Cŵn daeargi: cwrdd â'r bridiau sy'n rhan o'r grŵp hwn!

Cŵn daeargi: cwrdd â'r bridiau sy'n rhan o'r grŵp hwn!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod cŵn y grŵp Daeargi?

Mae’r grŵp daeargi o gwn yn tarddu o Brydain Fawr, felly mae pwrpas eu bridio yn gysylltiedig â diogelu planhigfeydd, wrth iddynt erlid a dychryn anifeiliaid eraill a oresgynnodd y plannu trwy hap a damwain.

Yn gyffredinol, mae’r defnydd o’r gair daeargi yn cynnwys dwy fersiwn o straeon. Mae'r cyntaf yn dweud bod y term yn gysylltiedig â'r gair Lladin "Terrari", sy'n golygu daear. Dywed y fersiwn arall i'r gair hwn gael ei ddefnyddio, yn y dechrau, i gyfeirio at yr ymadrodd "terfysgaeth", oherwydd egni a gwarediad yr anifeiliaid hyn.

Er eu bod yn gŵn a grëwyd yn wreiddiol i amddiffyn y caeau, heddyw, yr ydym yn cael yn y petbau hyn fwy nag amddiffynwyr, gan eu bod yn gymdeithion mawr i'r teuluoedd sydd ganddynt. Felly, yn yr erthygl hon byddwn yn dangos pa rai yw'r bridiau sy'n rhan o'r grŵp Daeargi, o gŵn bach i rai mawr, gan nodi eu prif nodweddion, anian, cymdeithasu ac ymddygiad. Awn ni?

Cŵn daeargi bach

I ddechrau, bydd cŵn daeargi bach yn cael eu cyflwyno. Yn y pynciau nesaf, byddwch yn dysgu am naw brîd sy'n perthyn i'r grŵp, yn ogystal â chael gwybodaeth berthnasol am fyw gyda'r cŵn cryno hyn a all fesur hyd at 40 cm a phwyso hyd at 10 kg.

Yorkshire Daeargi

Y Daeargi Swydd Efrogheb sôn am ei fod wrth ei fodd yn chwarae.

Ynglŷn â'r gofal penodol ar gyfer y brîd hwn, y peth gorau yw mynd ag ef i wneud ymarfer corff bob amser a chofio tynnu ei wallt yn aml, yn enwedig y geifr. Mae'r Daeargi Glas Ceri yn byw hyd at 15 mlynedd, yn mesur rhwng 44 a 51 cm ac yn pwyso rhwng 15 a 18 kg.

Mae yna nifer o opsiynau cŵn bach daeargi ar gael i chi eu mabwysiadu!

Fel y gwelsom drwy gydol yr erthygl, efallai y bydd gan gŵn o’r grŵp Daeargi rai nodweddion unigryw, yn dibynnu ar y brîd, ond maent i gyd yn garedig, yn chwareus ac yn annwyl. Yn gyffredinol, rydym yn dod o hyd i anifeiliaid anwes cŵn hyn a fydd yn aelodau gwych o'u teuluoedd ac yn amddiffynwyr gwych, oherwydd eu greddf hela naturiol.

Yn ogystal, mae angen ichi ystyried y lle sydd ar gael yn eich cartref i wirio pa maint y ci sy'n gweddu orau i'r amgylchedd, gan ei bod yn hanfodol bod gan y daeargi mabwysiedig ddigon o le i allu chwarae, ymarfer corff a chael datblygiad da trwy gydol ei oes!

yn cael ei ystyried fel y brîd mwyaf adnabyddus ymhlith y grŵp Daeargi. Maent yn fach iawn, yn cyrraedd pwysau o tua 3 kg, yn ogystal, maent yn gyfeillgar ac mae ganddynt gôt hardd sy'n gorchuddio eu corff cyfan. Ar ben hynny, er gwaethaf yr ymddangosiad swynol hwn, mae'r Yorkshire yn gi meistrolgar a thiriogaethol.

I'r rhai sydd am ei gadw gyda nhw, mae'n bwysig bod yn ofalus gyda'u bwyd ac, yn bennaf oll, gyda bwyd yr anifail. gwallt, ei nodwedd fwyaf tarawiadol. Hefyd, maen nhw wrth eu bodd yn chwarae, felly cymerwch yr amser i roi rhywfaint o sylw iddynt.

Tyrier Sidan

Nawr, gadewch i ni siarad am un o'r cŵn mwyaf cariadus yn y grŵp. Mae'r Daeargi Sidan yn anifail anwes dof sy'n caru plant, yn ogystal â bod yn amddiffynnol iawn. Mae ganddo ddisgwyliad oes o hyd at 15 mlynedd ac, fel oedolyn, gall bwyso tua 4 kg a mesur 25 cm.

Fel y crybwyllwyd, rhywbeth sy'n tynnu llawer o sylw o ran ymddygiad y ci yw ei natur amddiffynnol. Bydd Silky bob amser yn wyliadwrus i roi gwybod i'w berchnogion pan fydd rhywbeth gwahanol yn digwydd yn yr amgylchedd, hyd yn oed os mai'r postmon yn unig sy'n mynd i ddosbarthu pecyn.

Boston Daeargi

Ci bach yw’r Boston Daeargi sy’n derbyn y llysenw serchog “the American gentleman” oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn garedig iawn i’w berchnogion a’i bobl o'i gydfodolaeth. Yn ogystal, mae ei gôt byr a hardd hefydyn cyfrannu at yr enwad.

Mae'r anifail anwes yn addasu'n dda iawn i unrhyw ofod, yn enwedig mewn fflatiau. Mae'n eithaf deallus, felly mae'n hawdd iawn hyfforddi. Gall y Daeargi Boston fyw hyd at 15 mlynedd ac fel arfer mae'n pwyso rhwng 6 ac 11 kg, yn mesur rhwng 38 a 43 cm.

Yn ogystal, os ydych chi'n chwilio am gydymaith ar gyfer eich hyfforddiant a'ch teithiau cerdded, gwyddoch fod y Mae Americanwr wrth ei fodd yn gwneud ymarfer corff a bydd bob amser yn gyffrous i redeg a cherdded gyda chi.

Jack Russell Daeargi

Beth am fabwysiadu ci Jack Russel Terrier? Dyma'r cŵn bach mwyaf egnïol yn y grŵp hwn, maen nhw bob amser ar gael ar gyfer unrhyw daith gerdded neu chwarae rydych chi am ei wneud, maen nhw'n barod am unrhyw beth.

Maen nhw'n anifeiliaid anwes sy'n cyd-dynnu'n dda iawn ag aelodau eraill o'r grŵp. teulu, maen nhw hyd yn oed yn cyd-dynnu'n dda â chŵn eraill, os oes gennych chi rai yn eich tŷ. Ond os yw ar hap yn ei chael hi ychydig yn rhyfedd wrth gymdeithasu, rydym yn argymell eich bod yn buddsoddi mewn hyfforddiant anifeiliaid, sydd mewn cyfnod byr o harmoni yn dychwelyd.

Parson Russell Daeargi

Mae’n gyffredin drysu rhwng Daeargi Parson Russell a Daeargi Jack Russell, fodd bynnag, er bod tebygrwydd rhyngddynt, megis lliw’r gwallt, yno gwahaniaeth mawr mewn perthynas â maint pawennau'r cŵn hyn.

Yn achos brid Parson Russell, mae gan y cŵn bawennau hir ac adeiladwaith athletaidd. Ynghylchymddygiad, maent yn cael eu hystyried yn anifeiliaid chwareus a deallus iawn. Ac, i'r tiwtoriaid hynny sydd am gael anifail anwes o'r brîd hwn, cofiwch y bydd angen digon o le ar y ci i redeg ac ymarfer corff.

Daeargi Albanaidd

Mae'r brid Daeargi Albanaidd yn cynrychioli cŵn sydd â choesau byr iawn a blew ar eu hwynebau sy'n debyg i farfau. Maen nhw'n gŵn gweithgar iawn, felly byddwch yn barod i ddelio ag egni gwych yr anifail anwes hwn, wedi'r cyfan, mae angen iddo gael ardaloedd mawr lle gall chwarae ac ymarfer corff.

Ynglŷn â phersonoliaeth yr anifail anwes hwn, gallwch chi disgwyliwch gydymaith ffyddlon a ffyddlon iawn, a fydd wrth eich ochr unrhyw bryd. Disgwyliad yr anifail anwes hwn yw 13 mlynedd, mae ei bwysau'n amrywio o 8 i 10 kg a'i faint fel arfer yw 25 i 28 cm.

Norwich Terrier

Yr anifail anwes nesaf yn y grŵp o'r Daeargi yw'r Daeargi Norwich, ci bach iawn, sydd fel arfer yn mesur tua 26 cm pan yn oedolyn. Mae eu lliwiau hefyd yn ddeniadol iawn, fel bod yna rai â chotiau cochlyd, du, brwyn a hyd yn oed llwyd. Mae'n gallu byw hyd at 14 mlynedd ac fel arfer mae'n pwyso 5 kg.

Mae'n dod ymlaen yn dda iawn gyda phawb ac fel arfer nid yw'n cael problemau gyda phlant bach. Ynglŷn â phersonoliaeth y ci hwn, mae'n cael ei ystyried yn dawel ac yn addasu'n dda i unrhyw amgylchedd, heb sôn am ei fod yn eithaf smart.

Gorllewin yr UcheldirDaeargi Gwyn

Ganed yn Ucheldir gorllewin yr Alban, mae'r West Highland White Terrier yn gi gwyn sy'n gallu byw hyd at 16 mlynedd, yn mesur 23 i 30 cm ac yn pwyso 7 i 10 kg.<4

Mae llawer o bobl wrth eu bodd yn cael yr anifail anwes hwn gartref, oherwydd eu bod yn tueddu i fod yn annibynnol iawn, gan lwyddo i aros ar eu pen eu hunain am sawl awr. Ond pan fydd ei berchnogion o gwmpas, bydd yn naturiol eisiau bod yn ganolbwynt sylw! Gydag agweddau chwareus, mae wrth ei fodd yn mynd am dro hir o gwmpas.

Carn Daeargi

Mae'n amhosib peidio â chwympo mewn cariad â'r brîd Cairn Terrier, gan eu bod yn fach, yn llonydd, yn cymdeithasu'n hawdd ac yn gyfeillgar iawn. Yn ogystal, maent yn hynod o fywiog, yn gallu chwarae am oriau yn eich iard gefn neu mewn parciau awyr agored. Maent yn cyrraedd 15 mlynedd o fywyd, yn pwyso o 6 i 8 kg ac yn mesur o 25 i 30 cm.

Er gwaethaf eu coesau byr, maent yn anifeiliaid ysgafn gydag ystum bob amser yn effro, yn sylwgar i bopeth sy'n digwydd o'ch cwmpas. Yn fwy na hynny, mae gan y cŵn hyn glustiau codi iawn, gan ffurfio dau driongl, sy'n dangos eu cyflwr sylw i unrhyw symudiad. Mae ganddyn nhw wallt trwchus y mae angen ei frwsio.

Cŵn daeargi canolig eu maint

Nawr, byddwch chi'n cwrdd â chŵn daeargi canolig eu maint, sy'n wych i'r rhai sydd am osgoi anifeiliaid anwes mawr oherwydd diffyg lle gartref neu'n fach iawn rhai abregus, sydd angen gofal penodol iawn. Isod, mae disgrifiad gyda manylion am brif nodweddion y cŵn hyn.

Gweld hefyd: Beth mae parakeet yn ei fwyta? Rhestr gyflawn gyda ffrwythau, porthiant a mwy!

Tarw Daeargi

Efallai nad ydych chi'n ei adnabod wrth enw'r brîd, ond byddwch yn sicr yn cofio y Ci Tarw ger ei gorff cyhyrog, llygaid bach, pen siâp hirgrwn a thrwyn hir. Dyma gyfansoddiad prif nodweddion corfforol y ci hwn, a all roi golwg ddifrifol i ni, ond sydd, yn ddwfn i lawr, yn hynod o gyfeillgar.

Maen nhw'n anifeiliaid anwes na fydd yn rhaid i chi weithio i'w hyfforddi , oherwydd eu bod yn smart iawn ac yn chwilfrydig iawn, a fydd yn gwneud iddynt ddysgu sgiliau newydd mewn amser byr iawn. Gall yr hwyl bara am 15 mlynedd hir a da. Yn ogystal, maen nhw'n pwyso rhwng 22 a 28 kg ac maen nhw tua 45 i 55 cm o daldra.

Terrier Brasil

Mae Daeargi Brasil neu Llwynogod Paulistinha yn gi bach sydd â gordderch. mynegiant siriol, felly, heintus yr amgylchedd. Mae ei faint yn ganolig, oherwydd gall fesur hyd at 38 cm o uchder, ond mae strwythur ei gorff wedi'i diwnio a gyda chromliniau diffiniedig, a all roi'r argraff ei fod ychydig yn fach, ond dim ond argraff ydyw. Fel arall, mae'n pwyso rhwng 7 a 10 kg a gall fyw hyd at 16 mlynedd.

Mae ganddo strwythur main, mae ei glustiau wrth y blaenau ychydig yn disgyn ymlaen ac mae gan ei lygaid fynegiant bywiog iawn. Oyr hyn y gallwn ei weld am eu hymddygiad yw bod y ci hwn yn deyrngar ac yn gyfeillgar.

Fox Daeargi

Mae'r Daeargi Llwynog yn frid ag iechyd da, felly ystyrir bod yr anifeiliaid hyn yn ymwrthol , yn y modd hwn, os ydych chi'n cynnig y gofal sylfaenol ac angenrheidiol ar gyfer goroesiad yr anifail anwes, gall fyw hyd at 16 mlynedd. Mae tua 37 cm o daldra ac yn pwyso rhwng 7 a 10 kg.

I'r rhai sy'n bwriadu hyfforddi'r ci hwn, gwyddoch eu bod yn graff iawn a gallant ddysgu gorchmynion yn hawdd iawn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y byddant yn ufuddhau ar unwaith, gan y gall rhai ohonynt fod yn ystyfnig. Ond, gydag amser, amynedd ac, yn anad dim, anwyldeb, byddwch yn llwyddo.

Terrier Border

Yn wahanol i gŵn daeargi eraill, mae cŵn bridiau Border yn tueddu i fod yn llai egnïol, oherwydd nid oes ganddynt yr un ysbryd helwyr. Maent yn hoff iawn o chwarae a rhedeg o gwmpas, ond eu prif awydd bob amser yw aros yn agos at eu tiwtor, gan dderbyn dosau o anwyldeb a sylw. Gall y Daeargi Ffin fyw hyd at 15 mlynedd, mae'n mesur rhwng 33 a 40 cm ac yn pwyso rhwng 5 a 7 kg.

O ran hylendid yr anifail anwes hwn, mae'n werth nodi nad yw ei gôt yn anodd cynnal. Mae hyn oherwydd nad oes angen i chi ei ymdrochi'n wythnosol a'i frwsio i gadw ei wallt yn sgleiniog a meddal, a dweud y gwir, mae bath misol a thywel da i'w sychu yn ddigon.

GwyddelegDaeargi

Ci sydd nid yn unig yn gydymaith bob amser, ond sydd hefyd yn amddiffynwr cartref a theulu gwych yw brid cŵn Daeargi Gwyddelig. Mae gan yr anifeiliaid hyn reddf heliwr, sy'n nodweddiadol o'r grŵp daeargi, a gall ddod â mwy o sicrwydd i bob aelod o'r teulu. Maent yn byw hyd at 15 mlynedd, yn pwyso o 10 i 12 kg ac yn mesur o 40 i 50 cm.

Fodd bynnag, mae angen gwybod sut i ddelio ag anian y cŵn bach hyn, wedi'r cyfan, maent yn a ychydig yn unigolyddol a gall gael ychydig o anhawster cyd-dynnu â phobl eraill ac yn enwedig gyda chŵn eraill. Ond does dim byd tebyg i hyfforddiant da i ddod â heddwch a chytgord i'r berthynas honno.

Cŵn Mawr Daeargi

Yn yr adran olaf hon o'r erthygl, rydym yn gwahanu'r pwyntiau pwysicaf am y bridiau cŵn yn y Grŵp daeargi yn cael ei ystyried yn fawr. I'r rhai sy'n bwriadu mabwysiadu Tirlyfr, bydd y wybodaeth ganlynol yn hanfodol. Dilynwch!

Airedale Daeargi

Mae gan frid Daeargi Airedale ymddangosiad athletaidd, gyda mynegiant gweithredol yn ei lygaid a barf o dan y trwyn, sy'n nodweddiadol iawn o'r cŵn hyn. Mae'r rhain yn anifeiliaid chwareus sy'n hoffi cael eu tiwtoriaid yn agos, ac os cânt eu gadael ar eu pen eu hunain am amser hir, maent yn tueddu i deimlo'n bryderus.

Maen nhw'n byw hyd at 12 mlynedd, yn mesur 56 i 61 cm ac yn pwyso 20 i 29 kg. Ynglynhylendid yr anifail, rhaid brwsio ei wallt yn wythnosol a rhaid i'r gwastrodi ddigwydd o leiaf dair gwaith y flwyddyn.

American Pit Bull Terrier

Yn adnabyddus am eu cryfder cyhyrol, mae cŵn American Pit Bull Terrier yn gyflym iawn ac yn cael eu hystyried gan lawer o diwtoriaid fel cydymaith ac anifeiliaid teyrngar. Maent yn byw hyd at 15 mlynedd, yn mesur o 45 i 53 cm ac yn pwyso o 16 i 30 kg.

Gweld hefyd: Gweld sut i wneud llaeth ar gyfer cathod newydd-anedig y ffordd hawdd!

Mae eu cydfodolaeth â phobl eraill yn heddychlon, cyn belled â'u bod yn cael eu dysgu i gymdeithasu o oedran ifanc. Y prif beth i fod yn ofalus yn ei gylch yw pwysau'r anifail, gan mai ei brif broblem iechyd yw gordewdra.

Tirlyfr Tarw Swydd Stafford

Brîd sy'n cael ei ystyried yn gariadus iawn ac yn warchodwr yw'r Daeargi Tarw Swydd Stafford. Ar y dechrau, efallai y bydd y ci hyd yn oed yn ymddangos fel anifail blin neu hyd yn oed ffyrnig, ond, mewn cysylltiad, byddwch yn sylwi ar y gwrthwyneb.

Mae'r brîd hwn yn hoffi derbyn a rhoi hoffter i'w ofalwyr ac mae'n rhoi ei hun yn fawr iawn. dda gyda phlant. Bydd yn sicr yn gydymaith tawel a chyfeillgar iawn i'w gael gartref. Mae'r Daeargi Tarw Swydd Stafford yn byw hyd at 14 mlynedd, yn mesur rhwng 33 a 41 cm ac yn pwyso rhwng 11 a 17 kg.

Daeargi Glas Kerry

Yr olaf ar y rhestr yw'r Kerry Blue Terrier, a'i brif nod yw dewrder. Nid yw'r anifail hwn yn mesur ymdrechion i amddiffyn y rhai y mae'n eu caru, gan ddod yn ffrind gwych a fydd yn amddiffyn pawb. Fodd bynnag, ni allwn
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.