Cocker Spaniel o Loegr ac America: Canllaw Brid Cyflawn

Cocker Spaniel o Loegr ac America: Canllaw Brid Cyflawn
Wesley Wilkerson

Ci bach o safon yw Cocker Spaniel!

Gallwn ddweud bod y Cocker Spaniel yn gain ei natur. Mae hynny oherwydd iddo ddechrau dod yn boblogaidd fel ci domestig ymhlith yr uchelwyr Seisnig, hynny yw, yn y teuluoedd cyfoethocaf a mwyaf pwerus yn Lloegr!

Enillodd enwogrwydd hefyd pan ddisgrifiwyd ef yn clasuron llenyddiaeth, megis yn y gweithiau Shakespeare ac yn “Lady and the Tramp” Disney; ac maent yn dal yn enwog am gymryd rhan mewn pasiantau harddwch. Mae'n llawer o fireinio ar gyfer brîd sengl!

Gweld hefyd: Mwnci Capuchin: gweler nodweddion, sut i greu, pris a mwy

Yn ogystal â'i enwogrwydd a'i harddwch, mae ci'r brîd hwn hefyd yn ddeallus iawn ac yn gydymaith gwych i'r teulu. Cyn bo hir, ni chymerodd hir i'r Cocker Spaniel ddisgyn i ras o gwmpas y byd a dod yn un o'r bridiau mwyaf poblogaidd fel cŵn anwes.

Nodweddion y Cocker Spaniel

I wybod popeth am y ci Cocker Spaniel a dod yn fwy swynol fyth, gadewch i ni ddechrau trwy ddweud ychydig wrthych am ei hanes diddorol, yn ogystal â phrif nodweddion ffisegol y brîd. Parhewch i ddilyn isod:

Tarddiad a hanes

Tarddodd y Ceiliog yn Ewrop, yn ôl pob tebyg yn rhanbarth Sbaen (a dyna pam yr enw spaniel), o groesi cŵn hela o'r un rhanbarth a oedd yn yn arfer hela anifeiliaid eraill - adar fel ieir gwyllt yn bennaf - yn ystod yr Oesoedd Canol. Ar ôl cyrraedd y Deyrnas Unedig, yn ystod yr 17eg ganrif, y Cockercwmni, a chwarae gemau sy'n efelychu hela, fel taflu pêl neu ryw degan arall i'r ci ddod o hyd iddo. Bydd y drefn ymarfer hon yn sicr yn gwneud eich Cocker Spaniel yn llawer tawelach a hapusach!

Gofalu am gôt y Cocker Spaniel

Mae côt y Cocker Spaniel, yn enwedig y brîd Americanaidd, yn hawdd iawn ei glymu a'i chreu ni. Dyna pam mae'n hanfodol brwsio cot eich ci gyda brwsh gwrychog hir. Gellir perfformio'r brwsio hwn bob dydd. Gellir ymbincio unwaith y mis, gan fod gwallt y Ceiliog yn tyfu'n gyflym iawn.

Gofal pwysig arall yw'r clustiau. Os yw'r gwallt yn llusgo ar lawr gwlad, gall waethygu'r duedd sydd gan y brîd i otitis, sy'n gyffredin i gŵn â chlustiau llipa. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y blew yn y glust yn gallu cronni baw, gan hwyluso llid ac alergeddau.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Er mwyn osgoi cronni tartar ar ddannedd eich ci, y peth delfrydol yw brwsio gyda phast a brwsh sy'n addas ar gyfer cŵn canolig eu maint o leiaf ddwywaith yr wythnos. Dim problem os ydych am frwsio eich dannedd Cocker's bob dydd.

Dylid torri'r ewinedd bob 15 neu 30 diwrnod, yn dibynnu ar faint maen nhw'n tyfu. Gan fod y Ceiliog yn orfoleddus iawn, bydd cadw'r hoelion yn fyr yn atal crafiadau ar bobl a dodrefn y tŷ.

Chwilfrydedd am frid Cocker Spaniel

Yn ogystal â gofal sylfaenol a gwybodaeth gyffredinol am y Cocker, mae rhai ffeithiau diddorol am y brîd a fydd yn gwneud eich ci hyd yn oed yn fwy arbennig i chi. Gwiriwch ef isod:

Tarddiad enw'r brid

"Woodock" yw'r term yn Saesneg i gyfeirio at ieir gwyllt. Fel y gwelsom uchod, roedd y Cocker Spaniel yn cael ei ddefnyddio i hela’r math yma o aderyn (ymhlith anifeiliaid eraill), ac felly fe’i bedyddiwyd â’r enw hwnnw, sy’n golygu rhywbeth fel “cock catcher”. Daw’r “Spaniel” o union darddiad cŵn hela canoloesol, y Sbaenwyr, o ranbarth Sbaen.

Yn gallu canfod canser

Mae gan gŵn synnwyr arogli tua 10,000 gwaith yn fwy datblygedig nag y dynol. Mae gan gwn hela, fel y Cocker, sy'n sniffers, synnwyr arogli hyd yn oed yn fwy acíwt. Mae astudiaethau gwyddonol sy'n dangos y gall y Cocker ganfod canser mewn samplau gwaed dynol, gyda mwy na 90% o gywirdeb.

Yn ogystal â chanser, mae astudiaethau sy'n nodi y gall y cŵn hyn hefyd ganfod canserau eraill. afiechydon fel malaria a chlefyd Parkinson. Mae’r brîd yn cael ei brofi am Covid-19 ar hyn o bryd.

Gweld hefyd: Tarddiad y ceffyl: gweler hanes o hynafiaid i esblygiad

Dyma’r brîd chwaraeon lleiaf

Pan fyddwn yn cymharu bridiau chwaraeon, hynny yw, cŵn sy’n hoffi ymarfer gweithgaredd corfforol gyda’u perchennog, y Cocker Spaniel yw'r lleiaf o'r rhain. Os ydym yn ystyried y ddau frid presennol, y Cocker Spaniel Americanaidd yw'r ci chwaraeon lleiaf.Hyd yn oed yn nyddiau cynnar y brid, gwahanwyd y Ceiliog oddi wrth y Springer spaniel Seisnig yn union oherwydd ei faint llai.

Cocker Spaniel: cydymaith am bob awr!

Ar ôl yr holl wybodaeth hon, yr hyn y gallwn ei ddweud am y Cocker Spaniel yw ei fod yn gi amryddawn. Er ei fod yn heliwr ac yn anturiaethwr anedig, mae bob amser angen cwmnïaeth ddynol, a dyma'r math o gi sy'n sicr o gael ei ystyried yn aelod o'r teulu.

Ffyddlon, mae'r brîd yn gwmni gwych ar gyfer gweithgareddau awyr agored am ddim , cwtsh wrth wylio'r teledu neu hyd yn oed deithio, wrth i'r Cocker ddod i arfer yn hawdd â lleoedd a phobl newydd. Yn chwilfrydig, bydd yn arogli popeth o'i gwmpas nes iddo ddod yn gyfarwydd.

Bydd hyd yn oed y llanast sy'n gyffredin i gynnwrf y Cocker sbaniel yn eich gwneud chi'n hapus, yn enwedig pan fydd y ci wedi'i addysgu o gi bach i leihau ystyfnigrwydd. Yr unig anfantais i'r brîd hwn yw na ellir eu gadael ar eu pen eu hunain yn hir, ond os llwyddwch i roi'r holl sylw sydd ei angen arno, mae'n siŵr y bydd gennych ffrind anwahanadwy am flynyddoedd lawer i ddod!

Atgynhyrchwyd Spaniel Seisnig yn eang ar gyfer bridio a sefydlodd ei hun fel brid.

Ar ddiwedd yr un ganrif, aethpwyd ag ef i'r Unol Daleithiau, lle bu rhai newidiadau dros y cenedlaethau, a arweiniodd yn y pen draw at y Cocker spaniel brid Americanaidd. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, tyfodd y galw am y Cocker Spaniel fel anifail domestig yn sylweddol, gan gynyddu ei boblogrwydd hyd yn oed yn fwy.

Maint a phwysau

Mae'r Ceiliog yn cael ei ystyried yn gi canolig ei faint , yn amrywio o 34 cm i 38 cm o daldra pan yn fenyw, a rhwng 37 cm a 43 cm o daldra pan yn wrywaidd. Gall dwysedd a hyd eu ffwr wneud iddynt edrych ychydig yn fwy. Ar y llaw arall, nid yw pwysau'r anifail yn dibynnu cymaint ar ryw, ac fel arfer mae'n amrywio rhwng 11 kg a 15 kg.

Côt a lliwiau

Mae'r gôt yn un o brif nodweddion y Cocker. Gyda golwg llyfn, sgleiniog, sidanaidd a meddal, mae fel arfer yn fwy swmpus yn y clustiau, sydd bob amser yn drooping. Mae hefyd yn bwynt o ofal arbennig i unrhyw un sydd â chi o'r brîd hwn, gan fod y Ceiliog yn gollwng llawer iawn o wallt.

Mae ei liw yn amrywio rhwng sawl arlliw o frown, du neu bibald (cymysg). Mewn achosion lle nad yw'r ci yn brith, hynny yw, mae ganddo un lliw amlwg ledled y corff, efallai y bydd lliw ysgafnach neu wynnach yn ardal y frest yn unig. Yn ogystal, mae llygaid y Ceiliog bob amser yn dywyll!

Disgwyliad oes y brîd

Gan fod y brîd omaint cyfartalog, mae disgwyliad oes Cocker spaniel yn gyffredinol yn amrywio rhwng 12 a 15 mlynedd. Wrth gwrs, mae ansawdd bywyd ac iechyd y ci trwy gydol oes yn effeithio'n uniongyrchol ar yr oedran hwn, felly gall y disgwyliad hwn amrywio'n fawr. Mae'n hysbys ym Mrasil achos Ceiliog benywaidd o'r enw Fifi, a drodd yn 20 oed yn 2009. Mae'r amser hwn yn cyfateb i fwy na 100 mlynedd o fywyd dynol!

Gwahanol fathau o Cocker Spaniel

Fel yr eglurwyd yn gynharach, arweiniodd Sbaenwyr at ddau frid o Cocker spaniel: y Saeson a'r America, ond dim ond yn y flwyddyn 1946 y cawsant eu gwahanu! Gadewch i ni ddeall isod beth yw'r prif wahaniaethau rhwng y ddau frid hyn:

Cocker Spaniel o Loegr

Y Cocker Spaniel Seisnig yw'r brîd hynaf, sy'n gyffredin yn Lloegr, a dyma'r brid mwyaf hefyd. poblogaidd ym Mrasil. Mae'n fwy na'r brîd Americanaidd, a gall gyrraedd 43 centimetr o uchder. Mae ei ben yn hirgul yn fertigol ac mae ei drwyn yn hirach. Mae'r gôt hiraf ar y clustiau a'r blaen isaf, a'r byrraf ar y cefn. Mae'n frid mwy gweithgar, sydd wedi cynnal ei hen arferion o fyw yng nghefn gwlad, lle gallant wario'r holl egni y maent wedi cronni.

American Cocker Spaniel

Yr Americanwr Mae Cocker Spaniel ychydig yn llai na brîd Lloegr (a'r lleiaf o'r holl Sbaenwyr) a phrin yn uwch na 39 centimetr o uchder.(gwryw), y cyfartaledd oedd 36 centimetr. Mae pen ci'r brîd hwn yn fwy crwn, gyda'r rhan uchaf yn fwy amlwg, ac mae'r trwyn yn fyrrach. Mae ei gôt yn hirach ac yn llyfnach na chôt y Cocker Spaniel o Loegr, gan roi'r argraff bod yr anifail yn fwy cadarn, yn enwedig yn ardal y coesau.

Cymysgedd gyda'r brîd

Mae yna rai bridiau chwilfrydig a ddeilliodd o groesi'r Cocker spaniel gyda bridiau cŵn eraill. Un ohonyn nhw yw'r Cockapoo, a ddaeth allan o'r groes rhwng y Cocker Spaniel a'r Poodle! Yn gyffredinol, mae gan y ci hybrid hwn faint y Cocker gyda chôt dwysach a mwy tonnog y pwdl. Gan y gall gyflwyno rhai amrywiadau, nid yw'n anghyffredin iddo gael ei gymysgu ag un o'r ddau frid.

Nid yw'n anghyffredin ychwaith i'r Ceiliog gael ei groesi â'r Labrador, sy'n cynhyrchu ci a elwir yn Spanador, ond nid yw'n dod i fod yn frid cydnabyddedig. Mae'n gi cryf gyda chlustiau hir a chôt mwy trwchus.

Personoliaeth y Cocker Spaniel

Nawr ein bod yn gwybod yn dda beth yw nodweddion ffisegol y Cocker Spaniel, gadewch i ni ddeall yn well sut personoliaeth ci'r brîd hwn a sut brofiad yw byw gydag ef bob dydd.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Mae'r Cocker Spaniel yn gi siriol sydd â llawer o egni ac sydd bob amser yn ysgwyd ei gynffon at bobl! Felly, mae angen canolbwyntio hyn i gydegni mewn gweithgareddau, megis gemau ac ymarferion fel ei fod yn dawelach ac nad yw'n mynd allan gan frathu popeth a dinistrio'r dodrefn yn y tŷ.

Yn ogystal, nid y brîd yw'r tawelaf. Mae gan y Cocker yr arfer o gyfarth llawer, yn bennaf i dynnu sylw bodau dynol at rywbeth, fel synau neu bobl anhysbys. Gallant fod yn eithaf ystyfnig!

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae cwˆ n brîd ceiliog yn dueddol o fod yn amddiffynnol iawn o aelodau'r teulu, ond nid yw hynny'n eu hatal rhag cyd-dynnu'n dda ag anifeiliaid eraill. Nid ydynt yn gŵn sydd fel arfer yn ymladd neu'n mynd i drwbwl pan fyddant ym mhresenoldeb anifeiliaid anwes eraill.

Wrth gwrs, mae popeth hefyd yn dibynnu ar sut mae'r ci yn cael ei fagu, ond mae'n fwy tebygol mai Cocker, sy'n ddim wedi arfer â chymdeithasu gweld yr anifail arall fel rhywbeth i'w erlid, chwarae dal. Pan gaiff ei ddefnyddio ers ci bach i'r dirgelwch hwn, dylai ddangos ymddygiad tawelach.

A ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Ie! Mae The Cocker wrth ei fodd gyda chwmni pobl, felly maen nhw fel arfer yn cyd-dynnu'n dda iawn ag ymwelwyr, fel arfer eisiau cael sylw i chwarae. Nid yw'n anghyffredin gweld ceiliog spaniel yn cofleidio ac yn ysgwyd ei gynffon at ddieithryn.

Os ydych y tu mewn i'ch cartref eich hun, efallai y byddwch am wneud yn siŵr yn gyntaf fod eich lle wedi'i ddiogelu, ond ni ddylai hynny rwystro eich un chi chwaith.cymdeithasu.

Allwch chi fod ar eich pen eich hun am amser hir?

Nid yw'n ddoeth gadael Ceiliog ar ei ben ei hun am amser hir. Maent nid yn unig yn mwynhau cwmnïaeth ddynol, maent ei angen. Mae'n gi hela, ond hefyd yn gi gwarchod, ac mae bob amser eisiau cael bod dynol o gwmpas i gyflawni ei weithgareddau neu dim ond i dalu sylw iddo.

Os gadewir y Ceiliog heb gwmni, mae angen gwrthrychau arno ohono'i hun i gadw cwmni iddo, brathu a chwarae. Os yw'r amser hwn yn rhy hir, gall y ci gynhyrfu'n ormodol a mynd yn ddinistriol.

Pris a chostau ci bach Cocker Spaniel

Mae'n anodd peidio â chael eich swyno gan y Cocker spaniel , na a hyd yn oed? Felly gadewch i ni ddarganfod yn awr beth yw'r prif gostau i gael cwmni'r ci bach hwn mor annwyl gan bawb.

Pris y Cocker Spaniel ci bach

Gan fod y Cocker Spaniel yn gi poblogaidd iawn ym Mrasil, Nid yw'n anodd dod o hyd i gŵn bach o'r brîd ar werth, gydag ystod pris penodol. O ystyried y ddau frid, y Saeson a'r Americanwyr, nad ydynt yn amrywio llawer rhyngddynt, daethom o hyd i brisiau cŵn bach rhwng $3000.00 a $4000.00 reais.

Ble i brynu ci Cocker Spaniel?

Mae'n well dewis cenel difrifol a dibynadwy sy'n gwarantu tarddiad y ci bach. Cyn prynu Your Cocker Spaniel, gwnewch lawer o ymchwil a chwiliwch am dystlythyrau. Os yw'n bosibl, ewch i'r cenelau i arsylwi sut mae'r anifeiliaidmaent yn byw ac yn derbyn gofal yno.

Mae bob amser yn ddoeth osgoi prynu cŵn bach dros y rhyngrwyd neu mewn siopau anifeiliaid anwes, gan ei bod yn llawer anoddach olrhain tarddiad yr anifeiliaid a'r amodau bridio. Mae yna lawer o gymysgeddau gyda'r brîd, sy'n gallu arwain at newidiadau ymddygiad a phroblemau iechyd.

Costau bwyd

Gallwch brynu dognau ar gyfer cŵn brid canolig neu ddognau penodol ar gyfer Cocker Spaniels. Gan fod llawer o opsiynau brand ar y farchnad, gallwn ystyried gwario rhwng $80.00 a $450.00 reais y mis, yn ôl y bwyd a ddewiswyd, gan gynnwys bwyd sych, byrbrydau a bwyd gwlyb. Gall y milfeddyg hefyd nodi'r porthiant gorau.

Milfeddygol a brechlynnau

Rydym yn gwybod pwysigrwydd diweddaru brechiadau eich ci ac ymweliadau â’r milfeddyg. Bydd y costau hyn gyda chynnal iechyd eich Cocker yn dibynnu ar y dewis o filfeddyg a'r math o apwyntiad dilynol a argymhellir ar gyfer eich anifail anwes.

Ar gyfer ci bach, bydd cost o tua $500.00 reais gydag ymgynghoriad a brechu. Ceisiwch arbed cost un ymgynghoriad (a fydd yn dibynnu ar y milfeddyg) bob mis ar gyfer ymgynghoriadau arferol, yn ogystal â chadw cronfa ychydig yn fwy rhag ofn y bydd gan eich Cocker argyfwng meddygol.

Opsiwn diddorol yw cynlluniau o iechyd anifeiliaid anwes, a all amrywio rhwng $50.00 a $300.00 reais y mis, yn dibynnu ar y rhanbarth a'r cynllun. Mae'n ddaopsiwn ar gyfer cŵn sy'n mynd at y milfeddyg yn aml.

Teganau, tai ac ategolion

Gan fod y Cocker Spaniel yn gi sydd angen gwario llawer o egni ac sydd hefyd wrth ei fodd yn chwarae, cynigiwch bob amser teganau iddo. Mae dannedd i leddfu straen yn costio rhwng $5.00 a $30.00, peli iddo geisio a pharhau i symud a gostiodd gyfartaledd o $4.00 i $20.00 reais.

Yn ogystal, bydd angen ychydig o eitemau arno, megis tŷ sy'n costio o $100.00 i $400.00 reais, bwydwr ac yfwr a all gostio o $5.00 ar gyfer y rhai symlaf, i $80.00 ar gyfer y rhai mwyaf modern, gwely sy'n costio $20 .00 i $200.00 yn dibynnu ar y maint a ddymunir, yn ogystal â choleri sy'n costio rhwng $7.00 a $150.00 reais.

Bydd cost yr ategolion hyn yn dibynnu ar ansawdd a deunydd. Bydd y rhai mwy gwrthsefyll yn para'n hirach ac yn lleihau costau yn y dyfodol. Bydd y costau hefyd yn cynyddu yn ôl yr ategolion eraill a ddewiswch ar gyfer eich ci, megis dillad ac ategolion ar gyfer cludiant.

Gofal Cŵn Cocker Spaniel

Yn sicr Byddwch chi eisiau'ch Cocker Spaniel i dyfu i fyny yn gryf, yn iach ac yn hapus, peidiwch â chi? Felly gadewch i ni edrych ar rywfaint o wybodaeth bwysig i gadw'n gyfoes â gofal y brîd bob amser:

Gofalu am y ci bach

Yn ogystal â sicrhau gofal iechyd sylfaenol eich Cocker's, gyda brechlynnau deworming ac arholiadauarferol, mae'n bwysig manteisio ar y misoedd hyn i hyfforddi ei ymddygiad a gwneud iddo ddod i arfer â gofal hylendid, gorchmynion sylfaenol a beth yw'r terfynau y dylai eu dilyn.

Gall y Cocker fod yn ystyfnig, ac mae yn y cam hwn y gellir datrys hyn. Mae hefyd yn bwysig manteisio ar yr amser hwn gyda'r ci bach i roi llawer o sylw ac anwyldeb iddo. Yn y modd hwn, bydd yn creu bondiau gyda'r teulu, a fydd hefyd yn hanfodol ar gyfer ei ddatblygiad!

Faint ddylwn i ei fwydo

Yn ddelfrydol, dylid eu cynnig i'r ci bach Cocker (i fyny i ddeuddeg mis oed) rhwng 95 a 145 gram o borthiant y dydd. Dylai Cocyrs Oedolion amlyncu rhwng 125 a 160 gram y dydd ac, yn y ddau achos, dylid rhannu'r ddogn yn ddau neu dri phryd.

Dylid cynnig byrbrydau yn fwy achlysurol, fel math o wobr mewn hyfforddiant ac am byth. ymddygiad. Mae ceiliogod yn dueddol o fagu pwysau yn enetig, felly mae angen ichi ddilyn y dognau a argymhellir a pheidio â gorwneud pethau â danteithion.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Yr ateb ydy ydy! Yn ogystal â bod yn weithgar iawn, mae cŵn bridio Cocker Spaniel yn cadw eu greddf hela allan yn yr awyr agored. Mae hyn yn eu gwneud yn aflonydd iawn, yn chwilio am arogleuon, anifeiliaid neu wrthrychau a all ddeffro eu diddordeb mewn hela.

Dyna pam ei bod yn ddelfrydol cynnal trefn o weithgareddau dyddiol, bob amser yn eu gweithgareddau.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.