Cŵn yn newid dannedd? Gweler cwestiynau ac awgrymiadau pwysig

Cŵn yn newid dannedd? Gweler cwestiynau ac awgrymiadau pwysig
Wesley Wilkerson

Ydy cŵn wir yn newid eu dannedd?

Gall cael ci fod yn brofiad syfrdanol. Er eu bod yn anifeiliaid hynod gyffredin mewn cartrefi, mae gan gŵn organeb a datblygiad cymhleth iawn. Felly, gall tiwtoriaid tro cyntaf, wrth fabwysiadu ci bach, ddatblygu sawl amheuaeth ynghylch creu anifail anwes dros amser. Un ohonyn nhw yw gwybod a yw ci yn newid ei ddannedd.

Fel bodau dynol, mae cŵn yn newid eu dannedd yn ystod plentyndod. Mae hynny oherwydd, pan fo cŵn bach, mae gan gŵn arcêd ddeintyddol fach iawn. Felly, pan gaiff ei eni, mae angen i ddannedd fod yn ddigon bach i ffitio y tu mewn i geg yr anifail. Ac ar yr adeg honno, wrth i'r ci bach dyfu a datblygu bwa deintyddol mwy, mae'r dannedd bach yn cwympo allan, gan ildio i ddannedd mwy a chryfach. Diddorol, ynte? Yn barod i ddarganfod llawer mwy am newid dannedd cŵn? Awn ni!

Amheuon am newid dannedd mewn cŵn

Hyd yn oed o wybod bod cŵn yn newid dannedd, efallai nad yw rhai pethau mor glir ynghylch sut mae hyn yn digwydd. Felly gadewch i ni egluro rhai amheuon ynghylch sut mae'r broses hon yn gweithio i'r ci.

Am sawl mis mae ci yn colli ei ddannedd babi?

Mae proses torri dannedd y ci yn cychwyn yn gynnar iawn. Yn bythefnos oed, mae'r dannedd llaeth cyntaf yn dechrau tyfu. Ac yna yo'r trydydd mis ymlaen, maent yn dechrau meddalu ac yn dechrau cwympo allan. Yn dilyn hynny, o'r trydydd i'r pumed mis, mae'r ci bach yn colli ei ddannedd i gyd.

Weithiau efallai na fydd y perchennog yn sylwi ar y broses hon, oherwydd, mewn rhai sefyllfaoedd, mae'r ci bach yn colli dannedd wrth fwyta ac yn llyncu yn y pen draw. nhw ynghyd â'r bwyd. Ond peidiwch â phoeni! Os bydd y ci yn llyncu dant, ni fydd yn ei niweidio.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i newid dannedd?

Fel y dywedwyd yn gynharach, nid yw dannedd yn cwympo allan i gyd ar unwaith. Maent yn disgyn yn raddol, dros gyfnod o tua dau fis. Wrth iddynt syrthio allan, mae'r dannedd parhaol yn tyfu yn y lle iawn.

Mae'r broses hon o dyfu dannedd newydd fel arfer yn para o fis i ddau ar ôl i'r holl ddannedd ddisgyn allan. Wedi hynny, mae'r ci yn newid ei fwa dannedd cyfan nes iddo gyrraedd saith mis oed.

Gweld hefyd: Cat yn glafoerio llawer? Gweld achosion posibl a beth i'w wneud!

Sut mae'r dannedd cyn ac ar ôl y newid?

Mae'r gwahaniaethau rhwng dannedd babanod a dannedd parhaol yn seiliedig yn bennaf ar siâp a nifer y dannedd sy'n bresennol yn y bwa deintyddol cyn ac ar ôl ailosod.

Mae dannedd llaeth yn wynnach ac yn bigfain. Felly pan fydd cŵn bach, mae cŵn fel arfer yn cael brathiadau mor ddolurus fel eu bod yn brifo'n haws. Ar y llaw arall, mae'r dannedd parhaol fel arfer yn fwy na'r rhai blaenorol. Ar ben hynny, maent ynyn fwy llachar, fodd bynnag, yn eithaf melyn o gymharu â dannedd llaeth.

O ran maint, yng nghyfnod dannedd lens, mae gan gŵn 28 o ddannedd yn eu ceg. Ar ôl i'r ci wneud yr holl newidiadau deintyddol, mae ganddo 42 o ddannedd parhaol.

A yw newid dannedd yn anghyfforddus?

Ie, pan fydd ci yn newid ei ddannedd gall y broses hon fod ychydig yn anghyfforddus. Ar adeg y cwymp, gall fod yn anodd i'r ci allu cnoi, gan y bydd ei ddannedd yn feddal. Ac, yn y newid o gwympo i dyfu, gall echdoriad dannedd newydd achosi teimlad poenus, yn ogystal ag ychydig o gosi.

Ar hyn o bryd, mae'n arferol i'r ci ymddangos yn ddiffygiol. o archwaeth, er cyfrif yr anhawsder a'r anghysur i fwyta. Yr hyn all helpu yw cynnig bwyd gwlyb neu fwyd meddalach. Er mwyn lleddfu anghysur a chosi'r deintgig, gallwch brynu teganau silicon a dannedd gosod penodol.

Beth os nad yw'r ci yn newid ei ddannedd?

Weithiau mae'n gyffredin mewn rhai bridiau o gi nad yw'r dant llaeth yn cwympo allan. Mae hyn yn achosi cyflwr o'r enw deintiad dwbl. Yn yr achos hwnnw, mae'r dannedd llaeth yn aros ym mwa deintyddol y ci ac mae'r dannedd parhaol yn tyfu ar ei ben. Mae'r cyflwr hwn yn fwyaf adnabyddus am fod yn gyffredin mewn bridiau bach fel Malteg, Lhasa Apso a Swydd Efrog.

Mae deintiad dwbl yn achosi crynhoad tartar agwyro brathiad y ci. Felly, os bydd hyn yn digwydd, y peth a argymhellir fwyaf yw mynd ag ef at filfeddyg deintyddol, a fydd yn diffinio'r ffordd orau o dynnu dannedd babanod.

Sut i helpu ci i newid dannedd?

Fel y gwelsom, mae'r ci yn newid ei ddannedd, proses a all fod ychydig yn gymhleth iddo. Gan feddwl am y peth, rydym yn gwahanu rhai awgrymiadau a fydd yn eich helpu i helpu'ch ci i fynd trwy'r cam hwn yn fwy cyfforddus. Gweler:

Brwsio'n iawn

Mae amlder brwsio dannedd eich ci yn arfer angenrheidiol ers iddo gael ei eni ac mae'r dannedd cyntaf yn tyfu. Fodd bynnag, pan fydd y ci yn newid dannedd, gall y broses hon fod ychydig yn boenus iddo. Felly, yn ystod y cyfnod hwn, gellir lleihau amlder brwsio er mwyn peidio â brifo ceg y ci.

Gweld hefyd: Ydych chi'n gwybod synau moch cwta? Cwrdd â 9 ohonyn nhw

Er hynny, mae'n bwysig ceisio glanhau'ch ceg o bryd i'w gilydd. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n bwysig parchu ei faint a'i frwsio â brwsh ci. Wrth frwsio, mae angen bod yn ofalus a thyner iawn, gan fod hwn yn faes sensitif i gŵn, yn enwedig pan maen nhw'n gŵn bach.

Cynigiwch deganau diogel

Pan mae ci yn newid dannedd, mae'r Mae'r math o degan y mae'n chwarae ag ef yn eithaf pwysig. Mae'r ci yn hoffi chwarae gyda brathu, felly teganau ogall rhai plastig neu rai caled iawn frifo ei geg, yn enwedig wrth newid dannedd.

Y peth delfrydol yw cynnig teganau wedi'u gwneud o silicon neu ddeunyddiau meddalach. Fel hyn, gall chwarae gyda brathu heb frifo ei ddannedd na'i deintgig. Hefyd, gall teganau silicon eich helpu yn yr eiliadau hynny pan fydd y gwm yn cosi neu'n brifo.

Rhowch fwyd sy'n hawdd ei gnoi

I helpu'ch ci, peidiwch â chynnig bwyd caled iawn wrth newid dannedd. Er bod bwyd sych yn wych iddo, yn ystod y broses hon, gall ei niweidio, gan achosi poen neu hyd yn oed dorri ei ddannedd. Felly, mae'r ci yn colli ei archwaeth ac yn rhoi'r gorau i fwyta er mwyn peidio â theimlo poen, ffaith sy'n achosi iddo golli maetholion hanfodol ar gyfer ei ddatblygiad.

Yn yr achos hwn, bwyd gwlyb, bwyd babanod i gŵn bach neu fwydydd â efallai y byddai'n well cynnig man geni mwy trwchus i'ch anifail anwes ar yr adeg hon. Maent yn haws i'w cnoi ac maent yr un mor faethlon â bwyd ci rheolaidd, gan helpu'ch ci i gael mwy o egni ar y dyddiau anodd hynny.

Mae newid dannedd ci yn anghyfforddus, ond yn angenrheidiol

Yn gryno, mae ci yn newid ei ddannedd tra ei fod yn gi bach. Pan fydd yn cyrraedd tri mis o fywyd, mae'r dannedd eisoes yn dechrau cwympo allan ac, mewn chwech neu saith mis, maent eisoes yn cwblhau'r broses gyfnewid. Yn union fel ar gyfer bodau dynol fel plant,gall hyn fod yn broses boenus iawn, gan achosi anghysur i'r cŵn bach.

Felly, mae'n bwysig iawn cadw llygad ar y ci. Y ffordd honno, pan fydd y cam hwn yn dechrau, byddwch chi'n gwybod sut i'w helpu i wneud y broses hon yn llai poenus iddo. Ar gyfer hyn, gall teganau meddal a squishy, ​​yn ogystal â bwydydd sy'n hawdd eu cnoi, fod o fudd mawr.

Er nad yw'n broses ddymunol, mae newid dannedd yn angenrheidiol iawn ym mywyd y ci, wedi'r cyfan , gyda dannedd parhaol, gall ddatblygu'n well trwy gydol ei oes!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.