Cwningen Seland Newydd: gweler nodweddion, pris a gofal

Cwningen Seland Newydd: gweler nodweddion, pris a gofal
Wesley Wilkerson

Dewch i gwrdd â chwningen Seland Newydd!

Os ydych chi eisoes yn meddwl bod y gwningen wen draddodiadol yn giwt, byddwch chi'n bendant yn cwympo mewn cariad â'r un hon. Er bod ganddo liwiau gwahanol, yr un sy'n denu'r sylw mwyaf yw castanwydd, gan ddod â golwg wahanol i'r anifail hwn. Un o'i bwyntiau mwyaf trawiadol hefyd yw ei faint, a elwir yn gawr, mae'r anifail hwn wedi goresgyn cartrefi sawl teulu gyda'i giwtrwydd rhyfeddol.

Gan ei fod yn gyfeillgar ac yn addfwyn, mae cwningod Seland Newydd yn wych i ddechreuwyr o ran rhianta anifail anwes am y tro cyntaf. Gwiriwch isod bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr anifail egsotig hwn, ac wrth gwrs y gofal angenrheidiol i gael un o'r rhain gartref.

Nodweddion cwningen Seland Newydd

Gwiriwch nawr prif nodweddion y Gwningen Seland Newydd a'r hyn sy'n ei wahaniaethu oddi wrth rywogaethau eraill sy'n hysbys ledled y byd. Mae'r ddwy fanyleb weledol megis maint a lliw, yn ogystal â lle tarddiad y math hwn o anifail.

Tarddiad a hanes

Mae ei darddiad yn dechrau, yn rhyfedd ddigon, yng Nghaliffornia, yr Unol Daleithiau ac nid yn Seland Newydd. Yn fwy penodol ym 1919, pan groeswyd cwningod gwyn Americanaidd ag Angora a chwningod fflamingo anferth.

Y flwyddyn ganlynol, cofnodwyd genedigaeth cwningen wen Seland Newydd, heddiw mae eisoes i'w chael mewn gwahanol liwiau. Ac felly ymddangosodd y brîd hwn, a ddefnyddiwyd yn helaeth ar y dechraulabordai ac yn y diwydiant cig a chroen. Ond heddiw rydym yn gweld llawer o'r anifeiliaid hyn fel anifeiliaid anwes.

Maint a phwysau

Fel y soniwyd eisoes, mae cwningen Seland Newydd yn rhywogaeth anferth a gall bwyso hyd at 5.5 kg, yn dibynnu ar yr anifail . Fodd bynnag, mae'r un goch, amrywiad o'r gwningen hon, yn llai na'r lleill, yn pwyso hyd at 3.5 kg.

Gall ei maint amrywio o wrywod i fenyw, ond yn gyffredinol mae rhwng 47 a 49 cm. Gan ei fod yn anifail braidd yn fawr, gyda chorff cyhyrog a heb lawer o fraster, gyda phen cymesurol crwn a chlustiau hir.

Lliwiau Côt a Brid

Arhosodd y gôt mewn gwyn am gyfnod, ond cynhyrchodd y cymysgeddau lliwiau eraill. Yn amlygu'r coch sy'n nodweddiadol o'r rhywogaeth hon mae llygaid brown ynghyd â bol mwy. Mae gan y du, ar y llaw arall, arlliwiau o las jet yn ei gôt a llygaid brown.

Yn ogystal â'r rhain, mae gennym yr hyn a elwir yn “torri”, a elwir hefyd yn gymysgeddau o'r lliwiau uwchben gyda'r lliw gwyn nodweddiadol. Felly, mae'r anifail yn cael ei gategoreiddio yn y modd hwn pan fo ganddo smotiau coch a du ar y corff ynghyd â'r lliw gwyn.

Ymddygiad

Disgrifir cwningen Seland Newydd fel un dof a chariadus. bod felly yn well i anifail anwes. Yn anad dim, yn gymdeithasol iawn ac yn heddychlon, heb fod ag unrhyw ymddygiad ymosodol.Hyd yn oed i'r rhai sydd mewn cariad â chwtsh, mae'r anifail hwn yn berffaith i chi.

Mae'r ymddygiad hwn yn wych i blant, wrth gwrs nid tegan yw'r anifail a dylid ei drin â llawer o gariad ac anwyldeb. Mae ganddyn nhw hefyd berthynas wych ag anifeiliaid eraill, felly os oes gennych chi fath arall o anifail anwes, byddwch yn dawel eich meddwl na fydd yn broblem i'r gwningen yma.

Atgenhedlu a disgwyliad oes

Fel y cynhyrchwyd y brîd hwn yn bennaf ar gyfer y diwydiant cig, efallai y byddai'n well ganddynt, gan fod cwningen Seland Newydd yn ennill pwysau yn gyflymach yn y pen draw. Gall paru ddechrau mor gynnar â 4 mis oed, a rhaid gwneud y driniaeth yng nghawell y gwryw, yn ogystal â bridiau eraill.

Gweld hefyd: Personoliaeth y Bulldog Ffrengig: gweler y prif nodweddion

Rhaid i'r fenyw beidio â magu pwysau cyn y broses, gan y gallai amharu ar rywioldeb. swyddogaeth yr anifail. Pwynt pwysig arall yw bod yn rhaid i'r fenyw hon gael diet cytbwys ac wedi'i atgyfnerthu ar gyfer cyfnod bwydo'r ci bach ar y fron. Ac mae ei ddisgwyliad oes yn amrywio o 8 i 12 mlynedd os yw'n anifail sy'n cael ei drin a'i ofalu'n dda.

Pris cwningen Seland Newydd a ble i brynu

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Gan eich bod yn anifail prin o darddiad tramor, mae'n rhaid i chi wario mwy yn y pen draw, felly gwiriwch isod yr holl werthoedd sy'n cyfeirio at brynu a chynnal cwningen Seland Newydd. Y gwariant cyfartalog cyffredinol ar lety a gofal milfeddygol.

Beth yw prisCwningen Seland Newydd?

Gall gwerthoedd amrywio’n fawr gyda chyfartaledd o 50 i 100 reais yn dibynnu ar y man prynu. Hefyd ffactorau eraill a all helpu i amrywio hyd yn oed yn fwy yw oedran a rhyw yr anifail. Gan fod y fenyw yn gyffredinol yn y farchnad anifeiliaid anwes bob amser yn fuddsoddiad drutach na gwryw, oherwydd atgenhedlu. Wrth gwrs, gallwch chwilio am ganolfannau mabwysiadu sy'n arbenigo mewn cwningod yn unig.

Ble i brynu cwningen frid?

Gellir dod o hyd i gwningen Seland Newydd i'w phrynu ar sawl gwefan sy'n arbenigo mewn gwerthu cnofilod neu hyd yn oed gwerthu cwningod gwahanol. Fel MF Rural, sy'n adnabyddus am werthu cwningod o bob pris a maint yn uniongyrchol.

Gallwch hefyd ddod o hyd iddynt ar safleoedd mwy adnabyddus fel Mercado Livre. Ond os yw'n well gennych rywbeth yn bersonol, gallwch chwilio am fridwyr ar gyfer yr anifeiliaid hyn neu hyd yn oed canolfannau mabwysiadu. Gyda phris fforddiadwy iawn ar y farchnad, fe welwch yr anifail hwnnw sy'n eich cwblhau.

Pris cawell

Yn ogystal â'r anifail, gallwch hefyd ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i ofalu am eich cwningen ar wefannau sy'n arbenigo mewn cwningod. Yn achos y cawell, sef lle bydd eich anifail yn aros pan fydd y tu mewn i'r tŷ/fflat, gallwch ddod o hyd i werthoedd o 100 i 600 reais, yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn chwilio amdano.

Fodd bynnag , mae bob amser yn bwysig gwneud llawer o ymchwil mewn gwahanol leoedd i ddod o hyd i'rprisiau gorau. Lle gwych ar gyfer siopa rhithwir a chorfforol yw Anifeiliaid Anwes, sydd â chynhyrchion ar gyfer anifeiliaid anwes yn unig.

Prisiau bwyd

Mae prisiau, fel y crybwyllwyd o'r blaen, yn amrywio yn dibynnu ar y brand , faint yn ôl y swm o pob bag, ond mae dogn o 500 gram yn costio tua 20 reais. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau rhywbeth sy'n para'n hirach, mae yna fagiau 1.5 kg a all gostio hyd at 75 reais.

Mae gwair hefyd i'w gael yn yr ystod pris hwn yn dibynnu ar ble rydych chi'n ei brynu. Gyda 100 o reais gallwch brynu'r porthiant misol a hyd yn oed byrbrydau i wneud eich cwningen hyd yn oed yn fwy hapus.

Pris teganau ac ategolion

Mae'r farchnad anifeiliaid anwes yn helaeth iawn o ran teganau a hwyl. ategolion ar gyfer anifeiliaid anwes. Ac ni fyddai'n wahanol o gwbl i ategolion cwningod, o deganau gyda byrbrydau i gitiau torri dannedd.

Yn fyr, mae prisiau'n amrywio yn dibynnu ar y dewis, ond yn gyffredinol mae'r amrediad prisiau rhwng 15 a 60 reais. Wrth gwrs, gallwch ddod o hyd i rai ategolion drutach megis pont neu benwisg artiffisial a all gyrraedd 100 reais.

Costau gyda meddyginiaethau ac ymgynghoriadau

Gall costau gyda meddyginiaethau amrywio o 30 i 40 reais yn dibynnu ar y llun o'r gwningen. O ran ymgynghoriadau, mae pris pob milfeddyg yn amrywio'n fawr, felly mae'n bwysig cadw llygad bob amser ar ddannedd a chlustiau'r anifail, a thrwy hynny atalclefydau penodol.

Mae'n bwysig dilyn yr amserlen frechu fel bod eich anifail anwes bob amser yn iach. Yn yr achos hwn, dim ond dau frechlyn sydd eu hangen, ond yn enwedig os ydych yn byw yn Ewrop, ym Mrasil nid yw'n rhywbeth sydd ei angen, gan nad oes cymaint o gofnodion am y clefydau hyn yma yn y wlad.

Gweld hefyd: Tuiuiú: gweler nodweddion, gwybodaeth, chwilfrydedd yr aderyn a llawer mwy!

Sut i ofalu am gwningen Seland Newydd

Mae angen gofal arbennig ar y math hwn o anifail, a nawr byddwch chi'n gwybod popeth sydd ei angen arnoch chi i'ch cwningen fyw'n dda ac yn iach. Yr holl minutiae o ddydd i ddydd sy'n angenrheidiol i'r anifail hwn fod yn hapus. Isod fe welwch ei ddiet a'i amodau amgylcheddol, popeth y dylid ei newid yn eich trefn arferol i ddod yn iawn â'i amodau.

Cyfluniad cawell cywir

A hithau'n anifail mwy na'r arfer, mae cwningen Seland Newydd yn cael ei hystyried yn “gawr” ac felly rhaid i'w chawell fod yn gymesur, gan ddarparu cysur a gofod. Gan gymryd i ystyriaeth eu maint a'u pwysau, mae cawell mawr gydag uchder uchel yn ddelfrydol ar gyfer y math hwn o gwningen.

Cofio mai'r peth gorau iddyn nhw yw cawell sy'n caniatáu iddyn nhw neidio. Felly, dylid mesur y cyfluniad gorau yn seiliedig ar uchder tair naid fer yr anifail a'r lled ar gyfer dwy naid fer. Ac eithrio lle ar gyfer teganau ac ategolion eraill.

Cynnal a chadw cawell

Rhaid cynnal a chadw bob dydd i gadw'r cawell yn lâna thrwy hynny gael amgylchedd sy'n rhydd o unrhyw fath o afiechyd rheolaidd. Ac yn bennaf er mwyn osgoi cronni baw, ac wrth gwrs, yr arogl drwg yn yr amgylchedd. Felly, os yn bosibl, yn ddelfrydol ar gyfer cewyll sy'n hawdd eu glanhau. Mae'r rhai sydd â gwaelod plastig yn haws i'w glanhau, ac ar yr un pryd yn rhatach.

Tymheredd ac amodau amgylcheddol

Mae'r anifail hwn yn troi allan i fod yn wych i'w gael gartref, fel y cwningen Nova Seland yn byw'n dda mewn amgylcheddau amrywiol ac mewn unrhyw hinsawdd. Gan eu bod yn hawdd eu haddasu, fodd bynnag, mae'n well cynnal cyfartaledd o 15 i 25 gradd.

Wrth gwrs, mae'n bosibl magu cwningod mewn ardaloedd â thymheredd o 30 gradd, ond ni argymhellir eu bod bod yn agored i dymheredd uchel iawn, eithafion oerfel a gwres. Mae'n bwysig cofio eu bod yn fwy sensitif i wres a newidiadau sydyn mewn tymheredd.

Bwyd digonol

Dylai'r bwyd mwyaf addas ar gyfer cwningen Seland Newydd fod yn seiliedig yn bennaf ar wair. Gan eu bod yn fwyd gwych ar gyfer treuliad yr anifail, maent hefyd yn helpu i atal problemau deintyddol yn y dyfodol. Gallwch hefyd ddod o hyd i wahanol fwydydd sy'n helpu datblygiad eich anifail.

Bwydydd eraill y mae'n rhaid eu cydbwyso â gwair yw pelenni a llysiau ffres, ac wrth gwrs, mae dŵr ffres ar gael bob amser fel bod gennych hydradiad da. Pwynt arallMae'n bwysig iawn eich bod yn bwydo'ch cwningen ar sail ei phwysau a'i gweithgaredd corfforol, gan fod yr anifail hwn yn dueddol o ennill pwysau.

Ymarferion a chymdeithasu

Fel y soniwyd eisoes, mae'r gwningen Seland Newydd yn hynod yn gymdeithasol gyda pherchnogion ac anifeiliaid eraill, boed o'u rhywogaeth ai peidio. Ar y cyfan, mae cwningod yn y gwyllt yn tueddu i symud o gwmpas llawer, gan redeg hyd at 7.6 km.

Felly mae'n hanfodol eich bod yn ei gael i wneud ymarfer corff am o leiaf 3 awr y dydd, yn yr ardd ac yn yr awyr agored. fel y tu mewn i'r tŷ. Gallwch hefyd adael i'r anifail redeg a chwarae o amgylch y tŷ, ond cadwch lygad allan bob amser fel nad oes perygl i ysglyfaethwyr ymosod ar eich cwningen.

Hylendid ac iechyd cnofilod

A pheidiwch â' t canfuwyd clefydau penodol a allai fod gan gwningod o'r brîd hwn. Pwynt pwysig arall am ymdrochi, nid oes angen i gwningod eu hunain gael eu bathu bob dydd, dim ond pan fyddant mewn gwirionedd yn fudr, er enghraifft gan fwd neu bethau eraill. Ac yn ffodus, does dim rhaid i chi lanhau'r cwt/cwt bob dydd.

Fodd bynnag, un o'r problemau sy'n codi dro ar ôl tro yw torri dannedd i gwningod, sydd efallai byth yn stopio tyfu a gall hyn achosi problemau fel heintiau gwm a dannedd. Felly, mae gwair yn bwysig iawn a hefyd teithiau at y milfeddyg pan fydd unrhyw newid sylweddol ynmaint. Mae angen monitro cyson fel nad oes unrhyw broblemau yn y dyfodol.

Trin

Fel y soniwyd yn flaenorol yn yr erthygl, mae cwningen Seland Newydd yn dos iawn, a gyda hynny, gellir ei thrin yn sawl ffordd. siapiau. Gan gymryd i ystyriaeth bod yr anifail hwn wrth ei fodd yn bod ar lin y perchnogion neu hyd yn oed dieithriaid, y peth pwysig yw derbyn hoffter. Mae'n bwysig pwysleisio bod yn rhaid ei ddal gyda'r ddwy law yn pwyso ar frest yr anifail, fel ei fod mewn sefyllfa fwy cyfforddus.

Cwningen Seland Newydd fel na wnaethoch chi erioed ei ddychmygu

Wel, yn yr erthygl hon uchod gallwch ddysgu ychydig mwy am gwningen Seland Newydd, sydd yn ei thro â sawl hynodrwydd. Yn anad dim, byddwch yn dod i wybod mwy am ei ymddygiad cyfeillgar a phopeth sydd ei angen arnoch i'w wneud yn anifail anwes perffaith.

O'i fwyd i hyd yn oed y gofal sylfaenol i gwningen Seland Newydd fod yn hapus gartref. Gan ei fod yn anifail hynod ddofi, mae'n berffaith ar gyfer unrhyw fath o deulu, mawr a bach, a bydd cariad a dwyochredd yr un peth. Mae'n rhaid eich bod chi eisoes yn wallgof i gael eich un chi!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.