Ci tarw Ffrengig: rhodd neu bryniant? Gweld beth yw'r opsiwn gorau

Ci tarw Ffrengig: rhodd neu bryniant? Gweld beth yw'r opsiwn gorau
Wesley Wilkerson

Tabl cynnwys

Ci tarw Ffrengig: rhodd neu bryniant?

Mae'n bwysig cofio nad yw cadw ci tarw Ffrengig yn rhad. Mae'r cŵn hyn yn brachycephalic, hynny yw, mae ganddyn nhw drwyn fflat iawn. A dyna pam maen nhw'n datblygu cyfres o broblemau anadlu. Mae hefyd yn gyffredin iddynt ddatblygu alergeddau a phroblemau arennau ac asgwrn cefn.

Yn ogystal, nid yw'r anifeiliaid hyn ychwaith yn cyfnewid gwres yn normal. Felly mae angen i chi fod yn ofalus gyda gweithgaredd corfforol gorliwio a gwres. Os ydych am fabwysiadu ci tarw oherwydd eich bod yn breuddwydio am gael y brîd, ond nad oes gennych yr arian i brynu ci bach, mae'n well ailfeddwl eich bwriad.

Fodd bynnag, mae dod o hyd i gi tarw Ffrengig i'w roi yn rhodd. hollol bosibl. Ond ai dyma'r opsiwn gorau? Gwiriwch yr erthygl hon am ragor o wybodaeth am y ci tarw Ffrengig, un o'r bridiau mwyaf poblogaidd yn y wlad, a darganfyddwch pa un yw'r opsiwn gorau i chi.

Mabwysiadu ci tarw Ffrengig: sut mae'n gweithio?

I fabwysiadu ci tarw Ffrengig, mae angen cysylltu â chymunedau sy'n gweithio i ddod o hyd i gartrefi newydd ar gyfer anifeiliaid anwes sy'n cael eu gadael neu eu cam-drin. Yn gyffredinol, mae'r anifeiliaid hyn yn derbyn gofal da a chaiff y person ei hysbysu os oes ganddo unrhyw salwch cronig.

Canolfannau rhoi cŵn tarw Ffrengig

Mae Adopta Pet Br yn gymuned sy'n helpu cŵn tarw, sydd wedi cael eu cam-drin neu eu gadael, i ddod o hyd i newyddcartref. Mae hefyd yn bosibl dod o hyd i anifeiliaid anwes o'r brîd i'w mabwysiadu mewn cymunedau Facebook sy'n ymroddedig i'r brîd ac mewn rhai achosion mewn canolfannau mabwysiadu traddodiadol sy'n achub anifeiliaid anwes mewn perygl.

Camau'r broses

Yn gyffredinol, mae'r broses fabwysiadu yn cynnwys llenwi holiadur i egluro faint mae'r person yn fodlon gofalu am yr anifail anwes ac i roddwr y ci ddod i adnabod yr ymgeiswyr. Wedi hynny, mae ymweliad â'r teulu i ddadansoddi'r lle a hefyd rhyngweithio rhwng y teulu a'r anifail anwes i weld a yw'r anifail anwes yn hoffi ei "becyn" newydd posib.

Beth all fod ei angen

Efallai y bydd y broses yn gofyn am brawf o breswylfa a bod yr ymgeisydd yn llofnodi amod cyfrifoldeb am yr anifail anwes. Mae'n bwysig bod yn amyneddgar a dilyn pob cam er mwyn i'r ci ddod o hyd i'r teulu iawn.

Mae hefyd yn arferol i'r Ganolfan fynnu bod y perchennog newydd yn cadw mewn cysylltiad ac yn darparu newyddion am yr anifail anwes bob amser. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn iddynt allu monitro'r addasiad a gwybod a yw'r ci yn derbyn yr holl ofal angenrheidiol.

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn mabwysiadu ci tarw Ffrengig

Mae'n bwysig deall hynny nid yw proffil cŵn i'w mabwysiadu yr un fath ag ar gyfer cŵn a brynwyd. Fel arfer mae'r anifeiliaid hyn eisoes wedi dioddef rhywfaint o drawma, megis ymddygiad ymosodol neu gadawiad a gallant fod yn ddrwgdybus neu beidio ag addasu i gŵn eraill. Eithr, mae'nbron yn amhosibl dod o hyd i gŵn bach o'r brîd i'w mabwysiadu.

Beth yw pris ci tarw Ffrengig?

Mae angen arian ac ymroddiad i brynu ci tarw Ffrengig, gan nad yw'n anifail anwes rhad. Gallant gostio tua 5 mil o reais neu lawer mwy. Gwybod beth fydd eich buddsoddiad i gaffael ci o'r brîd hwn.

Gall gwerth y ci tarw Ffrengig amrywio

Mae'n bosibl dod o hyd i gi bach o'r brîd am $3 mil a dyma y pris mwyaf fforddiadwy. Ond os ydych chi'n chwilio am gi bach o genel neu fenyw fwy adnabyddus, yna gall y pris hwnnw godi i $8 neu $10,000, yn dibynnu ar linell waed y ci.

Pwysigrwydd Dewis Gwerthwr Dibynadwy <7

Dewis cenel da yw'r opsiwn gorau bob amser pan fyddwch chi'n penderfynu prynu ci. Mae'r cenelau gorau yn dewis rhieni iach na allant drosglwyddo clefydau etifeddol. Maen nhw'n gofalu am y groes a'r fam ers beichiogrwydd, gan wneud y cŵn bach yn iachach. Mae hyn yn osgoi llawer o broblemau yn y dyfodol.

Rydw i eisiau rhoi fy nghi tarw Ffrengig

Os oes gennych chi gi tarw Ffrengig yn barod ac eisiau ei roi i ffwrdd i'w roi, peidiwch â phoeni. Mae yna ffyrdd o wneud hyn fel y gall yr anifail anwes ddod o hyd i deulu newydd a all roi bywyd sy'n fwy addas i'w anghenion iddo.

Prif resymau dros roi

Y rhesymau sy'n arwain rhywun i gwneud y penderfyniad hwn yw'r mwyaf amrywiol a'r pwysicaf bob amsercael lles y ci yn flaenoriaeth. Mae rhai pobl yn colli'r amodau ariannol a oedd ganddynt pan gawsant y ci a nawr ni allant warantu bywyd o ansawdd iddo mwyach. Neu hyd yn oed diffyg amser.

Mae eraill yn rhoi eu hanifail anwes i'w fabwysiadu oherwydd nad yw'r ci wedi addasu i'r cartref newydd neu aelod newydd o'r teulu, megis babi. Mae gan gŵn tarw ragdueddiad i nifer o afiechydon ac mae rhai pobl yn gweld na allant ddelio â'r anghenion hyn cystal.

Amodau ar gyfer rhoi

Mae angen y person sy'n mynd i fabwysiadu'r ci i wybod popeth amdano er mwyn cymryd gofal da ohono gan anifail anwes. Mae hepgor bod gan y ci broblemau ymddygiad neu iechyd, er enghraifft, yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd yn cael ei ddychwelyd neu hyd yn oed ei adael. Felly'r prif amod ar gyfer rhoi ci yw bod yn gwbl ddiffuant.

Chwiliwch am ganolfannau cyfeirio ar gyfer rhodd

I roi ci, y delfryd yw ei ddanfon i ganolfannau cyfeirio i'w gyfrannu yn eich ddinas. Chwiliwch ar y rhyngrwyd am brosiectau sy'n derbyn cŵn i'w mabwysiadu a dewch o hyd i gartref newydd. Peidiwch â bod ofn cael eich barnu gan eich bod yn gwneud y gorau iddo. Gan ei fod yn frîd ci poblogaidd iawn, fel arfer mae llawer o ymgeiswyr yn fodlon ei fabwysiadu.

Paratoi’r ci i’w fabwysiadu

I roi’r ci, rhaid iddo fod ar feddyginiaeth yn erbyn mwydod a throgod. mewn dydd. Yn ogystal, y peth delfrydol yw gwneud gwiriad ymlaen llaw.Yn enwedig os yw'r blewog eisoes yn oedolyn neu'n oedrannus. Fel hyn rydych yn gwarantu ei fod yn cael ei drin yn dda ac yn cynyddu ei siawns o gael perchennog newydd.

Argymhelliad arall yw ysbaddu'r ci. Fel hyn rydych chi'n osgoi iddo gael ei gymryd i fridio mewn melinau cŵn bach anghyfreithlon. Neu bod beichiogrwydd digroeso yn digwydd a bod y cŵn bach hefyd yn cael anhawster dod o hyd i deulu. Mae ysbaddu hefyd yn cynyddu disgwyliad oes cŵn.

Beth i'w wybod cyn mabwysiadu neu brynu ci tarw Ffrengig?

Fel y soniwyd yn gynharach, mae cŵn tarw yn gŵn sydd angen gofal arbennig. Dyma un o'r pwyntiau pwysicaf, gan ei fod yn cymryd llawer o ymroddiad a buddsoddiad i gadw'r anifail anwes hwn yn iach, yn hapus ac yn byw gydag ansawdd. Darganfod mwy!

Beth maen nhw'n hoffi ei wneud fwyaf?

Cŵn ydyn nhw sydd wrth eu bodd yn chwarae, yn enwedig ymladd, a rhedeg, gan fod ganddyn nhw lawer o egni. Maen nhw'n hoffi dinistrio teganau a chnoi. Felly mae'n bwysig iawn cael teganau er mwyn iddynt gael hwyl bob dydd a pheidio â diflasu.

Beth yw natur y ci tarw Ffrengig?

Mae ganddynt bersonoliaethau cryf ac efallai na fyddant yn cyd-dynnu ag unrhyw berson neu gi yn unig. Nid dyma'r math sy'n ddibynnol ar warcheidwad, ond maent yn dueddol o ddatblygu cysylltiadau cryf ag aelodau'r teulu. Mae'n gi ystyfnig, er eu bod yn ddeallus iawn ac yn dysgu gorchmynion yn hawdd. Hwymaen nhw'n tueddu i fod yn frwd pan maen nhw eisiau rhywbeth.

Ci fflat

Os ydych chi'n hoffi aros tu fewn, yna mae'r ci tarw Ffrengig yn gi addas ar gyfer eich proffil. Er eu bod wrth eu bodd yn chwarae, ni all eu cyrff drin gweithgareddau dros ben llestri. Felly nid cŵn i fynd â nhw am dro ar ddiwrnodau poeth iawn mohonynt, nac i fynd gyda chi ar rediadau neu lwybrau hir.

Mae teithiau cerdded 30 munud mewn oriau oerach yn ddigon. Ond maen nhw'n dal i fod yn gŵn cynhyrfus sydd angen chwarae llawer i wario'r egni hwnnw. Os gallwch fynd ag ef i barc yn aml neu ei ollwng mewn gofal dydd, bydd hynny'n wych iddo.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta moron amrwd neu wedi'u coginio? Darganfyddwch yma!

Cymdeithasu Ychwanegol

Cŵn yw'r rhain sydd angen cymdeithasu ychwanegol ag anifeiliaid a phobl eraill. Cafodd y ci hwn ei fridio i ymladd teirw, felly maen nhw wrth eu bodd â gemau trymach fel reslo a thynnu rhaff. Efallai y byddant yn gweld anifeiliaid yn rhyfedd, felly y peth gorau yw ceisio cymdeithasu cŵn o'r brîd hwn cymaint â phosibl.

Maen nhw'n dda gyda phlant

Mae pob ci yn wahanol ac mae eu profiadau yn dylanwadu ar eu hymddygiad . Ond yn gyffredinol mae cŵn tarw yn dda iawn gyda phlant. Maen nhw'n hoffi'r rhai bach ac maen nhw'n hoffi chwarae gyda nhw a'u hamddiffyn. Ond byddwch yn ofalus bob amser yn y rhyngweithio hwn, gan y gallant fod ychydig yn arw wrth chwarae.

Llawer o sylw i iechyd

Os oes gan berchennog ci sawl pryder, mae perchennog ci Mae bulldog Ffrengig yn gwneud Otriphlyg. Mae eu hiechyd yn wirioneddol fregus iawn. Felly os ydych am gael un, mae'n bwysig bod gennych dŷ oer ac wedi'i awyru, a'ch bod bob amser yn ymwybodol o iechyd yr anifail anwes. Gwnewch apwyntiadau arferol gyda milfeddyg dibynadwy ac yn ddelfrydol cael cymorth brys 24 awr.

Gwerthuswch yr opsiynau yn bwyllog

Cyn gwneud eich penderfyniad, gwerthuswch yr holl opsiynau opsiynau a phynciau uchod yn bwyllog. Mae mabwysiadu neu brynu yn benderfyniadau pwysig a dylech feddwl llawer mwy am yr ansawdd bywyd y byddwch chi'n gallu ei ddarparu i'r ci na'ch awydd i gael anifail anwes o'r brîd. Y dewis gorau fydd yr un sy'n gweddu orau i'ch proffil.

Gweld hefyd: Cath Angora: gweler nodweddion, pris a mwy am y brîdWesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.