Cŵn y Llwynog Americanaidd: Edrych, Pris, Gofal a Mwy

Cŵn y Llwynog Americanaidd: Edrych, Pris, Gofal a Mwy
Wesley Wilkerson

Ci â phersonoliaeth yw American Foxhound!

Gyda’i glustiau llipa, ei olwg gyfeillgar a’i anian annibynnol, mae’r cwn bach Americanaidd yn gi poblogaidd am ei gwmnïaeth a’i egni. Yn ddelfrydol ar gyfer pobl ddeinamig neu deuluoedd â phlant egnïol, mae ei natur chwilfrydig yn ei wneud yn bartner chwarae rhagorol.

Ci hela cyfreithlon, ci hela Americanaidd yw ci â thrwyn brwd a rhisgl nodweddiadol. Yn dalach na'i gefndryd Ewropeaidd, mae'r ci hwn yn athletaidd iawn ac wrth ei fodd yn rhedeg. Felly, mae angen i'r tiwtor ddarparu lle i'r anifail wneud ymarfer corff neu amser i fynd am dro.

Yn yr erthygl hon cewch ragor o fanylion am darddiad, nodweddion a chwilfrydedd y brîd hwn, yn ogystal fel y gofal a'r costau ar gyfer cynnal a chadw y ci hwn. Awn ni?

Nodweddion brîd cwn llwynog America

Mae gan y brîd hwn nodweddion sy'n gyffredin i gŵn hela eraill, megis corff cyhyrog a main, yn ogystal â'r ysgyfaint sy'n gallu rhedeg yn hir a llawer o chwilfrydedd. Fodd bynnag, mae'n cyflwyno mwy o danteithion a cheinder o'i gymharu â chŵn eraill, megis y llwynog Seisnig a'r cwn bach Gwyddelig. Gweler mwy o fanylion am yr anifail hwn isod.

Gweld hefyd: Gweld y gwahaniaethau rhwng Bulldog Ffrengig a Boston Daeargi!

Tarddiad y brîd

Mae'r ci hwn yn tarddu o'r Unol Daleithiau, pan gyrhaeddodd y Prydeiniwr Robert Brooke y wlad, ym 1650, gan ddod â rhai enghreifftiau o Foxhound- Saesneg, a ddefnyddid wrth helayn fudr iawn, gan ddefnyddio cynhyrchion penodol ar gyfer cŵn. Ar ôl glanhau, rhaid i'r anifail gael ei sychu'n drylwyr, er mwyn osgoi dermatitis neu heintiau. Dylid rhoi sylw arbennig i'r llygaid a'r clustiau, y dylid eu glanhau â lliain llaith neu bêl cotwm.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Pob ci, waeth beth fo'i frîd, angen sylw i'ch ewinedd a'ch dannedd. Maent yn perthyn yn agos i les yr anifail a gall diofalwch gyda nhw achosi problemau iechyd. Rhaid arsylwi ar yr ewinedd oherwydd, gyda'r diffyg traul, gallant dyfu gormod a rhoi pwysau ar y cymalau, gan eu camalinio.

Ar y llaw arall, rhaid i iechyd y geg dderbyn gofal ychwanegol, gan fod y bridiau hyn cynhyrchu llawer o dartar a chael deintiad dwbl. Mae cynnal gwerthusiad o ddannedd yr anifail gyda'r milfeddyg yn bwysig iawn, yn ogystal â brwsio dyddiol o dri mis oed. mwyaf hynafol yn yr Unol Daleithiau, mae'r cwn bach Americanaidd yn ganlyniad croesi sawl brîd o gwn hela ac fe'i cydnabuwyd gan y American Kennel Club ym 1886. Gweler mwy o chwilfrydedd am y brîd hwn isod:

Tarddiad yr enw y brîd

Daw'r enw American foxhound o'r swyddogaeth y datblygwyd y ci hwn ar ei chyfer. Defnyddir cŵn tebyg i gwn i helpu helwyr i olrhain a mynd ar ôl anifeiliaid.y gellir eu rhannu yn ddau gategori: yr helgwn, sy'n cael eu harwain gan olwg; a'r helgwn, sy'n cael eu harwain gan arogl.

Yn achos y llwynog Americanaidd, rydym yn sôn am gi sy'n defnyddio arogl i ddod o hyd i'w ysglyfaeth, felly, ci. Yn arbenigo mewn hela llwynogod, "fox" yn Saesneg, daeth y swyddogaeth i ben i gael ei hymgorffori yn yr enw.

Mae gan y brîd hwn lais rhyfedd

Mae rhisgl y brîd hwn yn hysbys i fod yn bwerus. Mae'r nodwedd hon, a etifeddwyd o'r Grand Bleu de Gascogne, eisoes wedi'i defnyddio mewn cyfansoddiadau cerddorol a gellir ei chlywed o filltiroedd i ffwrdd.

Oherwydd y nodwedd hon, ni chaiff ei hannog i gadw'r anifail hwn mewn ardaloedd trefol, fel ei gall cyfarth ac udo achosi anesmwythder yn yr amgylchoedd.

Mae'n gi ag arogl pwerus

Fel y soniwyd eisoes, ci math gwaedgwn yw'r cwn bach Americanaidd, sy'n cael ei arwain gan arogl i ddod o hyd iddo. ei ysglyfaeth. Fodd bynnag, mae gan y brîd hwn hynodion sy'n ei osod fel un o'r cŵn â'r synnwyr arogli gorau.

Mae'r cwn bach Americanaidd yn gallu dilyn llwybr anifail trwy ddŵr neu sawl diwrnod ar ôl i'r hyd yn oed fynd trwyddo. . Mae hyn oherwydd y ceudodau trwynol llydan a'u clustiau hir sy'n helpu i “gasglu” a chadw arogl yr aer yn agos at wyneb a gwefusau'r ci.

Cŵn y Llwynog America: cydymaith delfrydol ar gyfer anturiaethau

Anturus, mae'r cwn llwynog Americanaidd yn anifailgweithgar a llawn personoliaeth. Yn hawdd i'w gynnal a heb fawr o dueddiad i broblemau iechyd, gall hyfforddiant fod yn anodd oherwydd ei ystyfnigrwydd naturiol. Mae'r brîd hwn yn ddelfrydol ar gyfer perchnogion sydd â ffordd o fyw mor heini ag y maent ac sydd ar gael i ddiwallu eu hanghenion corfforol.

Fodd bynnag, fel y gwelsom yn yr erthygl hon, dim ond ci cydymaith da yw'r cwn bach Americanaidd. rhai amodau. Mae angen llawer o le a sylw arno, yn ogystal â chymdeithasu ag anifeiliaid eraill, o ddewis cŵn bach Americanaidd arall. Nid yw fflatiau ac ardaloedd trefol yn cael eu hargymell, gan fod y brîd hwn yn adnabyddus am ei risgl pwerus.

Wrth ystyried caffael cwn llwynog Americanaidd, rhaid i'r perchennog gydbwyso'r holl ffactorau hyn. Dim ond wedyn y bydd yn gallu gwneud y penderfyniad gorau, gan feddwl am les y teulu a'r ci.

llwynogod.

Fodd bynnag, gyda dyfodiad y llwynog coch, rhywogaeth gyflymach o Ewrop, dechreuodd aristocracy Gogledd America groesfridio i wneud eu cŵn yn gyflymach. Dyma sut y crëwyd y llwynog Americanaidd, anifail sy’n uno prif nodweddion cŵn hela: tal, cyflym, ufudd a deallus.

Un o fridiau hynaf yr Unol Daleithiau, dyma oedd ffefryn George Washington, arlywydd cyntaf y wlad. Mae ganddo hefyd statws ci swyddogol yn nhalaith Virginia yn yr Unol Daleithiau.

Maint a Phwysau

Mae'r cwn bach Americanaidd yn cael ei ddosbarthu fel ci mawr. Yn dalach na'i gymar yn Lloegr, mae'r gwryw yn mesur rhwng 66 a 74 cm o uchder, tra bod y benywod rhwng 64 a 71 cm o uchder. Mae ei hyd yn ganolig a'r lwyn yn llydan, gyda chefn cadarn a chyhyrog.

O'i gymharu â phwysau'r cwn bach Americanaidd, mae'r gwrywod yn pwyso o 25 kg i 32 kg. Mae merched yn pwyso tua 20 kg i 29 kg. Fodd bynnag, nid yw'n anghyffredin i anifeiliaid sy'n cymryd rhan mewn arddangosfeydd fod yn fwy ac yn drymach.

Côt y llwynog Americanaidd

Mae cot y brîd hwn o hyd canolig, wedi'i gau'n llwyr, gyda llinynnau trwchus ac yn galed. Gall ddod mewn gwahanol liwiau, megis du, gwyn, caramel, brown, hufen a choch neu gyfuniadau o'r lliwiau hyn.côt o un lliw yn unig.

Disgwyliad oes ci

Mae'r rhan fwyaf o gwn yn dueddol o ddioddef o glefydau genetig, ond nid yw hyn yn wir am y cwn bach Americanaidd. Nid yw'r brîd hwn yn dueddol o achosi problemau iechyd yn aml iawn, felly, gan ei fod yn anifail iach iawn.

Mae gan y brîd hwn ddisgwyliad oes o rhwng 10 a 12 mlynedd. Mae hyn oherwydd, yn ôl ymchwil, bod cŵn mwy yn byw yn llai na chŵn llai.

Gwahaniaeth rhwng cwn llwynog America a'r bachle

Er bod y ddau yn gwn persawr a bod ganddynt debygrwydd corfforol, mae'r cwn llwynog The American and the Mae bachle yn ddau frid gyda gwahaniaethau penodol. Roedd y dibenion y datblygwyd y cŵn hyn ar eu cyfer yn eu gwneud yn gorfforol wahanol.

Tra bod y cwn bach Americanaidd yn dal, gyda phen cul a thrwyn hir, mae'r bachle yn fyrrach, gyda phen llydan a thrwyn byr. Gwahaniaeth arall yw'r angen am ymarfer corff, gan nad oes angen llawer o ymarfer corff ar y bachle, yn wahanol i'r cwn bach Americanaidd. bod yn frîd ystyfnig a dost. Mae'r natur dyner hon, yn enwedig gyda dieithriaid, yn eu gwneud yn warchodwyr ofnadwy. Nodweddion trawiadol eraill yr anifail hwn yw ei chwilfrydedd a'i awydd am antur. Dysgwch fwy am y Cwn Bach Americanaidd isod.

Mae'n frîd swnllyd iawn neudireidus?

Ci sydd â rhisgl gwahanol, tebyg i gân, yw'r cwn llwynog Americanaidd. Mae'r udo rhyfedd hwn i'w glywed am gilometrau i ffwrdd, sy'n golygu nad yw'r anifail hwn yn gydnaws iawn ag amgylcheddau trefol neu â llawer o sŵn.

Yn llawn egni, gall y cwn bach Americanaidd ymddwyn yn anghyson, hyd yn oed yn ddinistriol, os ydynt nad ydynt yn cael eu haddysgu a'u cymdeithasu o oedran cynnar. Ffactor arall sy'n gallu dylanwadu ar y ci i ymddwyn yn amhriodol yw'r diffyg ysgogiadau a gweithgaredd corfforol, oherwydd ei natur egnïol.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Yn perthyn i'r grŵp o gŵn pecyn, mae'r cwn bach Americanaidd yn gwerthfawrogi cydfodolaeth ag anifeiliaid eraill. Yn gyffredinol, argymhellir nad ef yw'r unig gi yn y tŷ, gan eu bod yn mwynhau'r cwmni hwn. Fodd bynnag, awgrymir nad yw'r cydymaith hwn yn gi sy'n tueddu i gyfarth gormod, rhag i'ch iard gefn ddod yn lwyfan.

Fodd bynnag, fel gyda chŵn eraill, rhaid i'r brîd hwn gael ei gymdeithasu'n dda. oedran cynnar, er mwyn osgoi problemau.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â dieithriaid?

Yn addfwyn a thawel, mae'r llwynog Americanaidd yn tueddu i gyd-dynnu bron â phawb. Mewn rhai achosion, gall y ci fod yn swil ac yn cael ei gadw tuag at ddieithriaid, fodd bynnag, mae'r anghysur hwn yn fyrhoedlog. Mae'r natur gyfeillgar hon yn gwneud yr anifail hwn yn anaddas ar gyfer swyddogaethau gwarchod.

Gweld hefyd: Bacurau: darganfyddwch chwilfrydedd, chwedlau a llawer mwy am yr aderyn!

YnO ran plant, mae'r ci hwn yn gariadus ac yn chwareus, wrth ei fodd yn rhedeg o gwmpas gyda'r rhai bach. Fodd bynnag, yn union fel y dylid ei wneud gyda phob ci, rhaid goruchwylio cydfodolaeth er mwyn osgoi damweiniau.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Fel y soniwyd eisoes, anifail sy'n mwynhau cyd-fyw, boed gydag anifeiliaid neu gyda phobl, yw'r cwn llwynog Americanaidd. Gall absenoldeb y tiwtor neu anifeiliaid eraill arwain y ci at ddatblygu anhwylderau ymddygiadol, cyfarth gormodol a dinistriol.

I osgoi hyn, mae angen i'r tiwtor fuddsoddi ei amser i gyfoethogi'r amgylchedd ac ysgogi'r anifail yn gorfforol ac yn dda. yn feddyliol, er mwyn ei gadw'n dawel a hapus.

Pris a chostau ci bach cwn llwynog America

Rhaid cymryd gofal wrth brynu unrhyw anifail, gan fod ffactorau megis amser, argaeledd a dylid ystyried gofod ar gyfer gwneud penderfyniadau. Fodd bynnag, os ydych chi eisoes wedi dewis y Cwn Bach Americanaidd fel eich ffrind gorau newydd, darllenwch fwy am y prisiau a'r costau isod.

Pris ci bach Foxhound Americanaidd

Mae'r brîd hwn, oherwydd ei faint ac argaeledd ym Mrasil, yn tueddu i fod â phrisiau uchel, fodd bynnag, sy'n newid yn ôl y rhanbarth.

Yn gyffredinol, mae ci bach llwynog Americanaidd yn costio rhwng $2,000 a $3,000.00, yn amrywio yn ôl lliw a rhyw yr anifail.

Ble i brynu ci bach y llwynog Americanaidd?

Argymhellir eich bod yn prynu eich cwn llwynog Americanaidd o genel cofrestredig neu mewn ffeiriau bridio a drefnir yn briodol. Gwiriwch a yw’r fargen yn cael ei chau gyda bridiwr dibynadwy, sy’n gofalu am y rhieni a’r cŵn bach.

Rydym hefyd yn argymell, cyn prynu’r anifail, eich bod yn ymweld â’r lle ac yn ceisio geirda gan y bridiwr, ffordd i ardystio tarddiad eich ci bach. Nid yw prynu ar-lein yn cael ei annog, gan fod risg, gyda hyn, eich bod yn ariannu bridiwr o ansawdd isel.

Costau bwyd

Oherwydd ei fod yn anifail mawr Mawr ac egnïol iawn, mae'r Mae gan gŵn llwynog Americanaidd ofyniad calorig uchel iawn. Felly, mae'n rhaid i'r diet gael ei gynllunio yn y fath fodd ag i'w gyflenwi'n effeithiol, gan ddefnyddio maetholion sy'n dra treuliadwy gan yr anifail.

O'r 2il fis o fywyd i'r 12fed, bydd y llwynog Americanaidd yn bwyta tua 150 o bobl. g o borthiant y dydd. O ystyried y cyfnod hwnnw, mae'n debygol ei fod yn bwyta tua 49.5 kg o borthiant. Fel pecyn premiwm 15kg ar gyfer cŵn bach mae ei faint yn costio tua $150.00, byddwch yn gwario tua $500.00 am y flwyddyn gyntaf.

Ar ôl hynny, bydd y ci oedolyn yn bwyta tua 250g o kibble y dydd , gyda swm o'r fath yn cael ei rannu rhwng 3 i 4 dogn a gynnygir mewn gwahanol gyfnodau. Felly, mewn mis, bydd y blewog yn bwyta tua 7.5 kg o borthiant. Yn fuan,os prynwch becyn 15 kg ar gyfer maint oedolyn y brîd, sy'n costio tua $200.00, bydd yn para am 2 fis i chi.

Milfeddygol a brechiadau

Cost gofalu am gŵn llwynog -Mae Americanaidd yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw, yn ogystal â'r siop anifeiliaid anwes y mae'r anifail yn ei mynychu. Yn ogystal â'r costau y byddech chi'n eu cael gydag ymolchi a meithrin perthynas amhriodol, sy'n dechrau ar $30.00, mae angen i chi hefyd dalu sylw i frechlynnau ac ymgynghoriadau gyda'r milfeddyg. Yn gyffredinol mae ymgynghoriadau'n costio o $150.00, felly dylech fynd ag ef am archwiliadau o leiaf unwaith bob 6 mis.

O ran brechlynnau, rhaid i chi gynnig y V10 neu'r V8 a'r gwrth-gynddaredd yn bennaf i'r ci. Maent fel arfer yn costio tua $100.00 y dos. Mae'r brîd hwn yn dueddol o gael ychydig o broblemau iechyd ac yn gyffredinol mae'n gi iach. Fodd bynnag, mae gan yr anifail hwn duedd genetig i ddatblygu thrombocytopenia, clefyd sy'n effeithio ar geulo gwaed mewn cŵn.

Teganau, tai ac ategolion

Ci sydd wrth ei fodd yn chwarae ac sy'n gynhyrfus iawn yw'r cwn bach Americanaidd. Felly, dylai teganau ac ategolion ar gyfer yr anifail hwn fod wedi'u hanelu at wneud iddo redeg a gwario ei egni. Rhai opsiynau yw peli, sy'n costio tua $15.00, yn ogystal â disgiau a chanllawiau, y gellir eu prynu gan ddechrau am $50.00, fel y gellir mynd â'r ci am dro.

Adnodd arall y gall y perchennog ei ddefnyddio yw'r deallusrwydd yllwynog-Americanaidd. Nodir cynnig teganau i'r ci sy'n annog yr anifail i ryngweithio i gael gwobr. Dylai'r tŷ fod yn gyfforddus ac yn fawr, fel bod yr anifail yn gallu setlo i lawr ac ymlacio ar ôl diwrnod hir o chwarae. Gellir ei brynu o $250.00.

Gan gofio bod gwerthoedd teganau, ategolion a thai yn amrywio yn ôl ble rydych chi'n byw a'r siop anifeiliaid anwes lle rydych chi'n bwriadu prynu. Os yw'r pryniant yn cael ei wneud ar-lein, rhaid ystyried y gost cludo hefyd.

Gofalu am y Cadno Americanaidd

Ci hawdd ei ddefnyddio yw The American Foxhound. . Fodd bynnag, mae gan y ci hwn dueddiad cryf i ordewdra os nad yw'n perfformio'r ymarferion sy'n ofynnol gan gorff yr anifail. Darllenwch ragor o awgrymiadau gofal ar gyfer y brîd hwn isod:

Gofal cŵn bach

Mae ci bach y llwynog Americanaidd yn dueddol o fod yn gi bach bywiog, ond yn ystyfnig iawn. Fel nad oes rhaid i chi ddelio ag anifail annisgybledig a dinistriol, mae'n rhaid i'r tiwtor fuddsoddi ei amser i hyfforddi'r ci.

Gyda hyfforddiant y bydd y ci bach yn dysgu sut i wneud ei anghenion. yn y lle iawn, rhisgl cyn lleied â phosibl ac osgoi cnoi gwrthrychau amhriodol. Trwy'r broses hon hefyd y bydd gan y tiwtor fwy o reolaeth dros y bersonoliaeth gref hon.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Am ci bodyn gwario llawer o egni, mae angen diet cytbwys ar y llwynog Americanaidd sy'n diwallu anghenion maeth yr anifail. Gall diet anghywir achosi gordewdra neu broblemau iechyd hyd yn oed mwy difrifol.

Felly, rhaid cynnig i'r ci, ddwywaith y dydd, swm digonol i'w bwysau ac anghenion egni. Rhaid i'r porthiant, a all fod yn sych neu'n wlyb, fod yn gyfoethog mewn protein ac o ansawdd uchel. Dylai dŵr ffres fod ar gael ad libitum hefyd.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Anifail a ddatblygwyd i fod â llawer o egni a rhedeg pellteroedd mawr yw'r cwn llwynog Americanaidd. Fel anifeiliaid anwes, mae angen llawer o weithgarwch corfforol arnynt, er mwyn gwario'r egni sydd gan y ci hwn.

Argymhellir codi'r cwn bach Americanaidd mewn amgylcheddau eang a ffensys, fel bod ganddo ryddid i redeg. o gwmpas ac archwilio'r lleoedd sydd ar gael. Rydym hefyd yn argymell bod y tiwtor yn perfformio gemau sy'n ysgogi'r anifail yn feddyliol, er mwyn hybu lles yr anifail.

Gofal gwallt

Mae cot y llwynog Americanaidd yn ganolig ei maint a gyda edafedd trwchus. Oherwydd hyn, nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw na gofal penodol. Argymhellir brwsio'r ci ddwywaith yr wythnos, i gael gwared â baw a gwallt marw.

Yn achos y bath, gellir ei roi os yw'r ci
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.