Cwrdd â meintiau Pinscher: 0, 1, 2 a 3 (mân)

Cwrdd â meintiau Pinscher: 0, 1, 2 a 3 (mân)
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n gwybod pob maint y Pinscher?

Wyddech chi fod yna sawl brid o Pinscher? Oes! Gellir eu dosbarthu fel: Doberman, pinscher bach, pinscher Almaeneg, Affenpinscher a ci pinscher Sweden-Danmarc. Gelwir y Miniature Pinscher hefyd yn Mini Pin, mae'n hoffus iawn, yn allblyg ac yn annibynnol, ond nid yw'n gymdeithasol iawn.

Mae angen i'r brîd hwn weithio ar gymdeithasoli o oedran ifanc. Gyda'i bersonoliaeth gref a phendant, daw'r Pinscher yn gawr i beidio â gadael i neb fynd yn agos at ei diwtor. Ar unrhyw arwydd o fygythiad neu symudiad gwahanol, mae'r pinscher yn gyflym yn rhoi ei hun mewn sefyllfa effro ac yn gwneud pwynt o adael i bawb wybod ei fod yn gweld symudiad rhyfedd o'i gwmpas.

Gwybod mwy am y brîd hwn, gyda llygaid meigos sy'n danc o egni, rydym yn eich gwahodd i ddarllen yr erthygl hon. Yma byddwn yn cyflwyno'r gwahanol feintiau y gall y Pinscher Bach eu cael, ei brif nodweddion a'r gofal angenrheidiol ar gyfer y cydymaith hwn.

Darganfyddwch feintiau ci brîd Pinscher

Os ydych chi'n gefnogwr gan lygaid du a chrwn y brîd hwn, gwyddoch ei bod yn bosibl dewis rhwng y pedwar maint y gall ei gael. O fach iawn, a elwir yn faint 0, i faint 3. Gweler isod fesuriadau pob un.

Maint pinsiwr 0

Dyma'r lleiafstatws Pinscher. Gydag uchder rhwng 15 cm a 17 cm, gall y Pinscher o'r maint hwn bwyso hyd at 2.5 kg fel oedolyn. Eu disgwyliad oes yw 12 i 15 mlynedd. Mae'r Pinscher yn cyrraedd ei uchder mwyaf yn 6 mis o fywyd.

Gweld hefyd: Cath wryw neu fenyw: gwahaniaethau, nodweddion a pha un i'w mabwysiadu!

A elwir hefyd yn Toy Pinscher, y maint hwn yw'r lleiaf oll. Oherwydd ei faint, mae angen bod yn astud gyda'r gemau a'r dargyfeiriadau i osgoi niweidio strwythur esgyrn y pinscher.

Maint Pinscher 1

Maint Pinscher 1 yw'r ail amrywiad maint hysbys o'r brîd hwn. Yn union fel y maint 0, mae ei esgyrn yn denau ac yn fach, a ddylai wneud eich perchennog yn ofalus iawn wrth ryngweithio â'r pinscher, a hefyd fod yn ofalus wrth gerdded a chwarae.

Gall y Pinscher hwn gyrraedd pwysau cyfartalog o i fyny i 3 kg ac uchder rhwng 20 cm a 25 cm. Mae'r mesuriad hwn ar gyfer Pinscher yn dal i gael ei ystyried yn is na'r maint a bennwyd fel y safon ar gyfer y brîd.

Maint pinscher 2

Mae'r Ffederasiwn Cynolegol Rhyngwladol, yr FCI, yn sefydliad cŵn sy'n gyfrifol sefydlu'r safonau ar gyfer pob brid o gi a'u dosbarthu yn ôl eu nodweddion.

Yn ôl y FCI, safon brid y Pinscher Bach yw uchder rhwng 25 a 30 cm a phwysau rhwng 4 a 6 kg. Mewn gwirionedd, y maint hwn yw'r mwyaf poblogaidd yn y byd, dyma nodweddion Pinscher Size 2.Mae Ffederasiwn yn ystyried bod yr amrywiad hwn o'r brîd yn Pinscher cyfreithlon.

Pinscher maint 3 neu fach

Ym Mrasil, gall pinscher maint hwn bwyso tua 5 kg a chyrraedd ychydig yn fwy 30 cm o daldra. Gan fod yr uchder yn fwy na'r hyn a bennir gan yr FCI, ystyrir bod yr amrywiad brîd hwn y tu allan i'r safon sefydledig.

Dim ond yn ein gwlad y mae'r pedwar maint a ddangosir uchod yn hysbys. Wrth brynu neu fabwysiadu Pinscher, mae'n ddiddorol gwybod maint ei rieni i ddarganfod pa faint y gall eich ci ei gyrraedd yn oedolyn, mae hefyd yn bwysig gwirio hygrededd y bridiwr.

Nodweddion gwahanol feintiau pinscher

Nesaf, byddwn yn dysgu mwy am darddiad a hanes y brîd hwn y mae llawer yn credu ei fod yn ddisgynyddion i'r Doberman, ond nid yw hyn yn wir. yr achos. Byddwn hefyd yn dysgu am gôt, disgwyliad oes, ymddygiad a phersonoliaeth y brîd.

Tarddiad a hanes

Cofrestrwyd gyda'r American Kennel Club ym 1925, y Miniature Pinscher neu Mini Pin, fel mae'n hysbys hefyd, yn ganlyniad croesi'r bridiau daeargi, dachshund a milgwn. Er ei fod yn eithaf ansicr, mae cofnodion yn dangos ei darddiad yn yr Almaen tua dau gan mlynedd yn ôl.

Roedd y brîd hwn yn boblogaidd yn y wlad hyd yn oed cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, pan fu farw nifer o gwn mewn brwydr. Poblogrwydd y brîd yn America,Dechreuodd yng nghanol y 1900au ar ôl ei arddangosfa gyntaf yn Stuttgart. Daliodd y datguddiad hwn sylw rhai bridwyr a benderfynodd ddechrau poblogeiddio'r brid.

Cot

Mae ei chôt yn fyr, yn drwchus ac yn llyfn. Gall y lliwio ddod mewn coch elain, coch blaen, neu ddu a lliw haul. Efallai bod gan y brîd hwn smotiau ar ei bawennau a'i wyneb. Gall y smotiau hyn fod yn frown neu'n goch. I wneud eich cot Pinscher yn sgleiniog, yn ddelfrydol, dylech bob amser eu brwsio.

Fel hyn, yn ogystal ag atal colli gwallt gartref, mae eu hymddangosiad yn sgleiniog iawn. Gellir brwsio gyda menig penodol sy'n llacio'r gwallt marw, gan wneud ei gôt yn fwy prydferth. Mae ei addasu yn well mewn amgylcheddau cynnes a thymherus.

Disgwyliad oes

Disgwyliad oes y Pinscher yw 12 i 15 mlynedd. Er mwyn sicrhau bywyd iach, mae'n hanfodol bod eich diet yn cael ei reoleiddio ac yn gytbwys. Pwynt arall y dylid ei gadw yw'r ymweliadau rheolaidd â'r milfeddyg, er mwyn sicrhau bod y brechiad a'r atal llyngyr yn gyfredol.

Os oes gan eich ci gryndodau, peidiwch â phoeni. Mae'n eithaf cyffredin i'r brîd hwn gyflwyno'r adwaith hwn. Mae hyn yn nodweddiadol o'r Pinscher a gall ddigwydd oherwydd achosion corfforol megis poen, oerfel, ofn, hapusrwydd neu broblemau niwrolegol.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Pwy sydd erioed wedi bod yn ofnus wrth gerdded i lawr y stryd adod ar draws ci bach yn gwneud ffys achos ti'n nesau? Dyma'r pinscher. Mae eich egni yn uchel ac mae hyn yn gofyn am lawer o redeg a gweithgaredd. Perchennog sylw, mae angen i'r tiwtor gadw cwmni iddo y rhan fwyaf o'r amser.

Fel ci gwarchod rhagorol, mae'r Pinscher yn ddewr, yn diriogaethol ac yn amddiffynnol. I ddangos ei bersonoliaeth gref, nid yw'r brîd hwn yn petruso rhag cyfarth i ddychryn, gan ddangos mai ef sydd wrth y llyw ac mai ef yw amddiffynnydd ei warcheidwad.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Eithriadol o ddeallus ac yn gwybod y cyfan , nid yw'r pinscher yn cael ei ystyried yn frid cyfeillgar iawn. Er gwaethaf ei faint bach a'i gorff cryno, rhaid meddwl yn ofalus am ei gydfodolaeth ag anifeiliaid eraill o'i enedigaeth. Hyfforddiant o oedran ifanc yw'r ffordd orau o weithio ar yr agwedd hon.

Nid yw cymdeithasu yn rhinwedd ar gyfer y brîd hwn. Fodd bynnag, os caiff ei ddefnyddio o enedigaeth i fyw gydag anifeiliaid eraill, mae'r Pinscher yn dod ymlaen yn dda â chwmnïau eraill. Os yw eisoes yn oedolyn, bydd angen gofal arbennig ar y tiwtor fel bod cydfodolaeth yn heddychlon.

Ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Os yw'r plant eisoes wedi tyfu i fyny, gall y Pinscher ddod ymlaen yn dda. Fodd bynnag, ar gyfer babanod a phlant iau, nad ydynt efallai mor ofalus wrth chwarae gyda'r pinscher, ni argymhellir y brîd hwn. Hynod fregus, nid yw'n ddoeth i wasgu neuysgwyd.

Gyda dieithriaid, mae'r risg o ddangos eu dannedd a chyfarth llawer, yn uchel. Mae'r agwedd hon yn ei wneud yn frawychus. Yn amddiffynnol iawn o'i berchennog ac yn diriogaethol iawn, mae'r brîd hwn yn gweld agwedd pobl fel bygythiad.

A all fod ar ei ben ei hun am amser hir?

Yr ateb i'r cwestiwn hwn yw na. Mae'r Pinscher wrth ei fodd gyda chwmni a bod yn agos at ei berchennog. Mae angen sylw, os caiff ei adael ar ei ben ei hun am amser hir, gall y brîd hwn achosi pryder, anniddigrwydd ac ymddygiad ymosodol. Mae hyn yn gwneud iddo fod eisiau brathu a dinistrio gwrthrychau y mae'n eu gweld o'i flaen.

Os oes angen i chi ei adael ar ei ben ei hun am ran o'r dydd neu hyd yn oed yn hirach, y peth delfrydol yw eich bod yn ei ddefnyddio. iddo o oedran ifanc. Fodd bynnag, os nad yw wedi arfer â'r eiliadau hyn o unigedd o'i enedigaeth, fe'ch cynghorir i wneud trawsnewidiad a hyfforddiant penodol ar gyfer y foment hon.

Gofalu am y Pinscher ym mhob maint

12>

Yn dibynnu ar faint eich Pinscher, gall ei strwythur fod yn eithaf bregus ac mae hyn yn gofyn am ofal wrth chwarae, yn ogystal â diet cytbwys, gweithgaredd corfforol a hylendid gyda gwallt, ewinedd a dannedd. Gawn ni weld nawr pa ofal sydd angen i chi ei gymryd i sicrhau bywyd da i'ch cydymaith.

Gofal Cŵn Bach

Mae pinsiwrs yn fach iawn a phan maen nhw'n gŵn bach, maen nhw hyd yn oed yn llai. Felly, mae pob gofal yn bwysig fel nad yw'ch ci bach yn rhedeg i ffwrdd.trwy fylchau bychain. Gan fod ei strwythur yn fregus, fel ci bach rhaid ailddyblu sylw i osgoi anafiadau, cwympo a gwasgu. Gall unrhyw gwymp neu faglu roi cyhyrau a nerfau eich ci mewn perygl.

Mae dilyn yr amserlen brechu a dadlyngyru yn orfodol i sicrhau ci bach sydd bob amser yn fodlon ac yn iach. Cofiwch mai dim ond ar ôl 120 diwrnod o fywyd ac ar ôl cael y brechiad iawn y gall eich teithiau cerdded y tu allan i'r cartref ddechrau.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Ar gyfer cŵn bach, gall maint y bwyd amrywio rhwng 16 a 90 gram. Dylai pinscher oedolyn fwyta rhwng 24 ac 84 gram o fwyd y dydd. Mae'r amrywiad yn digwydd yn ôl eu pwysau a'u maint.

Gweld hefyd: Beth mae cocatiel yn ei fwyta? Gweld y bwyd gorau ar gyfer cocatil

Fel cŵn bach, dylai'r brîd hwn fwyta 3 i 4 gwaith y dydd. Fel oedolyn, mae 2 gwaith y dydd yn ddigon i fodloni'ch newyn a chynnal diet cytbwys. Oherwydd bod ganddyn nhw lawer o egni, mae'r Pinscher yn tueddu i fod eisiau bwyta mwy nag sydd angen. Felly, er mwyn osgoi problemau gordewdra yn y dyfodol, rhaid i'r diet gael ei reoleiddio.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Oherwydd eu bod yn weithgar iawn ac yn egnïol, dylai gweithgaredd corfforol a chwarae gyda'u tiwtor fod yn rhan o'u hamserlen ddyddiol. Gallwch chi ymhelaethu pranciau gyda pheli a ffrisbi. Bydd gweithgaredd corfforol yn gwneud lles i'ch partner yn unig. Bydd yn dod â mwy o gryfder i'r cyhyr eichci, yn cydweithio i gynnal pwysau, yn helpu i wario egni ac yn lleihau'r risg o anafiadau.

Yn ystyried brîd bywiog iawn gyda llawer o egni, mae'n ddelfrydol iddynt fynd am dro o leiaf ddwywaith y dydd . A thu fewn, byddwch yn barod am lawer o redeg o un gornel i'r llall.

Gofal cot brîd

Dylid brwsio eich cot pinscher bob dydd. Er ei fod yn fyr, mae'r pinscher yn taflu llawer o wallt. Mae brwsio, yn ogystal ag atal colli gwallt gartref, yn helpu i gynnal disgleirio'r gôt. Mae'n arferol i'r brîd hwn newid gwallt, lle mae blew newydd yn cael eu geni'n deneuach neu'n fwy trwchus, yn lle'r hen flew.

Mae hyn yn digwydd oherwydd bod y gwallt yn heneiddio ei hun. Mae'r cyfnewid hwn fel arfer yn digwydd yn y gwanwyn a'r hydref. Fodd bynnag, os bydd rhyw symptom arall yn cyd-fynd â'r newid ffwr, mae angen mynd at filfeddyg i ddarganfod beth sy'n digwydd.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

I amddiffyn iechyd y geg eich Pinscher, mae'n angenrheidiol eich bod yn brwsio dannedd eich ci bach yn ddyddiol. Y milfeddyg yw'r person gorau i nodi'r cynnyrch gorau i'w ddefnyddio ar gyfer brwsio.

Pan fo angen, mae'n dda glanhau tartar hefyd. Bydd glanhau o'r fath yn atgyfnerthu iechyd y dannedd. Opsiwn arall yw cynnig byrbrydau sy'n helpu gyda glanhau dannedd. Yn union fel y mae angen i ddannedd fod yn iach,ni all ewinedd fod yn rhy fawr. Torrwch ewinedd eich pinscher bob pythefnos, os yn bosibl, bob pythefnos i'w hatal rhag cael eu brifo wrth grafu.

O faint 0 i 3, bydd y Pinscher bob amser yn gydymaith ffyddlon

Fel y gwelsom trwy gydol yr erthygl, mae'r pinscher yn frîd cariadus, ffyddlon sy'n agos iawn at ei berchennog. Cymaint yw ei deyrngarwch fel bod y ci hwn yn amddiffyn ei berchennog yn ffyrnig. Felly, nid yw'n gymdeithasol iawn gyda phobl anhysbys ac mae'n rhaid bod oedolyn gyda nhw pan fydd ganddynt blant bach.

Gyda hanes a tharddiad braidd yn anniffiniedig, roedd y ci hwn eisoes yn boblogaidd iawn hyd yn oed cyn y Rhyfel Byd Cyntaf . Ac yn fuan wedyn, enillodd galon America. Gyda chôt sgleiniog, mae ei strwythur corfforol yn gofyn am sylw i atal toriadau ac anafiadau.

I'w gadw'n iach, y ddelfryd bob amser yw ymweld â'r milfeddyg a chadw'ch cerdyn brechu yn gyfoes. Os penderfynwch fabwysiadu pinscher, gwyddoch y bydd ei fywyd yn brysur ac yn llawn gemau. Nid oes gan y ci bach hwn ddiffyg egni.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.