r 21 brîd mwyaf chic a moethus sy'n ennyn cymaint o ddiddordeb yng nghylch y madamiaid.

Byddwn hefyd yn gweld prif nodweddion pob un ohonynt, hefyd fel yr agwedd sydd yn peri i bob un gael ei ystyried yn ci madam, pa un bynag ai bychan, canolig ai mawr. Parhewch i ddarllen a gwelwch wahaniaethau a manylion y bridiau hyn sy'n gorchfygu pawb ble bynnag y maent yn mynd.

Cŵn Madam Fach

Yn sicr mae'n rhaid eich bod wedi gweld dynes gyda'i chi bach ar eich glin, dyna chi ffaith! Isod fe welwn ni 7 brîd o gwn bach.

Ci Llew Bach

Dechrau gyda'r ci bach llew, gall y ci bach hwn fesur rhwng 25 a 36 cm o uchder a phwyso rhwng 4 ac 8 kg. Mae'r ci llew bach o darddiad Ffrengig ac ymddangosodd yn yr Oesoedd Canol, mae'n chwareus, ystwyth a siriol iawn. Mae'r holl ansoddeiriau hyn, ynghyd â'r ffaith ei fod yn hynod hyblyg, wedi gwneud y ci hwn yn boblogaidd ledled Ewrop.

Mae'n frid enwog sy'n adnabyddus am fod yn gi anwesun o'r bridiau moethus mwyaf anarferol. Gyda'i goesau hir, mae eisoes wedi'i gofnodi yn y llyfrau cofnodion fel y ci cyflymaf, gan gyrraedd 68.8 km/h. Yn dod o'r Aifft, mae hwn yn gi hela go iawn, sydd â sgil, cyflymder a gwrthiant yn ystod yr helfa.

Fel oedolyn, gall saluki fesur hyd at 71 cm a phwyso tua 27 kg. Yn annibynnol iawn, gall y ci hwn fod ychydig yn ystyfnig, am y rheswm hwn argymhellir gosod hyfforddiant parhaus gan gi bach yn ei drefn arferol. Gellir dod o hyd i gi bach saluki ar werth am unrhyw le o $2,500.00 i $5,000.00.

Mae Newfoundland yn fawr a chic

Cyffredin o Ynys Newfoundland , yng Nghanada, mae'r newfoundland yn glaf, docile a ci dyner. Gydag uchder a all gyrraedd 74 cm, gall gwryw'r brîd hefyd bwyso 55 kg trawiadol.

Mae'r brîd hwn yn cael ei ystyried yn fedrus iawn o ran cŵn nofio, felly yn y gorffennol, cawsant eu hyfforddi i gweithio fel cynghreiriaid pysgotwyr. Fodd bynnag, y dyddiau hyn maent yn cael eu hystyried yn gŵn cydymaith amyneddgar iawn. Mae ci bach tir newydd mawr a chic yn costio $6,000.00 ar gyfartaledd.

O fach i fawr, mae ci madam bob amser yn foethus!

Rydym wedi gweld yn yr erthygl hon 21 o fridiau cŵn a ystyrir yn chic a moethus sy'n swyno calonnau teulu brenhinol a merched, yn ogystal â'u gwerthoedd trawiadol y gallant fod ar eu cyferrhai afresymol.

Gallem weld rhai bridiau o gwn bach y mae galw mawr amdanynt yn union am y rheswm hwn, gan eu bod yn hawdd eu trin a gellir eu cario i unrhyw le. Gwelsom hefyd y cŵn canolig eu maint a ffafrir gan gymdeithas uchel, rhai yn fedrus iawn ac eraill yn gorchfygu er mwyn y llawenydd a'r amddiffyniad a gynigiant i'r teulu.

Ni ellir cario'r rhai mawr, yn wahanol i'r rhai bychain, yn y lap ond maen nhw'n dueddol o fod yn gŵn gwarchod ardderchog, a dyna pam maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi a'u hoffi gymaint gan ferched ledled y byd.

o lys Ffrainc. Mae enw'r brîd yn cyfeirio at ymddangosiad yr anifail, sy'n atgoffa rhywun iawn o lew. Amcangyfrifir bod gwerth y ci o'r brîd hwn oddeutu $8,000.00, gan ei fod ymhlith y cŵn prinnaf yn y byd.

Pomeranian

Sef yr amrywiad lleiaf o'r brid German spitz , mae lulu Pomeranian yn dod o ranbarth sy'n cwmpasu rhan o'r Almaen a Gwlad Pwyl o'r enw Pomerania yng Nghanolbarth Ewrop. Gall ci o'r brîd hwn fesur hyd at 20 cm o uchder yn oedolyn a phwyso rhwng 1.9 a 3.5 kg.

Mae'n gi chwareus, deallus a chymdeithasol, a ddaeth yn boblogaidd ar ôl disgyn i rasys y Frenhines Victoria , a barodd iddi ddod yn diwtor cŵn o'r brîd moethus hwn. Gall sbesimen Pomeranian gostio tua $2,500.00.

Shih Tzu

Yn frodor o Tibet yn yr 17eg ganrif, mae'r shih tzu yn ddeallus, craff a chariadus. Mae'n frid sy'n adnabyddus am fod yn gymaradwy iawn, ei uchder yw tua 30 cm a gall bwyso hyd at 10 kg. Er ei wreiddiau yn Tibet, yn Tsieina y datblygodd y shih tzu a daeth yn frid masgotiaid y teulu imperialaidd, chic a bach. Gall ci bach o'r brîd gostio o $1,000.00 i $4,500.00.

Gweld hefyd: Sut a ble i anwesu'r gath? Dilynwch yr awgrymiadau syml hyn!

Mae Malteg yn gi moethus iawn

Ci bach yw'r Maltese a'i nodwedd yw eigwallt yn glir ac yn sidanaidd. Tarddodd y brîd yn rhanbarth Môr y Canoldir, mewn lle o'r enw Ynys Malta, ond dim ond yn yr Eidal y cafodd ei gofrestru. Gan fesur rhwng 20 a 25 cm, gall ci o'r brid shih tzu bwyso hyd at 4 kg pan yn oedolyn.

Mae'n anifail cymdeithasol, sydd angen sylw ac yn dueddol o ymddwyn yn gyfeillgar ag anifeiliaid eraill, gan ennill dros deuluoedd ledled y byd. Mae gan gi bach shih tzu werth amcangyfrifedig rhwng $1,000.00 a $3,500.00 ac fe'i hystyrir yn gi moethus.

Mae pug yn frid chic

brîd carismatig , docile a chic, dyna'r pwg! Ci bach, sy'n mesur rhwng 25 a 36 cm, mae'n gorchfygu calonnau teuluoedd, yn enwedig y rhai â phlant. Mae'r pug yn fach, ond yn gadarn iawn a gall bwyso rhwng 6 ac 8 kg.

Yn tarddu o Tsieina, mae'r pug yn un o'r bridiau hynaf presennol, mae arwyddion bod cŵn tebyg i'r brîd yn dyddio'n ôl i'r 1700au CC. Daliodd ei drwyn gwastad a'i gynffon gyrliog sylw teulu brenhinol Tsieina, a gwnaeth y ci yn rhan ohono. Er mwyn cael pug mae'n rhaid i chi wario rhywbeth tua $2,000.00.

Yorkshire Daeargi

Roedd ci brid daeargi Swydd Efrog yn tarddu o Swydd Efrog yn lloegr, ac fe'i cydnabuwyd fel brid yn 1978 gan y British Kennel Club. Gall Swydd Efrog fesur o 18 i 23 cm pan yn oedolyn, ac yn pwyso 2.5 i 3.5 kg ar gyfartaledd.

Mae ei got, pan yn hir, yn dangosarlliwiau hardd o frown ac aur, gan eu bod yn dywyllach wrth y gwreiddiau ac yn ysgafnach wrth y tomenni, fe'u hystyrir yn un o'r cŵn glin gorau. Er gwaethaf cyfarth llawer, maen nhw'n gŵn annwyl a dewr, bob amser yn wyliadwrus, gan eu bod yn fach y gellir eu cymryd yn hawdd i bobman. Mae ci o'r brîd hwn yn costio, ar gyfartaledd, o $750.00 i $3,800.00.

Chihuahua

Ci o darddiad Mecsicanaidd yw Chihuahua, y gellir ei ddarganfod â gwallt byr neu hir. Mae gan y brîd hwn un o'r rhychwantau oes uchaf a gall fyw hyd at 20 mlynedd. Mae'r brîd chihuahua hefyd yn cael ei ystyried yn un o'r lleiaf yn y byd yn mesur rhwng 15 a 23 cm o uchder ac yn pwyso tua 3 kg.

Cafodd y brîd ei boblogeiddio yng nghanol y 1850au, ond dim ond yn 1930 ar ôl ei ymddangosiad ynghyd ag arweinydd enwog, daeth yn frid a oedd yn adnabyddus ac yn annwyl gan bawb. Gall copi o'r brîd chihuahua gostio o $1,000.00 i $7,000.00.

Cŵn madam canolig

Mae yna hefyd y madamiaid hynny sy'n ffafrio cŵn ychydig yn fwy, ond nad ydyn nhw peidio â bod yn swynol, chic a moethus. Nawr, gadewch i ni weld bridiau cŵn madam canolig eu maint.

Pwdls

Mae'r pwdl yn gi enwog iawn, mae'r brîd hwn i'w gael bron ym mhob rhan o'r byd ac o wahanol feintiau . Gall y pwdl canolig ei faint fesur rhwng 35 a 45 cm a phwyso tua 12 kg.

Er bod tarddiad y brîd yn dal yn ansicr, oO'r 16eg ganrif, bu newidiadau i nodweddion ac ymddygiad y pwdl, a oedd yn golygu mai hwn oedd yr anifail anwes a ffefrir ymhlith brenhinoedd a thywysogion. Yn cael ei ystyried yn gi ffyddlon, deallus a chwareus iawn, gall y pwdl gostio hyd at $3,000.00.

Mae Chow Chow yn gi moethus hardd

Gyda golwg unigryw a nodweddion unigryw, mae'r Chow Chow wedi dod yn frid y mae galw mawr amdano. O faint canolig, gall y brîd hwn fesur o 46 i 56 cm a phwyso hyd at 32 kg, er ei fod yn ymddangos yn llawer mwy cadarn oherwydd y swm mawr o wallt ar ei gorff.

Mae'r Chow Chow yn brîd tarddiad Math sptiz Tsieineaidd, ei brif nodwedd yn ddiamau yw'r tafod glasaidd digamsyniol sy'n denu chwilfrydedd llawer o bobl. Mae'n bosibl cael chow chow am bris sy'n gallu cyrraedd $ 5,000.00.

Cŵn Pharo

Mae'r cwn pharaoh hefyd yn un o'r bridiau hynaf, i'w weld mewn cofnodion yn dyddio'n ôl i 4000 CC. Yn wreiddiol o'r Aifft, mae'r ci pharaoh yn gi sy'n cael ei ystyried yn brin i'w brynu oherwydd ei fod wedi'i greu yn archipelago Ynys Malta yn unig.

Am y rhesymau hyn ac eraill mae galw mawr am y ci hwn gan merched i ddod yn gi cwmni. Gall yr anifail hwn bwyso hyd at 27 kg a mesur rhwng 55 a 63 cm. I gael ci pharaoh, rhaid i'r prynwr fewnforio'r anifail a buddsoddi tua $4,000.00.

Spinone Italiano

Mae cwn Spinone Italiano, fel mae'r enw'n awgrymu, yn tarddu o'r Eidal ac yn cael eu hystyried yn un o fridiau hynaf y wlad. Mae'n gi gweithgar ac egniol iawn sy'n hoff o chwarae, yn bwyllog ac yn ffyddlon, mae wrth ei fodd yn cael bod yng nghwmni ei diwtor.

Gall y sbinone Eidalaidd fesur tua 65 cm ac mae'n pwyso tua 39 kg. Yn y gorffennol cawsant eu bridio fel cŵn hela, fodd bynnag, heddiw dim ond cŵn cydymaith ydyn nhw, yn amyneddgar ac yn hynod ddibynadwy. Gall ci spinone Eidalaidd gostio, ar gyfartaledd, o $3,500.00 i $5,000.00.

Gweld hefyd: Pris jabuti tinga a piranga: gweler y costau a ble i brynu

Mae Basset Hound yn frid ffansi

Ystyrir y ci gyda'r arogl ail orau yn y byd, y basset mae gan y cwn 220 miliwn o dderbynyddion arogl, sy'n nifer uchel iawn o'i gymharu â bodau dynol sydd â dim ond 5 miliwn.

Yn ogystal â'r nodwedd hon, cafodd y ci basged ei greu gan fynachod gyda'r pwrpas o hela traed ac mae ganddo ymddangosiad unigryw oherwydd ei glustiau hir. Gall ci'r brîd bwyso tua 29 kg a mesur tua 38 cm. Gellir dod o hyd i gi bach cwn bach diddos, parhaus, tyner a chyfeillgar am bris rhwng $1,500.00 a $4,000.00.

Bedlington Daeargi

O darddiad Seisnig , mae daeargi Bedlington fel arfer yn ci hoffus, sy'n haeddu'r teitl ci gwarchod. Yn 1877, dechreuwyd cymdeithas ar gyfer creu'r brîd, ers hynny mae wedi dodsy'n fwy adnabyddus y tu allan i'w wlad wreiddiol.

Mae gan y daeargi Bedlington gôt tebyg i un dafad ac mae ei nodweddion hynod nodweddiadol o'r brîd yn ei gwneud yn ddigamsyniol. Gall y ci canolig hwn bwyso tua 7.7 i 10 kg a mesur hyd at 44 cm o uchder, maen nhw'n gŵn deallus a chariadus a all gostio, ar gyfartaledd, o $ 2,000.00 i $ 4,000.00.

Cymraeg Ci Tarw

Mae'r ci annwyl hwn a chanddo wyneb crychlyd yn dod yn wreiddiol o Loegr, lle mae wedi dod yn symbol o'r wlad. Mae'r ci tarw Seisnig, er gwaethaf ei olwg ffyrnig, yn bwyllog a chyfeillgar iawn. Fodd bynnag, mae'n un o'r bridiau sydd fwyaf tebygol o fod â phroblemau iechyd.

O'i ystyried yn gi moethus, mae'r ci tarw Seisnig fel arfer yn dewis aelod o'r cartref, y bydd ganddo lawer o edmygedd ohono a bydd yn cynnig y cyfan. ei serch. Mae'r ci brîd yn gadarn a gall bwyso hyd at 25 kg a mesur dim ond 40 cm.

Cŵn Mawr Madam

Mae gan gŵn mawr le arbennig hefyd yng nghalonnau rhai madamiaid. Isod fe welwn ni'r cŵn mawr chic a moethus sy'n swyno pawb ble bynnag maen nhw'n mynd.

Mastiff Tibetaidd yw'r mwyaf moethus

Gydag uchder a all gyrraedd 83 cm, y mastiff Tibetaidd yn arddangos cot afieithus ac yn rhoi statws i'r perchennog. Yn y gorffennol roedd y brid yn cael ei fridio i gadw gwartheg, ond y dyddiau hyn y maemwyaf poblogaidd fel ci anwes.

Gall mastiff Tibet bwyso tua 72 kg a dyma'r brîd ci drutaf a werthwyd erioed! Mae'n cael ei ystyried yn un o'r cŵn gwarchod gorau am fod bob amser yn barod i amddiffyn ei berchennog. Yn tarddu o bobloedd crwydrol Tsieina, Tibet, India a Nepal, mae gan y Mastiff Tibetaidd ei werth, ac nid yw'n fyr. Mae'n anodd iawn dod o hyd i'r brîd hwn ar werth yma, ond yn UDA fe'i canfyddir fel arfer am rywbeth tua 1,500.00 i 5,000.00 o ddoleri, sydd yn y gyfradd gyfnewid gyfredol rhwng $8,000.00 a $26,500.00

Hen Ci Defaid Seisnig

Mae hwn yn gi deallus a chwareus sydd â holl rinweddau ci teulu bonheddig. Mae'r hen gi defaid Seisnig yn frid a grëwyd ar gyfer bugeilio, ond ar hyn o bryd mae'n cael ei ystyried yn gydymaith moethus gwych i ferched.

Mae tarddiad ansicr i'r brîd, mae rhai bridwyr yn honni mai'r rhagdybiaeth fwyaf derbyniol yw ei fod o tarddiad Seisnig. Yn annwyl iawn, yn ufudd ac yn gymdeithasol, gall yr hen gi defaid Seisnig bwyso o 27 i 42 kg a mesur o 56 i 62 cm o uchder. Gall ei werth amrywio o $1,800.00 i $5,000.00.

Waldhaidd Gwyddelig

Ci dof, addfwyn a ffyddlon iawn yw hwn, yn wreiddiol o Iwerddon yn y 15fed ganrif, The Irish Wolfhound cafodd ei fridio i ddechrau at ddiben hela bleiddiaid. Ar ôl croesi gyda bridiau eraill, daeth y Cŵn Gwyddelig i gael ei gydnabod fel brid a daeth yn symbolteulu brenhinol Gwyddelig.

Gall ci o'r brîd hwn fesur hyd at 86 cm a phwyso 45 i 50 kg. Yn 391 A.D. cyrhaeddodd saith ci o'r brîd Rufain fel anrheg i'r conswl Quintus Aurelius, a oedd yn eu gwneud yn frîd moethus a all gostio hyd at $10,000.00.

Ci moethus yw Samoyed

Mae moethusrwydd brîd Samoyed yn dechrau gyda golwg. Ci â ffwr gwyn, trwchus ac unigryw, sydd, er ei fod yn mesur tua 60 cm, yn doeth iawn, fel arfer yn gwneud ci gwarchod da. Mae'r ci hwn yn tarddu o ogledd y Swistir, yn rhanbarth Siberia, lle cawsant eu magu i yrru ceirw, hela a thracio sleds.

Fel oedolyn gall y ci hwn bwyso 30 kg o aur moethus. Ar hyn o bryd, mae'n gyffredin gweld menyw yng nghwmni ci o'r brîd hwn, yn gyfeillgar ac yn chwareus, sy'n costio, ar gyfartaledd, $ 3,500.00.

Akita Inu

Roedd hyn hefyd brid Wedi'i ddefnyddio fel anrheg i bobl bwysig fel Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, a dderbyniodd gi bach Akita Inu yn 2016, ond a wrthododd yr anrheg oherwydd nad oedd yn gwybod a fyddai'r ci newydd yn dod ynghyd â'i gi benywaidd o'r un brîd.

O darddiad Japaneaidd, mae'r Akitas yn gŵn ffyddlon, deallus, dewr ac uchel eu parch yn eu gwlad. Gall y brîd fesur hyd at 70 cm o uchder a gall gwryw gyrraedd hyd at 59 kg. I gael copi mae'n bosibl gorfod gwario rhywbeth tua $2,000.00 i $5,000.00.

Y Saluki moethus

Mae Saluki yn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.