Cyw iâr gwddfnoeth: gweler y canllaw cyflawn i'r aderyn hwn

Cyw iâr gwddfnoeth: gweler y canllaw cyflawn i'r aderyn hwn
Wesley Wilkerson

Beth yw'r cyw iâr gwddf noeth?

Efallai y bydd y rhai nad ydynt yn gyfarwydd â’r cyw iâr gwddf noeth yn cael eu synnu braidd pan fyddant yn ei weld am y tro cyntaf, gan feddwl ei fod yn gyw iâr a allai fod yn sâl neu wedi’i anafu yn ardal y gwddf . Ymhell oddi wrtho, mae'r cyw iâr gwddfnoeth yn cael ei enw o'i ddiffyg enwog o blu yn y rhan hon o'r corff.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld popeth am y cyw iâr hwn, a beth sy'n ei wneud yn wahanol i'r holl ieir eraill. Gadewch i ni ddarganfod y rhesymau pam mae'r brîd hwn ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd yn y byd ymhlith ffermwyr. Nid yw'n stopio yno! Yn y canllaw hwn, byddwch yn deall popeth am y cyw iâr gwddf noeth, a beth sydd ei angen i gael un yn eich cartref neu fferm. Darllen hapus!

Nodweddion cyffredinol ieir

Mae'r cyw iâr gwddfnoeth yn frid sy'n adnabyddus am nifer o nodweddion sy'n ei wneud yn unigryw ymhlith ei fath. Yn ogystal â'i ymddangosiad rhyfedd, mae ganddo wrthwynebiad uchel. Gweler isod rai o'r nodweddion hyn.

Nodweddion gweledol

Y nodwedd sy'n tynnu sylw fwyaf at olwg y cyw iâr yw ei ddiffyg plu yn ardal y gwddf, ond mae'n dal i fod â phlu hardd ar y rhanbarth pen a gweddill eich corff. Yn ogystal, mae'r iâr hefyd yn arddangos ardal arall heb blu, sydd ar y cefn rhwng y cluniau.

Yr iâr oGall gwddf di-flew amrywio yn lliw ei blu. Y lliwiau mwyaf cyffredin yw du, gwyn, coch, brown a hyd yn oed glas. Nid yw'n syndod bod y brîd hwn yn cael ei edmygu a'i fagu gan lawer o bobl, mae amrywiaeth y lliwiau'n tynnu llawer o sylw.

Maint a phwysau

Mae'r iâr hon yn gymharol fawr, yn pwyso rhwng 3 kg a 4 kg pan fydd yn oedolyn, yn groes i'r hyn y gall ei 'gwddf tenau' ei wedd, ei basio. Nid yw'r cyw iâr hwn yn buddsoddi mewn cynhyrchu plu, gan gyfeirio ei holl broteinau i'r corff.

Gweld hefyd: Ci yn llusgo ei fonyn ar y llawr: darganfyddwch beth mae'n ei olygu

Mae'r ffaith fiolegol hon sy'n gwneud Cyw Iâr Pecoço Pelado yn frîd cadarn yn un o'r nifer o resymau a arweiniodd at yr un peth, i fod yn boblogaidd ymhlith ffermwyr, gan eu bod yn defnyddio eu cig i'w fwyta neu ei werthu.

Hyd oes yr iâr

Os yw'n derbyn gofal da, gall Cyw Iâr Noeth gyrraedd hyd at 70 diwrnod o fywyd , a dim ond 2% yw cyfradd marwolaethau'r rhywogaeth hon. Er gwaethaf yr oes fer, mae gan y cyw iâr hwn lawer o wrthwynebiad i'r rhan fwyaf o afiechydon sy'n effeithio ar ieir! Heb sôn am ei bod hi'n ymwrthol iawn i hinsoddau amrywiol.

Gweld hefyd: Dewch i gwrdd â chath Scottish Fold: nodweddion, pris a mwy!

Gan ei fod yn gryf iawn, gall cyw iâr o'r brîd hwn wrthsefyll haf llym ac oerfel Ewropeaidd gwych. Ond sylw! Nid yw hyn yn rheswm i esgeuluso'r cyw iâr, mae'n dal i fod angen lle cynnes, gyda lleithder isel a maethiad da.

Ymddygiad adar

Mae'r cyw iâr gwddf noeth ynbrîd cyfeillgar a dof, ac mae’n treulio’r rhan fwyaf o’r diwrnod yn cerdded o amgylch yr ardd ac yn cymdeithasu ag eraill o’i fath. Mae'n anifail i'r rhai sydd am fagu ieir fel aelodau o'u teulu a chael gwared ar blâu ar eu fferm.

Atgenhedlu

Nid yw'r ffordd o atgynhyrchu cyw iâr gwddf noeth yn wahanol iawn i atgenhedlu o hil arall, yn cael ei wneud yn rhywiol, trwy ffrwythloni wyau. Mae genyn y gwddf yn enyn dominyddol, sy'n golygu, yn aml mae'n cael ei drosglwyddo i'r cywion, hyd yn oed pan fydd yr iâr yn cael ei chroesi â cheiliogod bridiau cyffredin eraill. Dyma wybodaeth sy’n cael ei defnyddio’n aml gan sŵotechnegwyr i reoli geneteg cwt ieir!

Cadernid yr iâr wddf noeth

Roedd ei chadernid yn un o’r pethau a arweiniodd at hyn hen i fod yn boblogaidd o gwmpas y byd, gan ei fod yn gwrthsefyll iawn. Isod, gwelwch ragor o nodweddion sy'n gwneud yr iâr hon mor gadarn.

Cynhyrchu wyau

I'r rhai sy'n chwilio am wyau i'w bwyta eu hunain neu eu teuluoedd, mae'r Hen Pelado Gwddf yn gwneud y tric. Mae hi'n cynhyrchu tua thri wy brown golau yr wythnos. Fodd bynnag, nid yw'r iâr hon yn cael ei hargymell ar gyfer y rhai sy'n ystyried cael nifer fawr o werthiannau gyda'u wyau.

Yn ogystal â'r cynhyrchiant isel o'i gymharu â'r lleill o'i rywogaethau, nid yw'r iâr wddf noeth fel arfer yn gwneud hynny. treulio amser yn magu ei wyau.wyau, sy'n gofyn am fuddsoddiad mewn deorydd gan y ffermwr sydd eisiau gwerthiant torfol.

Cig cyw iâr gwddf

Cig cyw iâr yw un o'r rhesymau eraill pam mae'r iâr wddf noeth yn cael ei ddymuno gan ffermwyr. magu. Oherwydd y cynhyrchiad isel o blu, mae llawer o'i broteinau'n mynd i'w gig ac nid i ddatblygiad ei blu. Mae'r plu prin hwn, o'i gymharu ag adar eraill, yn ei gwneud hi'n haws cael cyw iâr i'w dynnu.

Addasrwydd

Gall y cyw iâr hwn fyw'n dda ac addasu i'r rhan fwyaf o amgylcheddau, mae'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n edrych i fagu iâr o'r brîd hwn ar eu fferm, waeth ble maent yn byw. Mae diffyg plu yn golygu nad yw gwres gormodol yn broblem i'r ieir hyn. Er gwaethaf hyn, mae'r ieir hyn hefyd yn gallu gwrthsefyll oerfel gormodol.

Eu hunig anhawster o gymharu ag ieir eraill yw na allant hyd yn oed berfformio taith fach, rhywbeth y byddai'r rhan fwyaf o ieir yn ei wneud yn hawdd, mae hyn yn cynhyrchu ychydig o allu i ffoi. rhag peryglon mawr neu ysglyfaethwyr, pan fyddant dan fygythiad.

Mwy o wybodaeth am yr iâr wddf noeth

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael iâr wddfnoeth yn eich tŷ? Felly cadwch olwg am ragor o wybodaeth am ble i'w gael a manteision eraill dros ieir eraill aieir.

Pris a ble i brynu

Gall pris y cyw iâr hwn amrywio'n fawr, yn dibynnu a ydych yn chwilio am gyw neu oedolyn, yn ogystal ag iechyd y cyw iâr sydd hefyd yn golygu amrywiad yn ei werth. Gall ei bris amrywio o $7.00 i $120.00 reais.

Y ffordd sicraf o ddod o hyd i gyw iâr gwddf noeth yw trwy fynd i fferm sy'n codi ieir ar werth. Fodd bynnag, peidiwch â phoeni, gallwch yn hawdd ddod o hyd iddynt ar werth ar wefannau busnes amaethyddol arbenigol, sy'n costio o $50.00 i $150.00, gyda'r posibilrwydd o gynyddu oherwydd llongau.

Creadigaeth ym Mrasil

Mae'n yn arferiad ym Mrasil, creadigaeth yr amrywiad Ffrengig o'r brîd, a elwir Label Rouge. Ers 1980, mae wedi'i gludo i'w fridio ac i'w fwyta o'i gig. Daeth yn boblogaidd am ei wrthwynebiad ac am fod yn hawdd ei addasu i amgylchedd a hinsawdd drofannol gwlad fel Brasil.

Ond nid oedd hynny'n her i'r cyw iâr gwddf noeth! Mae'r gost isel a'r cryfder uchel hefyd wedi ei wneud yn boblogaidd gyda ffermwyr ar raddfa fach, nad oes rhaid iddynt boeni am gostau uchel ar gyfer cynnal iechyd yr ieir.

Cymharu â bridiau eraill

Perthynas Yn wahanol i fridiau eraill o ieir, mae gan y Cyw Iâr Gwddf Noeth rai manteision ac anfanteision, yn dibynnu ar y pwrpas y mae'r ffermwr yn edrych amdano wrth ei greu. Y cyw iâr gwddf noethYchydig iawn o gynhaliaeth sydd ei angen ar ei hiechyd oherwydd ei gwrthiant uchel o'i gymharu ag ieir eraill.

Fodd bynnag, mae ei chynhyrchiant wyau yn isel iawn, yn bennaf oherwydd nad yw'r Iâr fel arfer yn treulio llawer o amser yn deor ei hwyau. Ond i ffermwyr sy'n chwilio am ffrind i'w teulu yn unig, mae'r cyw iâr hesb yn ddelfrydol, gan ei fod yn llawer mwy cymdeithasol na bridiau cyw iâr eraill.

Cyw iâr poblogaidd am lawer o resymau!

Fel y gallwch weld, boed yn oerfel Transylvania neu haf trofannol Brasil, mae’r cyw iâr gwddfnoeth yn un o’r rhai mwyaf poblogaidd yn y byd. Nid yn unig oherwydd swyn ei ymddangosiad rhyfedd, ond mae ei gadernid wrth oddef holl heriau bywyd ar y fferm yn ei wneud yn iâr wahaniaethol.

Nawr gyda'r canllaw hwn, rydych chi eisoes yn gwybod ble gallwch chi ddod o hyd i'ch gwddf noeth cyw iâr a pha ofal sydd ei angen wrth brynu un! Cofiwch, o ran cost-effeithiolrwydd a chwmni da, bod ein herthygl yn dangos bod y cyw iâr hwn yn gyffrous ac yn sefyll allan ymhlith bridiau eraill!
Wesley Wilkerson
Wesley Wilkerson
Mae Wesley Wilkerson yn awdur medrus ac yn hoff iawn o anifeiliaid, sy'n adnabyddus am ei flog craff a deniadol, Animal Guide. Gyda gradd mewn Sŵoleg a blynyddoedd yn gweithio fel ymchwilydd bywyd gwyllt, mae gan Wesley ddealltwriaeth ddofn o fyd natur a gallu unigryw i gysylltu ag anifeiliaid o bob math. Mae wedi teithio’n helaeth, gan ymgolli mewn gwahanol ecosystemau ac astudio eu poblogaethau bywyd gwyllt amrywiol.Dechreuodd cariad Wesley at anifeiliaid yn ifanc pan fyddai’n treulio oriau di-ri yn archwilio’r coedwigoedd ger cartref ei blentyndod, yn arsylwi ac yn dogfennu ymddygiad rhywogaethau amrywiol. Taniodd y cysylltiad dwys hwn â byd natur ei chwilfrydedd a'i egni i amddiffyn a gwarchod bywyd gwyllt bregus.Fel awdur medrus, mae Wesley yn asio gwybodaeth wyddonol yn fedrus ag adrodd straeon cyfareddol yn ei flog. Mae ei erthyglau yn cynnig ffenestr i fywydau cyfareddol anifeiliaid, gan daflu goleuni ar eu hymddygiad, addasiadau unigryw, a’r heriau y maent yn eu hwynebu yn ein byd sy’n newid yn barhaus. Mae angerdd Wesley dros eiriolaeth anifeiliaid yn amlwg yn ei ysgrifennu, wrth iddo fynd i’r afael yn rheolaidd â materion pwysig fel newid hinsawdd, dinistrio cynefinoedd, a chadwraeth bywyd gwyllt.Yn ogystal â'i waith ysgrifennu, mae Wesley yn cefnogi sefydliadau lles anifeiliaid amrywiol ac yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol lleol sydd â'r nod o hyrwyddo cydfodolaeth rhwng bodau dynol.a bywyd gwyllt. Adlewyrchir ei barch dwfn at anifeiliaid a’u cynefinoedd yn ei ymrwymiad i hyrwyddo twristiaeth bywyd gwyllt cyfrifol ac addysgu eraill am bwysigrwydd cynnal cydbwysedd cytûn rhwng bodau dynol a’r byd naturiol.Trwy ei flog, Animal Guide, mae Wesley yn gobeithio ysbrydoli eraill i werthfawrogi harddwch a phwysigrwydd bywyd gwyllt amrywiol y Ddaear ac i gymryd camau i warchod y creaduriaid gwerthfawr hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.