Cwrdd â'r Chwippet: pris, gwybodaeth a mwy am y brîd!

Cwrdd â'r Chwippet: pris, gwybodaeth a mwy am y brîd!
Wesley Wilkerson

Ydych chi'n adnabod ci Whippet?

Un o'r cŵn cyflymaf yn y byd, mae'r Chwippet yn anifail anwes cain a chariadus. Yn yr erthygl hon, fe welwch fod y brîd wedi'i ddefnyddio i ddechrau ar gyfer hela a rasio, ond ei fod heddiw yn cynrychioli cydymaith gwych yn yr amgylchedd domestig. Yn gyffredinol, mae'n costio rhwng $3,000.00 a $3,500.00.

Byddwch hefyd yn darganfod beth yw'r costau ar gyfer bridio priodol, gofal iechyd a sylw arall sydd ei angen gan gi bach. Yn ogystal, byddwch yn deall sut mae'r brîd yn cymdeithasu a manylion eraill am ei ymddygiad. Hefyd edrychwch i weld pam mae rhai cŵn o’r brîd yn tueddu i ysgwyd a darganfyddwch pa fathau eraill o filgwn y gellir eu drysu â nhw. Darllen hapus!

Nodweddion brîd Chwippet

Yn codi yn yr Ymerodraeth Rufeinig, ond wedi'i boblogeiddio yn Lloegr yn yr 17eg ganrif, mae gan gi Whippet anatomeg corfforol perffaith ar gyfer rhedeg. Darganfyddwch nodweddion eraill y milgwn main hyn yn dilyn yr erthygl hon.

Tarddiad a hanes

Mae cofnodion cyntaf y Chwippet yn dyddio'n ôl i'r Ymerodraeth Rufeinig, pan gawsant eu defnyddio fel helwyr a chwn rasio ar gyfer adloniant. .

Ond yn Lloegr, tua'r flwyddyn 1600, y cafodd y brîd ei enw a dechreuwyd ei berffeithio, gan ennill y safon a adwaenir heddiw. Credir bod y patrwm hwn yn deillio o groesiad rhwng y Milgi a'r Daeargi.

Ar y pryd, roedd yn boblogaidd iawn ymhlithwythnos, er mwyn osgoi problemau gyda cheudodau a thartar, gyda brwsh a phast cwn bob amser.

Rhyfedd am frid Chwippet

Ydych chi'n gwybod pa mor gyflym y gall Chwippet gyrraedd? Ydych chi'n gwybod beth yw mathau eraill o filgwn? Isod, yn ogystal â'r rhain, byddwch yn darganfod llawer o chwilfrydedd eraill am y llinach hon. Dilynwch!

Mae chwipiaid yn tueddu i grynu'n fawr

Oherwydd bod ganddyn nhw groen sensitif ac ychydig o wrthwynebiad i oerfel, gall y Chwippet ddangos cryndod pan fydd tymheredd yn gostwng. Dyna pam y pwysigrwydd o gynnig dillad cynnes a lleoedd yn ystod yr amseroedd hyn.

Fodd bynnag, mae angen ymchwilio ai hyn yw'r achos. Os ydynt yn tueddu i ysgwyd mewn sefyllfaoedd eraill, gallai hyn gael ei achosi gan gyflyrau eraill, megis gorbryder neu hyd yn oed llid ysgafn yn y system nerfol.

Gall cŵn hefyd ddangos cryndodau oherwydd trawma neu ofn, megis glaw neu eira, milfeddyg, er enghraifft. Mae'r triniaethau a nodir gan arbenigwyr yn amrywio o ddefnyddio meddyginiaethau blodau i geisio eu cael i ddod i arfer â'r sefyllfa.

Maen nhw hefyd yn gi rasio

O deulu'r milgwn, ystyrir y Whippet fel y pedwerydd cyflymaf yn y byd, gan gyrraedd cyflymder o 65 km/h! Mae ei anatomi, sy'n gysylltiedig â chyhyrau ac adeiledd main, yn caniatáu ar gyfer ffrwydrad cyhyrol pwerus ac ysgogiadau sy'n symud ymlaen lawer o fetrau gyda phob “carlam”.

Oherwydd hyn, fe'i defnyddir yn eang mewn chwaraeon.rasio cŵn ers ei darddiad, gan gynnwys betio a phroffesiynoli. Hyd yn oed heddiw, mae'r farchnad hon yn dal yn boblogaidd mewn llawer o wledydd, ond hefyd yn amheus iawn oherwydd adroddiadau o gam-drin.

Nid ydynt yn cyd-dynnu â chathod

Oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hela anifeiliaid bach. anifeiliaid ers eu tarddiad, nid yw rhai Chwipiaid yn dod i arfer â chathod yn dda iawn a gallant eu drysu ag ysglyfaeth. Fodd bynnag, gall y berthynas hon ddigwydd os cânt eu magu gyda'i gilydd o oedran cynnar.

Pan fydd un ohonynt yn cyrraedd yn hwyr neu pan fydd cath cymydog yn penderfynu cerdded o amgylch yr ardd, er enghraifft, gall y milgi fynd ar ei ôl a'i frifo. .yn. Os caiff y ci ei fabwysiadu gyda pheth amser o fywyd, mae'n bwysicach fyth talu sylw i'r mater hwn, oherwydd efallai ei fod wedi datblygu'r arferiad o ymosod ar yr anifeiliaid bach hyn.

Mae llawer yn defnyddio'r Whippet i ymarfer eiliad ci

Yn ogystal â'i berfformiad personol uchel, defnyddir y Whippet mewn rhai achosion ar gyfer hyfforddi anifeiliaid eraill, oherwydd ei ddyfeisgarwch gyda gweithgareddau corfforol ac am fod yn gi ufudd a deallus iawn. Yn ogystal, mae'r math hwn o weithgaredd yn cael ei hwyluso gan y ffaith ei fod yn anifail sy'n cymdeithasu'n hawdd ag anifeiliaid anwes eraill.

Ffactor arall sy'n ei wneud yn gynorthwyydd i'r tiwtor yn yr achosion hyn yw bod y Whippet yn hoffi cydymffurfio tasgau a phlesio ei warcheidwad.

Peidiwch â drysu rhwng y Chwippet a'i “gefndryd”

Gall y sawl nad yw wedi arfer â milgwn ddrysu'r Chwippet â "pherthynasau" eraill o'r llinach hon, yn bennaf â'r Milgi Seisnig a'r Milgi Eidalaidd. Mae maint y Chwippet yn cael ei ystyried yn dir canol rhwng y ddau.

Fodd bynnag, mae teulu'r Milgwn neu'r Milgwn yn fwy. Ymhlith cŵn eraill sy'n rhan ohono ac sydd â rhai nodweddion tebyg i'r Chwippet, mae Milgwn Sbaen a'r Sloughi (neu Milgi Arabaidd). Mae yna hefyd rai sydd ag ymddangosiad haws i'w hadnabod, yn bennaf oherwydd eu cot hir, megis y Borzoi, y Cŵn Affganaidd a'r Saluki (neu Milgi Persaidd).

Mae'r Chwippet yn gyflym, yn gain ac yn dost

Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu mai hyfforddi a chymdeithasu'r Chwippet o oedran ifanc yw'r opsiwn gorau, gan na allwch chi geisio ei ddal yn y ras os yw'n rhedeg i ffwrdd neu'n dianc. Roedd hefyd yn gwybod sensitifrwydd yr anifail hwn i'r oerfel neu hyd yn oed i dderbyn triniaeth llymach gan ei warchodwyr. Ac y gallai, mewn rhai achosion, fod yn wrthwynebol i gymdeithasu â chathod.

Yn ogystal, fe allech chi wybod perfformiad uchel y milgi hwn ar gyfer rasio, fe ddarganfyddoch ei fod yn hoffi llonyddwch a chôl a hoffter ei rasio. tiwtoriaid , a dyna pam yr angen am sylw, gweithgareddau a pheidio â gadael llonydd i'r ci dof hwn am gyfnod rhy hir. Ar ben hynny, os ydych chi'n fodlon mabwysiadu'r Chwippet, ac os yw'n cyd-fynd â'ch cyllideb, mae'n ddewis gwych i gi.

gweithwyr dosbarth is, ac fe'i defnyddiwyd hefyd mewn cystadlaethau rasio a ymarferir hyd heddiw yn y wlad ac mewn lleoliadau eraill ledled y byd.

Maint a phwysau

Yn ôl safon Cydffederasiwn Cynophilia Brasil (CBKC), mae'r gwryw Chwippet yn cyrraedd maint o 47 i 51 cm pan yn oedolyn, tra bod benywod yn cyrraedd rhwng 44 a 47 cm.

Ci main ydyw, a'i bwysau yw rhwng 7 a 19 kg. Mae'r nodweddion hyn, sy'n gysylltiedig â chyhyrau datblygedig, yn ei wneud yn rhedwr rhagorol. Mae maint y Whippet yn gyfaddawd rhwng dau o'i berthnasau milgwn: y Milgi (mwy o ran maint) a'r Milgi Eidalaidd (llai o ran maint).

Côt Whippet

Mae cot y Whippet Whippet yn denau , byr a phrysur. Yn ôl y CBKC, gall gyflwyno unrhyw fath o liw neu gymysgedd o liwiau, ac eithrio merle, smotiau o wahanol siapiau a meintiau a achosir gan bresenoldeb genyn dominyddol anghyflawn.

Gyda'r amrywiaeth hwn, gall y Whippet neu efallai na fydd yn cyflwyno mwgwd (lliwiau tywyllach ar yr wyneb), bod â lliwiau neu smotiau unigryw, neu hyd yn oed fod yn brindle. Mae'r ffaith bod ei ffwr yn fyr iawn yn gwneud y ci hwn yn sensitif iawn i'r oerfel, felly mae angen rhoi sylw i'r mannau lle mae'n cael ei fagu, gan ei wisgo â dillad pan fo angen.

Disgwyliad oes

Disgwyliad oes y Whippet yw 12 i 15 mlynedd. Ystyrir bod iechyd y brîd yn gryf, gydag ychydig o ragdueddiadau iddosalwch. Fodd bynnag, dylai'r tiwtor fod yn ymwybodol o rai cyflyrau i sicrhau hirhoedledd, gan fod posibilrwydd o ddatblygu problemau gyda'r galon. Gall y milgi hwn hefyd gyflwyno clefydau hunanimiwn neu ddermatolegol oherwydd sensitifrwydd ei groen.

Gweld hefyd: Byfflo: gweler mathau, bwyd, chwilfrydedd a llawer mwy

Yn ogystal, rhaid i'r perchennog fod yn ymwybodol o adwaith posibl i anesthesia, felly mae'n bwysig iawn gwirio hyn cyn unrhyw weithdrefn filfeddygol. .

Personoliaeth Brid Chwippet

Fel arfer yn ddisylw a thawel, mae gan y Chwippet bersonoliaeth sensitif ac mae'n hoffi tawelwch meddwl pan nad yw'n ymarfer. Gweler isod sut mae anian y milgi hwn mewn bywyd bob dydd.

A yw'n frîd swnllyd neu flêr iawn?

Ci nad yw'n tueddu i gyfarth yn aml iawn yw'r Chwippet ac sy'n caru tawelwch meddwl pan nad yw'n cerdded gyda'i berchennog neu'n chwarae. Gallwch chi dreulio oriau yn gorwedd, yn gorffwys. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus pan fydd yn chwarae dan do, oherwydd mae'n tueddu i redeg a gall guro gwrthrychau.

Yr eithriad o ran sŵn neu lanast yw mewn perthynas â milgwn segur, nad yw'r Tiwtor yn gwneud hynny. cynnig ymarferion fel mater o drefn. Y prif anhwylder yn yr achos hwn yw dinistrio pethau o amgylch y tŷ.

Cydnawsedd ag anifeiliaid eraill

Mae'r Chwippet yn dod ymlaen yn dda ag anifeiliaid anwes eraill, ond bydd y cydfodolaeth hwn yn datblygu'n well os bydd yn dod i arfer ag ef o oedran cynnar.Yn ogystal, gall fod yn fwy anghyfforddus gyda bridiau mwy egnïol, gan ei fod yn hoffi treulio llawer o amser yn gorffwys, felly mae'n werth ceisio dewis anifeiliaid anwes gyda'r un proffil.

Mae hefyd yn bwysig talu sylw at y ffaith ei fod yn gi ag olion greddf hela, a all geisio mynd ar ôl anifail anwes llai nad yw wedi arfer ag ef.

A ydych chi fel arfer yn cyd-dynnu â phlant a dieithriaid?

Mae'r Whippet yn cael ei ystyried yn gwmni da i blant oherwydd ei ddoethineb a'i ymroddiad i'w deulu gwarcheidwaid. Mae'n hoffi cael ei ddal a gorffwys gyda'i warchodwyr. Dim ond yn achos plant ifanc iawn y mae angen arweiniad a goruchwyliaeth, fel nad ydynt yn brifo'r anifail anwes, gan fod ganddo rai pwyntiau corff sensitif.

Nid yw'r milgi hwn ychwaith yn dangos ymddygiad ymosodol tuag at ddieithriaid. . Fel arfer yn cymdeithasu neu'n dangos difaterwch pan fydd ymwelwyr yn cyrraedd gyda thiwtoriaid.

A yw'n frîd hawdd i'w hyfforddi?

Mae'r Chwippet yn cael ei ystyried yn un o'r bridiau mwyaf ufudd, felly nid oes ganddo unrhyw broblemau yn ystod hyfforddiant. Fodd bynnag, mae'n sensitif i faterion seicolegol, felly nid yw'n delio'n dda iawn ag ymddygiad difrifol neu ymosodol yn ystod y gweithgaredd hwn a gweithgareddau eraill o ddydd i ddydd.

Fel pob ci, yr argymhelliad yw bod hyfforddiant yn dechrau o a ci bach, yn bennaf i ddiffinio aarferol ac i'r anifail ddod i arfer ag ef, gan gymathu ymddygiadau mewn cyfres o sefyllfaoedd.

A ellir ei adael ar ei ben ei hun am amser hir?

Mae'r Chwippet yn gi sy'n hynod gysylltiedig â'i deulu o diwtoriaid, sy'n hoffi bod yn agos atynt yn aml, boed mewn gwely, ar y soffa neu yn y glin. Felly, mae'n gweld eisiau'r gwarcheidwaid yn fawr ac nid yw'n hoffi treulio llawer o amser ar ei ben ei hun. Felly, mae'n bwysig bod y gwarcheidwad yn torri ei segurdod dyddiol, gan gynnig teithiau cerdded a gemau.

Yn achos teuluoedd heb lawer o amser, y ffordd orau o osgoi problemau seicolegol yn yr anifail yw ceisio llogi cerddwyr a cael anifeiliaid anwes eraill i wneud cwmni.

Prisiau a chostau brîd Chwippet

Ci gyda threuliau o fewn safon bridiau eraill yw'r Chwippet. Darllenwch isod am ganllaw cost, o fwyd i ddillad, gan ei fod yn anifail sy'n sensitif i'r oerfel.

Pris ci bach Whippet

Pris cyfartalog y ci bach Whippet ar y farchnad Wedi'i gyfreithloni ar hyn o bryd Mae anifail anwes Brasil yn $3,000.00 i $3,500.00. Mae'r gwerth hwn yn amrywio yn ôl rhai ffactorau, megis cynnig y brechlyn pedigri, y brechlyn diweddaraf, atal llyngyr a microsglodyn.

Gall prynu cŵn y mae eu rhieni wedi profi perfformiad uchel mewn cystadlaethau hefyd ddylanwadu, yn ogystal â cyflwyno adroddiad iechyd yr anifail. Gallant gyflyru gwerth, o hyd, achrediad y cenel i mewncymdeithasau swyddogol cynophilia, sy'n gofyn am safonau lles anifeiliaid gan eu haelodau.

Ble i brynu ci Whippet?

Er nad yw mor boblogaidd ym Mrasil, nid yw'n anodd dod o hyd i gynelau neu fridwyr cyfreithlon heddiw. Ymhlith y Clybiau Cenel sy'n rhestru gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda'r llinach mae'r rhai sydd wedi'u cofrestru yn São Paulo, Fox de Iguaçu, Vitória, Rio Grande do Sul a Goiás.

Yn ogystal â'r angen i gymryd rhagofalon mewn perthynas â'r farchnad ddirgel, gall y parti â diddordeb hefyd ystyried mabwysiadu. Mae symudiadau byd-eang yn ymwneud â'r achos hwn, gan fod nifer fawr o achosion o adael Whippet yn cael eu gadael yng nghanol rasys.

Costau bwyd

Ddogfen sych o 15 kg ar gyfer ci bach Whippet (hyd at 12 mis) yn cael eu prisio o $150.00. O ystyried yr uchafswm y dylid ei gynnig y dydd, bydd y gost y mis tua $50.00.

Mae bwyd oedolion Whippet yn costio o $130.00. Fel yn y cyfnod hwn mae'r defnydd o fwyd yn cynyddu, amcangyfrifir bod y gost y mis yn $80.00. At y cyfrif hwn, rhaid i'r tiwtor ychwanegu cost o tua $40.00 gyda byrbrydau, yn ddelfrydol y rhai sydd hefyd yn glanhau'r dannedd.

Milfeddyg a brechlynnau

Amryfalent yw'r brechlynnau a nodir ar gyfer y Whippet, sy'n yn amddiffyn rhag nifer o afiechydon, a'r gwrth-gynddaredd, sy'n amddiffyn rhag y gynddaredd. Mae pris pob dos yn amrywio rhwng $60.00 a $90.00. Yn yYn achos y brechlyn amryfalent (V8 a V10), rhoddir y dos cyntaf ar ôl 45 diwrnod, gyda dau ailadroddiad bob 25 diwrnod a chynnal a chadw blynyddol.

Rhoddir y dos cyntaf ar gyfer y gynddaredd ar ôl pedwar mis ac un. atgyfnerthu blynyddol. Ymhellach, mae cost pob apwyntiad milfeddygol arferol yn amrywio rhwng $100.00 a $200.00.

Worm and anti-chwain

Yr arwydd milfeddygol yw dechrau dadlyngyru'r Chwippet erbyn 30 diwrnod o fywyd. Ar ôl y cais cyntaf, rhaid cynnal a chadw dair gwaith y flwyddyn. Mae'r treuliau'n amrywio o $50.00 i $150.00, yn dibynnu ar y feddyginiaeth a ddefnyddir a'r treuliau gyda'r milfeddyg.

Mae gan y feddyginiaeth gwrth-chwain werthoedd yn amrywio o $139.00 i $159.00. Mae'r gost yn amrywio yn ôl pwysau'r anifail a'r brand. Mae effaith pob bilsen yn para am tua 30 diwrnod.

Teganau, cenelau ac ategolion

Mae cenel ar gyfer ci canolig ei faint fel y Whippet yn costio rhwng $100.00 a $330.00, yn dibynnu ar y deunydd a ddefnyddiwyd neu eitemau ychwanegol, megis matresi. Gan ei fod yn frîd oer iawn, mae angen buddsoddi mewn dillad ar gyfer adegau o gwymp tymheredd. Mae'r darnau'n dechrau ar $15.00.

Gan mai rhedwr anedig yw'r Whippet, mae'n werth buddsoddi mewn teganau sy'n annog hyn, fel ieir rwber, peli a ffrisbi. Mae'r eitemau hyn yn dechrau ar $7.00.

Whippet Dog Care

Gofalgyda'r ci Whippet maent yn dechrau o oedran cynnar, gyda hyfforddiant a chymdeithasu, ond yn parhau am oes, gyda hylendid a bwydo. Gweler isod am ganllawiau ar bob un o'r materion hyn.

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am asyn? Cicio, pori, braeing ac ati.

Gofal cŵn bach whippet

Yn ogystal â'r brechiadau, y dadlyngyr a'r microsglodion sydd eu hangen eisoes ar y cam hwn o'i fywyd, mae angen hyfforddi'r ci bach Whippet o gynnar. Hefyd yn y grŵp oedran hwn, mae'n rhaid i'r ci wybod ei arferion bwydo a hylendid, a bod yn gyfarwydd â thasgau fel brwsio dannedd a bath, fel nad yw

yn mynd yn straen.

Dylai'r anifail anwes cymdeithasu hefyd ag anifeiliaid a phobl eraill o oedran cynnar, fel bod y rhyngweithiadau hyn yn dod yn adegau dymunol yn eu bywydau bob dydd.

Faint ddylwn i ei fwydo?

Dylai cŵn bach whippet fwyta rhwng 95 a 145 g o fwyd sych y dydd. Dylid rhannu'r swm hwn rhwng tri a phedwar pryd dyddiol.

Mae'r Whippet oedolyn yn bwyta rhwng 250 a 300 g, wedi'i rannu'n ddau bryd dyddiol. Mae'r symiau hyn yn amrywio yn ôl pwysau ac oedran yr anifail, felly argymhellir edrych ar y tabl sydd ar gael ar y pecyn. Yn ôl arbenigwyr, dim ond 5% o'u diet dyddiol ddylai byrbrydau fod yn fyrbrydau.

A oes angen llawer o weithgarwch corfforol ar y brîd hwn?

Fel y soniwyd eisoes yn yr erthygl hon, mae'r Whippet yn gi gydaanatomi a greddf rhedwr. Yr angen i ymarfer corff yw eich geneteg, a drosglwyddir gan eich hynafiaid. Felly, argymhellir o leiaf dwy daith gerdded 30 munud bob dydd, yn ddelfrydol mewn mannau gyda lle da a diogel iddo redeg. Dylid cynnig gemau bob dydd hefyd.

Mae'r Chwiped, fodd bynnag, yn cydbwyso'r eiliadau o weithgarwch corfforol â segurdod llwyr, felly dylai gymryd ychydig o naps ar ôl ymarfer.

Gofalu am wallt y Chwip

Oherwydd bod ganddo gôt fer a thenau, nid oes angen llawer o waith ar y Whippet o ran hylendid. Argymhellir baddonau bob mis. Rhaid cyflawni'r hylendid hwn gyda chynhyrchion niwtral, fel nad oes adwaith alergaidd, a rhaid ei ddilyn gan sychu clustiau'r anifail yn dda, er mwyn osgoi cronni bacteria yn y rhanbarth hwn.

Rhaid brwsio fod yn ei wneud gyda brwshys neu fenig penodol ac yn ysgafn, er mwyn peidio â brifo eu croen, sy'n sensitif.

Gofalu am ewinedd a dannedd y ci

Mae ewinedd chwippet yn dueddol o dyfu'n gyflymach nag ewinedd o bridiau eraill, felly mae angen sylw'r tiwtor, oherwydd pan fyddant yn rhy hir, gallant wneud i'r ci lithro a chael eu brifo. Rhaid i'r toriad ddigwydd pryd bynnag y byddant yn dechrau bwa, gyda thorrwr penodol ar gyfer cŵn.

Rhaid i'r brwsio dannedd ddigwydd o leiaf deirgwaith y flwyddyn.
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.