Ci tywys: gwybod beth ydyw, bridiau, faint mae'n ei gostio a chwilfrydedd

Ci tywys: gwybod beth ydyw, bridiau, faint mae'n ei gostio a chwilfrydedd
Wesley Wilkerson

Ydych chi erioed wedi gweld ci tywys?

Gall cŵn, yn ogystal â bod yn gymdeithion ardderchog ar gyfer teithiau cerdded a gemau, gyflawni swyddogaethau o gymorth mawr i fodau dynol. Un ohonynt yw gweithgaredd cŵn tywys. Ydych chi wedi clywed am y dull hwn?

Yn yr erthygl hon, byddwch yn deall sut y gall ci helpu pobl ag anableddau i symud o gwmpas yn ddiogel. Mae'n debyg eich bod wedi gweld ci wrth ymyl person â nam ar ei olwg ar y strydoedd. Bryd hynny, roedd yn gweithredu fel ci tywys.

Isod, bydd gwybodaeth amrywiol am gostau, hyfforddiant, anawsterau posibl yng nghylchrediad yr anifeiliaid hyn a hyd yn oed ddirgelwch ynghylch y bridiau a all ddod yn gŵn tywys yn cael eu hesbonio mewn dyfnder. Os ydych chi eisiau gwybod sut mae ci yn dod yn gi tywys, pa leoedd a ganiateir ar eu cyfer a chwilfrydedd eraill, dilynwch y pynciau canlynol. Darllen hapus!

Beth yw ci tywys?

Wedi’r cyfan, sut gall ci ddod yn gi tywys? Beth yw'r gofynion ar gyfer ei ddewis ar gyfer y swyddogaeth hon? A all pob perchennog wneud ei anifail anwes yn gi tywys? Gweler isod am yr atebion i'r cwestiynau hyn a chwestiynau eraill ar y pwnc!

Swyddogaethau ci tywys

Prif swyddogaeth ci tywys yw mynd gyda phobl â nam ar eu golwg neu eu clyw ar eu teithiau. Yn y modd hwn, gall pobl yn yr amodau hyn ymddiried yn eucafunés a chwarae fel unrhyw anifail anwes arall. Heb os nac oni bai, dyma ffrind gorau dyn.

cŵn yn ystod taith a allai, tan hynny, beryglu eu hygrededd corfforol.

Wrth deithio gyda’r anifeiliaid hyn, mae posibiliadau newydd yn codi ar gyfer integreiddio’r bodau dynol hyn i gymdeithas. Felly, mae ci sydd â'r pwrpas o fod yn gi tywys yn arwain ei diwtor yn foddhaol i'w gyrchfan, boed yn waith, tŷ ffrind, eglwys, ac ati. Gyda hyn, mae'r anifail yn atal y person anabl rhag cael ei frifo neu ddioddef damweiniau.

Sut mae ci tywys yn cael ei hyfforddi?

Nid yw ci cyffredin yn dod yn gi tywys dim ond oherwydd dymuniad y perchennog. Oherwydd pwysigrwydd y cŵn hyn, mae hyfforddiant dwys a llafurus yn hanfodol. Mae'n rhaid i gŵn a ddynodwyd ar gyfer y rôl hon, o'r adeg y maent yn gŵn bach, gyflwyno'r amodau gofynnol i ddod yn lygaid a chlustiau i'r person anabl.

Mae canolfannau hyfforddi yn hyfforddi cŵn i fod yn ufudd ac yn gymdeithasol. Dysgir gorchmynion ar gyfer pob sefyllfa, megis croesi'r stryd, stopio o flaen rhwystr neu osgoi polyn. Mae hefyd yn bwysig bod perthynas rhwng anifail a pherchennog.

Pwy sydd angen ci tywys?

Mae’r defnydd o gi tywys yn cael ei gysylltu’n gyffredin â’r deillion. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd pobl â nam ar eu clyw a'u symudedd yn gofyn amdano. Yn ogystal, sefydlir paramedr ar ddallineb ar gyferos oes angen canllaw arnoch.

Os yw golwg llygad gorau'r ymgeisydd yn llai na 0.3 ac yn fwy na neu'n hafal i 0.05, neu os yw'r maes gweledol yn llai nag 20º, fe'i hystyrir yn olwg isel. Mae cael gwerthoedd o dan 0.05 neu 10º, neu lai, yn cael ei ystyried yn ddallineb. Cyfraith rhif. Mae 11.126/2005 yn gwarantu'r hawl i bobl â nam ar eu golwg i gael ci tywys gyda nhw.

Fodd bynnag, rhaid caniatáu'r budd-dal i unrhyw un sy'n cael anawsterau symud. Nid oes angen ci tywys ar yr hwn sy'n ddall.

Ble i ddod o hyd i gi tywys i'r deillion?

Mae angen hyfforddi’r cŵn a fydd yn gwasanaethu fel cŵn tywys gan eu bod yn gŵn bach ar gyfer y swyddogaeth hon. Mae'r gost yn uchel ac mae'r galw yn gyson, sy'n cynhyrchu aros am gyfnod hir. Mae nifer y bobl ag anableddau sy'n gofyn am y gwasanaeth yn llawer uwch na nifer yr anifeiliaid sy'n gallu ei gyflawni.

Mae'n werth nodi bod ci tywys yn cael ei roi, felly nid yw'n bryniant . Rhaid i bobl ddall neu fyddar gofrestru gyda chyrff anllywodraethol sy'n gwneud y gweithgaredd hwn. Yn anad dim, ci tywys yw ci fel unrhyw gi arall. Bydd angen sylw, bwyd, cysgod ac amser rhydd gan ei berchnogion. Bydd argaeledd y cŵn yn cael ei wirio ar hyn o bryd, a bydd y brîd gorau yn cael ei nodi ar gyfer proffil yr ymgeisydd.

Faint mae'n ei gostio i gael un?

Er nad ci a geir trwy bryniad, ond trwy rodd, y mae cost pancael ci tywys. Mae'r cynorthwywyr pedair coes hyn yn cynhyrchu treuliau fel unrhyw un arall o fyw, felly mae'n rhaid meddwl yn ofalus ynghylch eu caffaeliad.

Ar gyfer yr ymgeisydd, bydd yr anifail yn mynd i gostau arferol ci, megis bwyd, milfeddyg, hylendid. , teganau ar gyfer amser hamdden, ymhlith eraill. Hyd yn oed os oes angen teithio ar awyren neu fws, ni ddylid codi tâl am gludo'r anifeiliaid hyn. Ar gyfer sefydliadau hyfforddi, nid yw'r gost yn isel. Amcangyfrif o fuddsoddiad yw $30,000.00.

Bridiau Cŵn Tywys Gorau

Rydych yn darllen uchod fod cŵn tywys yn hanfodol ar gyfer helpu pobl ag anableddau. A all pob ci ddod yn dywysydd neu a oes bridiau penodol ar gyfer hyn? Darllenwch pa fridiau yw'r gorau ar gyfer y gweithgaredd hwn a phenodoldeb pob un, isod.

Golden Retriever

Gall nifer o fridiau fod yn gŵn tywys. Gwyddys bod cŵn Golden Retriever yn hynod dawel a digyffro, gan gynnig cymorth gwych fel ci tywys. Mae'r brîd hwn hefyd yn cael ei ddewis fel ci therapi i'r sâl.

Yn ymroddedig i weld ei berchennog yn fodlon, mae ci o'r brîd hwn yn hawdd ei hyfforddi. Mae ei enwogrwydd hefyd yn cael ei dderbyn yn dda oherwydd nid yw'n gi sy'n trin anifeiliaid ac amgylcheddau eraill yn rhyfedd gyda llawer o bobl.

Labrador Retriever

Y Labrador, efallai, yw'r ci a welir fwyaf yng Nghymru. gweithgaredd y ci -tywys. Oherwydd y ffaith hon, mae rhai pobl yn dychmygu mai dim ond y brîd hwn y gellir ei hyfforddi ar gyfer y swyddogaeth. Gydag anian ddigyffro, mae'n addasu i wahanol amgylcheddau.

Mae gan gi Labrador Retriever berthynas dda â bodau dynol. Yn ogystal â dangos llwybr da, mae'n tueddu i helpu drwy chwilio am wrthrychau i'r perchnogion a chanfod peryglon, yn ogystal â bod yn gwmni da.

German Shepherd

Pwy sy'n dychmygu ci y Mae German Shepherd Breed yn anghywir fel ci gwarchod yn unig. Gyda thrwyn mawr ar gyfer sefyllfaoedd peryglus a greddf i amddiffyn, mae'r Bugail yn naturiol barod i fod yn gi tywys.

Gall ei faint gynnig diogelwch gwahaniaethol i fridiau eraill, er ei fod yn gymdeithasol. Adlewyrchir ei fantais naturiol wrth osgoi rhwystrau ymlaen llaw, gan rybuddio ei berchennog. Yn seiliedig ar y proffil hwn, daw hyfforddiant yn hanfodol i unrhyw un ag anabledd.

Siberian Husky

I rai pobl, gall gweld cŵn o'r brîd hwn fel tywysyddion fod yn syndod. Er ei fod yn fawreddog, mae'r Husky Siberia yn gyfeillgar ac yn amddiffynnol. Yn y modd hwn, mae'n cydymdeimlo â'r perchnogion trwy wneud ei orau i'w helpu.

Cŵn o gryfder corfforol a gwrthwynebiad mawr yw'r rhain, gan mai eu cyndeidiau oedd â'r dasg llafurus o dynnu sleds. Fel ci tywys, gall fod yn gaffaeliad da, oherwydd ei deyrngarwch eithafol. Mae'n sylwgar iawn ac mae ganddo synnwyr digrifwch hwyliog.

Border Collies

Cŵn yw Border Collieshynod ddeallus a chryf. Er gwaethaf y ffactor egnïol, gall fod yn gi tywys da. Fe'u gelwir yn gŵn sy'n helpu yn y porfeydd, ond maent yn addasu'n dda i'r ddinas.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta selsig? Amrwd, wedi'i goginio a mwy

Oherwydd deallusrwydd nodweddiadol y brîd, gellir hyfforddi'r Border Collie fel unrhyw gi arall. Nid yw'n gyffredin ei weld yn safle ci tywys, fodd bynnag, gall addasu i berchennog nad yw'n cymdeithasu â Labrador, er enghraifft.

Boxer and Poodle

Yn wahanol i y meddwl cyffredin, gall cŵn llai fod yn gŵn tywys. Oherwydd eu bod yn deyrngar ac yn amddiffynnol, mae cŵn o fridiau bychain yn peri syndod.

Mae'r Bocsiwr yn bwyllog ac, ar yr un pryd, yn chwareus ac yn egnïol. Er mwyn iddo ufuddhau, rhaid i orchmynion fod yn gadarn, neu efallai y bydd yn meddwl ei fod yn jôc. Mae'r Poodle yn smart ac yn hynod addasadwy. Yn wahanol i'r hyn y mae pobl yn ei feddwl oherwydd ei faint, gall fod ag anian ymosodol, os oes angen.

Bugail Awstralia

Mae gan Fugail Awstralia ddigon o egni i gerdded fel ci tywys dros lwybrau hir . Nid yw'n blino'n hawdd, yn ogystal â bod yn gymdeithasol iawn. Felly, gellir ei nodi ar gyfer tiwtoriaid sydd â bywyd mwy egnïol.

Mae ganddo lawer o foeseg a pharch at ei berchennog, na fydd yn achosi problemau. Pwynt cadarnhaol arall yn y brîd hwn yw eu bod yn dysgu unrhyw wers yn gyflym, gan fod ganddynt resymu cyflymach. Yn union fel y mae gan bob perchennog ei natur ei hun, mae cŵn hefyd yn dilyn eu greddf. Felly, mae’n bwysigcysylltu personoliaeth y ddau.

Rhai chwilfrydedd am gŵn tywys

Ar draws Brasil, mae nifer y cŵn tywys yn dal yn fach o ran y cyhoedd sydd angen y gwasanaeth hwn . Felly, nid yw pawb yn cael y cymorth hwn mewn bywyd bob dydd. Gweler mwy o wybodaeth ddiddorol am gŵn tywys.

Cŵn tywys yn ymddeol

Ni ddylid anghofio bod cŵn yn fodau byw, yn dioddef o salwch, blinder a henaint. Dros amser, mae'n naturiol ddealladwy bod angen i gi tywys roi'r gorau i'w weithgareddau.

Felly, mae'n rhaid i gŵn sydd â'r swydd o fod yn dywysyddion i bobl ag anableddau ymddeol. Mae hyn yn digwydd tua 9 oed. Fel mewn bodau dynol, mae gwarediad yr anifeiliaid hyn yn lleihau gydag oedran.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am fwnci? Ci bach, du, mawr, marw a mwy

Mae'n ddiddorol nodi, os oes gan y perchennog neu ei deulu yr amodau, y gallant fabwysiadu'r anifail ar ôl cyflawni'r swyddogaeth hon yn llawn.

4>

Gallant symud i unrhyw le

Mae gan y ci sy'n gweithredu fel ci tywys fynediad i unrhyw le. Oherwydd ei fod yn anifail, nid yw rhai sefydliadau yn ymwybodol o'r gyfraith sy'n caniatáu i'r ci gael mynediad gyda'r tiwtor. Fodd bynnag, oherwydd ei fod yn anifail y mae ei hyfforddiant yn cael ei ddilyn yn drylwyr, mae ei bwysigrwydd yn caniatáu mynediad am ddim iddo i bob math o amgylcheddau.

Ym mis Mehefin 2005, daeth deddf i rym sy'n sicrhau bod y tywysydd cŵn yn cael ei ddosbarthu'n gyhoeddus. amgylcheddau apreifat. Ar gyfer hyn, rhaid i'r ci gael ei adnabod bob amser gyda harnais a choler gyda'r wybodaeth ei fod yn gi tywys.

Mae'n bosibl teithio gyda chi tywys

Y ci tywys , beth bynnag o'i frid, yn anifail hyfforddedig sy'n gallu cludo i unrhyw amgylchedd. Mae hyn yn cynnwys y gwahanol ddulliau trafnidiaeth, boed yn drenau, bysiau, faniau, awyrennau. Gall eu hanian ddylanwadu ar eu ffordd o fyw, ond mae hyfforddiant cyn mabwysiadu yn eu troi'n gŵn ufudd a thawel.

Ni allwch wahardd presenoldeb ci tra ei fod mewn cyflwr tywys. Fodd bynnag, efallai y bydd gan bob cwmni cludo ei bolisïau llety anifeiliaid. Mae rhai rheolau yn cyfeirio at adnabyddiaeth y ci fel ci tywys, llyfryn brechu cyfoes ac ategolion megis coler neu drwyn. Mae'r lleoedd i aros fel arfer o dan sedd y person anabl neu wrth ei ymyl.

Mae angen gofal wrth ryngweithio â chi tywys

Y ci sydd mewn cyflwr ci -guide Ni all ryngweithio fel cŵn eraill. Mae hyn oherwydd eu bod yn anifeiliaid disgybledig ac, unwaith yn y rôl hon, maent yn gweithredu fel rhai sydd wedi'u hyfforddi. Wrth helpu eu tiwtoriaid, mae angen i'r anifeiliaid hyn fod yn effro i orchmynion, yn ogystal â pheryglon allanol posibl.

Ar ôl cwblhau'r llwybr, mae'r tiwtor yn tynnu harnais y ci, gan nodi ei fod mewn eiliad o egwyl o yrarwain gweithgaredd. Yn y modd hwn, gall y ci orffwys neu fod yn rhydd i dderbyn hoffter gan bobl eraill.

Mae angen gofal arbennig ar y cŵn hyn

Ci sy'n gallu helpu trwy orchmynion a hyfforddiant yw'r ci tywys. Fodd bynnag, nid yw pawb yn addasu iddo. Mae angen i'r tiwtor gyfleu hyder a lles i'r ci, fel ei fod yn ffurfio tîm o gyd-ofal.

Ni ddylech ymladd â'r ci os yw'n gwrthod llwybr arbennig, er enghraifft. Gall cofleidiau a danteithion tra'n gwisgo'r harnais eu drysu hefyd. Pan fydd cwmni person arall yn ymddangos ar y llwybr, rhaid i'r person hwn osod ei hun ar ochr y person anabl, nid y ci, gan y bydd hyn yn cael ei ystyried yn rhwystr.

Ci tywys: gwasanaeth cariad

Yn yr erthygl hon, gallwch edrych ar sawl chwilfrydedd am y ci tywys. Darganfu ei fod yn gyflawniad i bobl â nam ar y golwg neu'r clyw, sy'n gwneud y pwnc yn berthnasol yn gymdeithasol.

Yn y pynciau uchod, fe ddysgoch chi am bwysigrwydd hyfforddi ci tywys i helpu person dall. wrth groesi'r stryd, cyrraedd y gwaith, gyrru ar deithiau a chael ymreolaeth. Felly, mae cael ci tywys yn fantais yn ansawdd bywyd person dall neu fyddar.

Yn ogystal â gallu teithio i unrhyw le, mae'r ci tywys yn gi sydd hefyd yn haeddu hamdden ac anwyldeb. Ar ôl eich diwrnod gwaith, gallwch dderbyn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.