Ci tarw Campeiro: gweler anian, pris, gofal a mwy

Ci tarw Campeiro: gweler anian, pris, gofal a mwy
Wesley Wilkerson

Mae Campeiro Bulldog yn frîd pwerus o Frasil

Mae'r Campeiro Bulldog yn gi o darddiad chwilfrydig. Mae ei hynafiaid yn Ewropeaidd, ond mae'r ci rydyn ni'n ei adnabod heddiw yn nodweddiadol o Frasil. Digwyddodd datblygiad y brîd yn y caeau, yn bennaf yn rhanbarth deheuol Brasil. Yn dawel iawn ac yn ffyddlon, mae'r Campeiro Bulldog yn gwmni rhagorol i'w diwtor a'i deulu dynol.

Darganfyddwch fwy o fanylion am y ci gwych a chadarn hwn. Darganfyddwch fwy o fanylion am eu tarddiad, eu hymddygiad, yn ogystal â gwirio rhai chwilfrydedd am y brîd a darganfod mwy o wybodaeth ddiddorol am y ffordd gywir i fagu'r cŵn hyn. Dewch i gael hwyl gyda'ch darganfyddiadau a'ch darllen yn hapus!

Nodweddion brîd Cŵn Tarw Campeiro

Darganfyddwch darddiad y Ci Tarw Campeiro yn ogystal â gwirio yma ei faint, pwysau a disgwyliad oes bywyd. Dysgwch hefyd am nodweddion ffisegol yr anifail hardd a chadarn hwn.

Tarddiad y brîd

Mae tarddiad y Ci Tarw Campeiro yn tarddu o unigolion o fridiau eraill o Gŵn Tarw o Ewrop, o'r XVIII canrif. Ond, mae'r brid Bulldog Campeiro yn cael ei ystyried yn Brasil, a daeth yn gi wedi'i anelu at waith ar ffermydd, gan addasu i amodau pob rhanbarth.

Ei waith oedd helpu ffermwyr i ddelio â gwartheg yn rhanbarthau'r Canol-orllewin ac i'r de o Brasil. Ei rôl bwysicaf ymhlithenw Campeiro Bulldog, edrychwch i weld pwy a sut y cafodd y brîd ei achub, yn ogystal â gwybod mwy am ei iechyd haearn a'i ystum ci gwledig.

Y rheswm dros yr enw Campeiro Bulldog

Yn ogystal â'r tarddiad yr ydym eisoes wedi'i weld, y byddai'r Campeiro Bulldog wedi'i eni o groesi Bulldogs Ewropeaidd, mae yna agwedd arall lle byddai wedi tarddu'n uniongyrchol o gi brîd y Fila.

Ond, mae'r enw Campeiro yn dod o'i ddefnydd, gan ei fod yn rhan o'i hanes ac nid o'r tarddiad ei hun, oherwydd roedd Bulldog Campeiro yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn y maes. Pan oedd y gwartheg yn cael eu rheoli gan wartheg, roedd y ci yn gynorthwyydd perffaith i ofalu am y gwartheg. Dyna pam y cymerodd ei enw!

Rôl Ralf Schein Bender wrth achub y brîd

Hyd yn oed pan gafodd y brîd ei alw'n Burdogas, syrthiodd y cynoffeil ifanc Ralf Sheiden Bender mewn cariad â'r cŵn dewr hyn a'ch dewrder. Roeddent yn agos at ddifodiant yn 1970, ac roedd Ralf yn un o'r rhai a fu'n gyfrifol am gasglu'r ychydig sbesimenau yn ne'r wlad a gwarantu bodolaeth y rhywogaeth.

Yn 2001, pan ddaeth y CBKC ( Confederação Brasileira de Cinofilia) i gydnabod y ras fel swyddogol, daeth Ralf i wireddu ei waith. O'r amser hwnnw ymlaen, daeth y Campeiro Bulldog yn frid cydnabyddedig ledled Brasil.

Efallai ei fod yn wladaidd, ond mae ganddo iechyd haearn!

Wrth i gi ddatblygu yng nghefn gwlad, mae'r Campeiro Bulldog yn abrîd anifeiliaid gwladaidd. Hyd yn oed gyda'r cryfder hwn, mae gan rai sbesimenau broblemau iechyd megis dysplasia clun difrifol.

Fodd bynnag, dyma'r unig glefyd y mae gan y cŵn mawr hyn ragdueddiad, sy'n eu gwneud yn gi iach iawn, yn enwedig o'u cymharu ag eraill. rasys. Oherwydd ei wrthwynebiad, nid oes angen gofal penodol iawn ar y brîd hwn yn ogystal â'r brechlyn a'r lladd llyngyr.

Campeiro Bulldog: brîd cryf gydag anian dof

Rydym wedi gweld mai ci canolig ei faint, gyda chorff cryf ac esgyrn solet, yw Bulldog Campeiro. Maent yn dawel ac yn dawel ac yn dod ymlaen yn dda iawn gyda phlant, ond nid ydynt yn hoffi dieithriaid ac mae'n well ganddynt dreulio cymaint o amser gyda'u tiwtoriaid a'u teulu. Brîd gwirioneddol serchog a bywiog!

Yn ogystal, mae'r Campeiro Bulldog yn gi sy'n mwynhau gweithgareddau corfforol a gemau, ond bob amser yng nghwmni ei deulu dynol. Os cânt eu gadael ar eu pen eu hunain, nid yw cŵn o'r brîd hwn fel arfer yn gwneud llanast ac maent hefyd yn gwybod sut i droi o gwmpas ar eu pen eu hunain, yn ogystal â chyfarth pan fo angen yn unig. Fel y gwelsom, maent yn gŵn gwarchod ardderchog a fydd yn cysegru eu hunain, yn gofalu am ac yn caru eu teulu.

cŵn gwartheg, fe'i cynhaliwyd yn y 60au, lle chwaraeodd ei rôl i raddau helaeth fel ci gwartheg ar ffermydd.

Maint a phwysau

Mae'r Campeiro Bulldog yn un o'r rhai mwyaf annwyl o ran maint canolig cwn. Mae'r oedolyn gwryw yn mesur tua 53 cm o uchder ac yn pwyso rhwng 35 a 45 kg. Mae'r fenyw ychydig yn llai, yn mesur tua 61 cm o uchder ac yn pwyso rhwng 30 a 40 kg. Mae'r uchder a ddisgrifir uchod o'r ddaear i wywo'r anifail.

Mae'n gi sydd â breichiau a choesau cryfion ac esgyrn solet. Mae ganddo gorff cryf gyda brest lydan a breichiau a choesau.

Côt Tarw Campeiro

Er ei fod yn tarddu o rai bridiau o Gŵn Tarw Ewropeaidd, mae Tarw Tarch Campeiro yn cael ei ystyried yn frîd pur gyda gwallt llyfn o wead canolig. Mae lliwiau ei chot yn amrywiol iawn, a derbynnir unrhyw fath o liw gan ei fridwyr.

Mae rhai cotiau yn fwy masnachol fel y glas, a ddaeth i'r amlwg trwy fewnosod y brîd Americanaidd Olde English Bulldogge. Rhaid cymryd gofal mawr wrth groesi er mwyn datblygu cotiau mwy egsotig, fel nad oes goruchafiaeth o waed tramor yn y brîd cenedlaethol.

Gweld hefyd: Cat Persian: gweler personoliaeth, gofal, pris a mwy

Disgwyliad oes ci

Mae Bulldog Campeiro yn byw am 10 i 12 oed. Dim ond un rhagdueddiad sydd ar gyfer clefydau'r brîd hwn, sef dysplasia clun difrifol. Mae'n gi cryf iawn, sydd â llawer o barodrwydd i ymarfer gweithgareddau corfforol, yn enwedig teithiau cerdded.gyda'i diwtor dynol.

Gall diet da a monitro cywir gan filfeddyg da arwain eich Campeiro Bulldog i gael bywyd hir ac iach. Cadwch eich brechiadau yn gyfredol a chymerwch ofal da o'ch diet.

Anian y Campeiro Bulldog

Dysgu mwy am bersonoliaeth y Campeiro Bulldog! Edrychwch a yw'n cyd-dynnu'n dda â dieithriaid, os gall fod ar ei ben ei hun, yn ogystal â sut y mae'n cyd-dynnu â phlant ac anifeiliaid eraill.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Ci tawel a heddychlon iawn yw'r Campeiro Bulldog. Mae cŵn o'r brîd hwn yn tueddu i gyfarth dim ond pan fo angen. Yn ei weithgareddau corfforol a'i gemau, mae'r ci yn dawel ac yn poeni dim ond am gael hwyl a chael cyswllt â'i berthnasau dynol.

Maen nhw'n hynod ddewr ac, er eu bod yn anifail actif iawn, nid ydynt yn tueddu i wneud hynny. gwneud llanast , dim hyd yn oed pan fyddant ar eu pen eu hunain. Gyda'r holl nodweddion hyn, mae'r Campeiro Bulldog yn gi gwarchod ardderchog.

Cydnaws ag anifeiliaid eraill

Dim ond gyda'i warcheidwaid y dylid bridio'r Bulldog Campeiro. Ni ddylai gwrywod a benywod o'r brîd gael eu bridio gydag anifeiliaid eraill. Os felly, rhaid eu codi o oedran ieuanc gydag anifeiliaid eraill, gan y gellir eu hystyried yn gystadleuwyr posibl i sylw eu gwarcheidwaid.

Oherwydd y nodwedd hon, mae'r Campeiro Bulldog wedi aymddygiad tymer ac nid yw'n hoffi rhannu ei ofod na'i diwtor ag unrhyw anifail arall. Mae'n gi cenfigenus iawn.

A yw fel arfer yn cyd-dynnu'n dda â phlant a dieithriaid?

Gan eu bod yn gŵn tawel, tawel a deallus iawn, maent yn dysgu pethau newydd yn hawdd ac yn gyflym. Yr hyn maen nhw'n ei hoffi fwyaf yw bod yng nghwmni eu tiwtoriaid. Eu teulu dynol yw canolbwynt eu sylw, gan gynnwys plant.

Maen nhw'n anifeiliaid sy'n trosglwyddo llawer o hoffter ac sydd â gallu gwych i gymdeithasu â'r rhai bach. Ond mewn perthynas i ddieithriaid, y mae y Campeiro Bulldog yn amheus iawn ac yn eiddigeddus o sylw ei berchenog.

Gweld hefyd: Buwch Jersey: gweler mesuriadau, beichiogrwydd, llaeth, pris a mwy!

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser maith?

Mae cŵn o'r brîd hwn yn anifeiliaid amlbwrpas sy'n addasu'n hawdd i bob sefyllfa. Maent yn dawel ac yn dawel, nid oes angen eu gwylio drwy'r amser. Cymerant ofal da iawn o'u tiriogaeth, hyd yn oed pan fyddant ar eu pen eu hunain.

Y maent bob amser yn effro gyda phopeth a phawb o'u cwmpas, yn nodweddiadol o gi gwarchod rhagorol. Felly, gall y Campeiro Bulldog ymdopi ar ei ben ei hun o ran gofalu am y tŷ, hyd yn oed heb bresenoldeb ei berchnogion.

Pris a chostau Campeiro Bulldog

Eng Gan ei fod yn gi actif iawn, ond ar yr un pryd yn dawel, mae'r Campeiro Bulldog yn gi chwenychedig iawn. Darganfyddwch yma bris ci bach o'r brîd hwn, yn ogystal ag un arallcostau i'w godi gartref.

Pris ci bach Campeiro Bulldog

Gallwch ddod o hyd i gŵn bach Campeiro Bulldog yn costio rhwng $600.00 a $1,200.00. Bydd yr amrywiad hwn yn dibynnu ar p'un a yw'r ci bach wedi'i frechu a'i ddadlyngyren, heb gyfrif y ffi danfon os caiff ei brynu ar-lein.

Mae'n bris rhesymol am gi bach ci tawel, deallus a hawdd ei drin. Gan ei fod yn gi brîd, mae'n anodd dod o hyd i unigolion i'w fabwysiadu, ond pryd bynnag y gallwch, dewiswch fabwysiadu anifail.

Ble i brynu'r Campeiro Bulldog

I'r rhai sydd am wneud hynny. codi Bulldog Campeiro gyda thawelwch meddwl, mae yna lawer o gytiau cŵn sy'n arbenigo yn y brîd. Trwy'r bridwyr hyn, byddwch chi'n gallu cael eich ci bach yn iawn. Ond, os ydych chi eisiau prynu'ch ci mewn siop anifeiliaid anwes, gwnewch yn siŵr bod y lle'n ddibynadwy ac yn gwarantu tarddiad yr anifail.

Gan ei fod yn anifail brîd pur, mae gan y siop anifeiliaid anwes rwymedigaeth i warantu iechyd a datblygiad yr anifail ar ôl ei brynu. Hefyd, os dewiswch brynu gan fridwyr, peidiwch ag anghofio ymweld â'r lle a gwirio a yw'r ci yn cael ei drin yn dda.

Treuliau bwyd

Mae'r dogn math Premiwm yn ddelfrydol ar gyfer y ci. ras! Ar gyfer cŵn bach Campeiro Bulldog, mae'n costio, ar gyfartaledd, $90.00 am fag 2.5 kg, ond bydd angen tua 3 ohonyn nhw, gan fod yr un bach yn bwyta tua 6 kg o borthiant y mis. I oedolion gall gostiotua $210.00 am fag 15 kg, a fydd yn para am fwy na mis gan fod oedolyn yn bwyta 10.5 kg y mis.

Mae dognau math premiwm yn gyfoethog mewn fitaminau a mwynau, yn ogystal â bod yn cynnwys ffibrau arbennig a probiotegau, bod yn llawer mwy maethlon. Bydd hyn yn rhoi bywyd hirach ac iachach i'ch Campeiro Bulldog.

Milfeddygol a brechlynnau

Y brechlynnau sy'n orfodol ar gyfer y Campeiro Bulldog yw V8 neu V10. Mae V8 yn helpu i atal distemper, hepatitis heintus cwn, parainfluenza, parvovirus, coronafeirws a leptospirosis ac mae V10 yn amddiffyn eich anifail rhag yr holl afiechydon hyn a rhai amrywiadau o leptospirosis.

Dylid rhoi gwrth-gynddaredd hefyd ynghyd â'r eraill yn ystod yr un cyfnod. Gall prisiau brechlyn amrywio o $40.00 i $110.00 y dos. Gall ymgynghoriad milfeddygol gostio rhwng $90.00 a $220.00, yn dibynnu a fydd yr apwyntiad yn y clinig, yn eich cartref neu yn ystod oriau swyddfa.

Teganau a chenelau

Ar gyfer ci o faint y Campeiro Bulldog, gall tŷ wedi'i wneud â deunydd ailgylchadwy gostio tua $120.00. Gall tŷ â gorffeniad gwell, deunyddiau mwy ymwrthol a gwrth-alergaidd, gostio rhwng $360.00 a $1,100.00.

Gall esgyrn rwber, peli a phob un arall o'r un categori gostio rhwng $25 .00 a $98.00 uned. Rhaid i deganau fod yn addas ac wedi'u gwneud o ddeunyddiau oansawdd, er mwyn osgoi unrhyw niwed i iechyd yr anifail, yn ogystal â gwrthsefyll brathiadau anifeiliaid anwes.

Pris ategolion

Gall ategolion amrywio'n fawr yn dibynnu ar ansawdd y cynnyrch. Costiodd y bwydwr a'r yfwr gyfartaledd o $90.00. I gael nap da, gallwch brynu matres mini i'ch anifail anwes sy'n costio tua $200.00 ac a fydd yn rhoi mwy o gysur.

Mae harnais da, i'ch Campeiro Bulldog ei ddefnyddio yn ystod y daith gerdded, yn costio tua $220.00. Yn ogystal, er mwyn diogelwch eich ci, mae crogdlws adnabod gyda chod QR yn costio tua $80.00 yr un.

Cynhyrchion hylendid a glanhau

Rhaid i chi ofalu'n dda am eich ci ci, yn ogystal â amgylchedd gorffwys a gweithgaredd. Ar gyfer y math hwn o lanhau, defnyddiwch ddiheintydd hylan gyda bactericide sy'n costio tua $ 50.00, y cynhwysydd gyda 500 ml. Mae rygiau hylan yn ddewis da, mae pob pecyn o 50 uned yn costio, ar gyfartaledd, $ 100.00.

I gadw'r Bulldog Campeiro bob amser yn edrych yn dda, mae'r pecyn o siswrn, brwsh, tynnu gwallt, ymhlith deunyddiau eraill, yn costio tua $160.00. I frwsio dannedd eich ci, mae set o frws dannedd a phast dannedd yn costio rhwng $30.00 a $50.00.

Gofalu am frîd Cŵn Tarw Campeiro

Gwiriwch yma a ydych chi'n gofalu am y Bulldog Campeiro. Gwybod y swm cywir o fwyd i'w roi am ddiwrnod, yn ogystal â gwybod sut i ofalu amdano'n gywirgwallt, ewinedd a mwy.

Gofal Cŵn Bach

Gwnewch yn siŵr bod cornel eich ci bach yn daclus a rhowch yr holl sylw a gofal sydd ei angen arno. Gan ei fod yn gi gyda phersonoliaeth ddigynnwrf, bydd yn hawdd dysgu popeth y mae angen iddo ei wybod o oedran ifanc.

Hefyd, osgowch adael i'r ci bach fod yn agos at lefydd peryglus, fel grisiau neu unrhyw un. man arall a allai ddioddef peth difrod, damwain. Cadwch olwg ar y brechlynnau a'r cerdyn gwrthlyngyrol a chymerwch ofal da o'ch diet.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Fel arfer mae ci canolig ei faint fel y Campeiro Bulldog yn bwyta 4 i 7 cwpanaid o fwyd y dydd, ond mae bob amser yn dda talu sylw i fanylion megis maint a phwysau'r anifail, i roi'r sylw iddo. swm cywir, cywir a digonol. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ymgynghorwch â milfeddyg da bob amser.

Dylai ci canolig, fel hwn, fwyta 270 i 350 g o fwyd bob dydd. Mae'r cyfartaledd hwn ar gyfer ci oedolyn o'r brîd. O ran cŵn bach, dylai'r swm fod rhwng 90 a 240 g o borthiant y dydd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Y delfryd ar gyfer brid Ci Tarw Campeiro yw teithiau cerdded, rhedeg a llwybrau dyddiol ynghyd â'i diwtor, gan eu bod yn diwallu ei anghenion corfforol yn dda. Mae angen lle ar y Bulldog hwn i redeg, chwarae a chael hwyl, oherwydd yn ogystal â bod yn gryf, mae ganddynt gyfleuster anadlu uchel iawn.

Y delfrydyn cael ei godi mewn tŷ ag iard gefn. Ond, yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi, fel tiwtor Campeiro Bulldog, yn rhoi lle iddo ymarfer ymarferion a threulio ei egni bob dydd.

Gofalu am y Campeiro Bulldog

Y Campeiro Mae gan Bulldog ffwr canolig, llyfn a meddal iawn. Felly dylai baddonau ddigwydd bob mis neu bob pythefnos. Ar gyfer hyn, y delfrydol yw eich bod yn chwilio am ganolfan esthetig cwn, a fydd yn gwybod sut i ofalu am hydradiad gwallt yr anifail, gyda'r cynhyrchion delfrydol. Yn ogystal â sychu'n gywir.

Dylid brwsio bob dydd i osgoi clymau a chael gwared ar wallt marw. Os ydych chi'n glanhau ac yn hylendid yr anifail anwes eich hun, defnyddiwch gynhyrchion sy'n addas ar gyfer y brîd bob amser.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Dylai'r perchennog eu brwsio'n rheolaidd bob 15 diwrnod, i osgoi cronni tartar, bacteria ac anadl ddrwg. Defnyddiwch frwshys a phast dannedd sy'n addas i'r anifail bob amser a dewch i arfer â nhw o oedran ifanc. O ran torri'r ewinedd, nid ydynt yn broblem i'r Campeiro Bulldog.

Oherwydd eu gweithgaredd corfforol parhaus, mae'r ewinedd yn dioddef traul naturiol. Ond mae bob amser yn dda dilyn y maint, i'w cadw'n docio bob amser. Defnyddiwch y deunyddiau priodol bob amser i dorri ewinedd eich anifail anwes, fel clipiwr cŵn.

Chwilfrydedd am y Ci Tarw Campeiro

Darganfod sut mae
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.