Cŵn yn cerdded mewn cylchoedd? Darganfyddwch yr achosion a gofal

Cŵn yn cerdded mewn cylchoedd? Darganfyddwch yr achosion a gofal
Wesley Wilkerson

A yw cerdded ci mewn cylchoedd yn arwydd drwg?

Os oes gennych gi, rydych yn sicr wedi ei weld yn cerdded mewn cylchoedd a hyd yn oed yn erlid ei gynffon ei hun. Er ei fod yn edrych yn ddoniol ac yn ddiddorol, gwyddoch nad yw'r ymddygiad hwn yn arwydd da. Felly, parhewch i ddarllen yr erthygl hon, ynddo byddwn yn siarad am yr achosion posibl i'ch ci fod yn ymddwyn fel hyn. Drwy'r testun hwn fe welwch fod rhai rhesymau pam y gallai eich ci fod yn cerdded mewn cylchoedd.

Ymhlith yr achosion posibl mae'r ffaith ei fod yn gi oedrannus, ag anaf neu broblem iechyd meddwl. Oherwydd yn union fel bodau dynol, gall cŵn hefyd gael problemau iechyd meddwl. Nesaf, byddwch chi'n dysgu awgrymiadau ar beth i'w wneud pan fydd eich ci yn arddangos ymddygiad cylchol cymhellol. Felly edrychwch ar fwy o wybodaeth ar y pwnc a darllen hapus!

Achosion posibl y ci yn cerdded mewn cylchoedd

Mae yna lawer o resymau pam y gall eich ci fod yn cerdded mewn cylchoedd, i ddeall mwy am y pwnc ac yn gallu helpu eich anifail anwes, edrychwch isod yw 8 achos yr ymddygiad hwn.

Gall ci oedrannus gerdded mewn cylchoedd

Yn union fel bodau dynol, mae cŵn hefyd yn heneiddio. Dros y blynyddoedd, gallant gyflwyno o broblemau iechyd i newidiadau yn eu hymddygiad. Ci, pan yn hen, hefydgall fod ganddo broblemau iechyd meddwl, fel clefyd Alzheimer y cwn a dryswch.

Yn yr achosion hyn, mae'r siawns y bydd eich ci'n cerdded mewn cylchoedd yn wych. Felly peidiwch â bod ofn. Mae'r ymddygiad hwn yn normal pan fydd y ci eisoes yn hen. Felly, dylid ailddyblu gofal anifeiliaid anwes.

Gall diflastod fod yn achos

Yn groes i'r gred gyffredin, nid dim ond pobl sy'n diflasu, ond cŵn hefyd. Oherwydd hyn, pan fyddwch wedi diflasu, efallai y bydd eich ci yn ymddwyn fel cerdded mewn cylchoedd.

Fel hyn, pan fydd y ci yn treulio amser hir heb wneud ymarfer corff a heb chwarae yng nghwmni'r tiwtor, mae'r siawns o y ci yn syrthio i ddiflastod cynyddu llawer. Felly, pan nad oes gennych unrhyw beth i'w wneud, gall y person blewog ddechrau cerdded mewn cylchoedd.

Unrhyw anafiadau

Os bydd eich ci anwes yn dechrau cerdded mewn cylchoedd, archwiliwch ef neu ewch ag ef i milfeddyg, gan y gallai gael ei anafu. Yn gyffredinol, pan fydd y ci yn ymddwyn fel hyn, yn y rhan fwyaf o achosion bydd yr anaf i'r pen, felly gall anafiadau yn y lle hwn adael yr anifail anwes yn ddryslyd.

Arwydd arall y gallwch chi sylwi arno i wybod a yw'r ymddygiad yn cael ei a achosir gan unrhyw anaf, yw gweld a oes gan y ci bach ddisgyblion wedi ymledu, ddim yn bwyta nac yn udo. Rhowch sylw i'r arwyddion hyn!

Mae'r ci eisiau gorwedd

Er hynnid yw ymddygiad y ci yn troi o gwmpas ei gorff ei hun yn normal, mae yna eithriad. Os sylwch ar eich ci yn cerdded mewn cylchoedd yn agos at amser gwely, gallai fod yn arwydd ei fod eisiau gorwedd.

Gweld hefyd: Sut i wneud y ci yn wallgof? Syniadau ar gyfer eich ci gwarchod

Y gwir yw bod cŵn wedi etifeddu'r ymddygiad hwn gan eu hynafiaid. Ar hyn o bryd mae yna nifer o ddamcaniaethau sy'n esbonio'r rheswm dros yr agwedd hon. Dywed rhai ysgolheigion iddynt gerdded mewn cylchoedd i wneud y lle yn fwy diogel neu i wirio nad oedd ysglyfaethwyr gerllaw.

Cerdded mewn cylchoedd y tu ôl i'r gynffon

Yn gyntaf, os yw eich ci yn fachgen, efallai y bydd yn cerdded mewn cylchoedd ar ei gynffon pan fyddwch chi'n dod adref neu i gael eich sylw. Os byddwch yn ei wobrwyo â danteithion neu caresses, bydd eich anifail anwes yn deall bod y strategaeth yn gweithio.

Ar y llaw arall, efallai bod eich ci yn ymddwyn yn orfodol, hynny yw, un sy'n ailadrodd ei hun. Mae'r ymddygiad cymhellol hwn yn ddiffyg genetig sy'n effeithio ar y ci oherwydd nifer o ffactorau a all godi trwy gydol ei fywyd, megis pryder, ymddygiad ymosodol a diflastod.

Gweld hefyd: Ffrwythau ar gyfer cocatiel: edrychwch ar awgrymiadau bwydo!

Cyn sbecian neu faw

Yn ymwneud â Fel y crybwyllwyd mewn pynciau blaenorol, efallai bod eich ci wedi etifeddu'r ymddygiad hwn gan ei hynafiaid sy'n byw yn y gwyllt. Wedi'r cyfan, pan oedd eich hynafiaid yn lleddfu eu hunain roedden nhw mewn sefyllfaagored i niwed.

Felly, cyn y weithred, gall eich ci gerdded mewn cylchoedd i wneud yn siŵr bod y lle yn ddiogel ac yn rhydd rhag ysglyfaethwyr. Hefyd, efallai y bydd angen i'r ci ddechrau symudiad coluddyn er mwyn baw. Fodd bynnag, mae'r rheswm hwn yn fwy cyffredin mewn cŵn sy'n cael anhawster carthu.

Iechyd corfforol

Yn ogystal â'r achosion a grybwyllwyd uchod, efallai bod eich ci yn cerdded mewn cylchoedd oherwydd bod ei iechyd corfforol yn wael cyfaddawdu. Felly, gall un o'r achosion mwyaf cyffredin fod yn gysylltiedig â phoen. Os bydd eich ci yn dechrau ymddwyn fel hyn, efallai y bydd ganddo haint ar y glust.

Achos cyffredin iawn arall a all effeithio ar gydbwysedd a chyfeiriadedd ci yw syndrom vestibular cwn. Mae'r afiechyd hwn fel arfer yn effeithio ar gŵn oedrannus a gall gael ei achosi gan anafiadau i'r glust, diffyg maeth a thwf annormal ym meinwe'r glust, er enghraifft.

Cyflwr iechyd meddwl

Fel y gallech ddarllen hyd yn hyn, mae eich gall ci ddatblygu ymddygiadau cymhellol fel Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol, yn union fel bodau dynol. Felly, os yw'r ci yn ymddwyn fel cerdded mewn cylchoedd, gallai hyn fod oherwydd ei iechyd meddwl dan fygythiad.

Gall cŵn hefyd gyflwyno anhwylderau pryder. Gall y pryder hwn gael ei achosi gan ofn taranau, tân gwyllt, a hyd yn oed bryder yn eu cylchgwahaniad. Felly, rhowch sylw nid yn unig i iechyd corfforol eich ffrind blewog, ond hefyd i'w iechyd meddwl.

Beth i'w wneud pan fydd eich ci yn cerdded mewn cylchoedd

Nawr eich bod wedi gwybod yr achosion posibl i'ch ci fod yn cerdded mewn cylchoedd, mae angen i chi wybod beth i'w wneud i'w helpu. Ar gyfer hyn, mae'n bwysig ceisio cymorth gan filfeddyg cyn cymryd unrhyw fenter, wedi'r cyfan, efallai y bydd eich ci bach yn sâl. Dyma sut i symud ymlaen.

Archwilio'r Ci

Pan sylwch fod eich ci yn cylchu'n ormodol, mae angen ichi ei archwilio dim ond i wneud yn siŵr nad oes ganddo glwyfau neu unrhyw beth felly. Ar gyfer hyn, wrth ei archwilio, rhowch sylw i rai pwyntiau fel haint ar y glust, ei ddisgyblion wedi ymledu neu ei ben wedi'i anafu.

Os bydd yn cyflwyno unrhyw un o'r ffactorau hyn, ewch ag ef at y milfeddyg, yn unig ef a gellwch feddyginiaethu yr anifail anwes i'w dawelu. Hefyd, wrth archwilio’r ci, gallwch gynnig trît i atal yr ymddygiad.

Glanhau clustiau’r ci

I atal eich ci rhag cael haint ar y glust ac o ganlyniad ymddygiad cerdded mewn cylchoedd, mae'n bwysig iawn glanhau clust y ci. Mae'r broses lanhau yn symlach nag y gallech feddwl, a gallwch ei wneud gartref.

I wneud hyn, bydd angen darn o gotwm a thoddiant glanhau arbennig arnoch.clust cwn. Gyda'r anifail yn gorwedd mewn safle cyfforddus, diferwch ychydig ddiferion o'r hydoddiant hylif. Yn syth wedyn, gyda'r mynegfys, mewn symudiadau crwn, tynnwch y baw gyda chymorth cotwm.

Archwiliadau blynyddol

Rhag ofn nad ydych yn arfer gwneud archwiliadau blynyddol ar eich ci, gwyddoch ei bod yn bwysig iawn mynd â'r anifail anwes at y milfeddyg. Dim ond yn yr ymgynghoriadau arferol hyn y bydd modd atal a darganfod a oes gan eich anifail anwes unrhyw un o'r clefydau a grybwyllwyd uchod.

Os bydd y milfeddyg yn darganfod mewn unrhyw un o'r ymgynghoriadau hyn bod gan y ci orfodaeth neu anaf i'r pen, er er enghraifft, efallai ei fod yn rhagnodi rhywfaint o feddyginiaeth i leddfu'r symptomau. Felly, peidiwch byth â stopio mynd ag ef at y milfeddyg.

Mae gofal cyffredinol hefyd yn bwysig

Yn ogystal â mynd at y milfeddyg a glanhau clustiau'r ci, mae'n bwysig iawn cael rhywfaint o ofal arall. Felly, gofalwch bob amser am y diet blewog, gan gynnal diet sy'n llawn fitaminau a mwynau. Gwnewch ymarferion gydag ef bob amser, gan eu bod yn angenrheidiol bob dydd rhag i'r ci fynd yn bryderus, a chymdeithasu eich anifail anwes â chŵn eraill er mwyn osgoi diflastod yr anifail.

Nawr fe wyddoch beth i'w wneud pryd mae eich ci yn dechrau cerdded mewn cylchoedd!

Trwy’r erthygl hon fe allech chi ddeall beth yw’r rhesymau sy’n arwain eich ci i gerdded mewn cylchoedd.Gall fod ganddo sawl achos, ac mae un ohonynt yn gysylltiedig â'r ymddygiadau a etifeddodd anifeiliaid anwes gan eu hynafiaid. Felly, ar y pryd roedd cŵn yn wyllt ac angen eu hamddiffyn eu hunain.

Rydym wedi gweld bod problemau iechyd corfforol, megis anafiadau i'w pennau, yn gallu eu gwneud yn ddryslyd. Yn ogystal, gall yr anifail hwn fod â phroblemau iechyd meddwl fel gorbryder. Am y rhesymau hyn, bydd angen i chi fod yn ofalus iawn ac yn sylwgar i'ch anifail anwes.

Rydym hefyd wedi dysgu mai'r cam cyntaf i'w gymryd yw mynd â'ch ci at y milfeddyg. Wedi'r cyfan, gallai fod yn cael problemau iechyd difrifol ac nid dim ond eisiau tynnu eich sylw.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.