Cwrdd ag 8 math o Shih Tzu: Ewropeaidd, America ac eraill

Cwrdd ag 8 math o Shih Tzu: Ewropeaidd, America ac eraill
Wesley Wilkerson

Sawl math o Shih Tzu sydd yna?

Mae'r Shih Tzu yn frid hen iawn sy'n dyddio'n ôl i Tsieina Hynafol, ac yn hanesyddol ystyriwyd y ci hwn yn hoff gi mynachod ac ymerawdwyr, ffaith a wnaeth i sbesimenau cyntaf y brîd gael ei ddarganfod. yn Tibet.

Y dyddiau hyn, mae'r brîd wedi dod yn boblogaidd ar draws y byd ac wedi dod yn un o darlings Brasil. Ond, a chithau, a ydych chi'n ymwybodol o'r amrywiaeth o Shih Tzus sydd i'w gael ar y farchnad?

Parhewch i ddarllen a darganfod, yn yr erthygl hon, brif nodweddion tarddiad, nodweddion corfforol ac ymddygiadol wyth gwahanol fathau o Shih Tzus Tzu a fydd yn dal eich llygad. Darllen da!

Math o American Shih Tzu

Yn cael ei ystyried yn frid pur, mae'r American Shih Tzu yn un o'r rhai a ddarganfuwyd fwyaf ym Mrasil. Edrychwch, isod, ar y prif nodweddion sy'n rhan o hanes a bywyd beunyddiol yr American Shih Tzu.

Tarddiad yr American Shih Tzu

Yn yr Ail Ryfel Byd, daeth milwyr Americanaidd o hyd i gŵn o'r brid Shih Tzu yn y Dwyrain ac yn fuan syrthiodd mewn cariad â'r brîd. Gyda hynny, wedi iddynt ddychwelyd i'r Unol Daleithiau, daeth y milwyr â rhai sbesimenau o'r brid gyda hwy.

O hynny ymlaen, daeth yr American Shih Tzu yn fwyfwy poblogaidd yn y wlad. Ym 1969, cydnabu'r American Kennel Club brîd Shih Tzu ac enwi'r cŵn sy'n perthyn iddoneu Americanaidd. Mae hyn yn gwneud i nodweddion ffisegol y ci bach amrywio o ran taldra a phwysau.

Prif nodwedd ffisegol y Shih Tzu brown, heb amheuaeth, yw lliw ei gôt. Gelwir y lliw brown hwn yn "afu", a enwir ar gyfer pigmentiad y croen, nid lliw cot y ci.

Gweld hefyd: Pysgod Lebiste: gweler awgrymiadau ar gyfer acwariwm a sut i greu'r rhywogaeth hon!

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Anifail bach yw'r ci brown Shih Tzu sy'n cyflwyno ymddygiad hwyliog, cyfeillgar a sylwgar. Gyda hynny, mae'n berffaith i bawb sydd am gael ci wrth eu hochr bob amser.

Fodd bynnag, fel y safonau brid eraill, gall y Shih Tzu brown ddangos rhai ymddygiadau negyddol, megis ystyfnigrwydd. Er mwyn atal eich ci bach rhag tyfu i fyny yn ystyfnig, argymhellir ei fod, fel ci bach, yn destun hyfforddiant a thechnegau cymdeithasoli.

Math o Shih Tzu du

Yn cael ei ystyried yn wir gem prin, mae'r Shih Tzu du yn gi anodd iawn i'w ddarganfod. Isod, fe welwch ragor o wybodaeth am y ci bach hwn sy'n tynnu sylw lle bynnag y mae'n mynd.

Tarddiad y Shih Tzu Du

Nid oes gan y Black Shih Tzu ardystiad rhyngwladol sy'n tystio i'w darddiad . Fodd bynnag, yr hyn sy'n hysbys yw nad yw'r gwahaniaeth hwn yn ei wneud yn anhysbys gan y cysylltiadau sy'n ardystio safon y brid.

Yr hyn sy'n hysbys yw bod y Shih Tzu du yn brin iawn.Yn hanesyddol, y Shih Tzu du oedd yr unig anifail a gysgodd yn siambrau'r Ymerawdwr Tsieineaidd Tsé-hi. Hai Ling oedd enw'r ShihTzu du hwn.

Nodweddion ffisegol

Oherwydd ei fod yn amrywiad ar y patrwm Ewropeaidd neu Americanaidd, mae'r Shih Tzu du fel ei brif nodwedd ffisegol â'r ffaith bod ei liw yn dywyll. Mae gan gwn du Shih Tzu drwyn du, cyfuchlin gwefusau, llygaid a phadiau pawennau.

Wrth i'r Shih Tzu du heneiddio, mae'r Shih Tzu du yn mynd yn fwy pylu. Yn ogystal, mae'n gyffredin iawn i'r ci bach Shih Tzu du newid lliw i naws mwy arian.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Gydag ymddygiad tebyg i un o safonol Shih Tzus Americanaidd ac Ewropeaidd, mae'r Shih Tzu du yn tueddu i addasu'n dda iawn i unrhyw amgylchedd. Gydag addasiad hawdd, nodwedd drawiadol o'r categori hwn o Shih Tzu yw'r ffaith bod yr anifail anwes hwn yn ffyddlon iawn ac yn gydymaith i'w berchennog. Mae hyn hyd yn oed yn gwneud iddo, mewn rhai achosion, weithredu gyda dirnadaeth, ystwythder a dewrder i amddiffyn ei berchennog, os yw'n teimlo ei fod mewn sefyllfa beryglus.

Wyth math o Shih Tzu i chi syrthio mewn cariad â nhw!

Mae brîd Shih Tzu wedi dod yn un o'r rhai mwyaf annwyl a phresennol yng nghartrefi Brasil, felly mae hyn wedi gwneud i diwtoriaid sydd â diddordeb mewn cŵn o'r brîd ddod o hyd i'r hawlmwy o wahanol fathau o Shih Tzus ar werth ar y farchnad.

Yn yr erthygl hon, fe allech chi wirio gwybodaeth am darddiad, nodweddion corfforol a phersonoliaeth wyth math o Shih Tzu, yn ogystal â gwybod yn fanwl sut maen nhw ymddwyn ac arferion pob un o honynt. Mae'r anifeiliaid anwes hyn, waeth beth fo'u math, yn gariadus ac yn chwareus a byddant yn sicr yn gŵn gwych os dewiswch eu mabwysiadu.

hi fel American Shih Tzus, sydd hefyd yn cael eu hystyried yn fridiau pur. Ar ben hynny, er mwyn i'r ci gael ei gydnabod fel Americanaidd, mae'n hanfodol bod y bridwyr yn gysylltiedig â'r AKC.

Nodweddion Corfforol

Mae gan yr American Shih Tzu goesau uwch na Shih Tzus eraill, ac mae'r coesau blaen yn llawer mwy cydnaws â'r frest. Mae gan frest y ci hwn ddiamedr bach, tra bod y pen yn fwy sgwâr ac yn llai.

Mae gwddf yr American Shih Tzu yn deneuach ac yn hirfain, mae'r llygaid yn fach ac mae gan yr ysgwyddau gwymp ymlaen. Mae trwyn yr American Shih Tzu fel arfer yn sythach ac ychydig yn hirach. O ran maint, gall yr anifail anwes fod hyd at 28 cm o daldra.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn gi cydymaith, mae gan yr American Shih Tzu bersonoliaeth dawelach, dawelach, mwy deallus a chyfeillgar. Mae hyn yn ei gwneud yn wych ar gyfer byw bob dydd gydag oedolion a phlant. Felly, os ydych chi'n chwilio am Shih Tzu cyfeillgar, y safon Americanaidd yw'r un iawn.

Yn ogystal, mae'r Shih Tzu Americanaidd yn cael ei ystyried yn ddeallus iawn, yn nodwedd ragorol i wneud technegau cydfodoli a hyfforddi yn haws.

Math o Shih Tzu Ewropeaidd

Mae'r Shih Tzu Ewropeaidd yn fath o gi sy'n hawdd dod o hyd iddo yn Ewrop. Gyda nodweddion ffisegol yn wahanol i'rSafon Americanaidd, mae'r ci hwn yn sefyll allan am ei bersonoliaeth gref a hefyd am wahaniaeth bach mewn uchder. Eisiau gwybod mwy? Edrychwch ar fwy o fanylion isod!

Tarddiad y Shih Tzu Ewropeaidd

Yn flaenorol, brid oedd y Shih Tzu a fagwyd gan fynachod Bwdhaidd a breindal Tsieineaidd yn unig. Dim ond yn y 1930au y dechreuodd creu Ewropeaidd, yn Lloegr. Ar y dechrau, cafodd y brîd ei gategoreiddio fel Lhasa Apso, fodd bynnag, ar ôl ychydig, fe'i cydnabuwyd yn swyddogol gan y Kennel Club yn Lloegr.

Fel y safon Americanaidd, ystyrir y Shih Tzu Ewropeaidd yn brîd pur. Os oes gennych ddiddordeb yn yr anifail anwes hwn, dewiswch ei brynu mewn cenel sydd wedi'i awdurdodi gan y English Kannel Club.

Nodweddion corfforol

Fel oedolyn, gall y Shih Tzu Ewropeaidd fod hyd at 25 centimetr o daldra wrth y gwywo. O ran nodweddion ffisegol, mae gan y safon Ewropeaidd ben lletach a mwy crwn, ac mae'r llygaid yn fawr a llawer o le rhyngddynt.

Mae trwyn y safon Ewropeaidd yn fyrrach a dannedd y ci bach yn cael eu troi ymlaen. , gyda brathiad trorym, h.y. mae pennau’r dannedd isaf ac uchaf yn cyffwrdd â’i gilydd.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Yn gyffredinol, ci bach tawel iawn yw'r Shih Tzu. Fodd bynnag, gall y Shih Tzu Ewropeaidd ddangos ymddygiad amhriodol. Mae enghraifft o ymddygiad gwael yn digwydd pan nad yw'r anifail anwes yn derbynhoffter, ac, i ddenu sylw, efallai y bydd yn anufuddhau i reolau a hefyd yn cyfarth llawer, hynny yw, mae ganddo bersonoliaeth sy'n ddibynnol iawn ar ei diwtor.

Yn ogystal â dibyniaeth, mae gan y Shih Tzu Ewropeaidd nodweddion o brinder. Felly, y ddelfryd yw eich bod yn rhoi'r sylw a'r hoffter mwyaf i'r ci bach Ewropeaidd safonol. Nodweddion eraill sy'n bresennol ym mhersonoliaeth y Shih Tzu Ewropeaidd yw llawenydd a pharodrwydd, gan ei fod bob amser yn barod i chwarae llawer gyda'i deulu.

Math o Frindle Shih Tzu

Mae gan y Frindle Shih Tzu nodweddion hynod iawn o ran ei got. Oeddech chi'n chwilfrydig? Edrychwch ar fwy o wybodaeth isod!

Tarddiad y Brindle Shih Tzu

Y Shih Tzu a gydnabyddir yn swyddogol yw'r Shih Tzu gyda phatrwm Americanaidd, er nad oes gan darddiad y gôt brindle yn yr anifeiliaid anwes hyn ddata hanesyddol swyddogol. Mae'r absenoldeb hwn o ddata mwy perthnasol ar darddiad y Brindle Shih Tzu i'w briodoli i'r ffaith bod y term "brindle" yn cyfeirio at liw'r gôt yn unig, ac nid at ei nodweddion ffisegol.

Gweld hefyd: Shih-tzu gyda daeargi Swydd Efrog: cwrdd â'r brid shorkie

Oherwydd ei fod yn o ystyried lliw côt y ci, mae llawer o diwtoriaid yn ei chael hi'n anodd i ddosbarthu a yw eu ci yn brin ai peidio.

Nodweddion corfforol

Ystyrir y bridlen Shih Tzu yn un o'r safonau harddaf yn y byd. Mae hynny oherwydd bod ganddo gôt gyda lliw sylfaen sy'n cyflwynobandiau gyda thônau amrywiol ac sy'n rhedeg trwy holl gôt y ci, sy'n gwneud iddo fod â naws amryliw hardd.

Pwynt sy'n bwysig i'w nodi yw'r ffaith nad lliw yw bridlen, ond yn hytrach, patrwm gwallt. Gall yr effaith brindle hon amrywio: mewn rhai Shih Tzus mae'n tueddu i fod yn drymach ac mewn eraill yn ysgafnach.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Mae'r Brindle Shih Tzu yn amrywiad cot o'r patrwm Americanaidd, felly mae gan y math hwn o Shih Tzu bersonoliaeth serchog, sylwgar a chyfeillgar iawn. Hynny yw, os ydych chi'n chwilio am gi cydymaith, mae'r Shih Tzu Brindle yn opsiwn gwych.

Pwynt pwysig arall ynglŷn â phersonoliaeth y Shih Tzu Brindle yw'r ffaith ei fod ychydig yn ystyfnig. Ond, cymerwch hi'n hawdd, mae'r ystyfnigrwydd hwn nes iddo ddod i arfer â'ch archebion.

Math o Imperial Shih Tzu

Nid yw'r Shih Tzu Imperial yn fath hawdd iawn o gi ddod o hyd iddo, oherwydd nid yw'n cael ei gydnabod yn swyddogol gan gymdeithasau cŵn y brîd hwn. Gyda nodweddion corfforol gwahanol, uchafbwynt mawr y ci hwn yw ei faint. Daliwch ati i ddarllen ac arhoswch y tu mewn.

Tarddiad yr Imperial Shih Tzu

Mae'r Imperial Shih Tzu yn fath o Shih Tzu nad yw'n cael ei gydnabod gan y American Kennel Club (AKC), y gymdeithas swyddogol sy'n gosod y safonau ar gyfer y brid. Nid yw'r categori hwn o Shih Tzu yn cyflwyno ahanes ei greu.

Yr hyn sy'n hysbys yw ei fod yn batrwm a gydnabyddir gan y American Shih Tzu Club. Er bod bridwyr y brîd hwn yn adrodd bod y ci yn go iawn, nid yw cymdeithasau swyddogol yn ei gydnabod.

Nodweddion corfforol

Mae bridwyr brid Shih Tzu Imperial yn hysbysu bod patrwm y brîd hwn yn cael ei wahaniaethu gan y ffaith bod y cŵn yn llawer llai. I roi syniad i chi, mae'r Shih Tzu Imperial yn gi sy'n gallu pwyso uchafswm o 3 kg, gyda safon Americanaidd neu Ewropeaidd yn pwyso tua 8 kg.

Yn ogystal â'i bwysau bach, mae'r Nid oes gan Imperial Shih Tzu uchder mawr ar y gwywo, sef tua 25 centimetr.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Mae bridwyr y brîd yn eu hadnabod fel cŵn tawel, tawel a deallus, sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau ci bach i gadw cwmni iddynt. Oherwydd ei fod yn fach iawn o'i gymharu â mathau eraill o Shih Tzus, ni argymhellir yr Imperial Shih Tzu ar gyfer cartrefi â phlant bach, gan ei fod yn anifail anwes hynod fregus. Sylwch ar hyn.

Teacup Math Shih Tzu

Nid addurniadol yn unig ar gyfer Shih Tzu o'r math hwn yw'r enw "teacup". Yn wir, mae Cwpan Te Shih Tzu neu "Teacup" yn bodoli ac mae'n gi bach iawn o'i gymharu â sbesimenau eraill o'r brîd. Isod fe welwch ragor o fanylion amiddo.

Tarddiad Cwpan Te Shih Tzu

Nid oes tarddiad cyn-sefydledig i Gwpan Te Shih Tzu, ac mae hyn oherwydd y ffaith ei fod yn gi gyda amrywiad genetig. Nid yw hyd yn oed y cymdeithasau sy'n ardystio safon y brîd yn cydnabod Cwpan Te Shih Tzu oherwydd ei fod yn fach iawn ac yn fregus, nodweddion nad ydynt yn rhan o eneteg ci Shih Tzu a gydnabyddir yn swyddogol.

Nodweddion Corfforol

Y Cwpan Te Mae Shih Tzu yn sicr yn gi sy'n sefyll allan oherwydd ei faint bach, gan ystyried ei fod yn llai na'r Imperial Shih Tzu. Yn gyffredinol, dim ond 15 centimetr o uchder yw Cwpan Te Shih Tzu ar y gwywo.

O ran ei bwysau, yr uchafswm y gall y ci hwn ei gyrraedd yw 3 kg, a Chwpan Te Shih Tzu sy'n pwyso mwy ni ystyrir bod mwy na 4 kg yn wir. O ran lliw y Teacup Shih Tzu, mae'n gyffredin dod o hyd i'r ci hwn mewn cymysgeddau o liwiau fel du, gwyn, brown tywyll a chochlyd.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Oherwydd ei fod yn gi bregus iawn, nid yw Cwpan Te Shih Tzu yn gi gweithredol, oherwydd, yn ogystal â'i faint bach, ei bwysau yn isel iawn. Gyda hyn, mae'n dod yn gi delfrydol i'r rhai nad oes ganddynt lawer o amser i chwarae, sy'n ofynnol yn ôl safon y brîd.

Felly, mae personoliaeth Cwpan Shih Tzu yn ddelfrydol ar gyfer y rheinitiwtoriaid sy'n chwilio am gi tawelach, tawelach, tawelach, yn ogystal â chi cydymaith. Oherwydd ei fod yn fach, nid yw Cwpan Te Shih Tzu yn addas ar gyfer byw gyda phlant bach iawn a chynhyrfus.

Math o Shih Tzu gyda llygaid glas

Heb os, a Enghraifft mae hynny'n tynnu sylw oherwydd lliw ei lygaid hardd a hefyd oherwydd ei fod yn anoddach dod o hyd iddo, mae'r llygad glas Shih Tzu yn gi sydd â rhai nodweddion arbennig o ran ei eneteg. Isod fe welwch ragor o wybodaeth.

Tarddiad y llygadlas Shih Tzu

Mae'r llygadlas Shih Tzu, yn groes i'r hyn y gallai llawer ei ddychmygu, yn gi nad oes ganddo safon brid, ond nam genetig. O ganlyniad, nid oes unrhyw gydnabyddiaeth o batrwm llygaid glas Shih Tzu ar gyfer y cymdeithasau sy'n gyfrifol am ddosbarthu patrymau Shih Tzu.

Felly, gall unrhyw batrwm Shih Tzu, er enghraifft, Ewropeaidd neu Americanaidd, fodoli sbesimenau gyda llygaid glas wrth ystyried mai nam genetig ar y ci yn unig yw'r nodwedd hon.

Nodweddion corfforol

Prif nodwedd y ci hwn yw'r ffaith fod ganddo lygaid glas, sef y llall mae gan fathau o Shih Tzus lygaid tywyll yn y tôn du. Yn ogystal â llygaid glas, mae gan gŵn â'r nam genetig hwn wefusau brown-frown, trwynau, cyfuchliniau llygaid, a gwadnau.tywyll neu lwyd.

Ynglŷn â thôn gwallt y Shih Tzu gyda llygaid glas, gall fod o unrhyw liw, er mai llwyd yw'r prif liw mewn achosion o Shih Tzu gyda llygaid glas.

Personoliaeth y math hwn o Shih Tzu

Gan mai prif nodwedd y math hwn o Shih Tzu yw'r ffaith fod ganddo lygaid glas, mae anian y ci yn cael ei ystyried yr un peth â natur cŵn o Safonau Ewropeaidd ac Americanaidd. Gyda hynny, gellir dweud bod personoliaeth llygaid glas Shih Tzu yn cael ei ystyried yn gyfeillgar, yn siriol, yn fywiog ac yn gydymaith, sy'n gwneud cŵn o'r brîd hwn yn cael perthynas hawdd â phawb, boed yn hŷn neu'n blant.

Math o Shih Tzu brown

Yn sicr, rydych chi wedi gweld Shih Tzu brown a'i gysylltu â'r lliw siocled, iawn? Isod fe welwch ragor o wybodaeth am y Shih Tzu brown. Peidiwch â'i golli!

Tarddiad y Shih Tzu brown

Mae'r Shih Tzu brown yn gi nad oes ganddo hanes o'i greu, oherwydd gall fod o'r patrwm Ewropeaidd neu Americanaidd. Ynghyd â'r gwyn, mae'r Shih Tzu brown yn un o'r mathau a edmygir fwyaf gan gariadon y brîd.

Nid oes gan y lliw brown, sef yr unig un ar gorff yr anifail hwn yn aml, unrhyw gysylltiad â treiglad genetig neu gyda phroblem arall.

Nodweddion corfforol

A elwir hefyd yn siocled, mae'r Shih Tzu brown yn gi a all fod yn rhan o'r teulu safonol Ewropeaidd
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.