Cwrdd â 14 math o Bulldog: Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg a mwy!

Cwrdd â 14 math o Bulldog: Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg a mwy!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod sawl math o Cŵn Tarw sydd yna?

Os ydych chi wedi’ch swyno gan gŵn ag wyneb fflat ac yn glafoerio, gwybod y mathau o Gŵn Tarw yw’r penderfyniad cywir. Wedi'r cyfan, nid oes prinder opsiynau i gael eich swyno ac eisoes wedi dechrau cynllunio ar gyfer mabwysiadu eich cydymaith anifeiliaid mwyaf newydd.

Yn ogystal, mae cŵn tarw yn anifeiliaid sy'n tueddu i fod yn ffyddlon iawn, yn chwareus ac yn amddiffynnol o'u gwarcheidwaid, eu gwneud yn gymdeithion ardderchog i deuluoedd â phlant ifanc sydd wrth eu bodd yn chwarae. Felly, peidiwch â chael eich dychryn gan ei wyneb, oherwydd mae hwn yn anifail a fydd yn dod â llawer o gariad i'ch bywyd!

Mae'r canlynol yn rhestru rhai o'r mathau mwyaf poblogaidd o Bulldog fel eich bod chi'n gallu deall beth mae'n golygu cael yr anifail anwes hwnnw wrth eich ochr. Darllenwch ef yma!

Math o Bulldog Saesneg

Mae'r fersiwn Saesneg o'r Bulldog yn un o'r rhai mwyaf poblogaidd ymhlith perchnogion anifeiliaid anwes, felly nid yw'n rhyfedd mai dyma'r brîd cyntaf o restr. Parhewch i ddarllen a dysgwch yr holl fanylion am yr anifail hwn, edrychwch arno.

Tarddiad y Bulldog Saesneg

Mae tarddiad y Bulldog Saesneg braidd yn greulon, wedi'r cyfan mae hwn yn frid sy'n wedi ei greu ar gyfer yr ymladdfeydd teirw yn Lloegr yn y 18fed ganrif, yn yr hwn yr oedd amcan y ci i gynddeiriogi ac ymosod ar yr anifail. Fodd bynnag, hyd yn oed os mai dyna oedd y nod ar y dechrau, nid dyna oedd natur y ci erioed.

Oherwydd poblogrwydd yr anifail a'r caredigrwydd a ddangosodd,Credwch fi, roedd gennych chi nhw eisoes.

Math o Bulldog Awstralia

Math arall o Bulldog y dylech chi ei wybod a'i roi ar eich rhestr yw Bulldog Awstralia. Gydag adeiladwaith llai na'r lleill, maent yn tueddu i gael eu galw'n giwt, hyd yn oed gyda'u gwgu. Deall mwy isod.

Tarddiad brîd Bulldog Awstralia

A elwir hefyd yn Aussie Bulldog, datblygwyd y brîd hwn yn Awstralia yn 1990, braidd yn newydd o gymharu â mathau eraill o Bulldog. Fel yr Old English Bulldog, roedd hefyd yn gynnyrch ymchwil ymhlith bridwyr a oedd eisiau anifail heb broblemau cynhenid ​​​​y brid, megis problemau anadlu.

Dim ond y rhai sydd wedi'u hardystio gan yr Unol Daleithiau sy'n cael eu hystyried yn Aussie Bulldog Cymdeithas Aussie Bulldog, sy'n tystio i'w gyfreithlondeb. Dyna pam ei bod mor anarferol dod o hyd i gi tarw o Awstralia gyda phedigri ardystiedig.

Nodweddion ffisegol y brîd

Mae Bulldog Awstralia yn fyr, yn mesur dim ond 50 cm, ond mae ei gorff yn iawn. athletaidd. Dyna pam ei bod yn anarferol dod o hyd i anifeiliaid y mae eu pwysau yn fwy na 35 cm. Wedi'r cyfan, mae gemau yn ei repertoire.

Mae ei got yn llyfn ac yn fyr. Yn ogystal, mae'n bosibl dod o hyd i'r "cawr bach" hwn mewn sawl lliw, o ewyn a bricyll i goch, mahogani, brwyn a gwyn. Yn sicr ni fydd ymddangosiad eich anifail anwes yn broblem.i ddod o hyd a mynd adref.

Personoliaeth y math hwn o Bulldog

Yn iachach na mathau eraill o Bulldog, nid ydynt yn gadael i unrhyw beth atal eu natur chwareus, na'r gwres nac anadlu mwy llafurus. Yn ogystal, mae'r Bulldog Awstralia yn ffyddlon iawn, yn ddeallus ac yn cyd-dynnu'n dda â phlant a'u serchiadau mwyaf garw.

Fodd bynnag, camsynied yw ei fod yn gorff gwarchod da. Gall ei wyneb caeedig godi ofn ar ei elynion, ond mae'n tueddu i fod yn gyfeillgar iawn i amddiffyn ei gartref.

Mwy o fathau o Gŵn Tarw i'w Gwybod

Fel y gwelwch, mae sawl math o Cŵn Tarw , ond peidiwch â phoeni mai dim ond y rhai mwyaf poblogaidd yw'r hyn y buom yn siarad amdano uchod. Isod byddwn yn dangos mwy o fanylion am fersiynau eraill o'r brîd poblogaidd hwn, gweler.

Bulldog Ca de Bou

A glywsoch erioed am y brîd Ca de Bou? Felly, yn y cyfieithiad Catalaneg o'r ynys Sbaeneg, mae Mallorca, yn golygu "Bulldog", felly fe'i gelwir hefyd yn Mastiff de Mallorca neu Bulldog Mallorquin ac, fel yr awgrymwyd, mae ganddo sawl nodwedd o'r brîd, megis ei faint a'i wyneb sgwâr.

Mae bron yn 60 cm o daldra ar ei gorff ac uchafswm o 40 kg. Ond nid yw hyn yn syndod gyda'u personoliaeth weithgar, annibynnol a thiriogaethol. Felly, nid dyma'r brid mwyaf addas ar gyfer tiwtoriaid dechreuwyr.

Bullmastiff

Brîd a darddodd o'r groesfan yw'r Tarw Mastiff.o'r Hen Saesneg Bulldog a'r Mastiff, felly dyma gi sydd â nodweddion y ddau anifail: maint canolig a chyhyrol - 70 cm a 60 kg.

Cyfeillgar iawn, dyma un o'r anifeiliaid y dylech chi rhowch ef ar eich rhestr os oes gennych blant neu anifeiliaid eraill. Yn ogystal, gall hefyd fod yn ymgeisydd ar gyfer gwarcheidwad y tŷ, oherwydd ei faint a'i hyfforddiant hawdd.

Bulldog Alapaha Blue Blood

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Gall ei 68 cm a bron i 45 kg fod yn frawychus ar yr olwg gyntaf, ond mae Bulldog Blue Blood Alapaha yn ffyddlon iawn i'w berchnogion, a dyna pam y defnyddir y brîd hwn yn aml i warchod y tŷ.

Fodd bynnag, cofiwch bod hwn yn gi swnllyd, hynny yw, ei fod yn hoffi cyfarth llawer ac nid yw'n hoffi gwneud ffrindiau â chŵn eraill, ond gan fod ganddo ddeallusrwydd amlwg iawn, gall y Bulldog Alapaha Blue Blood godi gorchmynion hyfforddi yn gyflym iawn.

Buchgoden Fictoraidd

Hyd yn oed gyda’i gorff cyhyrog, mae’r Bulldog Fictoraidd yn anifail sy’n anodd peidio â syrthio mewn cariad ag ef ar y dechrau. Wedi'r cyfan, mae eu hymadroddion cyfeillgar yn swyno pawb. Gelwir hwn hefyd yr Olde Victorian Bulldog, mae hwn yn gi hamdden diflanedig, a ail-wynebodd yn 1985.

Ar 34 kg a thros 48 cm, gall fod yn twyllo, ond mae hwn yn anifail dos ac amddiffynnol iawn gyda'ch teulu. , felly os ydych chi'n chwilio am anifail anwes a fydd yn gofalu am y rhai rydych chi'n eu caru, dyma'r brîddelfrydol.

Bulldog Catahoula

Dyma fath arall o Bulldog a ddeilliodd o'r groes rhwng dau frid gwahanol: Ci Llewpard Catahoula a'r Ci Tarw Americanaidd. Fodd bynnag, yn wahanol i'w fersiynau eraill, mae'r Bulldog Catahoula yn anifail egnïol iawn nad yw'n hoffi eistedd yn llonydd.

Ond nid yw hynny'n golygu nad ydynt yn gwmni da, i'r gwrthwyneb. Maen nhw'n caru eu tiwtoriaid ac yn eu hamddiffyn fel petaen nhw'n rhan o'r pecyn, felly mae eu teyrngarwch yn haeddu pwyslais mawr.

Ceir Tarw Cyfandirol

Dyma'r brîd diweddaraf a grëwyd, wedi'r cyfan dim ond yn 2005, cafodd y Continental Bulldog ei gydnabod yn swyddogol yn y Swistir. Fe'i gelwir hefyd yn Conti, ac mae hwn yn anifail gwallt llyfn, canolig ei faint sydd â phresenoldeb tawel iawn, felly nid oes unrhyw broblemau o ran ei gael mewn fflatiau.

Yn ogystal, dim ond 30 kg o bwysau y mae'n ei bwyso. eu corff 44 cm, sy'n awgrymu eu bod yn anifeiliaid egnïol iawn ac nad ydynt yn hoffi treulio eu boreau yn gorwedd heb unrhyw weithgaredd.

Valley Bulldog

Ffynhonnell: //br. .com

Brîd a aned yn Nyffryn Annapolis yng Nghanada yw The Valley Bulldog, felly mae hwn yn anifail sy'n tueddu i wrthsefyll tymheredd isel, hyd yn oed gyda'i got llyfn ac yn agos at y corff.

Wedi'u cychwyn trwy groesi Bulldogs a bocswyr Saesneg, maent yn gyfeillgar iawn, yn athletaidd a hyd yn oed yn "goofy", sy'n gwneud llawermae tiwtoriaid yn anwybyddu ei gorff cyhyrog a bygythiol o hyd at 45 cm a 36 kg, ac yn cael eu swyno gan ei “cuteness”.

Beth am gael un o'r mathau Cŵn Tarw gartref?

Fel y gallwch weld, nid oes unrhyw gyfyngiadau brid ar y rhestr o fathau o Gŵn Tarw y gallwch eu cael gartref, ond mae’n amlwg ei bod yn hanfodol cymryd y penderfyniad i ddod yn diwtor i chi. cyfrif anghenion pob brid, wedi'r cyfan, yn union fel y mae angen i'ch teulu fod yn gyfforddus, mae'r anifail ei angen hefyd.

Nawr, os nad yw hynny'n broblem ers i chi ddewis eich cydymaith newydd, peidiwch croeso i chi ei gael yn eich cartref! Bydd yr anifail hwn yn cynnig teyrngarwch rhagorol ymhlith bodau dynol, yn ogystal â llawer o gariad ac amddiffyniad i chi a'ch teulu.

fesul tipyn mabwysiadodd eu hedmygwyr hwy fel arbrawf, ond yn y diwedd fe weithiodd allan hyd yn oed gyda’u hymddangosiad a’u hanes treisgar.

Nodweddion corfforol y brîd

Yn ogystal â’r gwahanol fathau o Mae Bulldog, y brid Seisnig, yn adnabyddus am fod â chorff llawn crychau ac wyneb gwastad, sy'n gwneud y ci hwn yn dueddol o gael problemau anadlu a llygaid, yn ogystal â gorboethi ar y dyddiau poethaf.

Gan gynnwys, oherwydd problemau anadlu. Er gwaethaf ei faint bach neu ganolig, mae'r Bulldog Saesneg yn dueddol o ordewdra. Yn gyffredinol, mae hwn yn anifail sy'n tueddu i fod ag uchafswm o 22 kg ar ei gôt fer 38 cm a'i gorff gweadog main.

Personoliaeth y math hwn o gwn tarw

Saesneg Mae cŵn tarw yn adnabyddus amdanynt yn garedig, yn ddigynnwrf ac yn actif pan fyddant yn ifanc, sy'n nodweddion sy'n eu gwneud yn boblogaidd gyda theuluoedd, hyd yn oed os oes ganddynt anifeiliaid eraill gartref.

Cofiwch, hyd yn oed gyda'u “wyneb agos”, mae hwn yn un o y mathau o Bulldog sy'n glynu wrth eu perchnogion, felly byddwch 100% yn siŵr mai dyma'r anifail anwes rydych chi am gadw cwmni i chi bob dydd. Felly, yn ei atal rhag dioddef heb wir angen.

Math o Bulldog Ffrengig

Mae'r Bulldog Ffrengig yn enghraifft arall o'r brîd hwn sy'n denu sylw oherwydd ei brydferthwch, boed hynny oherwydd ei faint bach neu am ei ymadroddion sy'n swyno pawb cyn gynted ag y byddant yn dechrau chwarae ag ef.

Tarddiad y brîdBulldog Ffrengig

Er bod llawer yn credu bod y Bulldog Ffrengig wedi tarddu o Ffrainc, dim ond damcaniaeth yw hon. Wedi'r cyfan, mae yna ysgolheigion sy'n dweud bod ci cyntaf y brîd wedi'i eni yn Lloegr, ond wedi ymfudo i Ffrainc yn y Chwyldro Diwydiannol.

Yn wahanol i'r Bulldog Seisnig, mae'r brîd Ffrengig bob amser wedi bod yn ddomestig ac yn gydymaith iddo. bodau dynol. Fodd bynnag, yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae poblogrwydd yr anifail hwn wedi tyfu ledled y byd, a dyna pam heddiw mae hwn yn gi sydd yn safle'r 50 brid mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau, yn yr 21ain safle.

Gweld hefyd: Pinscher: prisiau, costau, nodweddion a mwy am y brîd hwn

Nodweddion ffisegol y brîd

Yn pwyso uchafswm o 22 kg ac yn mesur 33 cm, mae'r Bulldog Saesneg yn frid canolig ei faint sy'n denu llawer o edmygwyr. Boed ar gyfer ei wyneb gwastad gyda chlustiau ystlumod neu ei gorff coch gyda gwallt byr, main, dyma un o'r mathau o Bulldog sy'n tynnu sylw ble bynnag y mae'n mynd.

Yn ogystal, gallwch ddod o hyd i'r anifail hwn mewn sawl un o hyd. lliwiau a phatrymau, o gôt gwyn a choch i frown golau a ffawn, gyda phatrymau byrion neu hebddynt. Yn y modd hwn, cynyddu nifer yr opsiynau y mae'n rhaid i chi fynd adref gyda chi.

Er ei fod yn frid heb lawer o dueddiadau i glefydau genetig, mae gan y ci tarw Ffrengig fwy o gyfleuster ar gyfer gordewdra ac ennill pwysau os caiff ei fwydo â dognau anghywir a maethol. rheolaeth. Felly, edrychwch ar y 10 bwyd ci gorau ar gyfer cŵn tarw.Ffrangeg 2022 a gweld yr arwyddion gorau ar gyfer y brîd hwn.

Personoliaeth y math hwn o gi tarw

Mae ei wyneb yn twyllo llawer! Hyd yn oed gyda'i faint bach, mae ei ymadroddion yn frawychus, yn enwedig os ydych yn ddieithryn, ond peidiwch â phoeni gan fod ganddo ysbryd chwareus a phersonoliaeth hoffus iawn.

Felly os oes gennych blant yn y tŷ ac yn yn chwilio am frid sy’n hwyl ac sydd hefyd yn derbyn y mwythau mwyaf garw hynny gan blant na allant fesur eu cryfder, dyma’r anifail iawn i’w gael gartref. Wedi'r cyfan, hyd yn oed gyda chorff bach, nid oes ganddo ddiffyg carisma!

Bulldog Campeiro: brîd Brasil

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Oeddech chi'n gwybod hynny un o'r mathau o Bulldog yw Brasil? Os na, darllenwch y pynciau isod a dod i wybod manylion am y Campeiro Bulldog, brid a darddodd ym Mrasil, ond nad oes llawer o bobl yn gwybod amdano.

Tarddiad y Campeiro Bulldog

Y Campeiro Mae Bulldog yn enghraifft arall o gi ag wyneb blin, ond nid yn union fel hynny. Yn ddisgynnydd i'r Bulldog Seisnig diflanedig o Ewrop, dyma gi sydd â'i darddiad ar ffermydd y tu mewn i daleithiau mawr.

Oherwydd hyn, mae'n anifail y gellir ei ystyried yn ganolig a mawr. , gan godi ei henw fel un sydd mewn perygl. Yn ogystal, oherwydd yr hanes gwaith hwn, mae gan y Bulldog Brasil màs o gyhyrauffurfiwyd, sy'n rhoi ffordd hawdd o gael ei adnabod.

Nodweddion ffisegol y brîd

Er mai hwn yw un o'r mathau o Goch Tarw, nid yw'r brîd Brasil yn cael ei gydnabod o hyd gan bob sefydliad . Fodd bynnag, mae'n amhosibl peidio â sylwi ar ei gorff o 45 kg a bron i 60 cm, yn ogystal â'i wyneb crychlyd a'i drwyn fflat.

Mae ei gôt yn fyr ac yn llyfn, sy'n debyg iawn i'r hyn a elwir yn “mwts”. Mae hyd yn oed y Campeiro Bulldog hefyd yn dueddol o fod â chotiau o liwiau tebyg: elain, brown a rhiniog gyda rhai smotiau gwyn. Yn y modd hwn, nid oes prinder opsiynau i chi eu cael fel cwmni.

Personoliaeth y math hwn o gi tarw

Yn wahanol i fathau eraill o Cŵn Tarw, mae hwn yn frîd sy'n caru teithiau cerdded hir a gemau o tag. Felly, os nad oes gennych lawer o le gartref, mae'n hanfodol dod o hyd i ffyrdd i'ch ffrind mwyaf newydd wario'r egni cronedig.

Nawr, mae ganddo nodwedd nad yw'n newid: carisma a theyrngarwch y Campeiro Ci tarw. Yn glyfar ac yn amddiffynnol, mae hwn yn anifail a all fod yn gi gwarchod, gan amddiffyn unrhyw un sy'n dod yn agos at ei deulu, ond mae'n bwysig nodi nad ydynt mor serchog â'r fersiynau eraill o'r brîd, felly cymerwch ef i ystyriaeth.

Math o Bulldog Americanaidd

Os ydych chi eisiau gwybod yr holl fathau o Bulldog, ni all yr Americanwr fod ar goll o'ch rhestr! Felly, edrychwch arno isod.rhai o brif nodweddion yr anifail hwn i ddod i'w adnabod a deall ai hwn yw'r brîd mwyaf addas ar gyfer eich teulu.

Tarddiad y brid Cŵn Tarw Americanaidd

Fel ei fersiwn Saesneg arall, mae'r Bulldog Americanaidd yn frid a aned allan o'r arferiad o roi cŵn i ymladd teirw yn yr 17eg ganrif yn Ewrop. Oherwydd eu cryfder athletaidd a'u bod yn gi talach, tebyg iawn i'r Old English Bulldog, nhw oedd yr anifeiliaid a ffafriwyd ar gyfer y math hwn o draddodiad.

Fodd bynnag, pan waharddwyd y “chwaraeon” hwn ym 1835 , yr Americanwr Dechreuodd Bulldog gael ei greu yng nghartrefi teuluoedd yn yr Unol Daleithiau a oedd yn eu hadnabod fel cŵn ysgafn, hyd yn oed gyda'u corff cyhyrol.

Nodweddion corfforol y brîd

Gyda 72 cm o uchder a bron i 55 kg, dyma un o'r mathau o Bulldogs mawr sy'n denu sylw cefnogwyr y brîd hwn. Mae ei wneuthuriad esgyrn yn debyg iawn i'w fersiynau eraill: cadarn, stociog a phen sgwâr sy'n gwneud ei ên yn fwy pwerus yn unig.

Mae'n bosibl dod o hyd i'r Bulldog Americanaidd gyda chlustiau wedi'u tocio neu ychydig yn safn , neu godi . Fodd bynnag, cofiwch mai ar gyfer estheteg yn unig y mae'r arferiad o addasu corff eich anifail anwes, gan nad oes angen y newidiadau hyn ar gŵn ac maent yn dioddef ohonynt.

Personoliaeth y math hwn o Bulldog

Personoliaeth y Cŵn Tarw Mae American Bulldog yn iawnaddfwyn a phwyll. Felly, sawl gwaith pan fyddwch chi'n chwilio am gŵn sy'n dod ymlaen yn dda gyda phlant, gan weithredu fel eu hamddiffynwyr, dyma un o'r mathau o Bulldog a argymhellir fwyaf.

Mae'r dywediad poblogaidd mai'r perchennog sy'n gwneud y ci yn wir. Mae hyn yn golygu y bydd personoliaeth eich ci yn dibynnu ar sut rydych chi'n ei fagu, felly os oes gennych chi lawer o gariad ac anwyldeb, gwyddoch y bydd eich Ci Tarw yn addfwyn, yn amddiffynnol ac yn ffyddlon iawn i'w diwtoriaid.

Olde English Bulldog

Os mai'ch bwriad yw cael ci fflat, gwyddoch efallai fod yr Olde English Bulldog yn opsiwn diddorol, wedi'r cyfan mae'n llai na'i fersiynau eraill. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y brîd hwn. Edrychwch arno!

Tarddiad brid cŵn tarw Seisnig Hen

Mae'r Bulldog Olde English rydyn ni'n ei adnabod heddiw yn tarddu o un o'r mathau hynaf o Bulldog yn y byd. Mewn gwirionedd, daeth y brîd modern hwn i'r amlwg o hamdden y Bulldogge a fodolai yn yr 17eg a'r 18fed ganrif.

Aelwyd hefyd gan yr acronym OEB, crëwyd y ci hwn gyda'r nod o weld yr anifail yn rhydd o'r prif anifeiliaid. afiechydon sy'n effeithio ar yr anifeiliaid hyn, megis anhawster anadlu. Yn ogystal, mae genedigaeth hefyd fel arfer yn normal, felly mae'n dueddol o fod yn gi poblogaidd iawn ymhlith gwyddonwyr a thiwtoriaid.

Nodweddion corfforol y brîd

Anifail maint mawr yw'r Ci Tarw Hen Saesneg pwysau cyfartalog sydd fel arfer ag uchafswm pwysau o 40 kg ac uchder o50 cm. Gan ei fod yn ganlyniad croesiad rhwng fersiynau Americanaidd, Saesneg, American Pit Bull Terrier a Mastiff, mae ganddo ychydig o'r holl anifeiliaid hyn.

Mae hynny'n golygu bod ei gorff yn llawn cyhyrau a chydag wyneb a muzzle wrinkled. Mae ei glustiau'n swrth, gan roi gwedd fwy cyfeillgar i'w glud ci gwarchod.

Gweld hefyd: Cathod mwyaf y byd: gweler y rhestr gyda llew, teigr a mwy

Personoliaeth y math hwn o gi tarw

Mae gan yr Hen Saesneg Bulldog sawl nodwedd emosiynol. Mewn geiriau eraill, mae hwn yn anifail y gellir ei ddisgrifio fel un cyfeillgar, boed gyda phlant bach neu anifeiliaid eraill, athletaidd, gan ei fod yn caru tywydd poeth neu oer ar ei deithiau cerdded. Yn ogystal, mae hefyd yn hypoalergenig, sy'n golygu nad yw ei ffwr yn achosi alergeddau.

Yr hyn sy'n fwy diddorol yw eu bod yn derbyn hyfforddiant yn dda iawn, felly mae eu hyfforddiant yn tueddu i fod yn gyflymach ac yn haws. Felly, osgoi problemau ymddygiad.

Cŵn Tarw Almaeneg (diflanedig)

Ffynhonnell: //br.pinterest.com

Ydych chi wedi clywed bod bridiau yn tarddu o fridiau eraill sydd eisoes wedi darfod? Felly, mae Bulldog yr Almaen yn enghraifft. Hyd yn oed os nad ydynt yn bodoli mwyach, isod rydym yn gwahanu rhywfaint o wybodaeth i chi adnabod yr anifail hwn, gweler!

Hanes Tarw'r Almaen

A elwir hefyd yn Bullenbeisser, y tro cyntaf i Bulldog yr Almaen fod i mewn. 370 OC, pan ymfudodd yr Asyriaid o Asia i Ewrop.Mae hyn oherwydd, oherwydd eu maint mawr, cawsant eu defnyddio i hela ac ymladd i oroesi yn ystod y daith honno.

Er iddynt gael eu geni yn yr Almaen, dyma un o'r mathau o Bulldog y gellir ei ddarganfod hefyd. yn yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd, sef y cam cyntaf tuag at boblogeiddio'r brîd.

Nodweddion ffisegol y brîd

Wrth gwrs, heddiw mae sawl math o Bulldog, ond y brîd cyntaf , roedd gan y Bulldog Almaeneg uchder uchaf o 71 cm a phwysau o 45 kg. Ychydig yn wahanol i'r 40 cm sydd gan gŵn ar hyn o bryd.

Mae hwn yn gi oedd â chôt fer, llyfn ac y gellir ei ddarganfod mewn ystod eang o opsiynau lliw, o frown a du i efydd Wrth gwrs, mae'n got sy'n tynnu llawer o sylw heddiw. Ond gwyddoch mai'r lliw mwyaf poblogaidd ar y pryd oedd y brwyn.

Personoliaeth y math hwn o gi tarw

Ci a fagwyd i fod yn gi gwarchod oedd y Bulldog Almaenig, wedi'r cyfan ei ddefnyddio i hela a hyd yn oed dychryn oddi ar elynion, a dyna pam yn y dechrau y gallent fod yn fygythiol, ond nid gydag aelodau o'ch teulu. Nid oedd ganddynt ychwaith yr arferiad o gyfarth, gan fod eu maint yn ddigon o fygythiad.

Yn chwareus iawn ac yn llawn egni, roedd yr anifeiliaid hyn yn ffyddlon i'w perchnogion, gan dderbyn gorchmynion gan y cyntaf. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio nad oeddent yn hawdd eu dofi, ond ar ôl i chi orchfygu'r
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.