Ci yn ysgwyd ei ben? Gweld yr achosion a beth i'w wneud

Ci yn ysgwyd ei ben? Gweld yr achosion a beth i'w wneud
Wesley Wilkerson

Ydy'ch ci'n ysgwyd ei ben o hyd?

I gŵn, gweithred reddfol a chyffredin yw ysgwyd eu pennau, naill ai i leddfu rhyw anesmwythder, ar ôl aros yn yr un sefyllfa am amser hir, neu i wella cosi. Ar gyfer y ci, mae'r symudiad hwn yn helpu i glirio clustiau baw, dŵr, llwch a phryfed bach. Ydy, mae'n ymddygiad naturiol cŵn, fodd bynnag, dylech fod yn ofalus pa mor aml y mae'r ci yn gwneud hyn: os yw'n ysgwyd ei ben yn rheolaidd, efallai y bydd rhywbeth o'i le.

Os ydych yn amau ​​​​bod y ci ci ysgwyd ei ben yn ormodol, ymchwilio a oes unrhyw abnormaledd yn ei glustiau. Mae'n syml, gallwch chi arsylwi a yw rhan fewnol y clustiau'n goch, os oes arogl cryf ac os oes baw a secretiad. Yn yr erthygl hon, yn ogystal â deall y prif resymau pam mae'ch ci yn ysgwyd ei ben cymaint, byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud i arafu sefyllfa o'r fath. Dilynwch y testun!

Pam mae'r ci yn ysgwyd ei ben yn barhaus?

Mae’r ci yn ysgwyd ei ben gyda’r nod o leddfu a rhyddhau, mewn rhyw ffordd, rhyw fath o deimlad neu anesmwythder, megis straen, ofn a phryder, a hyd yn oed teimladau da, megis hwyl a sbri. boddlonrwydd. Mae nodio eich pen yn rhyddhau hormonau, fel cortisol ac adrenalin, sy'n lleddfu tensiwn. Yn ogystal, mae yna rai rhesymau eraill a all achosi i'r ci ysgwyd ei ben. Edrychwch arno!

Arfer o siglo drwy'r amser

Fel y soniwyd uchod, mae ysgwyd pen yn gyffredin. Fodd bynnag, os yw'r symudiad hwn yn cael ei wneud yn ormodol, mae'n bwysig arsylwi a chael diagnosis milfeddyg. Mae yna nifer o bosibiliadau i'ch ci boeni ac ysgwyd ei ben yn aml.

O broblemau symlach, i gymhlethdodau mwy difrifol a difrifol all fod y rhesymau. Bydd gwneud diagnosis o achos y symudiadau hyn cyn gynted â phosibl yn hwyluso'r driniaeth i ddod â'r hyn sydd wedi bod yn cymryd heddwch eich ci bach i ben. Er mwyn hwyluso'r diagnosis, gwerthuswch yr amgylchedd y mae'r ci yn byw ynddo a hefyd dadansoddi sut beth yw ei drefn.

Clustiau coslyd

Gall cosi gormodol yng nghlustiau eich ci fod o ganlyniad i rywfaint o batholeg. Mae otitis canine —llid a haint ym mwcosa'r glust, sy'n gyffredin iawn mewn cŵn—yn plagio llawer o gŵn ac mae'n eithaf cyffredin. Alergeddau, dŵr yn y clustiau a gwiddon sy'n gyfrifol am ddatblygiad otitis. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae triniaeth.

Ffactorau eraill sydd hefyd yn achosi clustiau cosi mewn cŵn yw trogod a chwain. Mae'r glust yn amgylchedd ffafriol ar gyfer amlder y parasitiaid hyn a all achosi salwch difrifol, felly mae angen eu glanhau'n gyson. Gall otitis heb ei drin achosi newidiadau di-droi'n-ôl yn y clyw, felly gall diet hefyd fod yn ffactor i gadw llygad amdano.

Dŵr ar y penneu yn y glust

Boed yn y bath neu'n chwarae mewn pyllau nofio, gall dŵr fynd i mewn i glustiau'r anifail anwes. Er mwyn atal hyn, mae gosod wad bach o gotwm ym mhob clust yn rhwystro dŵr rhag mynd i mewn. Yn y bath, byddwch yn ofalus wrth olchi pen eich ci, dewis arall yw golchi'r corff cyfan a sychu'r pen â thywel gwlyb, fel hyn, mae amlder dŵr yn y clustiau yn llawer is.

Achos Os yw'ch ci yn hoff o byllau nofio ac nad yw'n derbyn cotwm yn y glust yn dda iawn, gallwch ddefnyddio amddiffynnydd clust ac, ar ddiwedd y nofio, sychu'ch clustiau'n dda a diferu toddiant sychu i sicrhau nad oes olion dŵr yn eich clustiau. Siaradwch â milfeddyg rydych chi'n ymddiried ynddo am y dewisiadau eraill hyn.

Chwain

Ffactorau eraill sydd hefyd yn achosi clustiau cosi mewn cŵn yw chwain. Mae'r glust yn amgylchedd ffafriol ar gyfer ymlediad y parasitiaid hyn, a all achosi problemau a all, os na chânt eu trin, achosi newidiadau di-droi'n-ôl yn y ci.

Cynnal cyfnodoldeb y baddonau a glanhau'r man lle y ci yn byw yn gyfoes yn hanfodol. Mae yna siampŵau gwrth-chwain, tabledi blasus a sawl dull arall sy'n atal presenoldeb y parasitiaid hyn. Oherwydd eu bod yn gynnes, yn llaith ac ar gau, mae'r clustiau'n lleoedd diddorol ar gyfer chwain, trogod a phryfed.

Baw yn yr ardal

Mae ynaamrywiol weddillion a baw a all effeithio ar glustiau cŵn. Gall llwydni, gwiddon, llwch, paill a hyd yn oed gwallt marw gormodol arwain at otitis a chymhlethdodau clust. Rhowch sylw i'r amgylchedd y mae'r ci yn byw ynddo; os yw'n crafu ei hun yn aml ac yn colli llawer o wallt, mae hwn hefyd yn gysylltiad y gellir ei wneud.

Os yw'r ci yn byw mewn baw, tywod a baw yn gyffredinol, bydd yn dueddol o ddatblygu'r patholegau hyn. Gellir gwneud diagnosis o'r clefydau a'r alergeddau hyn hefyd trwy CBC neu yn unol â chyfarwyddyd y milfeddyg. Mae cadw'r lle'n lân ac yn rhydd o'r baw a grybwyllwyd uchod eisoes yn gam mawr.

Beth i'w wneud os yw'r ci yn ysgwyd ei ben?

Wel, hyd yn hyn rydych chi wedi gweld pa symptomau i gadw llygad amdanyn nhw, ond wrth wneud diagnosis o annormaleddau yng nghlustiau eich ci, beth ddylech chi ei wneud? Nesaf, byddwch chi'n dysgu'n fanwl sut i amddiffyn a chael gwared ar eich ci o'r problemau annymunol hyn. Mae gwybodaeth am frechlynnau, gwrthlyngyryddion, bwyd a gofal arall ychydig yn is.

Cadwch y diweddaraf am frechlynnau a diffyg llyngyr

Mae defnyddio brechlynnau o bryd i'w gilydd yn hanfodol i iechyd y ci. Mae brechlynnau V8 neu V10 yn amddiffyn y ci rhag sawl afiechyd, ac mae hyn eisoes yn ei wneud yn gryfach ac yn fwy gwrthsefyll patholegau a all ddatblygu yn y clustiau ac, yn rhesymegol, mewn rhannau eraill hefyd. Dylid brechu yn flynyddol, arhaid i chi gael gwrth-gynddaredd.

Gweld hefyd: Pris Chow Chow: Gweld faint mae'n ei gostio, ble i'w brynu a mwy!

Ffactor pwysig arall yw'r vermifuge: mae cŵn yn byw ar y ddaear ac yn aml yn bwyta pethau na ddylent. Bydd rhoi'r vermifuge iddynt o bryd i'w gilydd, yn ogystal â'u cadw'n gryfach ac yn iachach, yn gwneud y diogelwch a gynhyrchir gan y brechlyn hyd yn oed yn fwy effeithiol, yn ogystal â diogelu'ch teulu yn fwy mewn cysylltiad â'r ci.

Gweld hefyd: Pysgod Jack Dempsey: Gwybodaeth, Nodweddion a Mwy!

Yn ogystal i bawb Gyda'r rhagofalon hyn, mae defnyddio vermifuge o safon yn hanfodol i gynnal iechyd eich anifail anwes. I wneud hyn, edrychwch ar y rhestr o'r 10 gwrthlyngyrydd gorau ar gyfer cŵn a darganfyddwch sut i ddewis y cynnyrch delfrydol ar gyfer eich anifail anwes!

Glanhewch y glust yn iawn

I lanhau clust eich ci yn iawn , rhaid i chi ddefnyddio cynhyrchion priodol. Efallai na fydd glanhau â dŵr a chotwm yn ddelfrydol, oherwydd gall adael gweddillion lleithder yng nghlust y ci. Mae yna gynhyrchion o'r enw ceruminolytigau sydd â'r cydrannau delfrydol sy'n helpu i lanhau'ch clustiau heb adael gweddillion llaith.

Y peth delfrydol yw gwneud y glanhau, ar gyfartaledd, bob wythnos. Defnyddiwch gotwm neu rhwyllen a cheruminolytig a nodir gan y milfeddyg neu o'ch dewis. Glanhewch eich ci yn ofalus fel ei fod yn cysylltu hyn â rhywbeth da ac, ar ôl ei wneud, gwobrwywch ef am ymddygiad da.

Cynnal gofal cŵn cyffredinol

Hyd nes y gall bwyd eich ci fod yn achos o alergeddau a chosi, wyddoch chi?Mae yna gŵn sydd ag alergedd i rai mathau o garbohydradau a phroteinau yn y bwyd anifeiliaid. Neu, os gwnaethoch chi ei gyfarwyddo â math arbennig o fwyd a'i newid yn sylweddol, gan fewnosod protein gwahanol, gallai hyn hefyd achosi alergeddau sy'n effeithio ar y clustiau hyd yn oed.

Gwiriwch o bryd i'w gilydd glendid y cenel, y dillad a'r Mae gwrthrychau'r ci hefyd yn hanfodol, yn enwedig os oes ganddo wely wedi'i wneud o ewyn a ffabrig, gan ei fod yn grynhoadydd gwych o widdon a bacteria, felly mae'n bwysig ei olchi o bryd i'w gilydd. Byddwch hefyd yn ymwybodol o reidiau car, os ewch â nhw, amddiffynnwch glustiau eich ci.

Cyfrwch ar gymorth proffesiynol

Drwy edrych ar glustiau eich ci, efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i rywbeth o'i le , ond yn gwybod beth mewn gwirionedd yn digwydd iddo, yn enwedig os yw'n anodd nodi achos y anghysur, hyd at weithiwr proffesiynol yn yr ardal: milfeddyg. Gan gynnwys, gallwch chi roi'r ci yn anghywir yn y pen draw, gan gymhlethu'r sefyllfa hyd yn oed yn fwy. Ar y llaw arall, bydd y milfeddyg yn gwybod sut i ymchwilio ac archwilio beth sy'n poeni'r anifail anwes yn iawn, gan roi meddyginiaeth iddo'n gywir.

Mae buddsoddi mewn ymgynghoriad, yn ogystal â datrys problem eich ci yn gyflymach, yn osgoi gwario ar ddiangen. meddyginiaethau. Dylai fod gennych filfeddyg yn bresennol o bryd i'w gilydd i archwilio, brechu ac asesu iechyd eich ci, felly meddyliwch amdano!

Sut i wybod a yw'rci yn amneidio yn ormodol?

Byddwch yn ofalus i ymddygiad eich ci, arsylwch ef a gwelwch sut mae'n gwneud. Yng nghanol prysurdeb bywyd bob dydd, mae pobl yn aml yn poeni dim ond am ddŵr a bwyd anifeiliaid. Nid nad yw hyn yn bwysig, mewn gwirionedd y mae, ond mae'n mynd ymhell y tu hwnt i hynny. Gall gofalu am iechyd yr anifail anwes yn ataliol osgoi llawer o broblemau mwy difrifol.

Nid yw problemau fel otitis fel arfer yn gwaethygu mewn ychydig ddyddiau, fodd bynnag, mae triniaeth briodol yn hanfodol i'r ci adfer ei iechyd cyn gynted ag y bo modd. posibl. Sicrhewch fod y brechlynnau a'r gwrthlyngyryddion yn gyfredol, rhowch gynhyrchion o safon iddo a rhowch sylw i'w amodau hylendid. Fel hyn, bydd yn sicr o fod yn llawer iachach, gan ysgwyd ei ben yn llai.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.